Lov om firmapensionskasser

Denne konsoliderede version af lov om firmapensionskasser er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1703 af 27. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 26. februar 2024

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde
§ 1

Ethvert løfte om pension (pensionstilsagn) i forbindelse med et ansættelsesforhold skal afdækkes i enten et forsikringsselskab eller en pensionskasse, der i henhold til lov om forsikringsvirksomhed må udøve forsikringsvirksomhed, eller i en firmapensionskasse, der har tilladelse i henhold til denne lov.

Stk. 2 Stk. 1 gælder dog ikke for løfter om pension

 • 1) afgivet af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab,

 • 2) afgivet over for direktører eller disses efterladte,

 • 3) reguleret i henhold til særlig lov eller

 • 4) afgivet af kommunale foreninger, for hvis forpligtelser kommuner hæfter fuldt ud.

§ 2

Denne lov finder anvendelse på enhver sammenslutning (pensionskasse), der har til formål på grundlag af et løfte om pension at sikre de ansatte pension i forbindelse med ansættelse i et pensionstegnende firma eller i pensionstegnende firmaer inden for samme koncern.

Stk. 2 Forsikringsselskaber og pensionskasser, der er under tilsyn efter lov om forsikringsvirksomhed, og løfter om pension, der er omfattet af § 1, stk. 2, er ikke omfattet af denne lov.

Stk. 3 En firmapensionskasse, der yder tjenestemandslignende pension, og for hvilken staten eller en kommune fuldt ud hæfter eller garanterer, omfattes ikke af denne lov.

Stk. 4 For filialer her i landet af udenlandske firmapensionskasser, der er meddelt tilladelse til at udøve pensionskassevirksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, finder § 8, stk. 1 og 2, og §§ 89 og 90 anvendelse.

Stk. 5 Selskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse for filialer her i landet af udenlandske pensionskasser, der er meddelt tilladelse til at udøve pensionskassevirksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 6 For tjenesteydelser her i landet ydet af udenlandske pensionskasser, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, finder § 8, stk. 1 og 2, og §§ 89 og 90 anvendelse.

Stk. 7 Finanstilsynet kan fastsætte lempeligere krav for overholdelse af bestemmelserne i denne lov for firmapensionskasser med under 100 medlemmer.

Stk. 8 Finanstilsynet kan efter forhandling med vedkommende minister eller kommune bestemme, at en firmapensionskasse, for hvis forpligtelser staten eller kommunen fuldt ud hæfter eller garanterer, helt eller delvis undtages fra § 8, stk. 2, og §§ 12, 15, 16, 21-34, 40, 47, 48, 57, 58 og 75-88.

Kapitel 2 1 Definitioner
§ 3

I denne lov forstås ved:

 • 1) Pensionsordning: En aftale, kontrakt, fundats eller vedtægt m.v. om, hvilke pensionsydelser der ydes og på hvilke vilkår.

 • 2) Pensionstegnende firma: Enhver virksomhed eller ethvert andet organ, der handler som arbejdsgiver eller selvstændig eller en hvilken som helst kombination heraf, og som tilbyder en pensionsordning eller indbetaler pensionsbidrag til en firmapensionskasse.

 • 3) Pensionsydelser: Ydelser, der udbetales ved pensionsalderens indtræden eller forventede indtræden eller, når der er tale om komplementære tillæg til sådanne ydelser, ved dødsfald, invaliditet eller ansættelsesforholdets ophør eller i form af støtte ved sygdom, social nød eller dødsfald. For at lette modtagerens økonomiske sikkerhed i alderdommen kan disse ydelser udgøre livsvarige udbetalinger, ophørende udbetalinger, et engangsbeløb eller en hvilken som helst kombination heraf.

 • 4) Medlem: En person, som ikke er en pensionsmodtager eller et potentielt medlem, og hvis tidligere eller nuværende beskæftigelse berettiger eller vil berettige den pågældende til at modtage pensionsydelser i overensstemmelse med bestemmelserne i en pensionsordning.

 • 5) Pensionsmodtager: En person, der modtager pensionsydelser fra en firmapensionskasse.

 • 6) Medlemsbestand: Alle medlemmer og pensionsmodtagere i en firmapensionskasse.

 • 7) Potentielt medlem: En person, som er berettiget til at tilslutte sig en pensionsordning.

 • 8) Biometriske risici: Risici for død, invaliditet og levetid.

 • 9) Bidragsdefineret pensionsordning: En pensionsordning, hvor pensionsbidragene er fastsat på forhånd, og hvor pensionsydelserne derefter beregnes ud fra disse bidrag.

 • 10) Ydelsesdefineret pensionsordning: En pensionsordning, hvor pensionsydelserne er fastsat på forhånd, og hvor pensionsbidragene derefter beregnes ud fra disse ydelser.

 • 11) Outsourcing: En firmapensionskasses henlæggelse af et aktivitetsområde, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, til en leverandør.

 • 12) Outsourcingvirksomhed: En firmapensionskasse, der outsourcer en aktivitet til en leverandør.

 • 13) Leverandør: En virksomhed, som varetager opgaver for en firmapensionskasse.

 • 14) Videreoutsourcing: En leverandørs outsourcing af opgaver, som denne varetager i henhold til en aftale med en firmapensionskasse, til en underleverandør og underleverandørens eventuelle videre outsourcing af opgaverne til næste led i kæden af underleverandører samt disses eventuelle videre outsourcing til andre led i kæden af underleverandører.

 • 15) Reel ejer: Fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

 • 16) Hjemland: Den medlemsstat, hvor firmapensionskassen er registreret eller har opnået tilladelse, og hvor den har sit hovedkontor.

 • 17) Værtsland: Den medlemsstat, hvis social- og arbejdsmarkedsret vedrørende arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger finder anvendelse på forholdet mellem det pensionstegnende firma og medlemmerne eller pensionsmodtagerne.

 • 18) Overdragende firmapensionskasse: En firmapensionskasse, der helt eller delvis overdrager en pensionsordnings forpligtelser, pensionsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil til en anden firmapensionskasse.

 • 19) Modtagende firmapensionskasse: En firmapensionskasse, der helt eller delvis modtager en pensionsordnings forpligtelser, pensionsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil fra en anden firmapensionskasse.

 • 20) Reguleret marked: Et multilateralt system, der drives i overensstemmelse med reglerne i kapitel 12-14, 22 og 23 i lov om kapitalmarkeder.

 • 21) Multilateral handelsfacilitet (MHF): Et multilateralt system, der drives i overensstemmelse med reglerne i kapitel 17, 18, 20, 22 og 23 i lov om kapitalmarkeder.

 • 22) Organiseret handelsfacilitet (OHF): Et multilateralt system, der ikke er et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

 • 23) Varigt medium: En indretning, der sætter et medlem eller en pensionsmodtager i stand til at lagre oplysninger, som er sendt til dette medlem eller denne pensionsmodtager personligt, så de er tilgængelige i fremtiden og i en periode, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

 • 24) Nøglefunktion: En kapacitet, der varetager særlige ledelsesopgaver, som omfatter risikostyringsfunktionen, den interne auditfunktion og aktuarfunktionen.

 • 25) Grænseoverskridende virksomhed: Administration af en pensionsordning, hvor forholdet mellem det pensionstegnende firma og de berørte medlemmer og pensionsmodtagere er underlagt den social- og arbejdsmarkedsret, der er relevant på området for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger i en medlemsstat, som er en anden end firmapensionskassens hjemland.

 • 26) Kompetente myndigheder: De nationale myndigheder, der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til at udøve tilsyn med virksomhedstyper omfattet af denne lov.

 • 27) Fratrædelsesgodtgørelse: Enhver form for betaling, som modtageren opnår ret til i forbindelse med sin fratrædelse, og som ikke

  • a) udgør løn eller værdi af personalegoder i opsigelsesperioden,

  • b) udgør rimelig kompensation for påtagelse af konkurrenceklausuler eller kundeklausuler eller

  • c) følger af præceptiv lovgivning.

Kapitel 3 1 Firmapensionskassevirksomhed
§ 4

Sammenslutninger omfattet af § 2, stk. 1, skal anvende ordet »firmapensionskasse« i tilknytning til deres navn, jf. dog § 121, stk. 2.

§ 5

En firmapensionskasse må ikke drive anden virksomhed end den pensionskassevirksomhed, der angives i tilladelsen, jf. bilag 1, medmindre andet følger af stk. 3 eller § 6.

Stk. 2 En firmapensionskasse driver anden virksomhed, når firmapensionskassen alene eller sammen med et pensionstegnende firma udøver bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed.

Stk. 3 En firmapensionskasse kan i fællesskab med andre virksomheder drive anden virksomhed, hvis

 • 1) firmapensionskassen ikke direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på virksomheden,

 • 2) firmapensionskassen ikke driver virksomheden sammen med et pensionstegnende firma eller med andre pensionskasser eller forsikringsselskaber, der indgår i et administrationsfællesskab med firmapensionskassen, og

 • 3) virksomheden udøves i et andet selskab end firmapensionskassen.

Stk. 4 Kommer en firmapensionskasse ved fusion, indgåelse i eller ændring af administrationsfællesskab eller ændring af den andel, der ejes af et pensionstegnende firma m.v., til at drive anden virksomhed i strid med stk. 1 eller 3, skal firmapensionskassen afhænde denne anden virksomhed. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for afhændelsen af den anden virksomhed, hvis en umiddelbar afhændelse vil være forbundet med et økonomisk tab.

§ 6

En firmapensionskasse må opføre, eje og drive fast ejendom og infrastruktur, der omfatter tekniske anlæg, transportanlæg og bygningsanlæg.

Stk. 2 En firmapensionskasse kan tilbyde digitale løsninger og services, hvis de er i naturlig forlængelse af den tilladte virksomhed.

§ 7

En firmapensionskasse må ikke optage lån eller optræde som kautionist for tredjemand.

Stk. 2 Finanstilsynet kan tillade en firmapensionskasse på midlertidig basis at optage lån, hvis det sker til likviditetsformål.

Kapitel 4 1 God skik og kontraktforhold
§ 8

En firmapensionskasse skal drive virksomhed i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis for virksomhedsområdet.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis og om firmapensionskassernes oplysningspligt over for potentielle medlemmer, medlemmer og pensionsmodtagere. Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter forhandling med repræsentanter for forbrugere og de relevante finansielle erhvervsorganisationer udarbejde og offentliggøre retningslinjer for redelig forretningsskik og god praksis på nærmere angivne områder, der må anses for væsentlige, navnlig ud fra hensynet til forbrugere.

§ 9

Tilbyder en firmapensionskasse, der har tilladelse til at udøve pensionskassevirksomhed, på eget initiativ alle eller en gruppe af sin medlemsbestand at ændre deres pensionsaftale til at omfatte et produkt med lavere eller ingen garantier, skal et medlem eller en pensionsmodtager, der accepterer et sådant tilbud, have overført den økonomiske værdi af sit nuværende produkt til det nye produkt.

Stk. 2 Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for beregningen af den økonomiske værdi af medlemmets eller pensionsmodtagerens produkt.

§ 10

Medlemmer, pensionsmodtagere og personer, der er berettiget til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på i en firmapensionskasse. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 11

En firmapensionskasse må ikke i forbindelse med eller efter optagelse af medlemmer anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke oplysninger om den pågældendes nuværende eller tidligere helbredstilstand.

Kapitel 5 1 Stiftelse og tilladelse
§ 12

En firmapensionskasse må ikke påbegynde sin virksomhed, før Finanstilsynet har meddelt tilladelse hertil.

Stk. 2 Finanstilsynet meddeler efter ansøgning en firmapensionskasse tilladelse, når

 • 1) registrering er sket i Erhvervsstyrelsen,

 • 2) virksomheden har hjemland i Danmark,

 • 3) virksomhedens ledelse og nøglepersoner opfylder betingelserne i § 42 og

 • 4) virksomhedens organisatoriske og administrative forhold er forsvarlige.

Stk. 3 Ansøgningen om tilladelse skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i stk. 2 er opfyldt, herunder oplysninger om det tekniske grundlag og virksomhedens organisation.

Stk. 4 Finanstilsynet træffer afgørelse om tilladelse, senest 6 måneder efter at Finanstilsynet har modtaget samtlige oplysninger, der er nødvendige for at behandle ansøgningen. Der skal under alle omstændigheder træffes afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Finanstilsynet giver straks ansøgeren meddelelse om afgørelsen.

Stk. 5 Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning truffet afgørelse, kan ansøgeren indbringe sagen for domstolene.

§ 13

En firmapensionskasse skal have vedtægter. Firmapensionskassens vedtægter skal indeholde bestemmelser om:

 • 1) Firmapensionskassens navn.

 • 2) Firmapensionskassens formål.

 • 3) Firmapensionskassens medlemmer og pensionsmodtagere.

 • 4) Antallet af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle bestyrelsessuppleanter samt bestyrelsesmedlemmers valgperiode.

 • 5) Eventuelle begrænsninger i bestyrelsesmedlemmers og direktionens tegningsret i henhold til § 38.

 • 6) Indkaldelse til generalforsamlinger.

 • 7) Hvilke anliggender der skal behandles på ordinær generalforsamling.

 • 8) Ændring af vedtægter og pensionsregulativ.

 • 9) Regnskabsaflæggelse og behandling af årsregnskabet.

 • 10) Anbringelse af firmapensionskassens midler.

 • 11) Anvendelse af overskud og dækning af underskud.

 • 12) Hvad der skal ske med firmapensionskassen, i tilfælde af at det pensionstegnende firma helt eller delvis nedlægges eller overdrages eller det pensionstegnende firma af anden grund ønsker at bringe pensionsordningen til ophør.

 • 13) Firmapensionskassens opløsning og anvendelse af firmapensionskassens midler.

 • 14) Procedurer for løsning af uoverensstemmelser mellem et medlem eller en pensionsmodtager og firmapensionskassen.

Stk. 2 Vedtægterne skal indeholde oplysning om navnet på det pensionstegnende firma og om de forpligtelser, som det pensionstegnende firma har påtaget sig over for firmapensionskassen.

§ 14

En firmapensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger kan træffe beslutning om udbetaling af midler til det pensionstegnende firma. Udbetalingen forudsætter, at

 • 1) generalforsamlingen med tiltrædelse af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer træffer beslutning om udbetaling af midler til det pensionstegnende firma, eller at firmapensionskassens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at bestyrelsen kan træffe beslutning om udbetaling af midler til det pensionstegnende firma,

 • 2) beslutningen træffes i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og

 • 3) firmapensionskassen efter udbetalingen har en basiskapital, der opfylder kravene i kapitel 9.

Stk. 2 Kan en firmapensionskasses vedtægter kun ændres med godkendelse fra en anden myndighed, kræver en beslutning på generalforsamlingen efter stk. 1, nr. 1, samme godkendelse som en vedtægtsændring.

Stk. 3 En firmapensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger kan træffe beslutning om midlertidig suspension af det pensionstegnende firmas bidragsbetaling, hvis

 • 1) firmapensionskassens pensionsregulativ eller vedtægter indeholder en bestemmelse om, at firmapensionskassen kan træffe beslutning om, at det pensionstegnende firmas bidrag i en periode kan nedsættes i forhold til det fastsatte bidrag (suspension), og

 • 2) firmapensionskassen efter suspension har en basiskapital, der opfylder kravene i kapitel 9.

§ 15

En firmapensionskasse skal have et pensionsregulativ. Pensionsregulativet skal indeholde:

 • 1) De vedtægtsbestemmelser, der er vedtaget i henhold til § 13, stk. 1, nr. 1-3.

 • 2) Regler for pensionstilsagnenes størrelse og regulering samt deres beregning og udbetaling.

 • 3) Regler for medlemmernes rettigheder ved udtræden af firmapensionskassen, herunder størrelsen af eller reglerne for beregning af udtrædelsesgodtgørelse og hvilende pension.

 • 4) Regler for pensionsbidrag.

 • 5) Regler for medlemmernes og pensionsmodtagernes rettigheder og pligter i øvrigt.

§ 16

Selskabslovens §§ 24-27 finder med de nødvendige tilpasninger tilsvarende anvendelse på firmapensionskasser. Afholdes der konstituerende generalforsamling, indkaldes de stemmeberettigede ifølge vedtægtsudkastet.

Stk. 2 Afholdes der konstituerende generalforsamling, træffer denne med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede beslutning om godkendelse af vedtægter og pensionsregulativ og om, hvorvidt firmapensionskassen skal stiftes. Beslutning om ændring af udkast til vedtægter og pensionsregulativ kan træffes med simpelt stemmeflertal uanset udkastets bestemmelser om stemmeflertal ved ændringer efter stiftelsen. Beslutning om ændring, som ikke er angivet i indkaldelsen, kræver dog samtykke fra samtlige stemmeberettigede. Generalforsamlingens beslutning om stiftelse må ikke træffes, før generalforsamlingen har godkendt vedtægter og pensionsregulativ.

