Lenskontrolloven

Denne konsoliderede version af lenskontrolloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om lenskontrollen

Lov nr. 6 af 23. januar 1931,
jf. lovbekendtgørelse nr. 603 af 09. september 1986,
som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017

§ 1

Det ved lov nr. 101 af 2. maj 1914 om kontrollen med len, stamhuse, fideikommisgodser og pengefideikommisser oprettede kontor (lenskontoret) nedlægges.

Stk. 2 Kontrollen med pengefideikommisser tilbageføres til justitsministeriet. Kontrollen med de midler, der i henhold til § 4 i lov nr. 563 af 4. oktober 1919 om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de derhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom er henlagt til fordel for den successionsberettigede slægt i anledning af successionsrettens bortfald (successorfonds), overgår til justitsministeren.

§ 2

De for lenskontoret normerede tjenestemandsstillinger, jfr. §§ 153 og 154 i lov nr. 126 af 27. juni 1927 om statens tjenestemænd, nedlægges.

Stk. 2 De i anledning af overførelsen af en del af kontorets forretninger til overformynderiet fornødne nye tjenestemandsstillinger oprettes ved normeringslov.

§ 3

Som vederlag for udgifterne ved udførelsen af kontrollen med pengefideikommisser og successorfonds, derunder den lenskontrollen nu påhvilende pensionsbyrde, vil der af besidderne (nyderne) af de kontrollerede fideikommisser og fonds være at udrede en årlig afgift, der udgør 30 ø. af hver 1.000 kr. af de til vedkommende fideikommis eller fond henlagte midler.

Stk. 2 Afgiften beregnes på grundlag af de pr. 31. december i det foregående år foreliggende oplysninger, og således at obligationer - offentlige som private - samt aktier sættes til deres pålydende værdi. Fra det således udfundne beløb drages kapitalværdien af fideikommisser påhvilende legater og lignende ydelser, der ikke kommer besidderen eller den successionsberettigede slægt til gode. Det beløb, hvormed de enkelte således opgjorte kapitaler måtte overstige hele tusinder af kroner, kommer ikke i betragtning ved beregningen af afgiften.

Stk. 3 Opkrævningen af afgiften sker i første halvdel af april måned. Undlader en besidder (nyder) at betale det ham påhvilende afgiftsbeløb inden den påfølgende 1. maj, bliver han pligtig at forrente beløbet med 5 pct. p. a. fra denne dag at regne. Finder succession sted med hensyn til et fideikommis (fond), går betalingspligten over til successor, også for så vidt angår restancer.

§ 4

Den i lenskontoret pr. 31. marts 1931 tilstedeværende kassebeholdning samt lenskontorets pensionsfond indgår i statskassen.

Stk. 2 Statskassen overtager den lenskontoret nu påhvilende pensionsbyrde.

§ 5

Denne lov træder i kraft den 1. april 1931.