Lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Denne konsoliderede version af lov om medarbejderinvesteringsselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1284 af 09. december 2014,
som ændret ved lov nr. 631 af 08. juni 2016 og lov nr. 169 af 06. marts 2018

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.
§ 1

Et medarbejderinvesteringsselskab skal have til formål at tilvejebringe nødvendig finansiering til at investere i, yde lån eller stille sikkerhed (økonomisk bistand) til gavn for modernisering eller udvikling af den virksomhed, som medarbejderdeltagerne, jf. § 2, stk. 5, er ansat i.

§ 2

Et medarbejderinvesteringsselskab består af to slags deltagere: en virksomhedsdeltager og en eller flere medarbejderdeltagere. Virksomhedsdeltageren hæfter personligt og ubegrænset, og medarbejderdeltagere hæfter begrænset med de indskudte lønmidler.

Stk. 2 Virksomhedsdeltageren skal være et aktie- eller anpartsselskab, som skal

 • 1) være stiftet og ejet af den virksomhed, som medarbejderinvesteringsselskabet i henhold til § 1 skal virke til gavn for, og

 • 2) være stiftet alene med det formål at være virksomhedsdeltager i et medarbejderinvesteringsselskab vedrørende en bestemt virksomhed.

Stk. 3 Virksomhedsdeltageren har ingen økonomiske eller forvaltningsmæssige beføjelser ud over dem, som fremgår af loven.

Stk. 4 Virksomhedsdeltageren kan alene udskiftes, hvis dette fremgår af medarbejderinvesteringsselskabets vedtægt.

Stk. 5 Medarbejderdeltagerne er de medarbejdere, som har indskudt lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet.

Stk. 6 En medarbejder skal have været ansat minimum 3 måneder i virksomheden inden for de seneste 12 måneder for at kunne være medarbejderdeltager i medarbejderinvesteringsselskabet.

Stk. 7 Ejerandele i medarbejderinvesteringsselskabet kan ikke overdrages.

Kapitel 2 Ind- og udtræden af medarbejderdeltagere
§ 3

Indtræden som medarbejderdeltager i et medarbejderinvesteringsselskab kan ske ved individuel eller fælles aftale mellem virksomheden og medarbejderne i virksomheden. Ved individuel aftale med virksomheden forpligtes den enkelte medarbejder til som medarbejderdeltager at indskyde lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet. Medarbejdernes endelige tilslutning til aftalen om etablering af et medarbejderinvesteringsselskab sker ved anonym afstemning.

Stk. 2 Indtræden som medarbejderdeltager i et medarbejderinvesteringsselskab kan desuden ske ved fælles aftale mellem virksomheden og repræsentanter for medarbejderne i virksomheden, jf. stk. 1, 1. pkt. Er virksomheden omfattet af en overenskomst, skal aftalen om etablering af medarbejderinvesteringsselskabet godkendes af lønmodtagerorganisationen. Er virksomheden omfattet af flere overenskomster på samme overenskomstområde, skal aftalen godkendes af den mest repræsentative af lønmodtagerorganisationerne på nationalt plan. Ved aftalen forpligtes den enkelte medarbejder til som medarbejderdeltager at indskyde lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet. Medarbejdernes endelige tilslutning til aftalen om etablering af et medarbejderinvesteringsselskab sker ved anonym afstemning.

Stk. 3 Medarbejderdeltageren indskyder en andel af sin løn fra den virksomhed, som den pågældende er ansat i, og som medarbejderinvesteringsselskabet har til formål at virke til gavn for, jf. § 1. Den enkelte medarbejderdeltagers indskud i medarbejderinvesteringsselskabet kan højst udgøre 7,5 pct. af den kontante løn minus arbejdsmarkedsbidrag fra den pågældende arbejdsgiver i indkomståret, dog maksimalt 30.000 kr. årligt. Ved deltagelse i flere medarbejderinvesteringsselskaber kan beløbsgrænsen i 2. pkt. ikke samlet overskrides.

Stk. 4 Indskud sker løbende i en bestemt periode (indbetalingsperioden), som fastsættes i vedtægten, jf. § 8, stk. 1, nr. 8, dog maksimalt i 5 år fra medarbejderinvesteringsselskabets stiftelse.