Stk. 3 Når firmapensionskassen er stiftet, vælges bestyrelse og revisorer efter vedtægternes bestemmelse herom.

§ 17

Firmapensionskassen skal anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, alternativt fra afholdelsen af den konstituerende generalforsamling. Ansøgningen skal være modtaget i styrelsen inden for fristen.

Stk. 2 Anmeldelsen skal indeholde oplysning om navn, funktion og bopæl for firmapensionskassens bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse og for direktører og revisorer samt om firmapensionskassens adresse. De personer, der har ret til at tegne firmapensionskassen, skal egenhændigt angive, hvordan de vil underskrive.

Stk. 3 Med anmeldelsen skal følge dokumentation for, at firmapensionskassens bestyrelsesmedlemmer og revisorer opfylder de betingelser, der er nævnt i §§ 32, 73 og 74.

§ 18

Senest samtidig med anmeldelse til registrering i Erhvervsstyrelsen skal firmapensionskassen indgive ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet.

Stk. 2 Med ansøgning om tilladelse skal følge en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 19

En firmapensionskasse må ikke registreres i Erhvervsstyrelsen, før Finanstilsynet har givet tilladelse.

Stk. 2 I registeret optages oplysninger om de forhold, der er nævnt i § 13, stk. 1, nr. 1, 2, 5, 6 og 9, og § 17, stk. 2.

Stk. 3 Ved meddelelse af tilladelse eller ændringer i en tilladelse sender Finanstilsynet samtidig genpart heraf til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen foretager registrering af tilladelsesdato.

§ 20

En firmapensionskasse, der ikke er registreret, kan ikke erhverve rettigheder eller indgå forpligtelser.

Stk. 2 Afgives der uanset bestemmelsen i § 12, stk. 1, pensionstilsagn, forinden registrering har fundet sted, hæfter dem, der på firmapensionskassens vegne har afgivet tilsagnet eller har medansvar herfor, solidarisk for aftalens opfyldelse. Anerkender firmapensionskassen forpligtelserne senest 4 uger efter registreringen, bortfalder de pågældendes hæftelser, forudsat at medlemmets sikkerhed ikke derved i væsentlig grad forringes. Aftaler af den nævnte art er forinden firmapensionskassens anerkendelse af forpligtelserne ikke bindende for medlemmet.

Stk. 3 For andre forpligtelser, der før registreringen indgås på firmapensionskassens vegne, hæfter dem, som har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk. Ved registreringen overtager firmapensionskassen forpligtelserne, forudsat at medkontrahentens sikkerhed ikke derved i væsentlig grad forringes.

§ 21

For anmeldelse og registrering finder selskabslovens kapitel 2 anvendelse.

Stk. 2 Sker der ændring i forhold, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, skal der foretages ny anmeldelse, som skal ledsages af dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. § 19, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om ændring i firmapensionskassens vedtægter skal være modtaget, senest 2 uger efter at ændringen er vedtaget. Anmeldelsen skal indeholde et dateret eksemplar af vedtægterne med den fuldstændige nye affattelse til Erhvervsstyrelsen, der videreindberetter en kopi til Finanstilsynet.

§ 22

Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om

 • 1) indholdet af firmapensionskassers vedtægter og pensionsregulativ og

 • 2) afgrænsningen mellem firmapensionskassevirksomhed og anden forsikringsvirksomhed.

Kapitel 6 1 Generalforsamling i firmapensionskasser
§ 23

Medlemmernes og pensionsmodtagernes ret til at træffe beslutninger i firmapensionskassen udøves på generalforsamlingen. Det kan i vedtægterne dog bestemmes, at valg af bestyrelsen eller ændring af vedtægter eller pensionsregulativ foretages af firmapensionskassens medlemmer og pensionsmodtagere ved urafstemning.

Stk. 2 Ethvert medlem og enhver pensionsmodtager, som i henhold til firmapensionskassens vedtægter har adgang til at deltage på generalforsamlingen, har ret til at tage ordet der. Ved afstemninger har ethvert medlem og enhver pensionsmodtager én stemme. Stemmeretten kan dog begrænses i firmapensionskassens vedtægter for de personer, der tidligere har været ansat i virksomheden, og som i henhold til bestemmelserne i firmapensionskassens vedtægter har bevaret retten til pension uanset ansættelsesforholdets ophør. I vedtægterne kan der fastsættes nærmere regler om stemmeafgivningen.

Stk. 3 Ethvert medlem og enhver pensionsmodtager har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis der skriftligt fremsættes krav herom over for bestyrelsen inden for den frist, der er fastsat i vedtægterne.

Stk. 4 Medlemmer af bestyrelsen og af direktionen, den ansvarshavende aktuar og revisorerne har adgang til at deltage på generalforsamlingen og til at tage ordet der, men har ikke stemmeret, jf. dog stk. 2.

Stk. 5 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelig for medlemmerne og pensionsmodtagerne.

§ 24

Senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår skal der afholdes ordinær generalforsamling. På denne skal der fremlægges årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning.

Stk. 2 På den ordinære generalforsamling skal der

 • 1) træffes afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsregnskab,

 • 2) foretages de vedtægtsmæssige eller lovbestemte personvalg og

 • 3) tages stilling til de andre spørgsmål, der efter vedtægterne eller på bestyrelsens, en revisors, den ansvarshavende aktuars, Finanstilsynets, et medlems eller en pensionsmodtagers begæring er sat på dagsordenen.

Stk. 3 Årets overskud og firmapensionskassens reserver, herunder akkumuleret overskud, kan på de betingelser, der er angivet i § 14, anvendes ved udbetaling af midler til det pensionstegnende firma eller midlertidig suspension af det pensionstegnende firmas bidrag.

§ 25

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, senest 14 dage efter at det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af en tiendedel af samtlige medlemmer og pensionsmodtagere, af den ansvarshavende aktuar, af en revisor eller af Finanstilsynet.

§ 26

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, medmindre denne lov eller vedtægterne bestemmer andet. Står stemmerne lige, skal valg afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet.

Stk. 2 Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis alle stemmeberettigede samtykker. Dog kan den ordinære generalforsamling altid afgøre sager, som efter vedtægterne eller § 24 skal behandles på en sådan generalforsamling, ligesom det kan besluttes at indkalde en ekstraordinær generalforsamling til behandling af bestemte emner.

§ 27

Beslutning om ændring af en firmapensionskasses vedtægter eller pensionsregulativ kan kun vedtages, hvis det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Beslutningen skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som vedtægterne måtte indeholde.

Stk. 2 Vedtægts- eller pensionsregulativændringer, der væsentligt begrænser medlemmernes og pensionsmodtagernes pensionstilsagn, forelægges medlemmerne og pensionsmodtagerne skriftligt til stillingtagen og har ikke virkning for de medlemmer og pensionsmodtagere, der inden for en svarfrist har angivet ikke at ville tiltræde ændringerne, jf. dog §§ 28 og 75.

§ 28

Ændringer i vedtægter eller pensionsregulativ, som Finanstilsynet i medfør af kapitel 12 har pålagt en firmapensionskasse at foretage, og som ikke har opnået de fornødne stemmer, anses som gyldigt vedtagne, hvis der ikke er afgivet et så stort antal stemmer imod ændringerne, som efter vedtægterne kræves til beslutning om firmapensionskassens opløsning.

Kapitel 7 1 Ledelse og indretning
§ 29

En firmapensionskasse skal have effektive former for virksomhedsstyring, herunder

 • 1) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,

 • 2) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,

 • 3) skriftlige forretningsgange for alle de væsentlige aktivitetsområder,

 • 4) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, som firmapensionskassen er eller kan blive udsat for,

 • 5) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og en hensigtsmæssig anvendelse af disse,

 • 6) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter,

 • 7) fyldestgørende interne kontrolprocedurer og

 • 8) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1.

§ 30

En firmapensionskasse skal have en bestyrelse bestående af 1 formand og et antal andre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst halvdelen vælges af og blandt medlemmerne i firmapensionskassen, medmindre Finanstilsynet under hensyn til firmapensionskassens forhold tillader en anden sammensætning af bestyrelsen.

Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer skal ophøre ved afslutningen af en ordinær generalforsamling, dog senest 4 år efter at bestyrelsesmedlemmet blev valgt.

§ 31

Bestyrelsen i en firmapensionskasse skal ansætte en direktør, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Finanstilsynet kan i særlige tilfælde under hensyn til firmapensionskassens forhold dispensere fra kravet i stk. 1. Har en firmapensionskasse ikke en direktør, jf. § 120, eller har Finanstilsynet dispenseret fra kravet i medfør af 1. pkt., udføres de hverv, der ved loven er henlagt til direktøren, af bestyrelsen.

§ 32

Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal være myndige personer.

Stk. 2 Bestemmelserne om bestyrelsesmedlemmer gælder også for suppleanter for disse.

§ 33

Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af firmapensionskassen og skal sørge for en forsvarlig organisation og administration af firmapensionskassen.

Stk. 2 Direktøren varetager den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Dispositioner, der efter firmapensionskassens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning, kan kun foretages af direktøren efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen. Kan bestyrelsens beslutning ikke afventes uden væsentlig ulempe for firmapensionskassen, kan direktøren dog foretage sådanne dispositioner. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 3 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en måde, der efter firmapensionskassens forhold er tilfredsstillende. Direktøren skal sørge for, at firmapensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde.

Stk. 4 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen og kan kun meddeles til to eller flere i forening.

§ 34

Bestyrelsen for en firmapensionskasse skal

 • 1) fastlægge, hvilke hovedtyper af aktiviteter firmapensionskassen skal udføre,

 • 2) identificere og kvantificere firmapensionskassens væsentlige risici og fastlægge dens risikoprofil, herunder fastsætte, hvilke og hvor store risici firmapensionskassen må påtage sig, og

 • 3) fastlægge politikker for, hvordan virksomheden skal styre hver af firmapensionskassens væsentlige aktiviteter og de risici, der er knyttet hertil, under hensyntagen til samspillet mellem disse.

Stk. 2 På grundlag af den fastlagte risikoprofil og de fastlagte politikker skal bestyrelsen give direktøren skriftlige retningslinjer, der som minimum skal indeholde

 • 1) kontrollerbare rammer for, hvilke og hvor store risici direktøren må påføre firmapensionskassen,

 • 2) principperne for opgørelse af de enkelte risikotyper,

 • 3) regler om, hvilke dispositioner der kræver bestyrelsens stillingtagen, og hvilke dispositioner direktøren kan foretage som led i sin stilling, og

 • 4) regler om, hvordan og i hvilket omfang direktøren skal rapportere til bestyrelsen om firmapensionskassens risici, herunder om udnyttelsen af rammerne i retningslinjerne for direktøren og om overholdelsen af de grænser, der er fastsat i lovgivningen vedrørende de risici, som firmapensionskassen må påtage sig.

Stk. 3 Bestyrelsen skal løbende tage stilling til, om firmapensionskassens risikoprofil og politikker samt retningslinjerne for direktøren er forsvarlige i forhold til firmapensionskassens aktiviteter, organisation og ressourcer, herunder kapital og likviditet, samt de markedsforhold, som firmapensionskassens aktiviteter drives under.

Stk. 4 Bestyrelsen skal løbende vurdere, om direktøren varetager sine opgaver i overensstemmelse med den fastlagte risikoprofil, de fastlagte politikker og retningslinjerne for direktøren. Bestyrelsen skal træffe passende foranstaltninger, hvis dette ikke er tilfældet.

Stk. 5 Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå firmapensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Stk. 6 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de forpligtelser, der påhviler bestyrelsen og direktøren i en firmapensionskasse i medfør af stk. 1-5.

§ 35

Bestyrelsen skal antage en ansvarshavende aktuar, der skal varetage de nødvendige forsikringstekniske funktioner, herunder beregninger og undersøgelser. Stillingen som ansvarshavende aktuar kan ikke forenes med stillingen som medlem af direktionen eller bestyrelsen i firmapensionskassen.

Stk. 2 Den ansvarshavende aktuar skal påse, at firmapensionskassen overholder sit tekniske grundlag m.v. Den ansvarshavende aktuar skal i denne forbindelse gennemgå det aktuarmæssige indhold i firmapensionskassens aktiviteter og materiale i øvrigt og påse, at det tekniske grundlag m.v., jf. § 47, til enhver tid er i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i § 48, stk. 1-3.

Stk. 3 Den ansvarshavende aktuar skal omgående indberette enhver tilsidesættelse af de forhold, der er nævnt i stk. 2, til Finanstilsynet. Den ansvarshavende aktuar har ret til at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet, herunder af bestyrelsen, direktionen og nøglepersoner. Finanstilsynet kan kræve de oplysninger af den ansvarshavende aktuar, som er nødvendige til bedømmelse af firmapensionskassens økonomiske stilling.

Stk. 4 Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet.

Stk. 5 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1-4, herunder om de krav, en person skal opfylde for at kunne blive antaget som ansvarshavende aktuar.

§ 36

En firmapensionskasse skal som led i en forsvarlig organisation og administration have følgende nøglefunktioner:

 • 1) En risikostyringsfunktion.

 • 2) En intern auditfunktion.

 • 3) En aktuarfunktion, såfremt firmapensionskassen yder dækning af biometriske risici eller garanterer enten et investeringsafkast eller et bestemt ydelsesniveau.

Stk. 2 Direktionen skal for hver af nøglefunktionerne udpege en nøgleperson, der er ansvarlig for funktionen.

Stk. 3 Direktionen skal sikre, at de personer, der varetager en nøglefunktion, kan varetage deres opgaver effektivt og på en objektiv, fair og uafhængig måde.

Stk. 4 En enkeltperson eller en organisatorisk enhed må varetage mere end én nøglefunktion og andre driftsmæssige opgaver bortset fra den interne auditfunktion, som skal være uafhængig af de øvrige nøglefunktioner. Bestyrelsen kan udpege den ansvarshavende aktuar som nøgleperson for aktuarfunktionen.

Stk. 5 Nøglepersonen skal rapportere om alle væsentlige undersøgelsesresultater og henstillinger inden for sit ansvarsområde til direktionen. Direktionen har herefter pligt til at beslutte, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Refererer nøglepersonen i forvejen til bestyrelsen, vil nøglepersonen fortsat skulle rapportere til bestyrelsen, og rapporten skal tilgå direktionen. Direktionens pligter efter denne bestemmelse vil i så fald være pålagt bestyrelsen.

Stk. 6 En nøgleperson skal underrette Finanstilsynet, hvis firmapensionskassens direktion eller bestyrelse ikke i tide træffer hensigtsmæssige korrigerende foranstaltninger og som minimum i følgende tilfælde:

 • 1) Når nøglepersonen har påvist en væsentlig risiko for, at firmapensionskassen sandsynligvis ikke vil opfylde et væsentligt lovkrav, og rapporteret herom til direktionen, og hvor dette kan have en betydelig indvirkning på medlemmernes og pensionsmodtagernes interesser.

 • 2) Når nøglepersonen har konstateret en væsentlig overtrædelse af de love eller administrative bestemmelser, der gælder for firmapensionskasser og deres aktiviteter, og rapporteret herom til direktionen.

Stk. 7 Reglerne i § 45 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på nøglepersoner, der har underrettet Finanstilsynet i medfør af stk. 6.

Stk. 8 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for de nøglefunktioner, der er nævnt i stk. 1, herunder om nøglefunktionernes opgaver og ansvarsområder.

§ 37

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem firmapensionskassen og vedkommende selv, om søgsmål mod vedkommende selv eller om aftaler mellem firmapensionskassen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende deri har en væsentlig interesse, der kan stride mod firmapensionskassens interesser.

§ 38

Firmapensionskassen forpligtes ved retshandler, som på dens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af medlemmer af bestyrelsen eller af direktøren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Den tegningsret, som efter stk. 1 tilkommer medlemmer af bestyrelsen eller direktøren, kan kun udøves af to i forening. Denne tegningsret kan i vedtægterne yderligere begrænses således, at tegningsretten kun kan udøves af to eller flere bestemte personer i forening eller af flere end to i forening. Anden begrænsning i tegningsretten kan ikke fastsættes.

§ 39

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en revisor eller den ansvarshavende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En direktør, en revisor eller den ansvarshavende aktuar har ret til at deltage i og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i en enkelt sag træffer anden bestemmelse.

Stk. 2 Der skal føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, den ansvarshavende aktuar, en revisor eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Stk. 3 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 4 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om forretningsordenens indhold.

§ 40

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, for så vidt der ikke efter vedtægterne stilles større krav. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Medmindre andet er besluttet af bestyrelsen eller fastsat i vedtægterne, kan et medlem i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet medlem i stedet for at indkalde en suppleant, hvis dette er betryggende henset til emnet for drøftelserne.

