Lov om Seniorpensionsenheden

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

Kapitel 1 1 Oprettelse af Seniorpensionsenheden
§ 1

Med denne lov oprettes Seniorpensionsenheden som en selvejende institution.

Stk. 2 Seniorpensionsenhedens hjemsted er Hillerød Kommune.

Stk. 3 Omkostningerne til etableringen af Seniorpensionsheden finansieres af staten.

Kapitel 2 1 Seniorpensionsenhedens opgaver
§ 2

Seniorpensionsenheden varetager de opgaver, som tillægges Seniorpensionsenheden i henhold til denne lov og lov om social pension eller i regler udstedt i medfør heraf.

Kapitel 3 1 Vejledning m.v.
§ 3

Ved Seniorpensionsenhedens varetagelse af opgaver på sit sagsområde efter kapitel 2 finder § 3, stk. 1, og § 4 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Seniorpensionsenheden henviser borgere til kommunen, hvis borgeren skønnes at have behov for helhedsorienteret vejledning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller for personlig bistand, jf. denne lovs § 4. Seniorpensionsenheden skal efter en konkret vurdering formidle den indledende kontakt til kommunen, hvis Seniorpensionsenheden skønner, at borgeren har brug for bistand, jf. denne lovs § 4, stk. 2.

§ 4

Kommunen skal i fornødent omfang yde bistand til fremmødte borgere, der vurderes ikke at kunne benytte sig af de digitale vejledninger og selvbetjeningsløsninger, som Seniorpensionsenheden stiller til rådighed.

Stk. 2 Kommunen skal på foranledning af borgere, som vurderes at have særlige behov, og som ønsker at søge om seniorpension, i fornødent omfang yde bistand med følgende:

  • 1) Give hjælp til at udfylde og indgive ansøgning til Seniorpensionsenheden.

  • 2) Sørge for at borgeren kan medvirke ved behandlingen af sin sag hos Seniorpensionsenheden.

  • 3) Varetage kontakten til Seniorpensionsenheden på borgerens vegne.

Kapitel 3 a Sagsbehandling og udveksling af oplysninger
§ 4a

Ved Seniorpensionsenhedens behandling af sager efter kapitel 2 finder § 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1-5, § 11 b og § 12, nr. 1 og 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Seniorpensionsenheden kan indhente oplysninger efter § 11 a, stk. 1-3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område i elektronisk form.

Kapitel 4 1 Digital kommunikation
§ 5

Beskæftigelsesministeren kan på Seniorpensionsenhedens sagsområde fastsætte regler om, at kommunikation mellem Seniorpensionsenheden og andre myndigheder og mellem Seniorpensionsenheden og borgere skal ske i elektronisk form (digital kommunikation). Ministeren kan herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation. Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan på Seniorpensionsenhedens sagsområde fastsætte regler om, at visse borgere helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation. Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

§ 6

Afgørelse om, hvorvidt borgeren skal undtages fra obligatorisk digital selvbetjening efter regler fastsat i medfør af § 5, stk. 2, træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunen skal give Seniorpensionsenheden besked, hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter 1. pkt.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvis en borger klager over en afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., skal Seniorpensionsenheden behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v., selv om den ikke er indgivet digitalt. Kommunen skal give Seniorpensionsenheden besked, hvis en borger klager over kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3 Seniorpensionsenheden skal give Udbetaling Danmark besked, hvis en afgørelse efter stk. 1 eller en klage efter stk. 2 kan få betydning for meddelelser vedrørende udbetaling af en tilkendt seniorpension.

Stk. 4 Seniorpensionsenheden kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter regler fastsat i medfør af § 5, stk. 2, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end digitalt. Seniorpensionsenheden kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 5 Seniorpensionsenheden kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter regler fastsat i medfør af § 5, stk. 2, hvis Seniorpensionsenheden vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Stk. 6 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren.

Kapitel 5 1 Seniorpensionsenhedens ledelse og administration
§ 7

Seniorpensionsenheden ledes af en bestyrelse, hvor medlemmerne er de til enhver tid værende medlemmer af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Seniorpensionsenhedens opgaver varetages med administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension på omkostningsdækket basis. Der indgås en administrationsaftale mellem bestyrelsen for Seniorpensionsenheden og Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden fastsætter serviceniveau, kvalitet, svarfrister m.v. for den administrative og tekniske bistand, der leveres af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter stk. 2.

