Lov om firmapensionskasser § 77

Denne konsoliderede version af lov om firmapensionskasser er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1703 af 27. december 2018, jf.
lovbekendtgørelse nr. 355 af 02. april 2020,
som ændret ved lov nr. 1940 af 15. december 2020, lov nr. 2382 af 14. december 2021 og lov nr. 2601 af 28. december 2021

§ 77

Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter selskabslovens §§ 254-270 med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på spaltning af en firmapensionskasse omfattet af § 2.

Stk. 2 Selskabslovens § 254, stk. 1, 4. pkt., finder anvendelse, hvor spaltningen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3 Selskabslovens § 254, stk. 2, finder ikke anvendelse, hvor spaltningen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1.