Lenskontrolloven § 3

Denne konsoliderede version af lenskontrolloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om lenskontrollen

Lov nr. 6 af 23. januar 1931,
jf. lovbekendtgørelse nr. 603 af 9. september 1986,
som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017

§ 3

Som vederlag for udgifterne ved udførelsen af kontrollen med pengefideikommisser og successorfonds, derunder den lenskontrollen nu påhvilende pensionsbyrde, vil der af besidderne (nyderne) af de kontrollerede fideikommisser og fonds være at udrede en årlig afgift, der udgør 30 ø. af hver 1.000 kr. af de til vedkommende fideikommis eller fond henlagte midler.

Stk. 2 Afgiften beregnes på grundlag af de pr. 31. december i det foregående år foreliggende oplysninger, og således at obligationer - offentlige som private - samt aktier sættes til deres pålydende værdi. Fra det således udfundne beløb drages kapitalværdien af fideikommisser påhvilende legater og lignende ydelser, der ikke kommer besidderen eller den successionsberettigede slægt til gode. Det beløb, hvormed de enkelte således opgjorte kapitaler måtte overstige hele tusinder af kroner, kommer ikke i betragtning ved beregningen af afgiften.

Stk. 3 Opkrævningen af afgiften sker i første halvdel af april måned. Undlader en besidder (nyder) at betale det ham påhvilende afgiftsbeløb inden den påfølgende 1. maj, bliver han pligtig at forrente beløbet med 5 pct. p. a. fra denne dag at regne. Finder succession sted med hensyn til et fideikommis (fond), går betalingspligten over til successor, også for så vidt angår restancer.