Stk. 4 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden har ansvaret for, at Seniorpensionsenheden administreres hensigtsmæssigt og forsvarligt i henhold til denne lov og anden lovgivning, som har betydning for Seniorpensionsenhedens opgaver, og under behørig hensyntagen til borgerens retssikkerhed. Bestyrelsen skal sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Seniorpensionsenhedens forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Stk. 5 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit virke. Bestyrelsen kan i sin forretningsorden fastsætte bestemmelser om tegningsregler, ligesom bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 6 I tilfælde af fejl under udførelsen af administrationen af seniorpensionsordningen bærer Seniorpensionsenheden ethvert økonomisk ansvar forbundet hermed. Arbejdsmarkedets Tillægspension har pligt til at begrænse det økonomiske tab og berigtige fejlen. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal hurtigst muligt underrette bestyrelsen for Seniorpensionsenheden om væsentlige fejl, konsekvenserne heraf og om de foranstaltninger, der er truffet i anledning af de konstaterede fejl.

§ 8

Som en del af Seniorpensionsenhedens virksomhed oprettes et praksiskoordineringsudvalg, som har til formål at bidrage til ensartethed i Seniorpensionsenhedens sagsbehandling. Praksiskoordineringsudvalget udarbejder retningslinjer og vejledende udtalelser og yder rådgivning til Arbejdsmarkedets Tillægspensions administration i principielle sager om tilkendelse af seniorpension.

Stk. 2 Praksiskoordineringsudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen til brug for bestyrelsens fastsættelse af servicemål, kvalitet og svarfrister m.v., jf. § 7, stk. 3.

Stk. 3 Praksiskoordineringsudvalget består af 1 formand og 4 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen for Seniorpensionsenheden. Formanden for praksiskoordineringsudvalget udpeges efter fælles indstilling fra KL, Advokatsamfundet, Danske Regioner, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation. 2 af de øvrige medlemmer indstilles af KL, 1 medlem indstilles af Advokatsamfundet, og 1 medlem indstilles af Danske Regioner.

Kapitel 6 1 Tilsyn m.v.
§ 9

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at bestyrelsen for Seniorpensionsenheden udfører sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 2 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden afgiver årligt en beretning om Seniorpensionsenhedens virksomhed til beskæftigelsesministeren. Beretningen skal indeholde en redegørelse om de væsentligste beslutninger, som bestyrelsen har truffet, og oplysninger, som bestyrelsen vurderer er nødvendige, for at beskæftigelsesministeren kan varetage sin tilsynsforpligtelse på et tilstrækkeligt og betryggende grundlag. Beretningen følger kalenderåret. Beretningen indsendes senest samtidig med årsrapporten m.v., jf. § 11, stk. 3.

Stk. 3 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden er efter anmodning fra beskæftigelsesministeren forpligtet til at udarbejde særlige redegørelser og udlevere materiale, som beskæftigelsesministeren i øvrigt anser for nødvendigt for varetagelsen af tilsynsopgaven. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og udlevering af dokumenter.

Stk. 4 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden skal af egen drift løbende orientere beskæftigelsesministeren om alle forhold af særlig væsentlig karakter, som bestyrelsen vurderer har betydning for beskæftigelsesministerens tilsyn, jf. stk. 1.

§ 10

Ankestyrelsen skal én gang årligt udarbejde en redegørelse til beskæftigelsesministeren om sagsbehandlingen i Seniorpensionsenheden på baggrund af de sager, der indbringes for Ankestyrelsen. Redegørelsen skal indeholde statistik, der kan belyse kvaliteten af de indbragte sager, og beskrive tendenser i sagsbehandlingen.

Stk. 2 Redegørelsen følger kalenderåret og indsendes til beskæftigelsesministeren senest 6 måneder efter årets afslutning. Redegørelsen skal forelægges for bestyrelsen for Seniorpensionsenheden, der skal have lejlighed til at afgive sine bemærkninger til redegørelsen, inden Ankestyrelsen sender redegørelsen og bestyrelsens bemærkninger til beskæftigelsesministeren.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan uanset stk. 1 og 2 beslutte, at redegørelsen som nævnt i stk. 1 udarbejdes hvert andet eller tredje år, således at redegørelsen dækker 2 eller 3 år.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan anmode Ankestyrelsen om at foretage generelle undersøgelser og gennemgang af praksis om tilkendelse af seniorpension. De faglige og ressourcemæssige rammer for den enkelte undersøgelse fastlægges ved aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Ankestyrelsen.

