Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 260 af 02. oktober 1956,
jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 18. maj 2017

§ 1

Til personer, der har oprettet de i denne lov omhandlede indekskontrakter, yder staten indekstillæg til de årlige udbetalinger i henhold til kontrakten, når de nedenfor angivne betingelser er opfyldt.

§ 2

Loven omfatter indekskontrakter, der i perioden fra 1. april 1957 til og med 24. november 1971 er oprettet af personer, der på oprettelsestidspunktet er fyldt 18 år, men endnu ikke 57 år.

Stk. 2 Som betingelse for opnåelse af indekstillæg kræves, at den pågældende på udbetalingstidspunktet er berettiget til at oppebære dansk folkepension.

§ 3

Ministeren for offentlig innovation kan efter forhandling med erhvervsministeren give regler for, i hvilke tilfælde indekskontrakter, der er oprettet i danske livs- og pensionsforsikringsselskaber, banker og sparekasser, kan tillades overflyttet fra en virksomhed til en anden.

§ 3a

En interessent, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan i henhold til en indekskontrakt vælge, at udbetalingerne af det i § 4 nævnte grundbeløb skal begynde før det fyldte 67. år, og at indbetalinger på indekskontrakten efter § 5 skal ophøre fra samme tidspunkt. Udbetalingen kan dog tidligst begynde fra interessentens fyldte 65. år.

Stk. 2 Interessenten skal anmode forsikringsselskabet eller pengeinstituttet om udbetaling før det fyldte 67. år, senest 1 måned før udbetalingen skal begynde. Anmodningen om udbetaling før det 67. år skal vedrøre interessentens indekskontrakter.

§ 4

En indekskontrakt skal omfatte udbetaling til interessenten af et konstant årligt grundbeløb af den i stk. 2 nævnte størrelse fra det tidspunkt, hvor udbetalingen begynder. Kontrakten kan enten give ret til en livrente med løbetid på mindst 10 år eller en årlig ydelse med udbetaling over en aftalt periode af mindst 10 års varighed. Såfremt den aftalte periode er længere end 15 år, skal herefter faldende udbetalinger være livsbetingede.

Stk. 2 Grundbeløbets størrelse er lig 500 kr. gange forholdet mellem pristallet pr. juli i kalenderåret forud for kontraktens oprettelse og pristallet pr. juli 1956.

Stk. 3 Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før den måned, hvor interessenten fylder 67 år, reduceres den månedlige udbetaling med et dertil svarende beløb.

§ 5

For hver indekskontrakt beregnes en fra kontraktens oprettelse til interessentens 67. år konstant årlig grundindbetaling, der på det ved kontraktens oprettelse gældende beregningsgrundlag, jf. stk. 2, vil kunne sikre udbetaling af det i § 4 nævnte grundbeløb i den aftalte periode.

Stk. 2 For indekskontrakter tegnet på forsikringsbasis er beregningsgrundlaget de til enhver tid gældende tariffer. For indekskontrakter på opsparingsbasis er beregningsgrundlaget den rente, som statsanstalten for livsforsikring på tidspunktet for kontraktens oprettelse anvender i sin tarif for opsat, livsvarig livrente med pristalsreguleret præmie.

Stk. 3 Den årlige indbetaling erlægges med et beløb svarende til grundindbetalingen gange forholdet mellem den for indbetalingsåret gældende pristalsregulerede ydelse, jf. § 6, stk. 1, og det for vedkommende indekskontrakt fastsatte grundbeløb.

Stk. 4 Retten til indekstillæg efter § 6, stk. 2, bevares i uændret omfang, uanset om den årlige indbetaling efter stk. 3 reduceres med arbejdsmarkedsbidrag, som forsikringsselskaber og pengeinstitutter efter § 49 D, stk. 1-3, i kildeskatteloven skal indeholde i indbetalinger foretaget af en arbejdsgiver. Tilsvarende gælder arbejdsmarkedsbidrag, der indeholdes af arbejdsgiveren efter § 49 D, stk. 4, i kildeskatteloven. Den årlige indbetaling på en indekskontrakt kan dog højst reduceres med et beløb, der svarer til arbejdsmarkedsbidraget af den for kontrakten fastsatte indbetaling.

Stk. 5 Den årlige indbetaling efter stk. 3 kan forhøjes med et beløb svarende til størrelsen af eventuelle arbejdsmarkedsbidrag, som måtte blive indeholdt af forsikringsselskaber, pengeinstitutter og arbejdsgivere m.v., jf. stk. 4. Indbetalingen kan dog ikke forhøjes med mere, end hvad der svarer til arbejdsmarkedsbidraget af den for den enkelte kontrakt fastsatte indbetaling.