Stk. 2 De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre der efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal. Det kan i vedtægterne bestemmes, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 41

En firmapensionskasse kan helt eller delvis outsource en hvilken som helst aktivitet til leverandører.

Stk. 2 Firmapensionskassen bevarer det fulde ansvar for opgavernes udførelse, når de outsourcer nøglefunktioner eller andre aktiviteter.

Stk. 3 Outsourcing af nøglefunktioner eller andre aktiviteter må ikke foregå på en anden måde, der kan føre til

 • 1) forringelse af kvaliteten af ledelsessystemet i den pågældende firmapensionskasse,

 • 2) uretmæssig forøgelse af den operationelle risiko,

 • 3) forringelse af Finanstilsynets mulighed for at kontrollere, at firmapensionskassen overholder sine forpligtelser, eller

 • 4) underminering af løbende og fyldestgørende servicering af medlemmer og pensionsmodtagere.

Stk. 4 Firmapensionskassen skal gennem processen for udvælgelse af leverandører og den løbende overvågning af leverandørernes aktiviteter sikre, at de outsourcede aktiviteter håndteres behørigt.

Stk. 5 Firmapensionskasser, der outsourcer nøglefunktioner, ledelse af virksomheden eller andre aktiviteter, der er omfattet af denne lov, skal indgå en skriftlig aftale med leverandøren. Aftalen skal have retsvirkning og skal på en klar og tydelig måde beskrive firmapensionskassens og leverandørens rettigheder og forpligtelser.

Stk. 6 Firmapensionskassen skal i god tid underrette Finanstilsynet om outsourcing af aktiviteter, der er omfattet af loven. Vedrører outsourcing firmapensionskassens nøglefunktioner eller ledelse, skal dette anmeldes til Finanstilsynet, inden aftalen vedrørende en sådan outsourcing træder i kraft. Firmapensionskassen skal underrette Finanstilsynet om eventuelle efterfølgende væsentlige ændringer i forhold til de outsourcede aktiviteter.

Stk. 7 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om outsourcing.

§ 42

Et medlem af bestyrelsen og direktionen samt ansatte, der er nøglepersoner i en firmapensionskasse,

 • 1) skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet eller stillingen,

 • 2) skal have tilstrækkeligt godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen,

 • 3) må ikke være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde,

 • 4) må ikke have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering og

 • 5) må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at personen ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 2 Et medlem af bestyrelsen, direktionen eller ansatte, der er nøglepersoner i en firmapensionskasse, skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold nævnt i stk. 1 i forbindelse med indtræden i firmapensionskassen og om forhold nævnt i stk. 1, nr. 2-5, hvis forholdene efterfølgende ændres.

§ 43

Erhvervsministeren kan for firmapensionskasser fastsætte regler om definitioner af andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på firmapensionskassens risikoprofil.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan for firmapensionskasser fastsætte regler om lønpolitik og aflønning af bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på firmapensionskassens risikoprofil.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om firmapensionskassers pligt til at offentliggøre oplysninger om aflønning af bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på firmapensionskassens risikoprofil.

§ 43a

Indgår en firmapensionskasse en aftale om en fratrædelsesordning med et medlem af direktionen, og overstiger værdien af ordningen et beløb svarende til den pågældendes samlede vederlag i de seneste 2 regnskabsår inklusive pension, skal firmapensionskassen offentliggøre størrelsen af det samlede vederlag, herunder størrelsen af de enkelte vederlagsdele, og en begrundelse for vederlagsdelenes størrelse.

Stk. 2 Offentliggørelsen efter stk. 1 skal ske på firmapensionskassens hjemmeside på samme sted, som firmapensionskassens lønpolitik er offentliggjort, og skal ske, hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter at aftalen er indgået. Oplysningerne om et medlem af direktionens fratrædelsesordning skal være tilgængelige, så længe aftalen er gældende.

§ 43b

Løn i en aftalt opsigelsesperiode til et medlem af direktionen i en firmapensionskasse, der ikke modsvares af en sædvanlig arbejdsforpligtelse, skal udbetales månedsvis i opsigelsesperioden.

§ 43c

En fratrædelsesgodtgørelse til et medlem af direktionen i en firmapensionskasse skal afspejle de resultater, der er opnået ved varetagelse af stillingen, og må ikke belønne forseelser eller manglende resultater.

Stk. 2 Fratrædelsesgodtgørelsen skal udbetales i månedsvise rater svarende til størrelsen af modtagerens gennemsnitlige månedsløn inklusive pension i det seneste regnskabsår.

Stk. 3 Udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen kan tidligst begynde, efter en eventuel løn i opsigelsesperioden er udbetalt fuldt ud.

Stk. 4 Bestyrelsen skal indstille udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen, hvis bestyrelsen vurderer, at direktøren under sin ansættelse har udvist en adfærd, der må anses for at udgøre et alvorligt ledelsesmæssigt svigt. Bestyrelsen skal tilbageholde udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen, hvis firmapensionskassen sigtes for strafbare forhold, der kan tilregnes direktøren, eller hvis bestyrelsen bliver bekendt med, at direktøren er sigtet for strafbare forhold, som er begået i forbindelse med vedkommendes ansættelse i firmapensionskassen.

Stk. 5 Bestyrelsen skal kræve tilbagebetaling af en fratrædelsesgodtgørelse, der er udbetalt helt eller delvis, inden bestyrelsen er blevet bekendt med adfærd eller forhold omfattet af stk. 4.

§ 43d

§§ 43 a-43 c kan ikke fraviges ved aftale, herunder ved aftale om fratrædelsesordning til et medlem af direktionen i en firmapensionskasse, der indgås med en anden virksomhed i koncernen, som ikke er omfattet af reglerne.

§ 44

En firmapensionskasse skal have en ordning, hvor den ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af firmapensionskassen, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i firmapensionskassen. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. Firmapensionskassen skal følge op på indberetninger til ordningen og skriftligt kunne dokumentere, hvordan firmapensionskassen har fulgt op på indberetningerne. Lov om beskyttelse af whistleblowere finder anvendelse på ordningen i 1. pkt.

Stk. 2 Ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv overenskomst.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder alene anvendelse for en firmapensionskasse, som beskæftiger flere end fem ansatte. Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal være etableret, senest 3 måneder efter at firmapensionskassen har ansat den sjette ansatte.

Stk. 4 Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i stk. 1, hvis Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning.

§ 45

En firmapensionskasse må ikke udsætte ansatte eller tidligere ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, som følge af at den ansatte eller den tidligere ansatte har indberettet firmapensionskassens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den finansielle regulering til Finanstilsynet eller til en ordning hos firmapensionskassen. Det samme gælder ved fastsættelse, tildeling og udbetaling af variabel løn til ansatte eller tidligere ansatte.

Stk. 2 Ansatte eller tidligere ansatte kan tilkendes en godtgørelse i overensstemmelse med principperne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., hvis deres rettigheder er blevet krænket ved overtrædelse af stk. 1. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til den ansattes eller den tidligere ansattes ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 kan ikke fraviges ved aftale til ugunst for den ansatte eller tidligere ansatte.

§ 45a

Indgår en ansat eller en tidligere ansat og en firmapensionskasse en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2 Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og firmapensionskassen. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 44.

§ 46

En firmapensionskasse og dens ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som firmapensionskassen eller dens ansatte har fået kendskab til under udøvelsen af deres hverv.

Stk. 2 Den, som modtager oplysninger efter stk. 1, er omfattet af den i stk. 1 nævnte tavshedspligt.

Kapitel 8 1 Teknisk grundlag og pensionsmæssige hensættelser
§ 47

Firmapensionskassens tekniske grundlag m.v. skal anmeldes til Finanstilsynet, senest samtidig med at grundlaget tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Anmeldelsen skal indeholde angivelse af

 • 1) de former for pensioner, som firmapensionskassen agter at anvende,

 • 2) grundlaget for beregning af pensionsbidrag, udtrædelsesgodtgørelse og kapitalværdien af den optjente pension,

 • 3) regler for beregning og fordeling af overskud til medlemmerne, pensionsmodtagerne og andre pensionsberettigede efter pensionsaftalen,

 • 4) principper for genforsikring, herunder beløbsgrænser,

 • 5) regler for, hvornår medlemmerne og pensionsmodtagerne skal afgive helbredsoplysninger til bedømmelse af risikoforholdene,

 • 6) grundlaget for beregning af de pensionsmæssige hensættelser og

 • 7) regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i en firmapensionskasse eller et forsikringsselskab kan overføres fra eller til firmapensionskassen i forbindelse med overgang til anden ansættelse eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse.

Stk. 2 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de forhold, der er nævnt i stk. 1, herunder om, hvorvidt og i hvilket omfang anmeldelserne skal være offentligt tilgængelige.

§ 48

Oplysninger, der anmeldes efter § 47, stk. 1, nr. 1-5, skal være betryggende og rimelige over for det enkelte medlem, den enkelte pensionsmodtager og andre pensionsberettigede efter pensionsaftalen. Herunder skal firmapensionskassen som generelt princip, hvor det er relevant, tage hensyn til at have en rimelig fordeling af risici og ydelser mellem generationerne i sine aktiviteter.

Stk. 2 De anmeldte regler for beregning og fordeling af overskud, jf. § 47, stk. 1, nr. 3, skal være præcise og klare og skal føre til en rimelig fordeling.

Stk. 3 De beregningselementer, herunder rentesatser, omkostningssatser og statistiske beregningselementer, der lægges til grund ved beregning af bidrag, udtrædelsesgodtgørelser og hvilende pension, skal vælges med forsigtighed og være i overensstemmelse med de regler, der er udstedt i medfør af § 47, stk. 2. De beregningselementer, der lægges til grund ved beregning af de pensionsmæssige hensættelser, skal være i overensstemmelse med de regler, der er udstedt i medfør af § 51, stk. 5.

Stk. 4 Er kravene i stk. 1-3 eller i regler udstedt i medfør af stk. 5, § 47, stk. 2, og § 51, stk. 5, ikke opfyldt, påbyder Finanstilsynet firmapensionskassen at foretage de fornødne ændringer. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for firmapensionskassens efterlevelse af sådanne påbud.

Stk. 5 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de krav, der er nævnt i stk. 1-3.

§ 49

En firmapensionskasse skal have tilstrækkelige egnede aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af firmapensionskassens samlede pensionsmæssige hensættelser. For at sikre tilstedeværelsen af de aktiver, der er nævnt i 1. pkt., skal firmapensionskassen føre et register, der indeholder en optegnelse over

 • 1) de aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af firmapensionskassens samlede pensionsmæssige hensættelser, og

 • 2) værdien af finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne efter nr. 1 ikke kan dække de pensionsmæssige forpligtelser.

Stk. 2 Aktiverne i det i stk. 1 nævnte register skal alene tjene til fyldestgørelse af medlemsbestanden og de begunstigede.

Stk. 3 Firmapensionskassen skal løbende indberette til Finanstilsynet, hvilke aktiver der er registreret.

Stk. 4 Finanstilsynet kan kræve aktiverne i registeret deponeret og pantsat til fordel for Finanstilsynet, hvis Finanstilsynet efter § 87, stk. 3, beslutter at begrænse eller forbyde selskabets rådighed over dets aktiver. Finanstilsynet skal registreres som panthaver, og enhver efterfølgende ændring i den deponerede aktivmasse skal godkendes af Finanstilsynet og noteres i registeret.

Stk. 5 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om indhold, opgørelse, indberetning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne indført i registeret. Bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser

§ 50

Aktiverne, jf. § 49, opgøres efter følgende regler:

 • 1) Aktiverne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de regler, der fastsættes for årsrapporter efter § 65, jf. § 71.

 • 2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af forpligtelser, der kan modregnes over for låntager.

 • 3) Finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de pensionsmæssige forpligtelser, skal medregnes med værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

 • 4) Tilgodehavende uforfaldne renter af aktiver medregnes i aktivernes værdi.

 • 5) Afledte instrumenter skal opgøres forsigtigt.

§ 51

En firmapensionskasse skal til enhver tid og for alle de pensionsordninger, som firmapensionskassen administrerer, opgøre størrelsen af de passiver, der svarer til de finansielle forpligtelser, som bestanden medfører.

Stk. 2 Yder firmapensionskassen dækning af biometriske risici eller garanti for et bestemt investeringsafkast eller et bestemt ydelsesniveau, skal det sikres, at firmapensionskassen foretager tilstrækkelige pensionsmæssige hensættelser til dækning af alle sådanne pensionsordninger.

Stk. 3 De pensionsmæssige hensættelser beregnes hvert år. Finanstilsynet kan dog tillade, at de kun beregnes hvert tredje år, hvis firmapensionskassen godtgør, at der er foretaget tilpasninger i de mellemliggende år. Den tilrettede udvikling i de pensionsmæssige hensættelser og ændringerne i de risici, der er dækket, skal dokumenteres over for Finanstilsynet.

Stk. 4 Beregningen af de pensionsmæssige hensættelser foretages og attesteres af en aktuar efter de aktuarmæssige metoder, jf. stk. 5, som er i overensstemmelse med følgende principper:

 • 1) Mindstebeløbet for de pensionsmæssige hensættelser skal beregnes ved anvendelse af en tilstrækkelig forsigtig aktuarmæssig værdiansættelse, idet der tages hensyn til alle de forpligtelser vedrørende ydelser og bidrag, der følger af firmapensionskassens pensionsordninger.

 • 2) De maksimale rentesatser skal vælges med forsigtighed.

 • 3) De biometriske tabeller, der benyttes ved beregningen af de pensionsmæssige hensættelser, skal være baseret på forsigtige principper.

 • 4) Metoden og grundlaget for beregningen af de pensionsmæssige hensættelser skal som hovedregel være konstante fra det ene regnskabsår til det andet. De kan dog ændres, når dette er begrundet i ændringer i de retlige, demografiske eller økonomiske forhold, der ligger til grund for antagelserne.

Stk. 5 Finanstilsynet kan fastsætte yderligere og mere detaljerede krav relateret til beregningen af pensionsmæssige hensættelser med det formål at sikre, at medlemmernes og pensionsmodtagernes interesser tilgodeses i tilstrækkeligt omfang.

Kapitel 9 1 Solvens
§ 52

Firmapensionskassen skal til enhver tid have en i forhold til sin samlede virksomhed tilstrækkelig basiskapital, der mindst svarer til kravene i §§ 53-55.

§ 53

Basiskapitalen kan bestå af firmapensionskassens formue, der er fri for enhver påregnelig forpligtelse og med fradrag af immaterielle værdier, herunder:

 • 1) Indbetalte kapitalandele eller effektiv garantikapital samt alle konti tilhørende medlemmerne, der opfylder følgende kriterier:

  • a) Vedtægterne skal fastsætte, at betalinger fra disse konti til medlemmerne kun kan foretages, hvis basiskapitalen ikke herved falder under det krævede niveau, eller hvis hele firmapensionskassens øvrige gæld efter firmapensionskassens opløsning er afviklet.

  • b) Vedtægterne skal fastsætte, for så vidt angår de betalinger, der er omhandlet i litra a, når disse sker af andre årsager end individuelle medlemsophør, at Finanstilsynet underrettes herom mindst 1 måned i forvejen, og at Finanstilsynet inden for denne frist kan forbyde betalingen.

  • c) De relevante bestemmelser i vedtægterne kan kun ændres, efter at Finanstilsynet har erklæret, at det ikke har nogen indvending mod ændringen, jf. dog kriterierne omhandlet i litra a og b.

 • 2) Lovmæssige og frie reserver, der ikke modsvarer forpligtelser.

 • 3) Det udbytte eller tab efter fradrag af dividende, der skal betales.

 • 4) De bonusreserver, der er opført på balancen, for så vidt de kan anvendes til dækning af eventuelle tab og ikke er afsat til udlodning til medlemmer og pensionsmodtagere.

Stk. 2 Basiskapitalen reduceres med firmapensionskassens direkte besiddelse af egne aktier samt skatteaktiver, dog undtaget værdien af skatteaktiver, som den ville være i en administrationssituation, jf. § 87 og pensionsafkastbeskatningslovens § 35.

Stk. 3 Basiskapitalen kan også udgøres af:

 • 1) Kumulative præferenceaktier og ansvarlig indskudskapital op til 50 pct. af det mindste af beløbene for basiskapitalen og for kapitalkravet, hvoraf ansvarlig indskudskapital med fast løbetid eller kumulative præferenceaktier med fast løbetid højst må udgøre 25 pct., forudsat at der i tilfælde af firmapensionskassens konkurs eller likvidation findes bindende aftaler om, at ansvarlig indskudskapital eller præferenceaktier efterstilles alle andre fordringer og først fyldestgøres, når al anden udestående gæld er betalt.