Stk. 5 Ankestyrelsen kan fra Seniorpensionsenheden indhente sager og øvrige oplysninger, der er nødvendige, for at Ankestyrelsen kan foretage undersøgelser, som beskæftigelsesministeren rekvirerer i medfør af stk. 4. Oplysninger om afgørelser kan indhentes i såvel skriftlig som elektronisk form.

Kapitel 7 1 Regnskab og revision
§ 11

For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Seniorpensionsenheden en årsrapport for Seniorpensionsenhedens virksomhed, der som minimum består af en ledelsesberetning, en ledelsespåtegning og et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter, herunder en redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2 Årsrapporten for Seniorpensionsenheden skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og regler fastsat i medfør af § 13. Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen og eventuelle supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten. Revisoren skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen og eventuelle supplerende beretninger er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Stk. 3 Årsrapporten og revisionsprotokollen vedrørende årsrapporten fra revisionen, herunder protokollen fra en eventuel intern revision, jf. § 12, stk. 3, sendes til beskæftigelsesministeren snarest muligt efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporten, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 4 Årsrapporten offentliggøres.

§ 12

Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden udnævner en revisor for Seniorpensionsenhedens virksomhed.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan i særlige tilfælde udpege en yderligere revisor. Denne revisor fungerer på samme vilkår og efter samme regler som den revisor, der er udnævnt af bestyrelsen for Seniorpensionsenheden.

Stk. 3 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden kan bestemme, at der skal oprettes en intern revision, der ledes af en revisionschef.

Stk. 4 Ved revisorskifte skal både bestyrelsen for Seniorpensionsenheden og den afgående revisor orientere beskæftigelsesministeren om årsagen til skiftet.

Stk. 5 Efter revision af årsregnskabet forsyner revisionen det med en påtegning om, at det er revideret.

Stk. 6 Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revisionen eller aflæggelse af årsrapporten.

Stk. 7 Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de sager, der har betydning for revisionen eller aflæggelse af årsrapporten, hvis det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

§ 13

Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for budgetter, regnskaber og revision i Seniorpensionsenheden.

Kapitel 8 1 Administrationsbidrag
§ 14

Kommunerne skal ved indbetaling af administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden dække udgifterne til varetagelse af Seniorpensionsenhedens opgaver.

Stk. 2 Seniorpensionsenheden fastsætter størrelsen af bidragene. Bidragene skal dække samtlige udgifter til administration, sagsbehandling, ledelse m.v. og øvrige omkostninger, som Seniorpensionsenheden forventer at afholde til varetagelse af Seniorpensionsenhedens opgaver og drift inden for et regnskabsår.

Stk. 3 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden kan opkræve ekstraordinære bidrag fra kommunerne, hvis administrationsbidraget ikke er tilstrækkeligt til at dække Arbejdsmarkedets Tillægspensions udgifter til administrationen af Seniorpensionsenheden.

Stk. 4 Kommunerne hæfter for de til enhver tid forfaldne tilgodehavender, som Arbejdsmarkedets Tillægspension måtte have for varetagelsen af Seniorpensionsenhedens opgaver.

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Seniorpensionsenheden fastsætte nærmere regler om fordelingen af bidrag efter stk. 1 og 3 mellem kommunerne.

§ 15

Hvert år senest den 1. august meddeler Seniorpensionsenheden et skøn over størrelsen af det kommende kalenderårs administrationsbidrag efter § 14, stk. 1, til hver enkelt kommunalbestyrelse.

Stk. 2 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden skal samtidig med godkendelse af Seniorpensionsenhedens budget for det kommende års drift fastsætte størrelsen af de endelige samlede bidrag og det endelige bidrag for den enkelte kommune efter § 14, stk. 1. Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden meddeler snarest muligt herefter størrelsen af den enkelte kommunes bidrag efter § 14, stk. 1.