Stk. 5 Indbetalingsperioden afbrydes ved ophør af ansættelsesforholdet, orlov el. lign. i den virksomhed, som medarbejderinvesteringsselskabet skal virke til gavn for, jf. § 1.

Stk. 6 Medarbejderdeltagerens indskud af lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet skal være bundet i minimum 3 år efter afslutning af indbetalingsperioden, og denne bindingsperiode skal fastsættes i vedtægten, jf. § 8, stk. 1, nr. 8. Bindingsperioden afbrydes i tilfælde af medarbejderdeltagerens pension eller dødsfald. Ophører ansættelsesforholdet på anden måde end som nævnt i 2. pkt., kan vedtægten fastsætte, at bindingsperioden afbrydes.

Stk. 7 Opgørelse af resultatet af en medarbejderdeltagers indskudte midler skal forholdsmæssigt afspejle medarbejderinvesteringsselskabets økonomiske resultater i den periode, hvor medarbejderdeltageren har været deltager i selskabet. Opgørelsesmetoden skal fastsættes i vedtægten, jf. § 8, stk. 1, nr. 9.

Stk. 8 Udbetaling af midler til den enkelte medarbejderdeltager efter opgørelsen i henhold til stk. 7 skal ske uden ugrundet ophold efter bindingsperiodens afslutning.

Kapitel 3 Tilsyn
§ 4

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed.

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden skal godkende vedtægten for et medarbejderinvesteringsselskab i forbindelse med registrering af stiftelsen. Til brug for tilsynsmyndighedens godkendelse af vedtægten i forbindelse med stiftelsen foretages en høring af et panel bestående af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark på nationalt plan inden for det pågældende overenskomstområde. Ændringer i vedtægten kan kun ske med tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 3 I forbindelse med godkendelse af vedtægtsændringer skal tilsynsmyndigheden sikre, at ændringerne ikke strider mod deltagernes rettigheder.

§ 5

Medarbejderinvesteringsselskabets ledelse må kun med tilsynsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at medarbejderinvesteringsselskabet ikke fortsat vil kunne eksistere.

§ 6

I tilfælde af overtrædelse af bestemmelser i denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller af medarbejderinvesteringsselskabets vedtægt kan tilsynsmyndigheden give selskabets bestyrelse påbud om at bringe forholdene i overensstemmelse med loven, med bestemmelser fastsat i henhold til loven eller med vedtægten.

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden kan forlange de oplysninger af medarbejderinvesteringsselskabets ledelse eller revisor, der er nødvendige til varetagelse af dens opgaver.

Kapitel 4 Registrering af medarbejderinvesteringsselskaber
§ 7

Et medarbejderinvesteringsselskab skal registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen, som fører et register over medarbejderinvesteringsselskaber. I forbindelse med registrering sikrer Erhvervsstyrelsen, at medarbejderinvesteringsselskabet opfylder bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2 Et medarbejderinvesteringsselskab, der ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen, kan ikke som sådan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser. Selskabet kan heller ikke være part i retssager bortset fra søgsmål om stiftelsen. Medarbejderinvesteringsselskabet skal til sit navn tilføje »under stiftelse«.

Stk. 3 For en forpligtelse, der før registreringen indgås på vegne af et medarbejderinvesteringsselskab, hæfter de, som har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk. Ved registreringen overtager medarbejderinvesteringsselskabet disse forpligtelser.

Stk. 4 Er der før registreringen af et medarbejderinvesteringsselskab truffet en aftale, og vidste den anden aftalepart, at selskabet ikke var registreret, kan denne, medmindre andet er aftalt, hæve aftalen, hvis registrering ikke er foretaget senest ved udløbet af den i § 29, stk. 1, fastsatte frist, eller hvis registrering nægtes. Var aftaleparten uvidende om, at medarbejderinvesteringsselskabet ikke var registreret, kan denne hæve aftalen, så længe selskabet ikke er registreret.

Stk. 5 Oplysninger, der er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system, anses for at være kommet til tredjemands kundskab. Så længe offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system ikke har fundet sted, kan forhold, der skal registreres og offentliggøres, ikke gøres gældende mod tredjemand, medmindre det bevises, at denne har haft kendskab hertil. Den omstændighed, at et sådant forhold endnu ikke er offentliggjort, hindrer ikke tredjemand i at gøre forholdet gældende.

