Lov om Seniorpensionsenheden § 7

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

§ 7

Seniorpensionsenheden ledes af en bestyrelse, hvor medlemmerne er de til enhver tid værende medlemmer af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Seniorpensionsenhedens opgaver varetages med administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension på omkostningsdækket basis. Der indgås en administrationsaftale mellem bestyrelsen for Seniorpensionsenheden og Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden fastsætter serviceniveau, kvalitet, svarfrister m.v. for den administrative og tekniske bistand, der leveres af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter stk. 2.

Stk. 4 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden har ansvaret for, at Seniorpensionsenheden administreres hensigtsmæssigt og forsvarligt i henhold til denne lov og anden lovgivning, som har betydning for Seniorpensionsenhedens opgaver, og under behørig hensyntagen til borgerens retssikkerhed. Bestyrelsen skal sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Seniorpensionsenhedens forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Stk. 5 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit virke. Bestyrelsen kan i sin forretningsorden fastsætte bestemmelser om tegningsregler, ligesom bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 6 I tilfælde af fejl under udførelsen af administrationen af seniorpensionsordningen bærer Seniorpensionsenheden ethvert økonomisk ansvar forbundet hermed. Arbejdsmarkedets Tillægspension har pligt til at begrænse det økonomiske tab og berigtige fejlen. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal hurtigst muligt underrette bestyrelsen for Seniorpensionsenheden om væsentlige fejl, konsekvenserne heraf og om de foranstaltninger, der er truffet i anledning af de konstaterede fejl.