§ 16

Administrationsbidrag efter § 14, stk. 1, indbetales til Seniorpensionsenheden månedsvist bagud og udgør 1/12 af det årlige bidrag.

Stk. 2 Ved forsinket betaling af bidrag efter § 14, stk. 1 og 3, pålægges renter og rykkergebyr efter renteloven.

Stk. 3 Seniorpensionsenheden har udpantningsret for bidrag, renter og gebyrer efter § 14, stk. 1 og 3, og § 16, stk. 2.

Kapitel 9 1 Moms, optagelse af lån m.v.
§ 17

Social- og Indenrigsministeriet refunderer Seniorpensionsenhedens udgifter til betaling af købsmoms, som ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som afholdes ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med Seniorpensionsenhedens løbende drift. Ikkefradragsberettiget købsmoms, der afholdes ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med etableringen af Seniorpensionsenheden, jf. § 1, stk. 3, refunderes fra Finansministeriets momsreserve.

Stk. 2 Momskompensationen fastsættes på grundlag af afholdte udgifter til købsmoms, som kan henføres til Seniorpensionsenheden. På baggrund af en opgørelse fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udarbejder Seniorpensionsenheden et særskilt momsregnskab for henholdsvis løbende drift og etablering af Seniorpensionsenheden. Momsregnskabet revideres af Seniorpensionsenhedens revisor, der godkender den samlede årlige opgørelse over købsmomsudgifter og påser, at udgifterne, hvortil der er afholdt moms, alene er afholdt efter stk. 1.

§ 17a

Seniorpensionsenheden skal indsende de oplysninger, som beskæftigelsesministeren beder om, herunder statistiske oplysninger og andre oplysninger om udviklingen på Seniorpensionsenhedens område til brug for lovforberedende arbejde og udviklingsinitiativer og til brug for andre ministerbetjeningsopgaver.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte en frist for indsendelse af oplysningerne fra Seniorpensionsenheden efter stk. 1.

§ 17b

Seniorpensionsenheden kan optage korte lån op til maksimalt 5 mio. kr. til dækning af udsving i likviditeten eller uforudsete driftsudgifter i løbet af et driftsår. Lånet kan optages i KommuneKredit, pengeinstitutter eller andre finansielle institutioner. Lånet skal afvikles hurtigst muligt og senest i løbet af de to efterfølgende budgetår.

Stk. 2 Seniorpensionsenheden kan optage lån til Arbejdsmarkedets Tillægspensions dækning af udgifter til udarbejdelse af udbud af og indgåelse af it-kontrakter og til brug for tilkøb af eller udvikling af it-løsninger til brug for administration af seniorpensionsordningen. Lånet kan kun optages på baggrund af en enstemmig beslutning i bestyrelsen for Seniorpensionsenheden. Lånet kan optages i KommuneKredit, pengeinstitutter eller andre finansielle institutioner.

Stk. 3 Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af Seniorpensionsenheden, jf. stk. 1 og 2.

Kapitel 10 1 Obligatorisk anvendelse af systemer ved økonomiske transaktioner
§ 18

Seniorpensionsenheden skal anvende Statens Koncernbetalinger (SKB) og Offentligt Betalingssystem (OBS) eller de til enhver tid gældende tilsvarende systemer til økonomiske transaktioner mellem staten og kommunerne.

Kapitel 11 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 19

Loven træder i kraft den 15. juni 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lovens §§ 3 og 4 træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 3 § 21 finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

Stk. 4 Der kan refunderes ikkefradragsberettiget købsmoms, jf. § 17, stk. 1, 2. pkt., for udgifter, der er afholdt af Arbejdsmarkedets Tillægspension til etablering af Seniorpensionsenheden forud for lovens ikrafttræden.

Stk. 5 Den årlige beretning, jf. § 9, stk. 2, og Seniorpensionsenhedens årsrapport, jf. § 11, som vedrører år 2021, omfatter også år 2020.

Stk. 6 Seniorpensionsenheden udmelder et skøn over administrationsbidrag og de endelige administrationsbidrag for 2021, jf. § 15, hurtigst muligt.

Ændringer i anden lovgivning
§ 20

(Udeladt)

§ 21

(Udeladt)

Territorial gyldighed
§ 22

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.