Kapitel 5 Vedtægt og navn
Vedtægt
§ 8

For et medarbejderinvesteringsselskab skal der oprettes en vedtægt, som skal indeholde oplysninger om

 • 1) navn, herunder eventuelle binavne,

 • 2) den kommune her i landet, hvor virksomheden, jf. § 1, og medarbejderinvesteringsselskabet har adresse,

 • 3) medarbejderinvesteringsselskabets formål,

 • 4) hvem der deltager,

 • 5) medarbejderdeltagernes ind- og udtræden, jf. § 3,

 • 6) virksomhedsdeltagerens navn og cvr-nummer,

 • 7) hvilke lønmidler der indskydes, og deres størrelse,

 • 8) indbetalingsperioden og bindingsperioden samt eventuel afbrydelse heraf,

 • 9) betingelserne for den økonomiske opgørelse og udbetaling af de indskudte midler samt et eventuelt over- eller underskud til medarbejderdeltagerne,

 • 10) eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt enkelte deltagere eller andre,

 • 11) indkaldelse til deltagermøde,

 • 12) medarbejderdeltagernes stemmeret og dens udøvelse,

 • 13) antallet af medlemmer af bestyrelsen, og hvorledes de udpeges,

 • 14) regnskabsår, herunder første regnskabsår, og

 • 15) betingelser for medarbejderinvesteringsselskabet og dets ledelse ved ophør, herunder ved salg, fusion el. lign. af virksomheden, jf. § 1.

Stk. 2 Dokumenter, hvortil der henvises i vedtægten, men hvis hovedindhold ikke er gengivet i vedtægten, skal vedhæftes denne.

Stk. 3 Vedtægtsbestemmelser, hvorefter medarbejderdeltagerne er pligtige at påtage sig personlig hæftelse for medarbejderinvesteringsselskabets gæld, er ugyldige.

Navn
§ 9

Kun medarbejderinvesteringsselskaber kan og skal i deres navn benytte betegnelsen »Medarbejderinvesteringsselskab« eller forkortelsen »MS«.

Stk. 2 Navnet skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, og må ikke være egnet til at vildlede. I medarbejderinvesteringsselskabets navn må ikke optages slægtsnavn, selskabs-, fonds- eller virksomhedsnavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer selskabet, eller noget, som kan forveksles hermed. Navnet må ikke indeholde angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med den aktivitet, som medarbejderinvesteringsselskabet udøver.

Stk. 3 Medarbejderinvesteringsselskaber skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på medarbejderinvesteringsselskabets hjemmeside angive navn, hjemsted og cvr-nummer.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på binavne.

Kapitel 6 Deltagermøde
§ 10

Bestyrelsen indkalder virksomhedsdeltageren og medarbejderdeltagerne til et ordinært deltagermøde en gang årligt. Det ordinære deltagermøde skal afholdes inden 5 måneder efter udløbet af medarbejderinvesteringsselskabets regnskabsår.

Stk. 2 Indkaldelse til deltagermøde i et medarbejderinvesteringsselskab skal ske til de medarbejderdeltagere, der på indkaldelsestidspunktet er ansatte i virksomheden. Medarbejderdeltagere, hvor virksomheden har opsagt deres ansættelsesforhold, skal ligeledes indkaldes til deltagermøde. Retten til at deltage i deltagermøde bortfalder, såfremt arbejdsgiveren berettiget har bortvist medarbejderen.

Stk. 3 På det ordinære deltagermøde træffes beslutning om

 • 1) godkendelse af årsrapporten,

 • 2) eventuel ændring af vedtægten,

 • 3) valg af medarbejderdeltagernes bestyrelsesmedlemmer,

 • 4) valg af revisor og

 • 5) andre forhold, der vedrører medarbejderinvesteringsselskabet.

Stk. 4 Virksomhedsdeltageren og de indkaldte medarbejderdeltagere har ret til i overensstemmelse med vedtægten at få et bestemt emne behandlet på deltagermødet.

Stk. 5 En indkaldt medarbejderdeltager efter § 10, stk. 2, har en stemme på deltagermødet uanset størrelsen af de indskudte midler.

Stk. 6 Afstemning på et deltagermøde skal foregå anonymt.

§ 11

Virksomhedsdeltageren skal på det ordinære deltagermøde oplyse, hvem denne har valgt som medlem af medarbejderinvesteringsselskabets bestyrelse.

§ 12

Medmindre andet følger af denne lov eller medarbejderinvesteringsselskabets vedtægt, afgøres alle anliggender på deltagermødet ved simpelt flertal.

Stk. 2 Beslutning om ændring af selskabets vedtægt eller opløsning af medarbejderinvesteringsselskabet er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af det repræsenterede antal stemmer på deltagermødet og i overensstemmelse med vedtægten. Virksomhedsdeltageren skal samtykke ved ændring af vedtægten og ved opløsning.

Stk. 3 Hvis medarbejderdeltagernes forpligtelser ændres eller retsforholdet mellem medarbejderdeltagerne indbyrdes eller over for virksomhedsdeltageren forrykkes, er beslutningen kun gyldig, hvis den tiltrædes af samtlige stemmeberettigede medarbejderdeltagere.

Stk. 4 Referat af deltagermøder skal være tilgængeligt for alle medarbejderdeltagere.

Kapitel 7 Ledelse m.v.
Ledelse
§ 13

Et medarbejderinvesteringsselskab ledes af en bestyrelse bestående af lige mange repræsentanter valgt af henholdsvis virksomhedsdeltageren og medarbejderdeltagerne, medmindre andet fremgår af vedtægten. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sine opgaver. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2 Hvis den virksomhed, som medarbejderinvesteringsselskabet skal virke til gavn for, jf. § 1, i de sidste 3 år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, skal bestyrelsesmedlemmer udpeget af medarbejderdeltagerne være beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Uoverensstemmelser om beskyttelsen efter 1. pkt., herunder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne, afgøres ad fagretlig vej efter de arbejdsretlige regler eller ved de almindelige domstole.

Stk. 3 Virksomhedsdeltageren kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af medarbejderinvesteringsselskabet. Direktøren aflønnes af medarbejderinvesteringsselskabet, medmindre andet fremgår af vedtægten. Bestyrelsen og direktøren udgør medarbejderinvesteringsselskabets ledelse.

Stk. 4 Ledelsen skal alene varetage medarbejderinvesteringsselskabets formål og interesser.

Stk. 5 Bestyrelsen skal påse, at det enkelte bestyrelsesmedlem har fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv.

Stk. 6 Et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid udtræde heraf. Meddelelse herom skal gives til medarbejderinvesteringsselskabets bestyrelse og, hvis medlemmet ikke er valgt på deltagermødet, tillige til den, der har udpeget den pågældende. Et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt den pågældende. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med vedtægten.

§ 14

Bestyrelsen skal varetage den overordnede ledelse af medarbejderinvesteringsselskabets virksomhed, herunder påse, at

 • 1) de indskudte midler anvendes i overensstemmelse med selskabets formål,

 • 2) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,

 • 3) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller af selskabets investeringer,

 • 4) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,

 • 5) direktøren udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

 • 6) selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Stk. 2 Hvis der ikke er ansat en direktør, jf. § 13, stk. 3, varetager bestyrelsen tillige den daglige ledelse.

§ 15

Direktøren skal ved varetagelsen af den daglige ledelse af medarbejderinvesteringsselskabet følge de retningslinjer og anvisninger, som selskabets bestyrelse har givet.

Stk. 2 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter medarbejderinvesteringsselskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabet. Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes om den trufne disposition.

Stk. 3 Direktøren skal sikre, at bogføringen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 4 Direktøren skal herudover sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde medarbejderinvesteringsselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Direktøren er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Stk. 5 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

§ 16

Medarbejderinvesteringsselskabets ledelsesmedlemmer skal være fysiske personer, som er myndige, og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Stk. 2 Formanden indkalder bestyrelsen til møde, når det er nødvendigt. Ethvert medlem af ledelsen, revisor eller tilsynsmyndigheden kan forlange bestyrelsen indkaldt.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret. Beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre loven eller vedtægten kræver en anden majoritet.

Stk. 4 Formandens eller næstformandens stemme kan i vedtægten fastsættes til at være udslagsgivende ved stemmelighed.

§ 17

Vederlag til medlemmer af ledelsen må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til medarbejderinvesteringsselskabets økonomiske stilling.

