Europaparlamentarikerloven

Denne konsoliderede version af europaparlamentarikerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af europa-parlamentet

Lov nr. 1094 af 29. december 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 16. juni 2017,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Der tilkommer de danske medlemmer af Europa-Parlamentet et vederlag.

Stk. 2 Vederlaget beregnes efter de til enhver tid i lov om valg til Folketinget fastsatte bestemmelser for grundvederlag til medlemmer af Folketinget.

Stk. 3 Et medlem oppebærer vederlag fra dagen for valget eller, hvis vedkommende er indtrådt i anledning af et andet medlems død eller udtræden af Europa-Parlamentet, fra dagen efter, at det hidtidige medlem er afgået ved døden eller udtrådt af Europa-Parlamentet, og indtil udgangen af den måned, hvori medlemmet ophører at være medlem af Europa-Parlamentet.

Stk. 4 Medlemmerne er forpligtet til at modtage det i stk. 1, jf. stk. 2 og 3, fastsatte vederlag.

§ 2

De til enhver tid i lov om valg til Folketinget fastsatte bestemmelser om eftervederlag for medlemmer af Folketinget finder tilsvarende anvendelse for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, hvis medlemskab ophører ved valg eller ved udtræden på grund af sygdom, idet medlemsperioder i Europa-Parlamentet ved eftervederlagets beregning sidestilles med medlemsperioder i Folketinget.

§ 3

De til enhver tid efter lov om valg til Folketinget gældende bestemmelser om pension og efterindtægt for medlemmer af Folketinget finder tilsvarende anvendelse for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, idet medlemsperioder i Europa-Parlamentet ved pensionens beregning sidestilles med medlemsperioder i Folketinget. Medlemsperioder, hvori den pågældende samtidig har været medlem af Folketinget og Europa-Parlamentet, medregnes dog ikke dobbelt.

§ 4

Ministeren for offentlig innovation kan efter indstilling fra Folketingets Udvalg for Forretningsordenen ændre eller ophæve bestemmelser om ydelser i henhold til denne lov med henblik på tilpasning til de ydelser, der fra Europa-Parlamentet gives medlemmerne.

§ 5

Hvor der efter den til enhver tid gældende lov om valg til Folketinget tilkommer Folketingets formand, Folketingets Præsidium eller et udvalg under Folketinget beføjelser vedrørende ydelser til medlemmer af Folketinget, som tilsvarende ydes til medlemmer af Europa-Parlamentet efter denne lov, udøves beføjelserne af ministeren for offentlig innovation.

§ 6

Udbetaling Danmark anviser pension og efterindtægt efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

Stk. 2 Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1 kan påklages til ministeren for offentlig innovation.

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2000. Samtidig ophæves lov nr. 225 af 31. maj 1979 om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet (De Europæiske Fællesskabers Forsamling).

Stk. 2 Loven har ikke virkning for repræsentanter i Europa-Parlamentet, hvis hele medlemstid ligger forud for den 1. januar 2000, samt sådanne repræsentanters efterladte. Disse bevarer retten til ydelser efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3 De forskrifter, der er udstedt efter lov nr. 225 af 31. maj 1979 om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet (De Europæiske Fællesskabers Forsamling) som ændret ved lov nr. 159 af 11. april 1984, lov nr. 960 af 19. december 1986, § 50 i lov nr. 746 af 7. december 1988 og § 7 i lov nr. 346 af 2. juni 1999, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt efter denne lov.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 396 af 29. juli 1981 om omkostningstillæg for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet (De Europæiske Fællesskabers Forsamling) ophæves.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.