 • 2) Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre instrumenter, herunder andre kumulative præferenceaktier end dem, der er omhandlet i nr. 1, op til 50 pct. af basiskapitalen eller kapitalkravet, alt efter hvilket beløb der er lavest, for alle de værdipapirer og den ansvarlige indskudskapital, der er omhandlet i nr. 1, forudsat at de opfylder følgende betingelser:

  • a) De må ikke kunne tilbagebetales på ihændehaverens initiativ eller uden Finanstilsynets forudgående samtykke.

  • b) Aftaler i forbindelse med gældsstiftelsen skal give firmapensionskassen mulighed for at udskyde betaling af renter af gælden.

  • c) Långiverens krav mod firmapensionskassen skal efterstilles al anden ikke efterstillet gæld.

  • d) De dokumenter, der er gældende for udstedelsen af værdipapirerne, skal indeholde bestemmelse om, at gæld og ikke betalte renter skal kunne anvendes til dækning af tabene, samtidig med at firmapensionskassen skal kunne fortsætte sin virksomhed.

  • e) Kun faktisk indbetalte beløb kan tages i betragtning.

Stk. 4 Den ansvarlige indskudskapital, der er omhandlet i stk. 3, nr. 1, skal endvidere opfylde følgende betingelser:

 • 1) Kun faktisk indbetalte midler kan tages i betragtning.

 • 2) For indskudskapital med fast løbetid skal den oprindelige løbetid være mindst 5 år. Senest 1 år inden tilbagebetalingsdatoen skal firmapensionskassen med henblik på Finanstilsynets godkendelse forelægge Finanstilsynet en plan over, hvorledes basiskapitalen vil blive fastholdt på eller bragt op på det krævede niveau ved løbetidens udløb, medmindre den andel, den ansvarlige indskudskapital kan udgøre af basiskapitalen, nedsættes gradvis i løbet af mindst de sidste 5 år inden den aftalte tilbagebetalingsdag. Finanstilsynet kan give tilladelse til en tidligere tilbagebetaling af sådanne midler, forudsat at den udstedende firmapensionskasse ansøger herom og dens basiskapital ikke derved falder under det krævede niveau.

 • 3) For indskudskapital, for hvilken der ikke er fastsat nogen løbetid, skal der gælde et opsigelsesvarsel på 5 år, medmindre indskudskapitalen ikke længere medregnes som et element i basiskapitalen, eller medmindre Finanstilsynets forudgående samtykke specielt kræves for tilbagebetaling før tiden. I sidstnævnte tilfælde skal firmapensionskassen mindst 6 måneder inden datoen for den foreslåede tilbagebetaling underrette Finanstilsynet med angivelse af basiskapitalen og kapitalkravet før og efter denne tilbagebetaling. Finanstilsynets tilladelse til tilbagebetaling af sådanne midler forudsætter, at firmapensionskassens basiskapital ikke derved falder under det krævede niveau.

 • 4) Låneaftalen må ikke indeholde nogen klausul om, at gælden under nærmere angivne omstændigheder bortset fra likvidation af firmapensionskassen skal tilbagebetales inden de aftale forfaldsdatoer.

 • 5) Låneaftalen kan kun ændres, efter at Finanstilsynet har erklæret, at Finanstilsynet ikke har nogen indvendinger mod ændringen.

Stk. 5 Med tilladelse fra Finanstilsynet kan basiskapitalen også bestå af følgende:

 • 1) Såfremt der ikke anvendes zillmering, eller såfremt der anvendes zillmering, som ikke når op på de erhvervelsesomkostninger, som indgår i præmien, skal forskellen mellem den pensionshensættelse, der ikke er zillmeret eller delvis zillmeret, og en pensionshensættelse, der er zillmeret med en zillmeringssats, der er lig med de erhvervelsesomkostninger, indgå i præmien.

 • 2) De skjulte nettoreserver, der er opstået som følge af ansættelsen af aktiver, i det omfang sådanne skjulte nettoreserver ikke har karakter af et undtagelsestilfælde.

 • 3) Halvdelen af den ikke indbetalte aktiekapital eller grundfond, når den indbetalte del udgår 25 pct. af denne kapital eller fond, højst med et beløb svarende til 50 pct. af basiskapitalen eller af kapitalkravet, alt efter hvilket beløb der er mindst.

Stk. 6 Beløbet omhandlet i stk. 5, nr. 1, må ikke overstige 3,5 pct. af summen af forskellen mellem kapitalværdien af livsforsikrings- og pensionsydelserne og pensionshensættelserne for alle de policer, hvor zillmering er mulig. Denne forskel nedsættes med et beløb, som svarer til eventuelle ikke afskrevne erhvervelsesomkostninger, der er opført som et aktiv.

Stk. 7 Basiskapitalen opgøres med udgangspunkt i firmapensionskassens egenkapital opgjort efter samme principper, som finder anvendelse i firmapensionskassens årsregnskab.

§ 54

Firmapensionskassen skal til enhver tid være i besiddelse af en basiskapital, der mindst svarer til kapitalkravet opgjort som anført i stk. 2-6 alt efter firmapensionskassens forpligtelser.

Stk. 2 Kapitalkravet er lig med summen af følgende to resultater:

 • 1) Det tal, der svarer til 4 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, vedrørende direkte firmapensionskassevirksomhed og overtagelser af genforsikring uden fradrag for afgivelse af genforsikring multipliceres med det forhold, som skal være på mindst 85 pct., der i det sidste regnskabsår bestod mellem de pensionsmæssige hensættelsers samlede beløb med fradrag for afgivelserne af genforsikring og de pensionsmæssige hensættelsers bruttobeløb.

 • 2) For de kontrakter, hvor risikosummen ikke er negativ, multipliceres det tal, der udgør 0,3 pct. af risikosummen, som firmapensionskassen har påtaget sig ansvaret for, med det forhold, som skal være på mindst 50 pct., der i det sidste regnskabsår bestod mellem størrelsen af risikosummen, for hvilken firmapensionskassen forbliver ansvarlig efter afgivelse af genforsikring og retrocession, og størrelsen af risikosummen uden fradrag af afgivelse af genforsikring. For ophørende dødsfaldsforsikringer med en løbetid på højst 3 år udgør procentsatsen 0,1 pct. For dødsfaldsforsikringer med en løbetid på over 3 år, men ikke over 5 år, udgør procentsatsen 0,15 pct.

Stk. 3 For accessoriske forsikringer omfattet af forsikringsklasse nr. iii, jf. bilag 1, er kapitalkravet lig med det kapitalkrav, der er fastsat i § 55.

Stk. 4 For kapitaliseringsvirksomhed omfattet af forsikringsklasse nr. v, jf. bilag 1, er kapitalkravet lig med 4 pct. af de pensionshensættelser, der er beregnet som angivet i stk. 2, nr. 1.

Stk. 5 For tontinevirksomhed omfattet af forsikringsklasse nr. iv, jf. bilag 1, er kapitalkravet lig med 1 pct. af denne virksomheds aktiver.

Stk. 6 For forsikringer, som er knyttet til investeringsfonde og omfattet af forsikringsklasse nr. i og ii, jf. bilag 1, og for virksomhed omfattet af forsikringsklasse nr. vi og vii, jf. bilag 1, er kapitalkravet lig med summen af følgende:

 • 1) I det omfang firmapensionskassen påtager sig en investeringsrisiko, 4 pct. af de pensionsmæssige hensættelser beregnet som angivet i stk. 2, nr. 1.

 • 2) I det omfang firmapensionskassen ikke påtager sig en investeringsrisiko, men hvor det beløb, der skal dække driftsomkostningerne, fastsættes for en periode på over 5 år, 1 pct. af de pensionsmæssige hensættelser beregnet som angivet i stk. 2, nr. 1.

 • 3) I det omfang firmapensionskassen ikke påtager sig en investeringsrisiko og det beløb, der skal dække driftsomkostningerne, ikke fastsættes for en periode på over 5 år, et beløb svarende til 25 pct. af de administrative nettoomkostninger for det sidste regnskabsår i forbindelse med sådanne forsikringer og operationer.

 • 4) I det omfang firmapensionskassen påtager sig en dødsrisiko, 0,3 pct. af risikosummen beregnet som angivet i stk. 2, nr. 2.

§ 55

For de accessoriske forsikringer, der er nævnt i § 54, stk. 3, bestemmes kapitalkravet på grundlag af enten det årlige præmie- eller bidragsbeløb eller af gennemsnittet af fordringer i de 3 sidste regnskabsår.

Stk. 2 Kapitalkravets størrelse er lig med det højeste af de to resultater, der er anført i stk. 3 og 4.

Stk. 3 De præmier eller bidrag, der benyttes, skal være den største af enten bruttoværdien af de tegnede præmier eller bidrag som beregnet nedenfor eller bruttoværdien af de optjente præmier eller bidrag. De præmier eller bidrag inklusive accessoriske tillæg til præmier eller bidrag, der indgår i direkte forsikringsforretning i løbet af det sidste regnskabsår, lægges sammen. Hertil lægges beløbet for de præmier, der er modtaget for al genforsikring i løbet af det sidste regnskabsår. Herfra fradrages det samlede beløb for de i løbet af det sidste regnskabsår annullerede præmier eller bidrag samt det samlede beløb for skatter og afgifter af de præmier og bidrag, der indgår i den samlede indtægt. Det således fremkomne beløb deles i to, hvor den første del går op til 50 mio. euro og den anden del omfatter det resterende beløb. Der beregnes brøkdele på henholdsvis 18 pct. og 16 pct. af disse dele, som lægges sammen. Den således beregnede sum multipliceres med det forhold, der for summen af de sidste 3 regnskabsår består mellem størrelsen af de forsikringsydelser, der påhviler firmapensionskassen efter fradrag af inddrivelige beløb i forbindelse med genforsikring, og forsikringsydelsernes bruttobeløb. Dette forhold må ikke være under 50 pct.

Stk. 4 Beregning af grundlaget for krav er de beløb, der er udbetalt i direkte forsikring, uden fradrag af krav, som påhviler genforsikrere og retrocessionarer, for krav i løbet af de i stk. 1 omhandlede perioder lagt sammen. Hertil lægges det beløb for krav, der er udbetalt i løbet af de samme perioder for forpligtelser, der er overtaget ved genforsikring eller retrocession, og beløbet for de hensættelser til endnu ikke afviklede krav, der er fastlagt ved slutningen af det sidste regnskabsår såvel for direkte forretninger som for de ved genforsikring overtagne forpligtelser. Herfra fradrages de regresbeløb, der er modtaget i løbet af de i stk. 1 omhandlede perioder. Fra det tilbageværende beløb fradrages beløbet for hensættelser til endnu ikke afviklede krav, som er fastlagt ved begyndelsen af det andet regnskabsår, der går forud for det sidst afsluttede regnskabsår, såvel for direkte forretninger som for de ved genforsikring overtagne forpligtelser. En tredjedel af det således fremkomne beløb deles i to, hvoraf den første del går op til 35 mio. euro og den anden del omfatter det resterende beløb. Der beregnes brøkdele på 26 pct. af den første del og 23 pct. af den anden del, som lægges sammen. Den således beregnede sum multipliceres med det forhold, der for summen af de sidste 3 regnskabsår består mellem størrelsen af de forsikringsydelser, der påhviler firmapensionskassen efter fradrag af inddrivelige beløb i forbindelse med genforsikring, og forsikringsydelsernes bruttobeløb. Dette forhold må ikke være under 50 pct.

Stk. 5 Er kapitalkravet som beregnet i stk. 2-4 lavere end kapitalkravet for de foregående år, er kapitalkravet mindst lig med kapitalkravet for de foregående år multipliceret med forholdet mellem de pensionsmæssige hensættelser til udestående erstatningsudgifter ved det seneste regnskabsårs afslutning og de pensionsmæssige hensættelser til udestående erstatningsudgifter ved det sidste regnskabsårs begyndelse. Som led i disse beregninger beregnes de pensionsmæssige hensættelser som et nettobeløb af genforsikring, men forholdet må ikke være højere end 1.

§ 56

Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for offentliggørelse af kapitalkravet i henhold til § 54.

Kapitel 10 1 Investering
§ 57

En firmapensionskasse skal investere sine aktiver i overensstemmelse med prudent person-princippet, herunder efter følgende regler:

 • 1) Aktiverne skal investeres, så de langsigtede interesser for medlemsbestanden som helhed varetages bedst muligt. Hvor der er risiko for interessekonflikt, skal firmapensionskassen sikre, at investeringerne foretages udelukkende i medlemsbestandens interesse.

 • 2) Firmapensionskassen kan tage hensyn til investeringsbeslutningernes langsigtede indvirkning på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål.

 • 3) Aktiverne skal investeres på en sådan måde, at der skabes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet i den samlede investeringsportefølje.

 • 4) Aktiverne skal overvejende investeres på regulerede markeder. Investeringer i aktiver, der ikke er optaget til omsætning på et reguleret kapitalmarked, skal under alle omstændigheder holdes på et forsigtigt niveau.

 • 5) Investeringer i afledte instrumenter er muligt, i det omfang sådanne instrumenter bidrager til at reducere investeringsrisici eller fremme en effektiv porteføljeforvaltning. Firmapensionskassen skal herudover undgå for stor risikoeksponering over for en enkelt modpart og over for andre afledte transaktioner.

 • 6) Aktiverne skal diversificeres på en sådan måde, at en uforholdsmæssig stor afhængighed af et bestemt aktiv eller en bestemt udsteder eller gruppe af virksomheder og en uforholdsmæssig stor akkumulering af risiko i den samlede portefølje undgås. Investeringer i aktiver udstedt af samme udsteder eller af udstedere, der tilhører samme gruppe, må ikke udsætte firmapensionskassen for en uforholdsmæssig stor risikokoncentration.

 • 7) Der må ikke investeres mere end 5 pct. af den samlede portefølje i det pensionstegnende firma, og når det pensionstegnende firma tilhører en gruppe, må der ikke investeres mere end 10 pct. af porteføljen i de virksomheder, der tilhører samme gruppe som det pensionstegnende firma. Er der en række pensionstegnende firmaer i samme koncern, der har tegnet pensioner gennem en firmapensionskasse, skal investeringer i disse pensionstegnende firmaer foregå under hensyntagen til behovet for en behørig spredning.

Stk. 2 Finanstilsynet kan dispensere fra stk. 1, nr. 6 og 7, ved investeringer i statsobligationer.

Stk. 3 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om forholdene nævnt i stk. 1.

Aktivt ejerskab
§ 57a

En firmapensionskasse, der foretager investeringer direkte eller gennem en kapitalforvalter i aktier, der handles på et reguleret marked, skal udarbejde og offentliggøre en politik for aktivt ejerskab, der beskriver, hvordan firmapensionskassen integrerer aktivt ejerskab i sin investeringsstrategi.

Stk. 2 Politikken for aktivt ejerskab, jf. stk. 1, skal beskrive, hvordan firmapensionskassen

 • 1) overvåger selskaber, hvori der investeres, inden for relevante områder, herunder strategi, finansielle og ikkefinansielle resultater, risiko, kapitalstruktur, social og miljømæssig indvirkning og god selskabsledelse,

 • 2) fører dialog med selskaber, hvori der investeres,

 • 3) udøver stemmerettigheder og andre rettigheder knyttet til aktier,

 • 4) samarbejder med andre aktionærer,

 • 5) kommunikerer med relevante interessenter i selskaber, hvori der investeres, og

 • 6) håndterer faktiske og potentielle interessekonflikter i forbindelse med virksomhedens aktive ejerskab.

Stk. 3 En firmapensionskasse skal en gang årligt offentliggøre, hvordan dennes politik for aktivt ejerskab er blevet gennemført, herunder en generel beskrivelse af stemmeafgivelse og en redegørelse om de væsentligste afstemninger og brugen af rådgivende stedfortræderes tjenesteydelser.

Stk. 4 En firmapensionskasse skal offentliggøre, hvordan denne har stemt på generalforsamlinger i selskaber, i hvilke den besidder aktier. Afstemninger, der er ubetydelige på grund af emnet for afstemningen eller størrelsen af kapitalandelen i det pågældende selskab, kan udelades fra offentliggørelsen.

Stk. 5 En firmapensionskasse kan vælge ikke at opfylde et eller flere af kravene i stk. 1-4, hvis firmapensionskassen offentliggør en klar og begrundet forklaring på, hvorfor den har valgt dette.

Stk. 6 De oplysninger, som skal offentliggøres efter stk. 1-5, skal være gratis tilgængelige på firmapensionskassens hjemmeside.

Stk. 7 Gennemfører en kapitalforvalter politikken om aktivt ejerskab, herunder stemmeafgivelse, på vegne af en firmapensionskasse, skal firmapensionskassen henvise til det sted, hvor kapitalforvalteren har offentliggjort oplysninger om stemmeafgivelse.

Stk. 8 Regler om interessekonflikter i anden lovgivning, der gælder for firmapensionskasser, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med aktiviteter vedrørende aktivt ejerskab.

§ 57b

En firmapensionskasse, der foretager investeringer direkte eller gennem en kapitalforvalter i aktier, der handles på et reguleret marked, skal offentliggøre, hvordan hovedelementerne i dennes aktieinvesteringsstrategi er i overensstemmelse med de pensionsmæssige forpligtelsers profil og varighed, herunder navnlig de langsigtede forpligtelser, og hvordan hovedelementerne bidrager til aktivernes resultater på mellemlang til lang sigt.

Stk. 2 Når en kapitalforvalter investerer på vegne af en firmapensionskasse enten diskretionært eller gennem et investeringsinstitut skal firmapensionskassen offentliggøre følgende oplysninger om sin ordning med kapitalforvalteren:

 • 1) Hvordan ordningen giver kapitalforvalteren incitament til at afstemme sin investeringsstrategi og sine investeringsbeslutninger efter profilen og varigheden af firmapensionskassens pensionsmæssige forpligtelser, navnlig langsigtede forpligtelser.

 • 2) Hvordan ordningen giver kapitalforvalteren incitament til at træffe investeringsbeslutninger på grundlag af vurderinger af finansielle og ikkefinansielle resultater på mellemlang til lang sigt for det selskab, hvori der investeres, og til at engagere sig i selskaber, hvori der investeres, for at forbedre deres resultater på mellemlang til lang sigt.

 • 3) Hvordan metoden til og tidshorisonten for evaluering af kapitalforvalterens resultater og aflønningen for kapitalforvalterens tjenesteydelser er i overensstemmelse med profilen og varigheden af firmapensionskassens pensionsmæssige forpligtelser, navnlig langsigtede forpligtelser, og tager hensyn til de langsigtede resultater.

 • 4) Hvordan firmapensionskassen overvåger kapitalforvalterens porteføljeomsætningsomkostninger, og hvordan den fastlægger og overvåger en tilsigtet porteføljeomsætning eller et tilsigtet omsætningsinterval.

 • 5) Varigheden af ordningen med kapitalforvalteren.

Stk. 3 Firmapensionskassen skal give en klar og velbegrundet forklaring, hvis ordningen som nævnt i stk. 2 ikke omfatter et eller flere af de i stk. 2, nr. 1-5, nævnte aspekter.

Stk. 4 De nævnte oplysninger i stk. 1-3 skal være gratis tilgængelige på firmapensionskassens hjemmeside og skal ajourføres årligt, medmindre der ikke er nogen væsentlige ændringer.

§ 58

En firmapensionskasse skal udarbejde en skriftlig redegørelse for sine investeringsprincipper.

Stk. 2 Redegørelsen skal som minimum beskrive metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsprocesser og den strategiske aktivallokering under hensyn til pensionsforpligtelsernes art og varighed, samt om og i så fald hvordan investeringspolitikken tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål.

Stk. 3 Redegørelsen skal tages op til fornyet overvejelse mindst hvert tredje år og skal revideres omgående efter enhver væsentlig ændring af investeringspolitikken.

Stk. 4 Redegørelsen skal gøres offentligt tilgængelig.

Kapitel 11 1 Årsrapporter, revision og granskning
§ 59

Firmapensionskasser skal udarbejde en årsrapport, der som minimum består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, og en oversigt over bevægelserne i egenkapitalen. Når et årsregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen i årsrapporten.

Stk. 2 Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler fastsat i medfør af § 71.

§ 60

Bestyrelsen og direktionen skal aflægge årsrapport for firmapensionskassen.

Stk. 2 Hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale. Endvidere har hvert enkelt ledelsesmedlem ansvar for, at årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab kan revideres i tide, og for, at årsrapporten kan godkendes i tide.

Stk. 3 Hvert enkelt bestyrelsesmedlem har ansvar for, at årsrapporten indberettes til Finanstilsynet, jf. § 69, stk. 1, og Erhvervsstyrelsen, jf. § 70, stk. 1, inden for de frister, der er fastsat i lovgivningen.

§ 61

Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af bestyrelsen og direktionen underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvor hvert enkelt ledelsesmedlems navn og funktion i forhold til firmapensionskassen er tydeligt angivet, og hvori de erklærer, hvorvidt

 • 1) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale,

 • 2) årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af firmapensionskassens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og

 • 3) ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i firmapensionskassens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som firmapensionskassen henholdsvis koncernen kan påvirkes af.

Stk. 2 Underskrives årsrapporten digitalt, jf. § 115, bortfalder kravet i stk. 1 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen.

Stk. 3 Er der indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.

Stk. 4 Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

§ 62

Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af firmapensionskassens og koncernens aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Stk. 2 Er anvendelse af bestemmelser i denne lov eller regler udstedt i medfør af § 71 ikke tilstrækkeligt til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet henholdsvis koncernregnskabet.

Stk. 3 Vil anvendelse af bestemmelser i dette kapitel eller regler udstedt i medfør af § 71 i særlige tilfælde stride mod kravet i stk. 1, 1. pkt., skal de fraviges, således at dette krav opfyldes. En sådan fravigelse skal hvert år oplyses i noterne og her altid begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på firmapensionskassens henholdsvis koncernens aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet.

§ 63

For at årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab kan give et retvisende billede, og for at ledelsesberetningen kan indeholde en retvisende redegørelse, jf. § 61, skal reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.

Stk. 2 Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. Sådanne regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder medlemmer, pensionsmodtagere, potentielle medlemmer, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet og tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhandlede økonomiske beslutninger skal som minimum vedrøre

 • 1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,

 • 2) ledelsens forvaltning af firmapensionskassens ressourcer og

 • 3) fordeling af firmapensionskassens ressourcer.

Stk. 3 Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugere, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige, i forhold til hvad regnskabsbrugerne normalt forventer.

§ 64

Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:

 • 1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde.

 • 2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold og ikke til formaliteter uden reelt indhold.

 • 3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.

 • 4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte, medmindre alle eller nogle aktiviteter ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Klassifikation og opstillinger samt indregning og måling skal tilpasses med henblik på afviklingen af den eller de pågældende aktiviteter.

 • 5) Enhver værdiændring skal vises uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse.

 • 6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling.

 • 7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold.

 • 8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden.

 • 9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår.

Stk. 2 Opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år. Ændring kan dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis ændringen er nødvendig som følge af nye regler.

Stk. 3 Stk. 1, nr. 6-9, og stk. 2 kan fraviges i særlige tilfælde.  § 62, stk. 3, 2. pkt., finder da tilsvarende anvendelse.

§ 65

Firmapensionskassens aktiver og forpligtelser, som ikke er pensionsmæssige hensættelser, skal måles til dagsværdi, medmindre andet er fastsat i medfør af § 71. Aktiver og forpligtelser, som ikke er pensionsmæssige hensættelser, op- og nedskrives i overensstemmelse hermed, og op- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er fastsat i medfør af § 71.

Stk. 2 Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Handles et aktiv eller en forpligtelse, som ikke er en pensionsmæssig hensættelse, ikke på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien af det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

Stk. 3 De pensionsmæssige hensættelser beregnes og opgøres i overensstemmelse med § 51 og regler udstedt i medfør heraf.

§ 66

Regnskabsåret skal følge kalenderåret.

Stk. 2 Første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog højst 18 måneder.

Stk. 3 Firmapensionskassen skal sikre, at dattervirksomheder har samme regnskabsår som firmapensionskassen, medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er uden for firmapensionskassens og dattervirksomhedens kontrol.

§ 67

Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner eller i euro.

§ 68

Årsrapporten skal revideres af firmapensionskassens eksterne revisor, jf. § 73. Revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab.

§ 69

Årsrapporten skal i den form, hvori den er forelagt og godkendt af bestyrelsen, indberettes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten er endeligt godkendt.

Stk. 2 Den eksterne revisors revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten og for firmapensionskasser med intern revisor tillige den interne revisionschefs revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten skal indberettes til Finanstilsynet samtidig med indberetning af årsrapporten efter stk. 1.

§ 70

Den godkendte årsrapport skal indberettes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter endelig godkendelse og senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Samtidig med modtagelsen sender Erhvervsstyrelsen en kopi af årsrapporten til Finanstilsynet.

Stk. 2 Den indsendte årsrapport skal som minimum indeholde de obligatoriske bestanddele og den fulde revisionspåtegning. Fører den eksterne revisor ikke en revisionsprotokol vedrørende årsrapporten, indsendes anden tilsvarende dokumentation.

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter forhandling med Erhvervsstyrelsen fastsætte nærmere regler om indberetning til Erhvervsstyrelsen og regler om offentliggørelse af årsrapporter. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om, at årsrapporterne skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt.

§ 71

Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for årsrapporten, herunder om indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, opstilling af resultatopgørelse og balance samt krav til noter og ledelsesberetning.

Stk. 2 Finanstilsynet fastsætter tillige regler for koncernregnskaber, herunder for, hvornår en årsrapport skal indbefatte et koncernregnskab, og hvilke selskaber dette skal omfatte.

Stk. 3 Finanstilsynet kan fastsætte regler for udfærdigelse og offentliggørelse af regnskabsrapporter, der dækker kortere perioder end årsrapporten.

§ 72

Med henblik på at sikre, at firmapensionskassers årsrapporter er i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og de regler, der er udstedt i medfør af § 71, kan Finanstilsynet

 • 1) yde vejledning,

 • 2) påtale overtrædelser og

 • 3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør.

§ 73

Selskabslovens §§ 133 og 144-149 og § 74, § 78, stk. 5, § 193, § 199, stk. 1-7 og 11, og § 194 i lov om forsikringsvirksomhed finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for firmapensionskasser.

Stk. 2 Selskabslovens § 133 anvendes tilsvarende på forholdet mellem en firmapensionskasse og det pensionstegnende firma.

§ 74

Selskabslovens §§ 150-152 finder anvendelse med de nødvendige tilpasninger for firmapensionskasser.

Kapitel 12 1 Overdragelse af pensionstilsagn, ophør og krisehåndtering
§ 75

En firmapensionskasse må ikke uden Finanstilsynets tilladelse overdrage alle eller en del af pensionstilsagnene til et forsikringsselskab eller til en anden firmapensionskasse. Tilsvarende gælder, hvis pensionstilsagn overdrages sammen med firmapensionskassens øvrige aktiver og passiver eller en del heraf. § 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 I forbindelse med en overdragelse må der i firmapensionskassens pensionsvilkår kun foretages sådanne ændringer, herunder forandring af bonusregler, som Finanstilsynet skønner er en nødvendig følge af overdragelsen.

Stk. 3 Inden Finanstilsynet giver tilladelse til en overdragelse, skal firmapensionskassen til hvert enkelt medlem og pensionsmodtager, der omfattes af overdragelsen, fremsende en redegørelse for den påtænkte overdragelse, der er godkendt af Finanstilsynet. Redegørelsen skal beskrive overdragelsen og dens konsekvenser for medlemsbestanden og skal opfordre medlemsbestanden til skriftligt at meddele Finanstilsynet indsigelser imod overdragelsen inden for en frist, der fastsættes af Finanstilsynet.

Stk. 4 Efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 3, træffer Finanstilsynet under hensynstagen til de fremsatte indsigelser beslutning om, hvorvidt pensionstilsagnene kan overdrages i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Overdragelsen kan ikke påberåbes som grundlag for at hæve pensionsaftalen.

Stk. 5 Overdrages samtlige firmapensionskassens aktiver og passiver til et forsikringsselskab eller en anden pensionskasse, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om firmapensionskassens opløsning.

§ 76

Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter selskabslovens §§ 237-253 med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på fusion af firmapensionskasser omfattet af § 2 eller fusion af en pensionskasse og et datterselskab. Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser

Stk. 2 Selskabslovens § 236 finder anvendelse, hvor fusionen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1.

§ 77

Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter selskabslovens §§ 254-270 med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på spaltning af en firmapensionskasse omfattet af § 2.

Stk. 2 Selskabslovens § 254, stk. 1, 4. pkt., finder anvendelse, hvor spaltningen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3 Selskabslovens § 254, stk. 2, finder ikke anvendelse, hvor spaltningen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1.

§ 78

Er andet ikke fastsat i lovgivningen, gennemføres beslutning om opløsning af en firmapensionskasse ved likvidation. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere likvidatorer til at foretage afviklingen. I firmapensionskasser, hvor det pensionstegnende firma udpeger medlemmer af bestyrelsen, der besidder det stemmemæssige flertal, udpeges likvidator af det pensionstegnende firma. Finanstilsynet kan udnævne en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de likvidatorer, der er valgt af generalforsamlingen eller udpeget af det pensionstegnende firma, hvis hensynet til medlemmerne eller kreditorerne taler derfor. Udpeges likvidator ikke i henhold til 2. eller 3. pkt., udnævner Finanstilsynet en eller flere likvidatorer.

Stk. 2 Træder en firmapensionskasse i likvidation, kan Finanstilsynet træffe afgørelse om, at firmapensionskassens pensionsbestand tages under administration.

§ 79

Beslutningen om likvidation skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Likvidator skal indberette anmeldelse herom til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, således at disse har modtaget anmeldelserne, senest 14 dage efter at beslutningen er truffet. Er beslutningen truffet i medfør af § 88, nr. 3, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Likvidationen anses som påbegyndt på det tidspunkt, hvor Finanstilsynet traf beslutning herom.

Stk. 2 Likvidator træder i bestyrelsens og direktionens sted. Lovens bestemmelser om bestyrelsen finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på likvidator.

Stk. 3 Likvidator kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt, udpeget eller udnævnt den pågældende.

Stk. 4 En firmapensionskasse under likvidation skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »i likvidation«.

Stk. 5 Lovens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og indberetning af årsrapport til Finanstilsynet og selskabslovens §§ 221, 223 og 224 gælder for en firmapensionskasse under likvidation. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelserne.

§ 80

Deling af en firmapensionskasses formue efter fyldestgørelse af kreditorerne skal ske i overensstemmelse med vedtægternes forskrifter. De midler, der er registreret i medfør af § 49, tjener alene til fyldestgørelse af pensionsmæssige forpligtelser. Delingen af firmapensionskassens formue må ikke foretages, før Finanstilsynet har godkendt en plan derfor.

§ 81

En konkursbegæring, der indgives på en firmapensionskasses vegne, kan kun indgives af bestyrelsen eller, hvis firmapensionskassen er under likvidation, af likvidator eller Finanstilsynet. En firmapensionskasse, der er under konkurs, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »under konkurs«. Skifteretten giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om konkursens begyndelse og slutning. I forbindelse med konkursens slutning slettes firmapensionskassen af Erhvervsstyrelsen i Erhvervsstyrelsens systemer.

Stk. 2 Er firmapensionskassen under likvidation, og finder likvidator, at likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne og medlemsbestanden, skal likvidator indkalde til en generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om indgivelse af konkursbegæring.

Stk. 3 Finanstilsynet kan indgive konkursbegæring, når en firmapensionskasse bliver insolvent. Finanstilsynets beslutning om at indgive konkursbegæring kan ikke påklages efter § 112.

Stk. 4 Erklæres en firmapensionskasse konkurs, tages bestanden af pensionstilsagn under administration af Finanstilsynet, og skifteretten overfører de midler, der er nævnt i § 49, til Finanstilsynet. De enkelte pensionsberettigede kan ikke gøre krav gældende imod konkursboet. Derimod kan Finanstilsynet i konkursboet anmelde et beløb svarende til forskellen mellem pensionshensættelserne ved konkursens indtræden og værdien af de midler, der er registreret i medfør af § 49.

Stk. 5 Finanstilsynet kan endvidere på administrationsboets vegne kræve et beløb svarende til kapitalkravet ved administrationsboets begyndelse.

Stk. 6 Finanstilsynet udpeger en likvidator til at forestå delingen af de registrerede midler. §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed om administration af en livsforsikringsbestand gælder også for en bestand af pensionstilsagn.

§ 82

Finanstilsynet kan påbyde en firmapensionskasses ledelse at lade udarbejde en redegørelse for firmapensionskassens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Firmapensionskassens bestyrelse, direktion og revision og den ansvarshavende aktuar skal ved underskrift på påbuddet over for Finanstilsynet bekræfte at være gjort bekendt med indholdet af henvendelsen.

Stk. 2 Redegørelsen skal

 • 1) være vedlagt en udtalelse fra firmapensionskassens revision, medmindre redegørelsen som helhed er udarbejdet af denne,

 • 2) forelægges firmapensionskassens bestyrelse til godkendelse og

 • 3) indberettes i kopi til Finanstilsynet.