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden kan nedsætte et vederlag, som er afholdt af medarbejderinvesteringsselskabet, hvis det vurderes for højt, jf. stk. 1.

§ 18

Et medlem af ledelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem medarbejderinvesteringsselskabet og den pågældende selv, om søgsmål mod den pågældende selv, om aftale mellem medarbejderinvesteringsselskabet og tredjemand eller om søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod medarbejderinvesteringsselskabets.

Repræsentations- og tegningsret
§ 19

Medlemmerne af medarbejderinvesteringsselskabets ledelse repræsenterer selskabet udadtil.

Stk. 2 Medarbejderinvesteringsselskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på medarbejderinvesteringsselskabets vegne af den samlede bestyrelse, af et medlem af bestyrelsen eller af direktøren.

Stk. 3 Den tegningsret, som efter stk. 2 tilkommer det enkelte medlem af bestyrelsen og direktøren, kan i vedtægten begrænses, således at tegningsretten kun kan udøves af flere medlemmer i forening eller af et eller flere bestemte medlemmer hver for sig eller i forening. Anden begrænsning i tegningsretten kan ikke registreres.

Ledelsens pligter
§ 20

Medarbejderinvesteringsselskabets ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af selskabet.

Stk. 2 Ledelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 21

Medarbejderinvesteringsselskabets ledelse skal føre en fortegnelse over samtlige medarbejderdeltagere.

Stk. 2 For samtlige medarbejderdeltagere skal der angives fulde navn, bopæl og cpr-nummer. Har medarbejderdeltageren ikke et cpr-nummer, skal der registreres andre oplysninger, der sikrer en entydig identifikation af den pågældende. For hver af medarbejderdeltagerne skal desuden som minimum angives, hvilke beløb den pågældende har indbetalt og har forpligtet sig til at indbetale.

Stk. 3 Fortegnelsen, jf. stk. 1, skal være tilgængelig for offentlige myndigheder, som har behov for fortegnelsen i kontroløjemed, og for hver enkelt deltager i anonymiseret form.

Kapitel 8 Revision
§ 22

Et medarbejderinvesteringsselskabs årsregnskab skal revideres af en eller flere godkendte revisorer. Revisor vælges på deltagermødet for 1 år ad gangen, medmindre vedtægten bestemmer andet.

§ 23

En revisor kan afsættes af den, der har valgt revisoren. En revisor kan kun afsættes før hvervets udløb, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil.

Stk. 2 Fratræder revisor, eller ophører revisionen på anden måde, inden revisors hverv udløber, skal revisor straks meddele dette til Erhvervsstyrelsen. Meddelelsen skal vedlægges en fyldestgørende forklaring på årsagen til hvervets ophør.

§ 24

Revisor skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som deltagermødet stiller, for så vidt de ikke strider mod lov, medarbejderinvesteringsselskabets vedtægt eller god revisionsskik.

Stk. 2 Revisor skal endvidere påse, om medarbejderinvesteringsselskabets ledelse overholder sine forpligtelser til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, og om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt, hvis revisor fører en sådan.

Stk. 3 Konstaterer revisor, at krav i henhold til stk. 2 ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt udtalelse herom til deltagermødet, medmindre der på deltagermødet skal ske godkendelse af medarbejderinvesteringsselskabets årsrapport og forholdet er omtalt i revisionspåtegningen på årsrapporten.

§ 25

Revisor skal straks give meddelelse til tilsynsmyndigheden, hvis denne lov, bestemmelser fastsat i medfør heraf eller vedtægten ikke er overholdt og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig eller straks berigtiges. Tilsvarende skal der straks gives meddelelse til tilsynsmyndigheden om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører medarbejderinvesteringsselskabet, tilknyttede virksomheder, selskabsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Der skal altid oplyses om overtrædelse af

 • 1) straffelovens 28. kapitel samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen og

 • 2) lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale.

Stk. 2 Hvis revisor i øvrigt i forbindelse med afgivelse af erklæring i henhold til revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, får oplysninger eller har bemærkninger, som giver anledning til at påtale medarbejderinvesteringsselskabets forhold, skal revisor straks give meddelelse herom til tilsynsmyndigheden.

§ 26

Revisor kan af medlemmerne af medarbejderinvesteringsselskabets ledelse kræve de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af medarbejderinvesteringsselskabet.

