Biblioteksafgiftsloven

Denne konsoliderede version af biblioteksafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

lov om biblioteksafgift

Lov nr. 354 af 06. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002,
som ændret ved lov nr. 676 af 08. juni 2017

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 1 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Kultur
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

På finansloven opføres årligt en bevilling til biblioteksafgift, som fordeles efter reglerne i denne lov som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Stk. 2 I 2018 øremærkes 4 pct. af bevillingen til biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger.

Stk. 3 I 2019 og 2020 øremærkes 6 pct. af bevillingen til biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger.

Stk. 4 I 2021 øremærkes 8 pct. af bevillingen til biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger.

Stk. 5 Fra 2022 opgøres størrelsen på det beløb, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger, på baggrund af forholdet mellem udlånet af trykte bøger og fysiske lydbøger og udlånet af e-bøger og netlydbøger.

Stk. 6 Kulturministeren kan fastsætte regler om opgørelsen af størrelsen på det beløb, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger fra 2022, jf. stk. 5. Ministeren kan i den forbindelse beslutte, at visse udlån ikke medtages i opgørelsen.

§ 2

Berettigede til at modtage afgift efter denne lov er

 • 1) forfattere, hvis trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog,

 • 2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger til dansk,

 • 3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser indgår i de i nr. 1 nævnte trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger eller selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark,

 • 4) illustratorer, som over for Slots- og Kulturstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af fremmedsprogede værker til dansk, og

 • 5) andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger, såfremt det over for Slots- og Kulturstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt arbejde.

Stk. 2 Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af 2002.

Stk. 3 Berettigede efter stk. 1, nr. 2, modtager kun en tredjedel afgift. Berettigede efter stk. 1, nr. 5, modtager kun to tredjedele afgift.

§ 3

Berettigede til at modtage biblioteksafgift, efter at en i § 2 nævnt person er afgået ved døden, er

 • 1) den efterlevende ægtefælle,

 • 2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag,

 • 3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og

 • 4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget.

Stk. 2 Efterlader de i § 2 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet ligeligt mellem dem.

Stk. 3 Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til § 2.

Stk. 4 Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i § 2 nævnte person først er blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere.

§ 4

Afgiften til de berettigede efter §§ 2 og 3 for trykte bøger fordeles på grundlag af sidetal pr. titel og antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de berettigede er repræsenteret i bibliotekerne. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for fysiske lydbøger, dog således at fordelingen sker på grundlag af indlæste minutter i stedet for sidetal.

Stk. 2 For udlånsenheder på folkeskolens pædagogiske læringscentre udbetales der fuld afgift efter stk. 1 for de første 15 eksemplarer pr. titel pr. bibliotek og en tredjedel afgift for de øvrige eksemplarer pr. titel pr. bibliotek.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af afgift efter stk. 1. Der kan herunder fastsættes regler om, at særlige kategorier af de i § 2 nævnte trykte bøger og fysiske lydbøger og visse bidrag til disse ikke skal medføre afgift. Bekendtgørelse om biblioteksafgift

§ 4a

Afgiften til de berettigede efter §§ 2 og 3 for e-bøger fordeles på grundlag af sidetal pr. titel og omfanget af tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse af den pågældende titel på bibliotekerne. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for netlydbøger, dog således at fordelingen sker på grundlag af indlæste minutter i stedet for sidetal.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af afgift efter stk. 1. Der kan herunder fastsættes regler om, at særlige kategorier af de e-bøger og netlydbøger og visse bidrag til sådanne bøger, der er nævnt i § 2, ikke skal medføre afgift. Bekendtgørelse om biblioteksafgift

§ 4b

Biblioteksafgift under 1.250 kr. udbetales ikke.

Stk. 2 Beløb, der ikke kommer til udbetaling, jf. stk. 1, fordeles til andre berettigede, der inden genberegning højst er berettiget til 5.000 kr. Den samlede udbetaling efter genberegningen til disse berettigede må dog ikke overstige 5.000 kr.

Stk. 3 Udbetaling af biblioteksafgift efter §§ 2 og 3 til en berettiget person foretages på følgende måde:

 • 1) Beløb indtil 464.975 kr. udbetales uden reduktion.

 • 2) Af beløb over 464.975 kr. og indtil 619.968 kr. udbetales halvdelen.

 • 3) Af beløb over 619.968 kr. udbetales en tredjedel.

Stk. 4 Beløbsgrænserne i stk. 1-3 reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 5

Fordelingen af biblioteksafgiften finder sted på grundlag af indberetninger fra folkebiblioteker, folkebibliotekernes digitale udlånstjenester, folkeskolens pædagogiske læringscentre og Nota i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften.

Stk. 2 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes bibliotekerne skal foretage indberetning for trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger. Bekendtgørelse om biblioteksafgift

§ 6

Administrationen af biblioteksafgiften varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Klager over fordelingen af biblioteksafgift efter lovens §§ 1-5 skal for et givet finansår være indgivet til Biblioteksstyrelsen senest 8 uger efter afgiftens fordeling.

§ 7

Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen efter § 6, stk. 2, kan indbringes for et af kulturministeren nedsat nævn, der har den endelige administrative afgørelse. Ministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virksomhed. Bekendtgørelse om biblioteksafgift

§ 8

På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, fysiske lydbøger, netlydbøger og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, benyttes på bibliotekerne.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af beløbet og kan herunder fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse. Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Stk. 3 Kulturministeren kan fastsætte regler om, at en del af rådighedsbeløbet, jf. stk. 1, skal øremærkes til indlæsere af netlydbøger, og fastsætte nærmere regler for fordelingen af beløbet. Bekendtgørelse om biblioteksafgift

§ 9

På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, der er repræsenteret i bibliotekerne med originalkunst eller grafik og fotografier, som er udgivet i Danmark.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af beløbet og kan herunder fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse. Bekendtgørelse om biblioteksafgift

§ 10

Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens anvendelse i forhold til andre lande.

§ 11

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

§ 12

Lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 455 af 23. juni 1989, ophæves.

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.