§ 83

Finanstilsynet skal påbyde en firmapensionskasse at udarbejde en genoprettelsesplan, hvis firmapensionskassen har utilstrækkelige aktiver til at dække de pensionsmæssige hensættelser. Planen skal tilsigte en genoprettelse af aktiverne inden for rimelig tid, som fastsættes af Finanstilsynet.

Stk. 2 Genoprettelsesplanen skal være konkret og gennemførlig og skal tage hensyn til firmapensionskassen konkrete forhold, herunder navnlig

 • 1) aktivernes og forpligtelsernes struktur,

 • 2) risikoprofilen,

 • 3) likviditetsplanen,

 • 4) aldersprofilen for medlemsbestanden og

 • 5) nye ordninger og ordninger, der overgår fra ingen eller kun delvis kapitaldækning til fuld kapitaldækning.

Stk. 3 Genoprettelsesplanen skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 4 Firmapensionskassen skal, hvis pensionsordningen afvikles i løbet af den periode, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt., underrette Finanstilsynet og etablere en procedure for overdragelse af aktiverne og de tilsvarende forpligtelser til en anden firmapensionskasse eller et forsikringsselskab. Proceduren skal meddeles Finanstilsynet og gøres tilgængelig for medlemsbestanden.

Stk. 5 Reglerne i §§ 75 eller 92 finder anvendelse på en overdragelse i medfør af stk. 4.

Stk. 6 Driver firmapensionskassen grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i medfør af § 89, og er firmapensionskassens aktiver ikke tilstrækkelige til at dække de pensionsmæssige hensættelser, skal Finanstilsynet straks påbyde firmapensionskassen omgående at udarbejde passende foranstaltninger og gennemføre disse uden unødig forsinkelse.

§ 84

Finanstilsynet kan påbyde en firmapensionskasse inden for en frist, der fastsættes af tilsynet, at foretage de foranstaltninger, der er nødvendige, hvis

 • 1) firmapensionskassen ikke overholder denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,

 • 2) firmapensionskassen ikke overholder sine vedtægter eller det grundlag, der er gældende for virksomheden,

 • 3) den måde, hvorpå firmapensionskassens midler er anbragt, ikke er betryggende,

 • 4) det viser sig, at de midler, der hører til dækning af de pensionsmæssige hensættelser, ikke er opgjort tilstrækkelig forsigtigt,

 • 5) firmapensionskassens økonomiske stilling er således forringet, at medlemsbestandens interesser er udsat for fare,

 • 6) Finanstilsynet ikke finder en genoprettelsesplan efter § 83 betryggende, eller hvis der er sket en forringelse af firmapensionskassens økonomiske stilling i forhold til planen eller

 • 7) der er en betydelig risiko for, at firmapensionskassens økonomiske stilling udvikler sig således, at firmapensionskassen vil miste sin tilladelse til at drive firmapensionskasse.

Stk. 2 Er de påbudte foranstaltninger ikke truffet inden for den frist, der er fastsat i henhold til stk. 1, og skønnes undladelsen at medføre fare for medlemsbestanden, kan pensionstilsagnene tages under administration efter reglerne i §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed.

Stk. 3 Pensionstilsagnene skal tages under administration, hvis det viser sig, at der inden for den frist, der er fastsat i henhold til stk. 1, ikke kan fremskaffes de midler, der er nødvendige til dækning af de pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 4 Finder Finanstilsynet, at det, når pensionstilsagnene er taget under administration, tillige vil være påkrævet, at firmapensionskassen opløses, træffer tilsynet beslutning herom.

§ 85

Finanstilsynet kan som led i foranstaltninger efter § 84, stk. 1, forbyde firmapensionskassen at råde over sine aktiver eller begrænse dens rådighed herover. § 49, stk. 4, og regler fastsat i medfør af § 49, stk. 5, gælder også i disse tilfælde.

§ 86

Finanstilsynet kan inddrage tilladelsen til at drive pensionskassevirksomhed, hvis

 • 1) firmapensionskassen anmoder herom,

 • 2) firmapensionskassen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov,

 • 3) firmapensionskassen ikke opfylder kravene i kapitel 5,

 • 4) der ikke udøves pensionskassevirksomhed i en periode på over 6 måneder,

 • 5) firmapensionskassen ikke inden for de frister, der er fastsat af Finanstilsynet, har gennemført de foranstaltninger, som er angivet i de genoprettelsesplaner, der er nævnt i § 83, eller

 • 6) et påbud efter §§ 48 eller 84 ikke er efterkommet inden for en frist, der er fastsat af Finanstilsynet.

§ 87

En firmapensionskasse skal opløses, hvis

 • 1) den ikke har nogen bestyrelse eller ansvarshavende aktuar og dette ikke afhjælpes inden for en frist, der er fastsat af Finanstilsynet,

 • 2) en så stor del af medlemskredsen forlader firmapensionskassen i forbindelse med et frasalg af en del af det pensionstegnende firma, at det vil bringe de resterende pensionsmodtageres og medlemmers rettigheder ifølge vedtægter og regulativ i fare,

 • 3) det pensionstegnende firma nedlægges i sin helhed,

 • 4) firmapensionskassens forpligtelser er fuldt indfriede eller

 • 5) firmapensionskassens tilladelse inddrages.

Stk. 2 Skal en firmapensionskasse opløses efter stk. 1, kan Finanstilsynet træffe beslutning om, at pensionstilsagnene skal søges overdraget til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, eller at bestanden af pensionstilsagn skal tages under administration i overensstemmelse med §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed, eller at der skal ske udlodning af firmapensionskassens formue.

Stk. 3 Finanstilsynet kan i forbindelse med inddragelse af firmapensionskassens tilladelse forbyde firmapensionskassen at råde over sine aktiver eller begrænse dens rådighed herover. § 49, stk. 4, og regler fastsat i medfør af § 49, stk. 5, gælder også i disse tilfælde.

§ 88

Beslutning om opløsning af en firmapensionskasse kan kun træffes

 • 1) på en generalforsamling i forbindelse med en overdragelse af hele bestanden efter §§ 75 eller 92,

 • 2) på en generalforsamling, hvis ingen medlemmer eller pensionsmodtagere modsætter sig opløsningen, eller

 • 3) af Finanstilsynet, hvis den opløsning, der er anført i § 87, ikke finder sted.

Kapitel 13 1 Grænseoverskridende aktiviteter og overdragelser
§ 89

En udenlandsk pensionskasse, der er meddelt tilladelse til at udøve pensionskassevirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan tilbyde pensionsordninger i Danmark, 6 uger efter at Finanstilsynet har modtaget følgende oplysninger fra hjemlandets tilsynsmyndighed:

 • 1) Det pensionstegnende firmas navn.

 • 2) En beskrivelse af de væsentligste kendetegn ved den pensionsordning, som skal forvaltes for det pensionstegnende firma.

Stk. 2 Finanstilsynet skal senest 6 uger efter at have modtaget de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, underrette hjemlandets tilsynsmyndighed om de regler om information, der er udstedt i medfør af § 8, stk. 2. Finanstilsynet skal endvidere, hvor det er relevant, underrette hjemlandets tilsynsmyndighed om de krav i social- og arbejdsmarkedsretten, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, og som stilles til administrationen af den pensionsordning, der er tegnet af en virksomhed i Danmark.

Stk. 3 Den udenlandske pensionskasse må påbegynde forvaltningen af pensionsordningen for et pensionstegnende firma i Danmark, når pensionskassen har modtaget de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, fra sin tilsynsmyndighed i pensionskassens hjemland, eller senest 6 uger efter at Finanstilsynet har modtaget oplysninger efter stk. 1. Pensionskasser skal overholde de regler om information og god skik, der er udstedt i medfør af § 8, stk. 2, og, hvor det er relevant, de krav i social- og arbejdsmarkedsretten, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger.

Stk. 4 Den udenlandske pensionskasse er underlagt løbende tilsyn fra Finanstilsynet med hensyn til overholdelse af kravene til information og god skik, jf. § 8, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 8, stk. 2, og, hvor det er relevant, de krav i social- og arbejdsmarkedsretten, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger. Konstateres der i forbindelse med dette tilsyn uregelmæssigheder, skal Finanstilsynet omgående orientere tilsynsmyndigheden i hjemlandet.

§ 90

En dansk firmapensionskasse, der er meddelt tilladelse efter § 12 til at udøve pensionskassevirksomhed, og som ønsker at tilbyde pensionsordninger til virksomheder i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal ansøge Finanstilsynet om forhåndsgodkendelse hertil. Senest 3 måneder efter at Finanstilsynet har modtaget de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, meddeles forhåndsgodkendelse, i det omfang Finanstilsynet vurderer, at firmapensionskassens administrative struktur og finansielle situation og de ansvarlige lederes hæderlighed, faglige kvalifikationer og erfaring er forsvarlige som grundlag for de aktiviteter, der påtænkes udøvet i værtslandet.

Stk. 2 Firmapensionskassen skal i forbindelse med ansøgning om forhåndsgodkendelse derefter årligt oplyse følgende til Finanstilsynet:

 • 1) I hvilket land eller hvilke lande firmapensionskassen tilbyder pensionsordninger.

 • 2) De pensionstegnende firmaers navne og beliggenheder af deres hovedkontorer.

 • 3) En beskrivelse af de væsentligste kendetegn ved de pensionsordninger, som forvaltes for de pensionstegnende firmaer.

Stk. 3 Finanstilsynet skal videresende de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, til værtslandets tilsynsmyndighed senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne. Finanstilsynet underretter samtidig firmapensionskassen om, at oplysningerne er videresendt.

Stk. 4 Finanstilsynet kan undlade at videresende oplysninger efter stk. 3, hvis firmapensionskassen ikke kan meddeles forhåndsgodkendelse efter stk. 1. Finanstilsynet skal da senest 3 måneder efter modtagelsen af de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, underrette firmapensionskassen om, at den ikke kan meddeles forhåndsgodkendelse efter stk. 1, og at de modtagne oplysninger derfor ikke videresendes.

Stk. 5 Modtager Finanstilsynet oplysninger om krav i social- og arbejdsmarkedslovgivningen, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, og som stilles til administrationen af den pensionsordning, der er tegnet af en virksomhed i værtslandet, og om informationspligt over for medlemmer, pensionsmodtagere og potentielle medlemmer fra tilsynsmyndigheden i værtslandet, som finder anvendelse på den grænseoverskridende virksomhed, skal Finanstilsynet videregive disse oplysninger til firmapensionskassen.

Stk. 6 Den danske firmapensionskasse må påbegynde administrationen af pensionsordningen for et pensionstegnende firma i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når firmapensionskassen har modtaget de oplysninger, der er nævnt i stk. 5, eller senest 6 uger efter at tilsynsmyndigheden i værtslandet har modtaget oplysninger efter stk. 3. Firmapensionskassen er underlagt løbende tilsyn fra tilsynsmyndigheden i værtslandet og skal overholde kravene i værtslandets social- og arbejdsmarkedslovgivning, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, og som stilles til administrationen af den pensionsordning, der er tegnet af virksomheden i værtslandet, samt informationspligt over for medlemmer, pensionsmodtagere og potentielle medlemmer.

Stk. 7 Konstateres der uregelmæssigheder i forbindelse med det tilsyn, der er nævnt i stk. 6, kan Finanstilsynet sammen med tilsynsmyndigheden i værtslandet koordinere og træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at firmapensionskassen ophører med de pågældende forhold.

§ 91

En dansk firmapensionskasse, der er meddelt tilladelse efter § 12 til at udøve pensionskassevirksomhed, skal ansøge om Finanstilsynets tilladelse til at modtage alle eller dele af en pensionskasses forpligtelser, pensionsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil fra en anden pensionskasse med hjemland i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2 Finanstilsynet kan give tilladelse, når tilsynsmyndigheden i den overdragende pensionskasses hjemland giver samtykke til overdragelsen.

Stk. 3 Finanstilsynet meddeler eller afslår tilladelsen og underretter firmapensionskassen om sin afgørelse senest 3 måneder efter modtagelse af ansøgningen.

Stk. 4 Ansøgningen omhandlet i stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Den skriftlige aftale mellem den overdragende og den modtagende firmapensionskasse med angivelse af vilkårene for overdragelsen.

 • 2) En beskrivelse af pensionsordningens vigtigste karakteristika.

 • 3) En beskrivelse af de forpligtelser eller pensionsmæssige hensættelser, der skal overdrages, og andre forpligtelser og rettigheder samt modsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil.

 • 4) De overdragende og de modtagende pensionskassers navne, beliggenhederne for deres hovedkontorer og de medlemsstater, i hvilke pensionskasserne er registreret eller har opnået tilladelse.

 • 5) Beliggenheden for det pensionstegnende firmas hovedkontor og det pensionstegnende firmas navn.

 • 6) Dokumentation for den forudgående godkendelse af overdragelsen fra flertallet af medlemmer og et flertal af pensionsmodtagere i den overdragende pensionskasse.

 • 7) Hvor det er relevant, navnene på de medlemsstater, hvis social- og arbejdsmarkedsret på området for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger finder anvendelse på den berørte pensionsordning.

Stk. 5 Finanstilsynet sender den ansøgning, der er nævnt i stk. 4, til den overdragende pensionskasses tilsynsmyndighed straks efter at have modtaget denne.

Stk. 6 Finanstilsynet vurderer, om

 • 1) den modtagende firmapensionskasse har givet alle de oplysninger, der er nævnt i stk. 4,

 • 2) den modtagende firmapensionskasses administrative struktur og finansielle situation og firmapensionskassens ledelses hæderlighed, faglige kvalifikationer eller erfaring er forenelige med den påtænkte overdragelse,

 • 3) den modtagende firmapensionskasses medlemmers og pensionsmodtageres langsigtede interesser og den overdragede del vil være tilstrækkeligt beskyttet under og efter overdragelsen,

 • 4) de pensionsmæssige hensættelser i den modtagende firmapensionskasse er fuldt kapitaldækkede på datoen for overdragelsen, hvis overdragelsen medfører grænseoverskridende virksomhed, og

 • 5) de aktiver, der skal overdrages, er tilstrækkelige og passende til at dække de forpligtelser, pensionsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder, der skal overdrages, i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 7 Finanstilsynet underretter tilsynsmyndigheden i den overdragende pensionskasses hjemland om den afgørelse, der er nævnt i stk. 3, senest 2 uger efter at afgørelsen er truffet.

Stk. 8 Resulterer overdragelsen i grænseoverskridende virksomhed, skal tilsynsmyndigheden i den overdragende pensionskasses hjemland underrette Finanstilsynet om de krav i social- og arbejdsmarkedsretten, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, og som stilles til administrationen af pensionsordningen, og om de oplysningskrav i værtslandet, som finder anvendelse på den grænseoverskridende virksomhed. Dette meddeles inden for en frist på 4 uger.

Stk. 9 Finanstilsynet videregiver de omhandlede oplysninger til den modtagende firmapensionskasse senest 1 uge fra modtagelsen af disse.

Stk. 10 Den modtagende firmapensionskasse kan påbegynde administrationen af en pensionsordning, når den har modtaget en afgørelse om tilladelse som omhandlet i stk. 3, eller, hvis der ikke er modtaget en afgørelse fra Finanstilsynet, ved udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 9.

§ 92

Finanstilsynet kan efter anmodning fra en modtagende pensionskasses tilsynsmyndighed give samtykke til, at en dansk firmapensionskasse, der er meddelt tilladelse til at udøve pensionskassevirksomhed, kan overdrage alle eller dele af virksomhedens pensionsforpligtelser, pensionsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil.

Stk. 2 Finanstilsynets samtykke gives, hvis Finanstilsynet vurderer, at

 • 1) medlemmernes og pensionsmodtagernes langsigtede interesser for den resterende del af firmapensionskassens bestand er tilstrækkeligt beskyttede i tilfælde af en delvis overdragelse af en firmapensionskasses forpligtelser, pensionsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil,

 • 2) medlemmernes og pensionsmodtagernes individuelle rettigheder som minimum er de samme efter overdragelsen og

 • 3) de aktiver, som svarer til den pensionsordning, der skal overdrages, er tilstrækkelige og passende til at dække de forpligtelser, pensionsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder, der skal overdrages, i overensstemmelse med gældende regler i Danmark.

Stk. 3 Finanstilsynet videresender resultaterne af den vurdering, der er nævnt i stk. 2, til tilsynsmyndigheden i den modtagende pensionskasses hjemland senest 8 uger efter modtagelse af anmodningen, jf. stk. 1.

