Lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en EU-medlemsstats område

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1104 af 22. december 1993,
som ændret ved lov nr. 422 af 10. juni 1997, lov nr. 1064 af 18. december 1997, lov nr. 956 af 28. november 2002 og lov nr. 1572 af 15. december 2015

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning)
§ 1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning) gælder her i landet.

Stk. 2 Henvisninger i gældende love og administrative forskrifter til Rådets direktiv 93/7/EØF gælder som henvisninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 og skal læses efter sammenligningstabellen i direktivets bilag II.

§ 1a

Kulturministeren kan fastsætte regler med henblik på gennemførelse eller anvendelse af EU-direktiver eller EU-forordninger vedrørende ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning) eller Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af stk. 1, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

§ 2

Kulturværdiudvalget udfører de opgaver, som efter direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 påhviler de centrale myndigheder.

Stk. 2 Senest den 18. december 2020 og derefter hvert femte år forelægger Kulturværdiudvalget Europa-Kommissionen en rapport om anvendelsen af direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 i forhold til Danmark.

§ 3

(Ophævet)

§ 4

Genstande, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder, og som befinder sig lovligt og definitivt her i landet, må ikke udføres fra Danmark til lande uden for Den Europæiske Unions toldområde uden tilladelse fra Kulturværdiudvalget.

Stk. 2 Overtrædelse af Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder straffes med bøde.

§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.