Gevinstopsparingsloven

Denne konsoliderede version af gevinstopsparingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om gevinstopsparing

Lov nr. 321 af 16. maj 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1575 af 12. december 2018

Formål
§ 1

Lovens formål er at give tilladelse til og fastsætte regler om gevinstopsparing (gevinstkonti) i pengeinstitutter, der er omfattet af lov om banker og sparekasser m.v.

Regler for gevinstkontoen
§ 2

Pengeinstitutter kan oprette og modtage indskud på gevinstkonti, hvor kontohaveren i stedet for en del af renteafkastet eller hele afkastet af kontoen opnår mulighed for at vinde en pengepræmie. Pengepræmien betales af pengeinstituttet.

§ 3

Indskud på gevinstkonti kan kun foretages af personer.

§ 4

Indskydere på gevinstkontoen får et antal lodder i forhold til indskyderens indestående på gevinstkontoen.

§ 5

Pengeinstitutterne kan oprette gevinstkontoordninger enkeltvis eller i fællesskab.

Stk. 2 Pengeinstitutterne fastsætter de nærmere vilkår for gevinstkontoordningerne, herunder fastsættelse af antal årlige bortlodninger, gevinststørrelser, gevinstpulje og eventuel tidsmæssig binding på gevinstkontoindskud, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om sammensætningen af gevinstpuljer på gevinststørrelser.

Stk. 4 Den årlige præmiepulje må ikke overstige pengeinstituttets højeste indlånsrente multipliceret med en faktor F. F er defineret som: F = (100 - selskabsskatteprocenten)/100.

§ 6

Pengeinstitutter, der har oprettet en gevinstkontoordning, skal årligt for hver enkelt gevinstkontoordning offentliggøre en opgørelse over indskud på og gevinstudbetalinger fra ordningen.

Bortlodning
§ 7

Gevinsterne udtrækkes af notarius publicus.

§ 8

Gevinster indsættes på kontohaverens gevinstkonto eller udbetales kontant senest i måneden efter bortlodningsmåneden.

Stk. 2 Er det ikke muligt at finde frem til vinderen af en gevinst, indgår præmiebeløbet senest 5 år efter lodtrækningen i en ny gevinstpulje.

§ 9

Senest 14 dage efter bortlodningen skal pengeinstituttet fremlægge lister over, hvilke kontonumre der har vundet de enkelte gevinster.

Ikrafttrædelse m.v.
§ 10

Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.