14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om en skattefri seniorpræmie

Denne konsoliderede version af lov om en skattefri seniorpræmie bygger på lovbekendtgørelse nr. 184 af 06. marts 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en skattefri seniorpræmie

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20. september 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Den berettigede personkreds
Seniorpræmie udbetales til personer, som er i beskæftigelse efter folkepensionsalderen og er født den 1. januar 1954 eller senere.

Stk. 2 Retten til første seniorpræmie, jf. § 3, stk. 1, er betinget af, at personen inden for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, har haft mindst 1.560 løntimer.

Stk. 3 Retten til anden seniorpræmie, jf. § 3, stk. 2, er betinget af, at personen i perioden fra den 13. til den 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, har haft mindst 1.560 løntimer.

§1a Uanset § 1, stk. 2, udgør beskæftigelseskravet 1.040 løntimer for personer, hvis perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 indgår i personens 12-månedersoptjeningsperiode.

§2 Opgørelse af beskæftigelseskravet
Beskæftigelseskravet i § 1 kan opfyldes på følgende måder:

 • 1) Løntimer, herunder ukontrollabel arbejdstid omregnet til timer, som i optjeningsperioden er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

 • 2) Timer som følge af omregning af B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud, jf. dog nr. 3.

 • 3) Timer som følge af omregning af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed og A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse.

Stk. 2 Løntimer og timer som følge af omregning af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed optjent i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz medregnes i opgørelsen efter stk. 1, hvis personen er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 ved udløbet af det indkomstår, der udløber i løbet af perioden på 12 måneder, jf. § 1, stk. 2 og 3, eller er omfattet af kildeskattelovens afsnit I A i det indkomstår, der udløber i løbet af perioden på 12 måneder, jf. § 1, stk. 2 og 3.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om krav til validering af beskæftigelsen, omregning af en persons arbejdstid, hvor der ikke skal indberettes løntimer til indkomstregisteret, og omregning af B-indkomst, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, og af skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed. Ministeren fastsætter endvidere regler om omregningssatsens størrelse. Ministeren fastsætter endvidere regler om omregning af B-indkomst, som fremgår af årsopgørelsen, til måneder, regler om medregning af B-indkomst, som endnu ikke fremgår af årsopgørelsen i den eller de måneder, hvor arbejdet er udført, og regler om omregning af skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed til måneder. Ministeren fastsætter endvidere regler om medregning af arbejde og indkomst for personer fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, der er skattepligtige i Danmark.

§3 Seniorpræmiens størrelse m.v.
Første seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 42.000 kr.

Stk. 2 Anden seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 25.000 kr.

Stk. 3 Seniorpræmien er skattefri.

Stk. 4 Seniorpræmien medfører ikke fradrag i ydelser efter anden lovgivning.

Stk. 5 Seniorpræmien reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020. De regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§4 Ansøgning og udbetaling m.v.
Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan udbetaling af seniorpræmien skal ske, herunder hvornår udbetalingen kan ske uden ansøgning på baggrund af registeroplysninger primært fra indkomstregisteret, eller hvornår udbetalingen skal ske på baggrund af ansøgning, og om udbetaling af seniorpræmie i tilfælde af dødsfald.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om ansøgning om seniorpræmien, herunder om frist, form og indhold i de sager, hvor der ikke er relevante registeroplysninger, og hvor præmien derfor tildeles på baggrund af ansøgning.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om dokumentation af beskæftigelseskravet som nævnt i § 1 i sager, hvor udbetalingen af seniorpræmien skal ske på baggrund af ansøgning.

§5 Tilbagebetaling
Seniorpræmien kan kræves tilbagebetalt, når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget seniorpræmien.

Stk. 2 Tilbagebetalingen opkræves efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter forhandling med skatteministeren. Der kan fastsættes regler om en aftale om tilbagebetaling, herunder om, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav undlader at tilbagebetale seniorpræmien. Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

§6 Administration
Udbetaling Danmark administrerer seniorpræmieordningen.

Stk. 2 Udbetaling Danmarks afgørelser om retten til seniorpræmie kan træffes uden partshøring.

Stk. 3 Udbetaling Danmark skal indsende nødvendige data til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder til brug for statistik, overvågning og analyse.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1 og 3.

§7 Administrationen skal så vidt muligt ske på grundlag af relevante registeroplysninger, herunder på grundlag af de oplysninger om løn, arbejdstid m.v., der fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, Det Centrale Virksomhedsregister og skattemyndighedernes registre med nødvendige oplysninger om momsangivelser, om B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er oplyst til indkomstregisteret, og om over- eller underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen.

Stk. 2 Udbetaling Danmark har inden for rammerne af § 12 i lov om Udbetaling Danmark til brug for administrationen af seniorpræmien terminaladgang til

 • 1) oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister,

 • 2) oplysninger om navne og adresser i Det Centrale Personregister,

 • 3) oplysninger hos skattemyndighederne om momsangivelser,

 • 4) oplysninger om aktuelle og tidligere ejerforhold hos Erhvervsstyrelsen,

 • 5) oplysninger hos skattemyndighederne om B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er oplyst til indkomstregisteret, og om over- eller underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen og

 • 6) oplysninger om selvstændig virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 3 Oplysninger som nævnt i stk. 2 skal indhentes for personer, som har nået folkepensionsalderen, og som i perioder herefter har haft beskæftigelse omfattet af § 2.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om administrationen af de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1-3, herunder om adgang til og anvendelse af registeroplysninger, og hvilke registre der skal være terminaladgang til.

§8 Finansiering af seniorpræmien
Staten afholder udgifterne til seniorpræmien. Staten afholder udgifter til administrationen af seniorpræmieordningen gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

§9 Klageadgang
Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen behandles efter reglerne i § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§10 Ikrafttræden
Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

§11 Ændringer i anden lovgivning
(Udeladt)

§12 Territorial gyldighed
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside