Lov om Seniorpensionsenheden § 6

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

§ 6

Afgørelse om, hvorvidt borgeren skal undtages fra obligatorisk digital selvbetjening efter regler fastsat i medfør af § 5, stk. 2, træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunen skal give Seniorpensionsenheden besked, hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter 1. pkt.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvis en borger klager over en afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., skal Seniorpensionsenheden behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v., selv om den ikke er indgivet digitalt. Kommunen skal give Seniorpensionsenheden besked, hvis en borger klager over kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3 Seniorpensionsenheden skal give Udbetaling Danmark besked, hvis en afgørelse efter stk. 1 eller en klage efter stk. 2 kan få betydning for meddelelser vedrørende udbetaling af en tilkendt seniorpension.

Stk. 4 Seniorpensionsenheden kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter regler fastsat i medfør af § 5, stk. 2, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end digitalt. Seniorpensionsenheden kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 5 Seniorpensionsenheden kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter regler fastsat i medfør af § 5, stk. 2, hvis Seniorpensionsenheden vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Stk. 6 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren.