14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en EU-medlemsstats område

Lov nr. 1104 af 22. december 1993,
som ændret ved lov nr. 422 af 10. juni 1997, lov nr. 1064 af 18. december 1997, lov nr. 956 af 28. november 2002 og lov nr. 1572 af 15. december 2015

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en EU-medlemsstats område

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Forarbejder til bilag
  • Bilag

  • Bilag 1EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning)

§1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning) gælder her i landet.

Stk. 2 Henvisninger i gældende love og administrative forskrifter til Rådets direktiv 93/7/EØF gælder som henvisninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 og skal læses efter sammenligningstabellen i direktivets bilag II.

§1a Kulturministeren kan fastsætte regler med henblik på gennemførelse eller anvendelse af EU-direktiver eller EU-forordninger vedrørende ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning) eller Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af stk. 1, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

§2 Kulturværdiudvalget udfører de opgaver, som efter direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 påhviler de centrale myndigheder.

Stk. 2 Senest den 18. december 2020 og derefter hvert femte år forelægger Kulturværdiudvalget Europa-Kommissionen en rapport om anvendelsen af direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 i forhold til Danmark.

§3 (Ophævet)

§4 Genstande, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder, og som befinder sig lovligt og definitivt her i landet, må ikke udføres fra Danmark til lande uden for Den Europæiske Unions toldområde uden tilladelse fra Kulturværdiudvalget.

Stk. 2 Overtrædelse af Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder straffes med bøde.

§5 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside