Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 02. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1440 af 29. juni 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Pligter for arbejdsgivere og for selvstændige uden ansatte
§ 1

Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af regler fastsat i medfør af stk. 4, skal sørge for, at disse ansatte testes for covid-19 efter indrejse i Danmark.

Stk. 2 Arbejdsgivere, som er tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af regler fastsat i medfør af stk. 4, skal sørge for at blive testet for covid-19 efter indrejse i Danmark.

Stk. 3 Selvstændige uden ansatte, som er tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af regler fastsat i medfør af stk. 4, skal sørge for at blive testet for covid-19 efter indrejse i Danmark.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvilke lande, regioner eller områder der omfattes af stk. 1-3. Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med sundhedsministeren fastsætte regler om, hvornår den i stk. 1-3 nævnte test skal foretages.

Stk. 6 Kravet om test efter stk. 1-3 gælder ikke, når den person eller de personer, der er tilrejsende arbejdskraft, har bopæl i Danmark.

Stk. 7 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med sundhedsministeren fastsætte regler om øvrige undtagelser til stk. 1-3 og regler om dokumentation i den forbindelse.

§ 2

Testen efter indrejse i Danmark, jf. § 1, stk. 1-3, skal foretages efter testmetoden pcr (polymerase chain reaction).

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med sundhedsministeren fastsætte regler om, at der kan anvendes en anden testmetode end pcr-testen.

§ 3

Arbejdsgivere, der er omfattet af § 1, stk. 1 og 2, skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er foretaget test for covid-19, jf. § 1, stk. 1 og 2, eller at den pågældende person, der er tilrejsende arbejdskraft, er undtaget fra kravet om test i henhold til § 1, stk. 6, eller regler fastsat i medfør af § 1, stk. 7.

Stk. 2 Selvstændige uden ansatte, der er omfattet af § 1, stk. 3, skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at vedkommende er testet for covid-19, jf. § 1, stk. 3, eller at vedkommende er undtaget fra kravet herom i henhold til § 1, stk. 6, eller regler fastsat i medfør af § 1, stk. 7.

§ 4

Arbejdsgivere, der er omfattet af § 1, stk. 1, skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig plan for covid-19-test for tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af regler fastsat i medfør af § 1, stk. 4.

Stk. 2 Planen skal indeholde følgende:

  • 1) Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren informerer de ansatte om covid-19-testen i Danmark, jf. § 1, stk. 1, herunder hvornår, hvor og hvordan testen foretages.

  • 2) Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren løbende holder sig orienteret om, hvilke lande, regioner eller områder der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 1, stk. 4.

  • 3) En oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark, herunder oplysninger om, hvilket land, hvilken region eller hvilket område de ansatte er indrejst fra, oplysninger om dato for covid-19-test før indrejse i Danmark, hvis de pågældende er omfattet af krav herom, oplysninger om dato for covid-19-test efter indrejse i Danmark, jf. § 1, stk. 1, og oplysninger om eventuel undtagelse fra kravet om test i henhold til § 1, stk. 6, eller regler fastsat i medfør af § 1, stk. 7.

Stk. 3 Planen skal løbende ajourføres i forbindelse med ansattes indrejse i Danmark.

Stk. 4 Planen skal efter anmodning fremvises for Arbejdstilsynet.

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om yderligere krav til planens indhold.

Kapitel 2 1 Tilsyn og klageadgang
§ 5

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at loven og regler udstedt i medfør af loven overholdes.

§ 6

Arbejdsgivere, ansatte og selvstændige uden ansatte, jf. § 1, stk. 1-3, skal efter anmodning give Arbejdstilsynet alle oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet med overholdelse af loven eller regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2 Arbejdstilsynets medarbejdere har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til offentlige og private arbejdssteder i det omfang, det er påkrævet, for at Arbejdstilsynet kan varetage deres hverv i henhold til loven. Politiet yder om fornødent bistand hertil.

Stk. 3 Arbejdstilsynet kan som led i tilsynets udøvelse uden retskendelse kræve tilgængelig dokumentation udleveret, herunder foretage fotografiske optagelser og lign.

§ 7

Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse, hvis Arbejdstilsynet ved tilsyn konstaterer, at loven eller regler udstedt i medfør af loven er overtrådt, herunder påbyde, at arbejdsgiveren eller den selvstændige uden ansatte bringer forholdene i orden straks.

§ 8

Arbejdstilsynets afgørelser efter denne lov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 3 1 Straffebestemmelser
§ 9

Arbejdsgivere, der er omfattet af § 1, stk. 1 og 2, og selvstændige uden ansatte, der er omfattet af § 1, stk. 3, som undlader at efterkomme et påbud efter § 7, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 Arbejdsgivere, der er omfattet af § 1, stk. 1 og 2, som undlader at efterkomme påbud efter § 7, kan pålægges bødestraf, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan.

Kapitel 4 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 10

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 11

(Udeladt)

§ 12

Loven ophæves den 1. november 2021.

Stk. 2 § 5, stk. 1, nr. 11, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. som affattet ved denne lovs § 11 ophæves den 1. november 2021.

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.