Stk. 4 Resulterer overdragelsen i grænseoverskridende virksomhed, underretter Finanstilsynet den kompetente myndighed i den modtagende pensionskasses hjemland om de krav i social- og arbejdsmarkedsretten, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, og som stilles til administrationen af pensionsordningen, og om de regler om god skik og oplysningskrav, der er udstedt i medfør af § 8, stk. 2, og som finder anvendelse på den grænseoverskridende virksomhed.

Kapitel 14 1 Oplysningsforpligtelser og særlige regler for optjening og bevarelse af pension for lønmodtagere, som flytter mellem EU-lande eller lande, som Unionen har indgået aftale med, m.fl.
§ 93

En firmapensionskasse må ikke i forbindelse med en lønmodtagers indtræden i en pensionsordning stille krav om, at lønmodtageren skal være ansat i mere end 3 år for at opnå ubetinget medlemskab af pensionsordningen eller være over 21 år for at optjene pensionsrettigheder. Dette gælder dog alene, når

 • 1) lønmodtageren flytter til Danmark fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med,

 • 2) lønmodtageren fratræder et ansættelsesforhold, som berettiger eller kan berettige denne til pension i overensstemmelse med betingelserne i pensionsordningen, og

 • 3) det ansættelsesforhold, som lønmodtageren fratræder, ophører af andre årsager, end at vedkommende bliver berettiget til pension.

Stk. 2 En firmapensionskasse skal tilbagebetale de bidrag, som en lønmodtager omfattet af stk. 1 har indbetalt, eller som er indbetalt på lønmodtagerens vegne, hvis lønmodtagerens ansættelsesforhold i Danmark ophører, inden den pågældende har optjent pensionsrettigheder i henhold til pensionsordningen. Bærer lønmodtageren investeringsrisikoen, skal firmapensionskassen tilbagebetale de indbetalte bidrag eller værdien af de investeringer, der hidrører fra disse bidrag, til lønmodtageren.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder alene anvendelse i relation til pensionsordninger for lønmodtagere, som ikke i medfør af kollektiv overenskomst eller aftale er sikret de rettigheder, der som minimum svarer til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder.

§ 94

En firmapensionskasse skal tillade en lønmodtager, som fratræder sit ansættelsesforhold, at lade sine optjente pensionsrettigheder blive stående i pensionsordningen, jf. dog stk. 3, når

 • 1) lønmodtageren flytter til et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med, og

 • 2) det ansættelsesforhold, som lønmodtageren fratræder, ophører af andre årsager, end at vedkommende bliver berettiget til pension.

Stk. 2 Fratrådte lønmodtagere omfattet af stk. 1 og deres efterladtes hvilende pensionsrettigheder eller værdien heraf skal behandles på linje med værdien af de aktive medlemmers rettigheder eller med udviklingen i de pensionsydelser, der aktuelt udbetales, eller behandles på andre måder, der anses for rimelige.

Stk. 3 En firmapensionskasse kan uanset stk. 1 og 2 vælge at udbetale det beløb, som svarer til værdien af de optjente pensionsrettigheder, til lønmodtageren, hvis

 • 1) værdien ikke overstiger et grundbeløb på 20.000 kr. (2010-niveau), som reguleres efter personskattelovens § 20, og

 • 2) lønmodtageren afgiver et informeret samtykke.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder alene anvendelse på pensionsordninger for lønmodtagere, som ikke i medfør af kollektiv overenskomst eller aftale er sikret de rettigheder, der som minimum svarer til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder.

§ 95

En firmapensionskasse skal efter anmodning fra en lønmodtager, hvis ansættelsesforhold berettiger eller kan berettige denne til pension i overensstemmelse med betingelserne i pensionsordningen, give følgende oplysninger:

 • 1) Betingelserne for optjening af pensionsrettigheder og konsekvenserne af anvendelsen heraf ved ansættelsesforholdets ophør.

 • 2) Værdien af lønmodtagerens optjente pensionsrettigheder eller en vurdering heraf, der er foretaget højst 12 måneder forud for anmodningen.

 • 3) Betingelserne for fremtidig behandling af hvilende pensionsrettigheder.

Stk. 2 Giver pensionsordningen mulighed for tidlig adgang til optjente pensionsrettigheder gennem udbetaling af et engangsbeløb, skal oplysningerne efter stk. 1 også omfatte skriftlig information om, at lønmodtageren bør overveje at søge rådgivning om investering af dette beløb i pensionsøjemed.

Stk. 3 En firmapensionskasse skal efter anmodning oplyse følgende til et medlem, der har optjente pensionsrettigheder stående i en hvilende pensionsordning knyttet til et tidligere ansættelsesforhold, som vedkommende ikke længere indbetaler til, som vedkommende endnu ikke modtager pension fra, og som berettiger den pågældende til pension:

 • 1) Værdien af medlemmets pensionsrettigheder eller en vurdering heraf, der er foretaget højst 12 måneder forud for anmodningen.

 • 2) Betingelserne for firmapensionskassens behandling af hvilende pensionsrettigheder.

Stk. 4 En firmapensionskasse skal efter anmodning fra et medlems efterladte, der er berettiget til ydelser efter en pensionsordning, give de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, når udbetalingen af de pågældende ydelser endnu ikke er påbegyndt.

Stk. 5 Oplysningerne i stk. 1-4 skal være klare og skriftlige og gives inden for en rimelig frist. Firmapensionskassen er ikke forpligtet til at udlevere oplysningerne mere end en gang om året.

§ 96

§§ 93-95 finder ikke anvendelse på

 • 1) pensionsordninger, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden ikke længere optager medlemmer,

 • 2) pensionsordninger, der er taget under administration i henhold til § 81, stk. 4-6, og § 84, stk. 2-4, så længe administrationen varer, og

 • 3) en engangsydelse fra et pensionstegnende firma til en lønmodtager ved den pågældende lønmodtagers ansættelsesforholds ophør, som ikke er knyttet til alderspension.

Stk. 2 §§ 94 og 95 finder alene anvendelse for pensionsopsparingen og ikke eventuelle forsikringer, som er knyttet til pensionsordningen, eller ydelser, som tilfalder andre end lønmodtageren selv.

Kapitel 15 1 Tilsyn m.v.
§ 97

Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 36, stk. 7, og § 45, jf. dog § 111. Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/2088/EU af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2020/852/EU af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og regler udstedt i medfør heraf. Erhvervsstyrelsen påser overholdelsen af § 21.

Stk. 2 Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet med firmapensionskasser med den kompetence, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345, stk. 12, i lov om finansiel virksomhed.

§ 98

Finanstilsynet kan påbyde en firmapensionskasse at afsætte en direktør i firmapensionskassen inden for en frist, der fastsættes af Finanstilsynet, hvis direktøren efter § 42, stk. 1, nr. 2-5, ikke kan varetage stillingen.

Stk. 2 Finanstilsynet kan påbyde et medlem af bestyrelsen i en firmapensionskasse at nedlægge sit hverv inden for en frist, der fastsættes af Finanstilsynet, hvis bestyrelsesmedlemmet efter § 42, stk. 1, nr. 2-5, ikke kan varetage hvervet.

Stk. 3 Finanstilsynet kan påbyde en firmapensionskasse at afsætte en ansat, der er identificeret som nøgleperson i medfør af § 36, stk. 2, inden for en frist, der fastsættes af Finanstilsynet, hvis nøglepersonen efter § 42, stk. 1, nr. 2-5, ikke kan varetage stillingen.

Stk. 4 Finanstilsynet kan påbyde en firmapensionskasse at afsætte en direktør eller en ansat identificeret som nøgleperson efter § 36, stk. 2, når der er rejst tiltale mod direktøren eller nøglepersonen i en straffesag om overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis en domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfylder kravene i § 42, stk. 1, nr. 3. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet. Finanstilsynet kan under samme betingelser som i 1. pkt. påbyde et medlem af bestyrelsen i en firmapensionskasse at nedlægge sit hverv. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet.

Stk. 5 Varigheden af påbud meddelt efter stk. 2 på baggrund af § 42, stk. 1, nr. 2, 4 eller 5, skal fremgå af påbuddet.

Stk. 6 Påbud meddelt i henhold til stk. 1-4 kan af firmapensionskassen og af den person, som påbuddet vedrører, forlanges indbragt for domstolene af Finanstilsynet. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt den pågældende. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelsen af anmodningen herom. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 7 Finanstilsynet kan af egen drift eller efter ansøgning tilbagekalde et påbud meddelt efter stk. 2 og stk. 4, 3. pkt. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilbagekaldelse, kan ansøgeren forlange afslaget indbragt for domstolene af Finanstilsynet. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at afslaget er meddelt den pågældende. Anmodning om domstolsprøvelse kan dog kun fremsættes, hvis påbuddet ikke er tidsbegrænset og der er forløbet mindst 5 år fra datoen for udstedelsen af påbuddet eller mindst 2 år, efter at Finanstilsynets afslag på tilbagekaldelse er stadfæstet ved dom.

Stk. 8 Har firmapensionskassen ikke afsat direktøren eller en ansat identificeret som nøgleperson efter § 36, stk. 2, inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage firmapensionskassens tilladelse, jf. § 12, stk. 2, nr. 3. Finanstilsynet kan endvidere inddrage firmapensionskassens tilladelse, jf. § 12, stk. 2, nr. 3, hvis et bestyrelsesmedlem ikke efterkommer et påbud meddelt i medfør af stk. 2 og 4.

§ 99

Finanstilsynet skal undersøge firmapensionskassernes forhold, herunder ved gennemgang af løbende indberetninger og ved inspektioner i den enkelte firmapensionskasse.

Stk. 2 Efter inspektion i en firmapensionskasse skal der afholdes et møde med deltagelse af firmapensionskassens bestyrelse, direktøren, den ansvarshavende aktuar og firmapensionskassens revisor, medmindre inspektionen alene vedrører afgrænsede aktivitetsområder i firmapensionskassen. På mødet skal Finanstilsynet meddele sine konklusioner vedrørende inspektionen.

Stk. 3 Væsentlige konklusioner skal efter et inspektionsbesøg sendes i form af en skriftlig rapport til firmapensionskassens bestyrelse, direktør, revisor og den ansvarshavende aktuar.

§ 100

Finanstilsynet kan efter de procedurer, der er fastsat i EU-retlige regler herom, forbyde en udenlandsk firmapensionskasse omfattet af § 89 med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, at yde tjenesteydelser her i landet.

Stk. 2 Finanstilsynet kan forbyde de firmapensionskasser, der er nævnt i stk. 1, at udøve tjenesteydelser her i landet, hvis firmapensionskassen groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i denne lov, regler udstedt i medfør af loven eller anden lovgivning, der retter sig mod firmapensionskassen, og det ikke ved påbud eller sanktioner efter denne lov har været muligt at bringe overtrædelsen til ophør.

§ 101

Efter hver inspektion i en firmapensionskasse udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som Finanstilsynet skal offentliggøre på tilsynets hjemmeside. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af firmapensionskassen, herunder de eventuelle påbud, påtaler og risikooplysninger, som firmapensionskassen har modtaget fra Finanstilsynet. Indbringes reaktionen, der offentliggøres i henhold til 1. pkt., for domstolene, skal dette fremgå af Finanstilsynets offentliggørelse, og det efterfølgende resultat af domstolenes afgørelse skal ligeledes offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside hurtigst muligt.

Stk. 2 Finanstilsynet skal uden for tilfældene i stk. 1 offentliggøre en redegørelse, som indeholder de påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for medlemmerne og pensionsmodtagerne i firmapensionskassen samt firmapensionskassens kreditorer.

Stk. 3 Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 skal ikke ske, hvis det efter Finanstilsynets vurdering vil medføre uforholdsmæssig stor skade for firmapensionskassen m.v., hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse, eller hvis offentliggørelsen udgør en trussel mod de finansielle markeders stabilitet. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 30 i lov om offentlighed i forvaltningen. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for eller uden for Den Europæiske Union, medmindre de myndigheder, der har givet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.

Stk. 4 Er offentliggørelse undladt i henhold til stk. 3, skal der ske offentliggørelse, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter beslutningen om udsættelse af offentliggørelse.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for tilsynsreaktioner meddelt en firmapensionskasse i overensstemmelse med § 97, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 6 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om firmapensionskassers pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af firmapensionskassen og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før firmapensionskassen.

§ 102

Firmapensionskasserne skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan undersøge forholdene i de firmapensionskasser, der er omfattet af loven, og kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til firmapensionskassen med henblik på indhentelse af oplysninger og ved inspektioner.

Stk. 2 Leverandører og underleverandører skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til leverandøren og underleverandøren med henblik på indhentelse af oplysninger om den outsourcede aktivitet.

Stk. 3 Firmapensionskasser, leverandører og underleverandører, der har afgivet oplysninger efter stk. 1 eller 2, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis firmapensionskassen, leverandøren eller underleverandøren efterfølgende konstaterer følgende:

 • 1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

 • 2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.

Stk. 4 Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om de forhold, som firmapensionskasser regelmæssigt skal indberette til Finanstilsynet.

§ 103

Finanstilsynets ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Finanstilsynets drift, og eksperter, der handler på tilsynets vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.  1.-3. pkt. finder tillige anvendelse på ansatte i Erhvervsstyrelsen, for så vidt angår oplysninger, som de får kendskab til gennem opgaveløsningen efter § 213, stk. 1-5 og 8, i lov om kapitalmarkeder.

Stk. 2 Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke de personer, der er nævnt i stk. 1, til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på oplysninger i sager om

 • 1) god pensionskassepraksis efter § 8, stk. 1, og regler om redelig forretningsskik og god praksis udstedt i medfør af § 8, stk. 2, og

 • 2) oplysninger, som en firmapensionskasse skal give skriftligt til medlemmer, pensionsmodtagere og potentielle medlemmer efter regler udstedt i medfør af § 8, stk. 2.

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at Finanstilsynet af egen drift videregiver fortrolige oplysninger i summarisk eller sammenfattende form, når hverken den enkelte firmapensionskasse eller dens medlemmer eller pensionsmodtagere kan identificeres.

Stk. 5 Fortrolige oplysninger kan videregives under en civil retssag, når en firmapensionskasse er erklæret konkurs eller trådt i likvidation, og hvis oplysningerne ikke vedrører medlemsforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde firmapensionskassen.

Stk. 6 Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:

 • 1) Det Systemiske Risikoråd.

 • 2) Offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af mulige strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgivningen.

 • 3) Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.

 • 4) Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.

 • 5) Folketingets Ombudsmand.

 • 6) En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget, jf. dog stk. 12.

 • 7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner, jf. dog stk. 12.

 • 8) Folketingets stående udvalg vedrørende en firmapensionskasses generelle økonomiske forhold, for så vidt angår krisehåndtering af firmapensionskasser, når der træffes beslutning om, hvorvidt staten skal yde garanti eller stille midler til rådighed. Tilsvarende gælder i forbindelse med den parlamentariske kontrol i sager omfattet af 1. pkt.

 • 9) Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

 • 10) Interessenter, herunder myndigheder, involveret i forsøg på at redde en kriseramt firmapensionskasse, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor.

 • 11) Skifteretten, jf. dog stk. 12, og andre myndigheder, der medvirker ved firmapensionskassens likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af firmapensionskassens regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

 • 12) Institutioner, der forvalter indskyder-, investor- eller forsikringsgarantiordninger, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.

 • 13) Erhvervsstyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed for efterlevelse af selskabslovgivningen, når videregivelse sker med henblik på at styrke det finansielle systems stabilitet og integritet, og Erhvervsstyrelsen og Revisornævnet i deres egenskab af tilsynsmyndighed for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, under forudsætning af at modtagerne har behov for oplysningerne til varetagelsen af deres opgaver, jf. dog stk. 12.

 • 14) Sagkyndige, som bistår Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Revisornævnet og institutioner, der forvalter indskyder-, investor- eller forsikringsgarantiordninger, med udførelsen af deres tilsynsopgaver, under forudsætning af at modtagerne har behov for oplysningerne til varetagelsen af deres opgaver, jf. dog stk. 12.

 • 15) Danmarks Nationalbank, centralbanker i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank i deres egenskab af pengepolitisk myndighed samt offentlige myndigheder, som overvåger betalingssystemerne i Danmark og andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for dem til opfyldelse af deres lovbestemte opgaver, herunder udførelse af pengepolitik, overvågning af betalings- og værdipapirhåndteringssystemer samt varetagelse af det finansielle systems stabilitet.

 • 16) En institution, der forestår clearing af finansielle instrumenter eller penge, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at institutionen reagerer behørigt på misligholdelser eller potentielle misligholdelser på det marked, hvor institutionen er ansvarlig for clearingen.

