Lov om Seniorpensionsenheden § 14

Denne konsoliderede version af lov om Seniorpensionsenheden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 869 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 14. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020

§ 14

Kommunerne skal ved indbetaling af administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden dække udgifterne til varetagelse af Seniorpensionsenhedens opgaver.

Stk. 2 Seniorpensionsenheden fastsætter størrelsen af bidragene. Bidragene skal dække samtlige udgifter til administration, sagsbehandling, ledelse m.v. og øvrige omkostninger, som Seniorpensionsenheden forventer at afholde til varetagelse af Seniorpensionsenhedens opgaver og drift inden for et regnskabsår.

Stk. 3 Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden kan opkræve ekstraordinære bidrag fra kommunerne, hvis administrationsbidraget ikke er tilstrækkeligt til at dække Arbejdsmarkedets Tillægspensions udgifter til administrationen af Seniorpensionsenheden.

Stk. 4 Kommunerne hæfter for de til enhver tid forfaldne tilgodehavender, som Arbejdsmarkedets Tillægspension måtte have for varetagelsen af Seniorpensionsenhedens opgaver.

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Seniorpensionsenheden fastsætte nærmere regler om fordelingen af bidrag efter stk. 1 og 3 mellem kommunerne.