Lov om Seniorpensionsenheden § 9

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

§ 9

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at bestyrelsen for Seniorpensionsenheden udfører sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 2 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden afgiver årligt en beretning om Seniorpensionsenhedens virksomhed til beskæftigelsesministeren. Beretningen skal indeholde en redegørelse om de væsentligste beslutninger, som bestyrelsen har truffet, og oplysninger, som bestyrelsen vurderer er nødvendige, for at beskæftigelsesministeren kan varetage sin tilsynsforpligtelse på et tilstrækkeligt og betryggende grundlag. Beretningen følger kalenderåret. Beretningen indsendes senest samtidig med årsrapporten m.v., jf. § 11, stk. 3.

Stk. 3 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden er efter anmodning fra beskæftigelsesministeren forpligtet til at udarbejde særlige redegørelser og udlevere materiale, som beskæftigelsesministeren i øvrigt anser for nødvendigt for varetagelsen af tilsynsopgaven. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og udlevering af dokumenter.

Stk. 4 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden skal af egen drift løbende orientere beskæftigelsesministeren om alle forhold af særlig væsentlig karakter, som bestyrelsen vurderer har betydning for beskæftigelsesministerens tilsyn, jf. stk. 1.