Lov om firmapensionskasser Kapitel 12

Denne konsoliderede version af lov om firmapensionskasser er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1703 af 27. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 26. februar 2024

Kapitel 12 1 Overdragelse af pensionstilsagn, ophør og krisehåndtering
§ 75

En firmapensionskasse må ikke uden Finanstilsynets tilladelse overdrage alle eller en del af pensionstilsagnene til et forsikringsselskab eller til en anden firmapensionskasse. Tilsvarende gælder, hvis pensionstilsagn overdrages sammen med firmapensionskassens øvrige aktiver og passiver eller en del heraf. § 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 I forbindelse med en overdragelse må der i firmapensionskassens pensionsvilkår kun foretages sådanne ændringer, herunder forandring af bonusregler, som Finanstilsynet skønner er en nødvendig følge af overdragelsen.

Stk. 3 Inden Finanstilsynet giver tilladelse til en overdragelse, skal firmapensionskassen til hvert enkelt medlem og pensionsmodtager, der omfattes af overdragelsen, fremsende en redegørelse for den påtænkte overdragelse, der er godkendt af Finanstilsynet. Redegørelsen skal beskrive overdragelsen og dens konsekvenser for medlemsbestanden og skal opfordre medlemsbestanden til skriftligt at meddele Finanstilsynet indsigelser imod overdragelsen inden for en frist, der fastsættes af Finanstilsynet.

Stk. 4 Efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 3, træffer Finanstilsynet under hensynstagen til de fremsatte indsigelser beslutning om, hvorvidt pensionstilsagnene kan overdrages i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Overdragelsen kan ikke påberåbes som grundlag for at hæve pensionsaftalen.

Stk. 5 Overdrages samtlige firmapensionskassens aktiver og passiver til et forsikringsselskab eller en anden pensionskasse, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om firmapensionskassens opløsning.

§ 76

Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter selskabslovens §§ 237-253 med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på fusion af firmapensionskasser omfattet af § 2 eller fusion af en pensionskasse og et datterselskab. Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser

Stk. 2 Selskabslovens § 236 finder anvendelse, hvor fusionen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1.

§ 77

Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter selskabslovens §§ 254-270 med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på spaltning af en firmapensionskasse omfattet af § 2.

Stk. 2 Selskabslovens § 254, stk. 1, 4. pkt., finder anvendelse, hvor spaltningen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3 Selskabslovens § 254, stk. 2, finder ikke anvendelse, hvor spaltningen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1.

§ 78

Er andet ikke fastsat i lovgivningen, gennemføres beslutning om opløsning af en firmapensionskasse ved likvidation. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere likvidatorer til at foretage afviklingen. I firmapensionskasser, hvor det pensionstegnende firma udpeger medlemmer af bestyrelsen, der besidder det stemmemæssige flertal, udpeges likvidator af det pensionstegnende firma. Finanstilsynet kan udnævne en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de likvidatorer, der er valgt af generalforsamlingen eller udpeget af det pensionstegnende firma, hvis hensynet til medlemmerne eller kreditorerne taler derfor. Udpeges likvidator ikke i henhold til 2. eller 3. pkt., udnævner Finanstilsynet en eller flere likvidatorer.

Stk. 2 Træder en firmapensionskasse i likvidation, kan Finanstilsynet træffe afgørelse om, at firmapensionskassens pensionsbestand tages under administration.

§ 79

Beslutningen om likvidation skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Likvidator skal indberette anmeldelse herom til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, således at disse har modtaget anmeldelserne, senest 14 dage efter at beslutningen er truffet. Er beslutningen truffet i medfør af § 88, nr. 3, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Likvidationen anses som påbegyndt på det tidspunkt, hvor Finanstilsynet traf beslutning herom.

Stk. 2 Likvidator træder i bestyrelsens og direktionens sted. Lovens bestemmelser om bestyrelsen finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på likvidator.

Stk. 3 Likvidator kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt, udpeget eller udnævnt den pågældende.

Stk. 4 En firmapensionskasse under likvidation skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »i likvidation«.

Stk. 5 Lovens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og indberetning af årsrapport til Finanstilsynet og selskabslovens §§ 221, 223 og 224 gælder for en firmapensionskasse under likvidation. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelserne.

§ 80

Deling af en firmapensionskasses formue efter fyldestgørelse af kreditorerne skal ske i overensstemmelse med vedtægternes forskrifter. De midler, der er registreret i medfør af § 49, tjener alene til fyldestgørelse af pensionsmæssige forpligtelser. Delingen af firmapensionskassens formue må ikke foretages, før Finanstilsynet har godkendt en plan derfor.

§ 81

En konkursbegæring, der indgives på en firmapensionskasses vegne, kan kun indgives af bestyrelsen eller, hvis firmapensionskassen er under likvidation, af likvidator eller Finanstilsynet. En firmapensionskasse, der er under konkurs, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »under konkurs«. Skifteretten giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om konkursens begyndelse og slutning. I forbindelse med konkursens slutning slettes firmapensionskassen af Erhvervsstyrelsen i Erhvervsstyrelsens systemer.

Stk. 2 Er firmapensionskassen under likvidation, og finder likvidator, at likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne og medlemsbestanden, skal likvidator indkalde til en generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om indgivelse af konkursbegæring.

Stk. 3 Finanstilsynet kan indgive konkursbegæring, når en firmapensionskasse bliver insolvent. Finanstilsynets beslutning om at indgive konkursbegæring kan ikke påklages efter § 112.

Stk. 4 Erklæres en firmapensionskasse konkurs, tages bestanden af pensionstilsagn under administration af Finanstilsynet, og skifteretten overfører de midler, der er nævnt i § 49, til Finanstilsynet. De enkelte pensionsberettigede kan ikke gøre krav gældende imod konkursboet. Derimod kan Finanstilsynet i konkursboet anmelde et beløb svarende til forskellen mellem pensionshensættelserne ved konkursens indtræden og værdien af de midler, der er registreret i medfør af § 49.

Stk. 5 Finanstilsynet kan endvidere på administrationsboets vegne kræve et beløb svarende til kapitalkravet ved administrationsboets begyndelse.

Stk. 6 Finanstilsynet udpeger en likvidator til at forestå delingen af de registrerede midler. §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed om administration af en livsforsikringsbestand gælder også for en bestand af pensionstilsagn.

§ 82

Finanstilsynet kan påbyde en firmapensionskasses ledelse at lade udarbejde en redegørelse for firmapensionskassens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Firmapensionskassens bestyrelse, direktion og revision og den ansvarshavende aktuar skal ved underskrift på påbuddet over for Finanstilsynet bekræfte at være gjort bekendt med indholdet af henvendelsen.

Stk. 2 Redegørelsen skal

 • 1) være vedlagt en udtalelse fra firmapensionskassens revision, medmindre redegørelsen som helhed er udarbejdet af denne,

 • 2) forelægges firmapensionskassens bestyrelse til godkendelse og

 • 3) indberettes i kopi til Finanstilsynet.

§ 83

Finanstilsynet skal påbyde en firmapensionskasse at udarbejde en genoprettelsesplan, hvis firmapensionskassen har utilstrækkelige aktiver til at dække de pensionsmæssige hensættelser. Planen skal tilsigte en genoprettelse af aktiverne inden for rimelig tid, som fastsættes af Finanstilsynet.

Stk. 2 Genoprettelsesplanen skal være konkret og gennemførlig og skal tage hensyn til firmapensionskassen konkrete forhold, herunder navnlig

 • 1) aktivernes og forpligtelsernes struktur,

 • 2) risikoprofilen,

 • 3) likviditetsplanen,

 • 4) aldersprofilen for medlemsbestanden og

 • 5) nye ordninger og ordninger, der overgår fra ingen eller kun delvis kapitaldækning til fuld kapitaldækning.

Stk. 3 Genoprettelsesplanen skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 4 Firmapensionskassen skal, hvis pensionsordningen afvikles i løbet af den periode, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt., underrette Finanstilsynet og etablere en procedure for overdragelse af aktiverne og de tilsvarende forpligtelser til en anden firmapensionskasse eller et forsikringsselskab. Proceduren skal meddeles Finanstilsynet og gøres tilgængelig for medlemsbestanden.

Stk. 5 Reglerne i §§ 75 eller 92 finder anvendelse på en overdragelse i medfør af stk. 4.

Stk. 6 Driver firmapensionskassen grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i medfør af § 89, og er firmapensionskassens aktiver ikke tilstrækkelige til at dække de pensionsmæssige hensættelser, skal Finanstilsynet straks påbyde firmapensionskassen omgående at udarbejde passende foranstaltninger og gennemføre disse uden unødig forsinkelse.

