Arbejdsløshedsforsikringsloven § 91

Denne konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov nr. 114 af 24. marts 1970,
jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 26. februar 2024

§ 91

En arbejdsgiver skal på begæring afgive oplysninger til brug for administrationen af forsikringssystemet, herunder om

  • 1) hvilke lønmodtagere han har beskæftiget i et nærmere angivet tidsrum og disses beskæftigelsesperioder inden for dette tidsrum,

  • 2) hvorvidt han har beskæftiget bestemte medlemmer af en kasse inden for et nærmere angivet tidsrum,

  • 3) hvilken løn der er udbetalt til bestemte medlemmer af en kasse inden for et nærmere angivet tidsrum,

  • 4) årsagen til et medlems arbejdsophør og

  • 5) udbetaling af dagpengegodtgørelse i henhold til § 84.

Stk. 2 De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan indhentes af direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og for så vidt angår nuværende og tidligere medlemmer vedkommende arbejdsløshedskasse. Oplysningerne kan indhentes for perioder, som vedrører en aktuel medlemskabsperiode, og perioder, der ligger forud herfor.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet regler om administrationen af reglerne i stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration

Stk. 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig digital registrering af oplysninger (logbog) om de personer, der er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver. Registreringen skal ske senest ved arbejdsdagens påbegyndelse. Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration

Stk. 5 Et pålæg om at føre logbog skal iværksættes, senest 3 hele hverdage efter at arbejdsgiveren har modtaget et skriftligt pålæg.

Stk. 6 Et pålæg om at føre logbog gives for en periode på 12 måneder ad gangen.

Stk. 7 Registrering af oplysningerne skal ske i indkomstregisteret, jf. § 3 i lov om et indkomstregister. Følgende oplysninger skal registreres for hver enkelt beskæftiget:

  • 1) Dato.

  • 2) Navn og cpr-nummer.

  • 3) Det beløb, der udbetales til eller godskrives den beskæftigede.

  • 4) Starttidspunkt og forventet sluttidspunkt for beskæftigelsen den pågældende dag.

Stk. 8 Pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter skal på begæring af direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering give oplysninger om bestemte dagpenge-, og efterlønsmodtageres pensionsforhold m.v. i det omfang, pensionskassen, livsforsikringsselskabet eller pengeinstituttet er i besiddelse af de ønskede oplysninger.

Stk. 9 Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan uden samtykke forlange at få nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter om bestemte dagpenge- eller efterlønsmodtageres hævninger eller indsættelser foretaget i udlandet. Oplysninger kan indhentes, når der er en begrundet formodning for, at et medlem af en arbejdsløshedskasse i forbindelse med et udlandsophold uberettiget har modtaget dagpenge eller efterløn fra kassen, og oplysninger om et udlandsophold ikke kan indhentes på anden måde. Oplysningerne kan videregives til kassen, som kan sammenstille disse med øvrige oplysninger, som kassen er i besiddelse af, med henblik på kontrol af, om der er sket fejludbetaling.

Stk. 10 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan til brug for behandlingen af sager indhente oplysninger efter reglerne i stk. 1, 8 og 9.

Stk. 11 Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan til brug ved administrationen af denne lov indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, herunder oplysninger om enkeltpersoners indkomst-, moms-, ejer-, bopæls- og adresseforhold i elektronisk form, bl.a. med henblik på registersamkøring i kontroløjemed. Oplysningerne kan videregives til en arbejdsløshedskasse for så vidt angår vedkommende arbejdsløshedskasses nuværende og tidligere medlemmer. Oplysningerne kan videregives for perioder, som vedrører en aktuel medlemskabsperiode, og perioder, der ligger forud herfor. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-f finder anvendelse. Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Stk. 12 Reglerne i stk. 1, 2 og 8-11 finder anvendelse, i det omfang oplysningerne ikke kan indhentes fra indkomstregisteret, jf. § 90 b, eller andre offentlige registre, som arbejdsløshedskasserne har adgang til.

Stk. 13 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om, hvilket dokumentationsmateriale der skal foreligge i forbindelse med kassernes administration af bestemmelserne i denne lov. Der kan herunder fastsættes regler om, at udbetaling af dagpenge ikke må finde sted, forinden der er tilvejebragt den fornødne dokumentation.