Lov om Seniorpensionsenheden § 17

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

§ 17

Social- og Indenrigsministeriet refunderer Seniorpensionsenhedens udgifter til betaling af købsmoms, som ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som afholdes ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med Seniorpensionsenhedens løbende drift. Ikkefradragsberettiget købsmoms, der afholdes ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med etableringen af Seniorpensionsenheden, jf. § 1, stk. 3, refunderes fra Finansministeriets momsreserve.

Stk. 2 Momskompensationen fastsættes på grundlag af afholdte udgifter til købsmoms, som kan henføres til Seniorpensionsenheden. På baggrund af en opgørelse fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udarbejder Seniorpensionsenheden et særskilt momsregnskab for henholdsvis løbende drift og etablering af Seniorpensionsenheden. Momsregnskabet revideres af Seniorpensionsenhedens revisor, der godkender den samlede årlige opgørelse over købsmomsudgifter og påser, at udgifterne, hvortil der er afholdt moms, alene er afholdt efter stk. 1.