Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 159 af 02. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1440 af 29. juni 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde
§ 1

Loven finder anvendelse, når to eller flere ansatte er indkvarteret i samme bolig, som er stillet til rådighed af en arbejdsgiver.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse på indkvartering af ansatte uden for landets kommunegrænser.

Kapitel 2 1 Arbejdsgivers generelle pligter ved indkvartering af ansatte
§ 2

En arbejdsgiver skal sikre, at en bolig, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for sine ansatte, opfylder følgende krav:

 • 1) Der skal være toilet- og badefaciliteter og spise- og køkkenfaciliteter til rådighed for beboerne.

 • 2) Der skal være mulighed for at holde mindst 1 meters fysisk afstand mellem beboerne på alle tidspunkter.

 • 3) Boligen skal være indrettet således, at den enkelte beboer har mindst 4 m2 til rådighed ved ophold sammen i fælles beboelses- og opholdsrum.

 • 4) Der skal være synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum, synlig oversigt med instruks i rengøring og hygiejneregler og stregmarkeringer til afstand.

 • 5) Der skal være adgang til håndvask med sæbe i køkken og ved toiletter, og i fælles beboelses- og opholdsrum skal der være adgang til håndsprit.

 • 6) Boligens indretning skal sikre gode hygiejniske forhold med mulighed for hyppig, effektiv rengøring og personlig hygiejne.

 • 7) Der skal være mulighed for egen opbevaring af personlige ejendele.

 • 8) Den enkelte beboer skal have egen seng.

§ 3

En arbejdsgiver, som stiller bolig til rådighed for sine ansatte, skal udarbejde en plan for, hvordan der ved ophold i boligen sker forebyggelse af smitte med covid-19 blandt beboerne.

Stk. 2 Planen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Kontaktoplysninger på arbejdsgiveren.

 • 2) Adresse for indkvarteringen.

 • 3) Boligens størrelse.

 • 4) Antal beboere i boligen.

 • 5) En beskrivelse af, hvordan arbejdsgiveren har taget højde for forebyggelse af smittespredning med covid-19 ved ophold i boligen, herunder hvordan arbejdsgiveren har instrueret beboerne i hyppig, effektiv rengøring og hygiejne, jf. § 2.

Stk. 3 Arbejdsgiveren skal informere de indkvarterede ansatte eller en repræsentant for disse om indholdet af planen. Planen skal være til rådighed på arbejdspladsen for de indkvarterede ansatte og Arbejdstilsynet eller kunne fremskaffes inden for rimelig tid under Arbejdstilsynets tilsyn.

Stk. 4 Er arbejdsgiveren et vikarbureau, skal arbejdsgiveren sørge for, at planen er tilgængelig på brugervirksomheden. Har vikarbureauet ikke sørget for, at planen er tilgængelig på brugervirksomheden, senest 3 dage efter at de indkvarterede ansatte er påbegyndt deres arbejde på brugervirksomheden, skal brugervirksomheden underrette Arbejdstilsynet.

Kapitel 3 1 Arbejdstilsynets tilsyn
§ 4

Arbejdstilsynet kan føre tilsyn med, om arbejdsgiveren har udarbejdet en plan for, hvordan der sker forebyggelse af smitte med covid-19 blandt de indkvarterede ansatte ved ophold i boligen, og om de øvrige forpligtelser efter § 3 er overholdt.

Stk. 2 Har arbejdsgiveren ikke udarbejdet en plan for forebyggelse af smitte med covid-19, eller er planen mangelfuld, kan Arbejdstilsynet påbyde arbejdsgiveren straks at udarbejde en plan, som lever op til minimumskravene, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 3 Arbejdstilsynet underretter den relevante bopælskommune om påbud efter stk. 2, eller, hvis Arbejdstilsynet i øvrigt finder grundlag herfor, med henblik på at kommunen kan føre tilsyn med den pågældende bolig.

§ 5

En arbejdsgiver, der stiller bolig til rådighed for sine ansatte, skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet udlevere alle oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsyn efter § 4. Arbejdsgiveren skal under tilsynet kunne udlevere kontaktoplysninger på de indkvarterede ansatte.

§ 6

Arbejdstilsynet har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til offentlige og private arbejdssteder i det omfang, det er påkrævet, for at Arbejdstilsynet kan varetage deres hverv i henhold til loven. Politiet yder om fornødent bistand hertil.

Stk. 2 Arbejdstilsynet kan som led i tilsynets udøvelse uden retskendelse kræve tilgængelig dokumentation udleveret, herunder foretage fotografiske optagelser og lign.

Kapitel 4 1 Bopælskommunens tilsyn
§ 7

Kommunalbestyrelsen fører på baggrund af Arbejdstilsynets underretning, jf. § 4, stk. 3, tilsyn med, om de boliger, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for sine ansatte, opfylder de nærmere krav fastsat i § 2.

Stk. 2 Kommunens tilsynsførende har uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til de boliger og fællesrum, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine ansatte, i det omfang det er påkrævet, for at kommunen kan føre tilsyn i henhold til stk. 1. Politiet yder om fornødent bistand hertil.

Stk. 3 En arbejdsgiver, der stiller bolig til rådighed for sine ansatte, skal efter anmodning fra den relevante bopælskommune udlevere alle oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsyn efter stk. 1.

§ 8

Vurderer kommunalbestyrelsen, at boligforholdene ikke er i overensstemmelse med § 2, kan kommunalbestyrelsen meddele arbejdsgiveren påbud om at bringe forholdene i overensstemmelse med kravene i § 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for gennemførelse af påbuddet.

Stk. 2 Efterkommer arbejdsgiveren ikke et påbud efter stk. 1 inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade de påbudte tiltag udføre for arbejdsgiverens regning.

§ 9

Kan kommunalbestyrelsens påbud efter § 8 ikke umiddelbart efterkommes af arbejdsgiveren, og vurderer kommunalbestyrelsen, at det er nødvendigt, kan kommunalbestyrelsen kræve, at det nødvendige antal ansatte fraflytter boligen, og at arbejdsgiveren skal stille en erstatningsbolig til rådighed for det nødvendige antal ansatte. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for, hvornår arbejdsgiveren skal stille erstatningsboligen til rådighed.

§ 10

Erstatningsboligen efter § 9 skal overholde kravene i § 2.

Stk. 2 Er der ikke sket fraflytning inden for den fastsatte frist, jf. § 9, kan kommunalbestyrelsen anvise erstatningsbolig efter stk. 1 på arbejdsgiverens regning. Som erstatningsbolig kan anvises ophold på hotel el.lign.

Stk. 3 Arbejdsgiverens udgifter til genhusning efter stk. 2 og § 9 kan ikke modregnes i de ansattes løn.

Kapitel 5 1 Klageadgang
§ 11

Arbejdstilsynets og kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 6 1 Straf
§ 12

En arbejdsgiver, der undlader at efterkomme et påbud efter § 4, stk. 2, og § 8, kan straffes med bøde.

Stk. 2 En brugervirksomhed, der undlader at underrette Arbejdstilsynet, jf. § 3, stk. 4, kan straffes med bøde.

Stk. 3 For arbejdsgivere, der undlader at efterkomme påbud efter § 4, stk. 2, kan der pålægges bødestraf, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 7 1 Ikrafttræden m.v.
§ 13

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 14

(Udeladt)

§ 15

Loven ophæves den den 1. november 2021.

Stk. 2 § 5, stk. 1, nr. 10, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. som affattet ved denne lovs § 14 ophæves den 1. november 2021.

§ 16

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.