Kapitel 9 Opløsning
§ 27

For opløsning af et medarbejderinvesteringsselskab finder selskabslovens §§ 217-224 og 230-235 anvendelse med de fornødne afvigelser under hensyn til medarbejderinvesteringsselskabets særlige karakter.

§ 28

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et medarbejderinvesteringsselskab, hvis

 • 1) selskabet ikke længere opfylder denne lovs §§ 1 eller 2,

 • 2) selskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller vedtægten,

 • 3) selskabet ikke har en revisor eller

 • 4) Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget årsrapport efter årsregnskabsloven.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for hvilken medarbejderinvesteringsselskabet kan afhjælpe et forhold efter stk. 1. Afhjælpes forholdet ikke senest ved udløbet af den af styrelsen fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet.

Stk. 3 Tvangsopløsningen gennemføres efter bestemmelserne i §§ 226-229 i selskabsloven med de fornødne afvigelser under hensyn til medarbejderinvesteringsselskabets særlige karakter.

Kapitel 10 Registrering, frister og kommunikation
Registrering
§ 29

Registreringspligtige oplysninger efter denne lov skal være optaget i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter den retsstiftende beslutning, medmindre andet er bestemt i medfør af denne lov. Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system, skal anmeldelse være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at den retsstiftende beslutning er truffet.

Stk. 2 Pligten til at sikre, at registrering finder sted, eller at anmeldelse med henblik på registrering meddeles Erhvervsstyrelsen, påhviler bestyrelsen.

Stk. 3 Hvor anmelderen selv foretager registreringen i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, træder sådanne registreringer i stedet for indsendelse af anmeldelse.

Stk. 4 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på offentliggørelse af dokumenter og andre meddelelser m.v., som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

§ 30

Medlemmer af bestyrelsen, direktøren og revisor i et medarbejderinvesteringsselskab skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Stk. 2 Hvis et revisorskifte sker inden hvervets udløb, skal registreringen eller anmeldelsen til registrering vedlægges en fyldestgørende forklaring fra bestyrelsen om årsagen til hvervets ophør.

§ 31

Sker der ændring i et medarbejderinvesteringsselskabs vedtægt eller i noget andet forhold, der tidligere er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal ændringen registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 29.

§ 32

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om anmeldelse og registrering af forhold, som er registreringspligtige efter denne lov.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om offentliggørelse af registreringer, dokumenter og meddelelser m.v., som skal offentliggøres i styrelsens it-system efter denne lov.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for anmeldelse, udskrifter m.v., offentliggørelse, brug af styrelsens it-system og rykkerskrivelser m.v. ved for sen betaling. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om betaling af et årligt gebyr for administration af de selskabsretlige regler og for ydelser, der ikke er særligt prissatte.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om sprogkrav til den dokumentation, der indsendes i forbindelse med registreringer eller anmeldelser i selskaber omfattet af denne lov.

§ 33

Registrering må ikke finde sted, hvis det forhold, der ønskes registreret, er i strid med denne lov, med bestemmelser fastsat i henhold til loven eller med medarbejderinvesteringsselskabets vedtægt, eller hvis den beslutning, der ligger til grund for registreringen, ikke er blevet til på den måde, som loven eller vedtægten foreskriver.

Stk. 2 Den, der registrerer et forhold eller indsender anmeldelse herom til Erhvervsstyrelsen, er ansvarlig for, at det registrerede eller anmeldte forhold er lovligt foretaget og i overensstemmelse med medarbejderinvesteringsselskabets vedtægt, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med anmeldelsen er gyldig.

§ 34

Finder Erhvervsstyrelsen, at en fejl eller mangel ved et anmeldt forhold kan afhjælpes ved en beslutning på et deltagermøde eller ved vedtagelse af medarbejderinvesteringsselskabets ledelse, fastsætter styrelsen en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan registrering ikke finde sted.

Stk. 2 Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om, at registrering ikke kan finde sted, og om begrundelsen herfor.

Stk. 3 Bliver Erhvervsstyrelsen bekendt med, at der er tvivl om lovligheden af foretagne eller anmeldte registreringer, kan styrelsen træffe beslutning om, at registreringer efter § 29 ikke kan finde sted, før der er skabt klarhed om forholdet. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om, at registrering ikke kan finde sted, og om begrundelsen herfor. Erhvervsstyrelsen kan endvidere i styrelsens it-system offentliggøre en meddelelse om grundlaget for styrelsens beslutning.

§ 35

Erhvervsstyrelsen kan forlange de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere, om loven og medarbejderinvesteringsselskabets vedtægt er overholdt.

Stk. 2 Ved anmeldelse og registrering efter regler fastsat i medfør af dette kapitel kan Erhvervsstyrelsen i indtil 3 år fra registreringstidspunktet stille krav om indsendelse af bevis for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget. Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse hermed i særlige tilfælde stille krav om, at der indsendes en erklæring afgivet af en revisor om, at de økonomiske dispositioner i forbindelse med anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget. Opfyldes kravene i henhold til 1. og 2. pkt. ikke, fastsætter styrelsen en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen om nødvendigt foranledige virksomheden opløst efter reglerne i § 28.

§ 36

Oplysninger om navn, stilling og adresse på medlemmerne af ledelsen skal til enhver tid fremgå af Erhvervsstyrelsens it-system. Dette gælder i både aktive og opløste medarbejderinvesteringsselskaber.

Stk. 2 Opdatering af personoplysninger efter stk. 1 ophører, 10 år efter at den pågældende person ophører med at være registreret i en virksomhed, som er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.

§ 37

Mener nogen, at en registrering er den pågældende til skade, hører spørgsmålet om sletning af registreringen under domstolene.

Stk. 2 Sag herom skal være anlagt mod medarbejderinvesteringsselskabet senest 6 måneder efter registreringens offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system. Retten sender Erhvervsstyrelsen udskrift af dommen, hvorefter Erhvervsstyrelsen kan offentliggøre oplysning om sagens udfald i styrelsens it-system.

Fristberegning
§ 38

Hvor det i denne lov eller i bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er fastsat, at en handling kan eller skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år før en nærmere angivet begivenhed finder sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen før denne begivenhed.

Stk. 2 Udløber fristen for at foretage handlingen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, vil handlingen skulle foretages senest den sidste hverdag forinden.

Stk. 3 Hvor det i denne lov eller i bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er fastsat, at en handling eller beslutning tidligst kan foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen eller beslutningen fra dagen efter denne begivenhed. Handlingen eller beslutningen kan tidligst foretages, dagen efter at fristen er udløbet.

§ 39

Hvor det i denne lov eller i bestemmelser fastsat i henhold til denne lov er fastsat, at en handling senest skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angivet begivenhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, jf. stk. 2-4.

Stk. 2 Er fristen, jf. stk. 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted.

Stk. 3 Er fristen, jf. stk. 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på månedsdagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset månedens længde.

Stk. 4 Er fristen, jf. stk. 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for begivenheden.

Stk. 5 Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter.

Kommunikation
§ 40

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra styrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el. lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses efter denne lov for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 41

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 42

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 11 Klageadgang og straffebestemmelser m.v.
Klageadgang
§ 43

Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør heraf kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Afgørelser som følge af overskridelse af de frister, der er fastsat i § 28, stk. 2, og om fastsættelse af frist efter § 34, stk. 1, og § 35, stk. 2, samt afgørelser efter § 6, § 28, stk. 1, § 34, stk. 1, og § 35, stk. 1, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til regler fastsat i medfør af § 41 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Straffebestemmelser m.v.
§ 44

Er strengere straf ikke forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 5, § 7, stk. 1, § 9, stk. 3, § 13, stk. 4, §§ 14, 15, 17 og 18, § 20, stk. 1, og §§ 21, 24, 30 og 35 med bøde.

Stk. 2 Der kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 3 Medarbejderinvesteringsselskaber kan som juridiske personer pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4 Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.

§ 45

Undlader bestyrelsen eller direktøren i rette tid at efterkomme de pligter, der ifølge loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven påhviler dem over for Erhvervsstyrelsen, kan styrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder, der tillægges udpantningsret.

Kapitel 12 Ændringer i anden lovgivning
§§ 46-47

(Udeladt af Redaktionen).

Kapitel 13 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
§ 48

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 49

Denne lovs § 9, stk. 1, finder ikke anvendelse på virksomheder, som er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden.

§ 50

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.