Lenskontrolloven § 1

Denne konsoliderede version af lenskontrolloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om lenskontrollen

Lov nr. 6 af 23. januar 1931,
jf. lovbekendtgørelse nr. 603 af 09. september 1986,
som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017

§ 1

Det ved lov nr. 101 af 2. maj 1914 om kontrollen med len, stamhuse, fideikommisgodser og pengefideikommisser oprettede kontor (lenskontoret) nedlægges.

Stk. 2 Kontrollen med pengefideikommisser tilbageføres til justitsministeriet. Kontrollen med de midler, der i henhold til § 4 i lov nr. 563 af 4. oktober 1919 om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de derhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom er henlagt til fordel for den successionsberettigede slægt i anledning af successionsrettens bortfald (successorfonds), overgår til justitsministeren.