§ 6

Fra det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder og indtil udløbet af udbetalingsperioden - således som denne i henhold til lovens bestemmelser måtte være forlænget eller forkortet i forhold til den aftalte periode - dog ikke efter interessentens død, udbetales af vedkommende forsikringsselskab eller pengeinstitut en for hvert kalenderår beregnet pristalsreguleret ydelse, som er lig med 500 kr. gange forholdet mellem pristallet pr. juli i det foregående kalenderår og pristallet pr. juli 1956. Såfremt interessentens indbetalinger reduceres med arbejdsmarkedsbidrag, jf. § 5, stk. 4, kan ydelsen nedsættes tilsvarende. Der udbetales dog mindst den ydelse, som interessentens egne indbetalinger berettiger ham til.

Stk. 2 Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før det fyldte 67. år efter § 3 a, reduceres den årlige udbetaling med et dertil svarende beløb.

Stk. 3 Til delvis dækning af den pristalsregulerede ydelse refunderer staten et indekstillæg, der udgør forskellen mellem den pristalsregulerede ydelse og den årlige udbetaling eksklusive bonus, som interessenten ville have opnået, hvis han i statsanstalten for livsforsikring på tidspunktet for kontraktens oprettelse havde tegnet en til det 67. år opsat, livsvarig livrente på enkelt liv med et grundbeløb som angivet i § 4, stk. 2, jf. § 12, stk. 4, og med pristalsreguleret præmie, idet det herved forudsættes, at beregningsgrundlaget har været uændret siden kontraktens oprettelse. Såfremt interessenten er afskåret fra at oppebære dansk folkepension, nedsættes den årlige udbetaling i henhold til § 6, stk. 1, til den ydelse, som interessentens egne indbetalinger berettiger ham til.

Stk. 4 Bortset fra det i § 7, stk. 2, nævnte tilfælde anvendes den bonus eller tillægsrente, der vedrører tiden indtil det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder, til forøgelse af den årlige udbetaling. Såfremt det i kontrakten er aftalt, at bonus eller tillægsrente helt eller delvis skal tilfalde interessentens arbejdsgiver, kan udbetaling heraf dog ske til denne. Den bonus eller tillægsrente, der vedrører tiden efter det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder, kan anvendes til forøgelse af den årlige udbetaling eller til forlængelse af udbetalingsperioden.

Stk. 5 Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før det fyldte 67. år efter § 3 a, reduceres indekstillægget efter stk. 3 med en procentsats af det indekstillæg, den pågældende interessent ellers ville have opnået ved det 67. år. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde som 65-årig, er satsen 17,5 pct. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde som 66-årig, er satsen 9,3 pct.

§ 7

Ændres beregningsgrundlaget for indekskontrakter tegnet på forsikringsbasis inden det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder, således at interessentens egne indbetalinger berettiger til en mindre eller større ydelse end forudsat ved kontraktens oprettelse, nedsættes respektive forhøjes den årlige udbetaling med et dertil svarende beløb.

Stk. 2 Såfremt den rente, der godskrives interessenten på en indekskontrakt, der er oprettet i bank eller sparekasse, er mindre end den i henhold til beregningsgrundlaget gældende rente, jf. § 5, stk. 2, udlignes differencen - i det omfang det er muligt - ved anvendelse af den i pengeinstituttet opsamlede tillægsrente. Om fornødent kan udbetalingsperioden forkortes.

§ 8

(Ophævet)

§ 9

En person kan være interessent i henhold til i alt 6 indekskontrakter.

§ 10

Udeblivelse med betaling af præmie eller indskud ud over 1 år efter forfaldstidspunktet medfører bortfald af retten til indekstillæg på den kontrakt, restancen vedrører. Det gælder dog ikke præmiebetalinger efter det tidspunkt, hvor interessenter har valgt at lade udbetalingerne begynde.

§ 11

Interessenten kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over den ham i henhold til en indekskontrakt tilkommende ret. Denne ret kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning fra hans kreditorers side. Kommer interessenten under konkurs, finder dog reglen i forsikringsaftalelovens § 117 tilsvarende anvendelse.

§ 12

Udbetaling Danmark varetager administrationen af denne lov.

Stk. 2 Det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks med basis 1980 anvendes ved pristalsreguleringen efter 1. januar 1991 i henhold til denne lov. Der anvendes et simpelt gennemsnit af forbrugerprisindekset for maj, juni og juli.

Stk. 3 Det pristal pr. juli 1956, som i henhold til § 4, stk. 2, og § 6, stk. 1, danner grundlag for beregning af grundbeløb og pristalsreguleret ydelse, fastsættes til 25,8.

Stk. 4 Ved beregning af grundbeløb og pristalsreguleret ydelse foretages afrunding til hele kroner, idet ørebeløb under 50 bortkastes, medens ørebeløb på 50 og derover forhøjes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5 Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til efter forhandling med erhvervsministeren at fastsætte de nærmere regler for gennemførelsen af bestemmelserne i nærværende lov.

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

§ 14

Denne lov træder i kraft den 1. april 1957.