§ 84

Finanstilsynet kan påbyde en firmapensionskasse inden for en frist, der fastsættes af tilsynet, at foretage de foranstaltninger, der er nødvendige, hvis

 • 1) firmapensionskassen ikke overholder denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,

 • 2) firmapensionskassen ikke overholder sine vedtægter eller det grundlag, der er gældende for virksomheden,

 • 3) den måde, hvorpå firmapensionskassens midler er anbragt, ikke er betryggende,

 • 4) det viser sig, at de midler, der hører til dækning af de pensionsmæssige hensættelser, ikke er opgjort tilstrækkelig forsigtigt,

 • 5) firmapensionskassens økonomiske stilling er således forringet, at medlemsbestandens interesser er udsat for fare,

 • 6) Finanstilsynet ikke finder en genoprettelsesplan efter § 83 betryggende, eller hvis der er sket en forringelse af firmapensionskassens økonomiske stilling i forhold til planen eller

 • 7) der er en betydelig risiko for, at firmapensionskassens økonomiske stilling udvikler sig således, at firmapensionskassen vil miste sin tilladelse til at drive firmapensionskasse.

Stk. 2 Er de påbudte foranstaltninger ikke truffet inden for den frist, der er fastsat i henhold til stk. 1, og skønnes undladelsen at medføre fare for medlemsbestanden, kan pensionstilsagnene tages under administration efter reglerne i §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed.

Stk. 3 Pensionstilsagnene skal tages under administration, hvis det viser sig, at der inden for den frist, der er fastsat i henhold til stk. 1, ikke kan fremskaffes de midler, der er nødvendige til dækning af de pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 4 Finder Finanstilsynet, at det, når pensionstilsagnene er taget under administration, tillige vil være påkrævet, at firmapensionskassen opløses, træffer tilsynet beslutning herom.

§ 85

Finanstilsynet kan som led i foranstaltninger efter § 84, stk. 1, forbyde firmapensionskassen at råde over sine aktiver eller begrænse dens rådighed herover. § 49, stk. 4, og regler fastsat i medfør af § 49, stk. 5, gælder også i disse tilfælde.

§ 86

Finanstilsynet kan inddrage tilladelsen til at drive pensionskassevirksomhed, hvis

 • 1) firmapensionskassen anmoder herom,

 • 2) firmapensionskassen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov,

 • 3) firmapensionskassen ikke opfylder kravene i kapitel 5,

 • 4) der ikke udøves pensionskassevirksomhed i en periode på over 6 måneder,

 • 5) firmapensionskassen ikke inden for de frister, der er fastsat af Finanstilsynet, har gennemført de foranstaltninger, som er angivet i de genoprettelsesplaner, der er nævnt i § 83, eller

 • 6) et påbud efter §§ 48 eller 84 ikke er efterkommet inden for en frist, der er fastsat af Finanstilsynet.

§ 87

En firmapensionskasse skal opløses, hvis

 • 1) den ikke har nogen bestyrelse eller ansvarshavende aktuar og dette ikke afhjælpes inden for en frist, der er fastsat af Finanstilsynet,

 • 2) en så stor del af medlemskredsen forlader firmapensionskassen i forbindelse med et frasalg af en del af det pensionstegnende firma, at det vil bringe de resterende pensionsmodtageres og medlemmers rettigheder ifølge vedtægter og regulativ i fare,

 • 3) det pensionstegnende firma nedlægges i sin helhed,

 • 4) firmapensionskassens forpligtelser er fuldt indfriede eller

 • 5) firmapensionskassens tilladelse inddrages.

Stk. 2 Skal en firmapensionskasse opløses efter stk. 1, kan Finanstilsynet træffe beslutning om, at pensionstilsagnene skal søges overdraget til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, eller at bestanden af pensionstilsagn skal tages under administration i overensstemmelse med §§ 227-235 i lov om forsikringsvirksomhed, eller at der skal ske udlodning af firmapensionskassens formue.

Stk. 3 Finanstilsynet kan i forbindelse med inddragelse af firmapensionskassens tilladelse forbyde firmapensionskassen at råde over sine aktiver eller begrænse dens rådighed herover. § 49, stk. 4, og regler fastsat i medfør af § 49, stk. 5, gælder også i disse tilfælde.

§ 88

Beslutning om opløsning af en firmapensionskasse kan kun træffes

 • 1) på en generalforsamling i forbindelse med en overdragelse af hele bestanden efter §§ 75 eller 92,

 • 2) på en generalforsamling, hvis ingen medlemmer eller pensionsmodtagere modsætter sig opløsningen, eller

 • 3) af Finanstilsynet, hvis den opløsning, der er anført i § 87, ikke finder sted.