 • 17) Undersøgelsesudvalg nedsat af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 226 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

 • 18) Finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for tilsyn med firmapensionskasser, kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med de finansielle markeder, myndigheder og organer, som er ansvarlige for at opretholde den finansielle stabilitet gennem makroprudentiel regulering, myndigheder eller organer, som har til formål at sikre den finansielle stabilitet, institutioner, der forvalter indskyder-, investor- eller forsikringsgarantiordninger, og organer, der medvirker ved firmapensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.

 • 19) Organer i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der fører tilsyn med organer, der medvirker ved firmapensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, og myndigheder, der fører tilsyn med personer, som er ansvarlige for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver, jf. dog stk. 12.

 • 20) Organer i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er ansvarlige for at påvise overtrædelser af selskabsretten, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver og videregivelse sker med henblik på at styrke det finansielle systems stabilitet og integritet, jf. dog stk. 12.

 • 21) Sagkyndige, som bistår myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der fører tilsyn med organer, der medvirker ved firmapensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, og myndigheder, der fører tilsyn med personer, som er ansvarlige for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver, jf. dog stk. 12.

 • 22) Organer i lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for kontrol med overholdelsen af reglerne for finansiel information fra udstedere af finansielle instrumenter, der er optaget på et reguleret marked.

 • 23) Ministre med ansvar for den finansielle lovgivning i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, i forbindelse med krisehåndtering af en firmapensionskasse.

 • 24) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed samt organer etableret af disse, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.

 • 25) Finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for tilsyn med firmapensionskasser, kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med de finansielle markeder, myndigheder og organer, som er ansvarlige for at opretholde den finansielle stabilitet gennem makroprudentiel regulering, myndigheder eller organer, som har til formål at sikre den finansielle stabilitet, institutioner, der forvalter indskyder-, investor- eller forsikringsgarantiordninger, organer, der medvirker ved firmapensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, jf. dog stk. 11 og 12.

 • 26) Organer i lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der fører tilsyn med organer, der medvirker ved firmapensionskassers likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, og myndigheder, der fører tilsyn med personer, som er ansvarlige for den lovpligtige revision af firmapensionskassers regnskaber, jf. dog stk. 11 og 12.

 • 27) Organer i lande uden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der er ansvarlige for at påvise overtrædelser af selskabsretten, under forudsætning af at videregivelse sker med henblik på at styrke det finansielle systems stabilitet og integritet, jf. dog stk. 11 og 12.

 • 28) Sagkyndige, som bistår myndigheder i lande uden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der fører tilsyn med organer, der medvirker ved likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer for firmapensionskasser, og myndigheder, der fører tilsyn med personer, som er ansvarlige for den lovpligtige revision af regnskaber for firmapensionskasser, jf. dog stk. 11 og 12.

 • 29) Datatilsynet i sin egenskab af uafhængig tilsynsmyndighed for databeskyttelsesreglerne. Videregivelse kan kun ske, under forudsætning af at modtageren har behov for oplysningerne til varetagelsen af dennes opgaver.

Stk. 7 Alle, der i henhold til stk. 5 og 6 modtager fortrolige oplysninger fra Finanstilsynet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den tavshedspligt, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 8 Fortrolige oplysninger modtaget i medfør af stk. 6, nr. 24, kan uanset tavshedspligten udveksles direkte mellem på den ene side Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed samt organer etableret af disse og på den anden side Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici.

Stk. 9 Fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet modtager, må kun anvendes i forbindelse med tilsynshvervet, til pålæggelse af sanktioner, eller hvis tilsynets afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.

Stk. 10 Adgangen til udlevering af fortrolige oplysninger til Folketingets stående udvalg i henhold til stk. 6, nr. 8, er begrænset til dokumenter i sager, der er oprettet i Finanstilsynet efter den 16. september 1995.

Stk. 11 Videregivelse efter stk. 6, nr. 25-28, kan alene ske

 • 1) på baggrund af en international samarbejdsaftale, og

 • 2) under forudsætning af at modtagerne mindst er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.

Stk. 12 Videregivelse efter stk. 6, nr. 6, 7, 11, 13, 14, 19-21 og 25-28, af fortrolige oplysninger, der hidrører fra andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan endvidere alene ske, såfremt de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse, og må udelukkende benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører. Ved videregivelse af oplysninger efter stk. 6, nr. 14, 21 og 28, meddeler Finanstilsynet de myndigheder eller organer, som har videregivet oplysningerne, hvilke sagkyndige oplysningerne vil blive videresendt til, med angivelse af de sagkyndiges beføjelser.

§ 104

Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene den firmapensionskasse, som Finanstilsynet har truffet eller vil træffe afgørelse over for i medfør af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør af denne lov eller i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/2088/EU af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2020/852/EU af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 I nedenstående tilfælde anses en anden end firmapensionskassen tillige som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende:

 • 1) Den, der overtræder lovens påbud om, at løfter om pensionstilsagn skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller en firmapensionskasse, jf. § 1, § 2, stk. 1, og § 4.

 • 2) En virksomhed, som ansøger om tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed, jf. § 12, stk. 1.

 • 3) Revisor i en firmapensionskasse, når Finanstilsynet afskediger denne eller påbyder denne at give oplysninger om firmapensionskassens forhold, og i sager vedrørende forbuddet mod, at en revisor har lån m.v. i den firmapensionskasse, som revisor reviderer, jf. § 73, stk. 1, samt i sager, hvor de valgte revisorer eller den ansvarshavende aktuar ikke har opfyldt deres oplysningsforpligtelse over for Finanstilsynet, jf. § 73, stk. 1, og § 35, stk. 3, 1. pkt.

Stk. 3 Som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør, den ansvarshavende aktuar, en likvidator eller andre ledende medarbejdere i en firmapensionskasse, hvis Finanstilsynets påtale eller påbud i medfør af loven eller dennes forskrifter er rettet direkte mod den pågældende.

Stk. 4 Partsstatus og partsbeføjelser efter stk. 2 og 3 er begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelser træffes efter den 22. oktober 1998.

§ 105

Reaktioner givet i henhold til denne lovs § 97, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse til en firmapensionskasse under tilsyn skal offentliggøres med angivelse af firmapensionskassens navn, jf. dog stk. 4. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. Reaktioner givet i henhold til § 97, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af firmapensionskassens navn. Indbringes reaktionen, der offentliggøres i henhold til 1. pkt., for domstolene, skal dette fremgå af Finanstilsynets offentliggørelse, og det efterfølgende resultat af domstolenes afgørelse skal ligeledes offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside hurtigst muligt.

Stk. 2 Reaktioner givet i henhold til denne lovs § 97, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4 og 6, i lov om finansiel virksomhed, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse til en virksomhed, der ikke er under tilsyn, skal offentliggøres med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Er en sag overgivet til politimæssig efterforskning, og er der faldet helt eller delvis fældende dom eller vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på Finanstilsynets hjemmeside, jf. dog stk. 4. Er dommen ikke endelig, eller er den anket eller påklaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Firmapensionskassen skal fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen til Finanstilsynet.

Stk. 4 Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for firmapensionskassen m.v., hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse, eller hvis offentliggørelsen udgør en trussel mod de finansielle markeders stabilitet. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 30 i lov om offentlighed i forvaltningen. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for eller uden for Den Europæiske Union, medmindre de myndigheder, der har givet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.

Stk. 5 Er offentliggørelse undladt i henhold til stk. 4, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1-3, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter datoen for reaktionen.

Stk. 6 I sager, hvor Finanstilsynet har offentliggjort en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning efter stk. 1, 3. pkt., og stk. 2 og der træffes afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsiges frifindende dom, skal Finanstilsynet efter anmodning fra den virksomhed eller firmapensionskasse, som sagen vedrører, offentliggøre oplysninger herom. Virksomheden eller firmapensionskassen skal indberette en kopi af afgørelsen om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller en kopi af dommen til Finanstilsynet samtidig med anmodning om offentliggørelse. Er påtaleopgivelsen, tiltalefrafaldet eller dommen ikke endelig, skal det fremgå af offentliggørelsen. Modtager Finanstilsynet dokumentation for, at sagen er afsluttet ved endelig påtaleopgivelse eller endeligt tiltalefrafald eller afsigelse af endelig frifindende dom, skal Finanstilsynet fjerne alle oplysninger om beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning og eventuelle efterfølgende domme i sagen fra Finanstilsynets hjemmeside.

§ 106

I tilfælde, hvor en firmapensionskasse er erklæret konkurs, hvor størstedelen af firmapensionskassens drift er ophørt eller overdraget, eller hvor firmapensionskassens bestand af pensionstilsagn er taget under administration, udarbejder Finanstilsynet en redegørelse for årsagerne hertil, hvis staten i forbindelse med eller i en kortere periode forud for dette har ydet garanti eller stillet midler til rådighed for firmapensionskassen, dens kreditorer eller en erhverver af hele eller dele af firmapensionskassen.

Stk. 2 Finanstilsynet skal offentliggøre redegørelsen efter stk. 1. I forbindelse med offentliggørelsen finder § 103 ikke anvendelse, medmindre oplysningerne vedrører kundeforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde den pågældende firmapensionskasse.

Stk. 3 Redegørelsen efter stk. 1 skal beskrive Finanstilsynets rolle under forløbet op til konkursen m.v.

§ 107

Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af følgende bestemmelser:

 • 1) God pensionskassepraksis, jf. § 8, stk. 1, og regler om redelig forretningsskik og god praksis udstedt i medfør af § 8, stk. 2.

 • 2) Oplysninger, som en firmapensionskasse skal give skriftligt til medlemmer, pensionsmodtagere og potentielle medlemmer efter regler udstedt i medfør af § 8, stk. 2.

Stk. 2 Finanstilsynet skal endvidere orientere offentligheden om navnet på en firmapensionskasse, der overtræder forbuddet mod at udøve virksomhed uden tilladelse, jf. § 12.

§ 108

Finanstilsynets ansatte må ikke videregive oplysninger om en person, når vedkommende har indberettet en firmapensionskasse eller en person til Finanstilsynet for overtrædelse eller potentiel overtrædelse af den finansielle regulering, som Finanstilsynet fører tilsyn med, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Stk. 1 er ikke til hinder for, at personoplysninger videregives i medfør af § 103, stk. 6.

Stk. 3 Stk. 1 er endvidere ikke til hinder for, at personoplysninger, der vedrører et medlem, en pensionsmodtager eller et potentielt medlem, videregives til en firmapensionskasse i forbindelse med sager omfattet af § 8, når den pågældende har givet samtykke til videregivelsen.

Stk. 4 Alle, der i henhold til stk. 3 modtager personoplysninger, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den tavshedspligt, som er nævnt i stk. 1.

§ 109

Videregiver en firmapensionskasse oplysninger om firmapensionskassen, og er oplysningerne kommet til offentlighedens kendskab, kan Finanstilsynet påbyde firmapensionskassen at offentliggøre berigtigende oplysninger inden for en frist, som fastsættes af Finanstilsynet, hvis

 • 1) oplysningerne efter Finanstilsynets vurdering er misvisende og

 • 2) Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne kan have skadevirkning for firmapensionskassens medlemmer, potentielle medlemmer, pensionsmodtagere, øvrige kreditorer eller den finansielle stabilitet generelt.

Stk. 2 Berigtiger firmapensionskassen ikke oplysningerne i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud og inden for den frist, som Finanstilsynet har fastsat, kan Finanstilsynet offentliggøre påbuddet meddelt efter stk. 1.

§ 110

Firmapensionskasser under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

§ 111

En firmapensionskasse skal indhente oplysninger om firmapensionskassens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 2 Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer firmapensionskassen, skal efter firmapensionskassens anmodning forsyne firmapensionskassen med de oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendige for firmapensionskassens identifikation af reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3 Firmapensionskassen skal registrere oplysningerne, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at firmapensionskassen er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at firmapensionskassen er blevet bekendt med ændringen. De registrerede medlemmer af firmapensionskassens direktion skal betragtes og registreres som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis firmapensionskassen efter at have udtømt alle muligheder for identifikation herefter ingen reelle ejere har eller ingen reelle ejere kan identificeres.

Stk. 4 Firmapensionskassen skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender årsrapporten.

Stk. 5 Firmapensionskassen skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om firmapensionskassens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Firmapensionskassen skal endvidere opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6 Firmapensionskassen skal efter anmodning udlevere oplysninger om firmapensionskassens reelle ejere, herunder om firmapensionskassens forsøg på at identificere firmapensionskassens reelle ejere, til Hvidvasksekretariatet. Firmapensionskassen skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7 Hvidvasksekretariatet og andre kompetente myndigheder kan vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle efterretningstjenester.

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggørelse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, herunder hvilke oplysninger firmapensionskassen skal registrere i styrelsens it-system. Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

§ 111a

Firmapensionskasser, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 111, skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om firmapensionskassens ejerforhold.

Stk. 2 Modtager Finanstilsynet indberetninger om uoverensstemmelser i de registrerede oplysninger om en firmapensionskasses reelle ejere i medfør af hvidvaskloven, foretager Finanstilsynet en undersøgelse af forholdet. Finanstilsynet kan over for firmapensionskassen fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.

Stk. 3 Efter anmodning fra Finanstilsynet kan Erhvervsstyrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Firmapensionskassen skal have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, inden den offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.

§ 112

Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven eller i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/2088/EU af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2020/852/EU af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og regler udstedt i medfør heraf kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2 Omgøres en af Finanstilsynet truffet afgørelse, der går ud på, at firmapensionskassen skal træde i likvidation, eller at dets pensionskassebestand tages under administration, skal Erhvervsstyrelsen straks registrere dette. Finanstilsynet skal, såfremt firmapensionskassen ejer faste ejendomme, drage omsorg for fornøden tinglysning.

Kapitel 16 1 Kommunikation og frister
§ 113

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet og til og fra Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 114

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 115

Er det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov et krav, at et dokument, som er udstedt af andre end Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

§ 116

De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2 Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3 Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4 Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5 Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

Kapitel 17 1 Straffebestemmelser
§ 117

Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 12, stk. 1, § 46 og artikel 6, 7, 9 og 18-26, artikel 27, stk. 1 og 4, og artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 3 Er højere straf ikke forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at give Finanstilsynet oplysninger efter § 102, stk. 1 eller 2, eller berigtige oplysninger efter § 102, stk. 3.

Stk. 4 Med bøde straffes en firmapensionskasse, der ikke efterkommer et påbud om overholdelse af § 8, stk. 1, eller § 84 eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder, til offentligheden, til medlemmer, til pensionsmodtagere eller til potentielle medlemmer.

Stk. 5 Giver personer, der er tilknyttet en firmapensionskasse, urigtige eller vildledende oplysninger til Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Giver personer, der er tilknyttet en firmapensionskasse, urigtige eller vildledende oplysninger til offentligheden, til medlemmer, til pensionsmodtagere eller til potentielle medlemmer, straffes den pågældende med bøde.

Stk. 6 Med bøde straffes et bestyrelsesmedlem, som ikke efterkommer et påbud efter § 98, stk. 2.

Stk. 7 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 8 Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør heraf er 5 år. Bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser

Stk. 9 I regler, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

§ 118

Undlader en firmapensionskasses bestyrelse eller direktion, en firmapensionskasse som sådan, likvidator, revisor eller ansvarshavende aktuar i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 18 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 119

Loven træder i kraft den 13. januar 2019.

Stk. 2 Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 19. september 2018, ophæves.

Stk. 3 Regler fastsat i medfør af lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 19. september 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 4 Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 71 af 5. februar 1991 om koncession til firmapensionskasser.

 • 2) Bekendtgørelse nr. 781 af 11. august 2005 om risikovægtning af solvenskravet og opgørelse af basiskapitalen for firmapensionskasser.

 • 3) Bekendtgørelse nr. 1135 af 18. september 2015 om aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de pensionsmæssige hensættelser for firmapensionskasser.

Stk. 5 § 125, nr. 4, har virkning for udbetalinger, der sker den 13. januar 2019 eller senere.

§ 120

§ 31, stk. 1, finder ikke anvendelse på firmapensionskasser, der før lovens ikrafttræden havde tilladelse i medfør af lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 19. september 2018, og som ikke har ansat en direktør (forretningsfører). Disse firmapensionskasser kan fortsætte deres virksomhed uden at have en direktør (forretningsfører) ansat.

§ 121

En firmapensionskasse, der indtil den 13. januar 2019 har haft tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed, opretholder tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed.

Stk. 2 En firmapensionskasse, der indtil den 13. januar 2019 har haft tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed, skal anvende ordet pensionskasse eller ordet firmapensionskasse i tilknytning til sit navn.

Stk. 3 Vedtægtsændringer, der skal vedtages som følge af lovforslagets ikrafttræden, skal først ske ved firmapensionskassens førstkommende almindelige generalforsamling.

Kapitel 19 1 Ændringer i anden lovgivning
Kapitel 20 1 Territorialbestemmelser
§ 127

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.