Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 545 af 29. april 2022

I medfør af § 4, stk. 3, § 4 a, stk. 2, § 5, stk. 2, § 7, § 8, stk. 2 og stk. 3, og § 9, stk. 2, i lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 som ændret ved lov nr. 676 af 8. juni 2017, § 16, stk. 5, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 og § 37, stk. 4, i lov om offentlighed i forvaltningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 12. juni 2013 og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Personer, som kan modtage biblioteksafgift
§ 1

Berettigede til at modtage afgift efter biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 1, er

 • 1) forfattere, hvis trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog,

 • 2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger til dansk,

 • 3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser findes i de i nr. 1 nævnte trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, eller som selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark,

 • 4) illustratorer, som over for Slots- og Kulturstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af fremmedsprogede værker til dansk, og

 • 5) andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det over for Slots- og Kulturstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt arbejde.

Stk. 2 Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af 2002.

Stk. 3 Efter biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 3, modtager de i stk. 1, nr. 2, nævnte oversættere m.fl. kun en tredjedel afgift, jf. § 7, stk. 4, og de i stk. 1, nr. 5, nævnte andre bidragydere modtager kun to tredjedele afgift, jf. § 7, stk. 5.

Stk. 4 Personer, som har bidraget til aviser, tidsskrifter og årbøger, modtager ikke afgift for deres bidrag. Det samme gælder for personer, som alene har bidraget med omslagsillustrationer, eller som har bidraget med mindre tekst- eller illustrationsbidrag i trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger.

§ 2

Berettigede til at modtage afgift, efter at en i § 1 nævnt person er afgået ved døden, er efter biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 1,

 • 1) den efterlevende ægtefælle,

 • 2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år, og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag,

 • 3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og

 • 4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget.

Stk. 2 Efterlader de i § 1 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet ligeligt mellem dem.

Stk. 3 Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til § 1.

Stk. 4 Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i § 1 nævnte person først er blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere.

Tilmelding
§ 3

Det er en betingelse for udbetaling af afgift for et givet finansår, at den enkelte afgiftsberettigede person, inden for de frister der fremgår af stk. 2 og 3, foretager tilmelding på et skema, som er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, samt afgiver de oplysninger, der er nødvendige for beregning og udbetaling af afgiften.

Stk. 2 Fristen for tilmelding til biblioteksafgift er den 31. december for udbetaling af afgiften året efter.

Stk. 3 Uanset stk. 2, kan Slots- og Kulturstyrelsen vælge at fastsætte en særskilt frist for tilmelding for de berettigede i medfør af § 2.

Stk. 4 Fristen efter stk. 3 offentliggøres den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

Særlig dokumentation
§ 4

Det er en forudsætning for at opnå biblioteksafgift eller ændring af afgiften, at den berettigede tilvejebringer fyldestgørende dokumentation i følgende tilfælde:

 • 1) Når en illustrator, som har udført illustrationerne i en bog, ønsker omslagsillustrationen medregnet ved opgørelsen af sit bidrag til bogen, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, skal det dokumenteres, at vedkommende har udført omslagsillustrationen.

 • 2) Når en illustrator, som har udført illustrationerne til en oversættelse, gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af et fremmedsproget værk til dansk, ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, skal det dokumenteres, at illustrationerne særligt er udført til denne oversættelse mv.

 • 3) Når en bidragyder til trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger ønsker, at Slots- og Kulturstyrelsen skal fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. § 13, stk. 1, skal det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse.

 • 4) Når en bidragyder til trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger med mere end 3 bidragydere inden for samme kategori af afgiftsberettigede eller til en antologi eller et andet samlingsværk ønsker at opnå biblioteksafgift, skal det dokumenteres, hvilke bidrag der foreligger.

 • 5) Når en oversætter ønsker, at Slots- og Kulturstyrelsen skal fravige den ligelige fordeling af pointtal til oversættere for trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, jf. § 13, stk. 3, skal det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse.

 • 6) Når en bidragyder til trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger ikke er nævnt i Nationalbibliografien, og vedkommende ønsker at opnå biblioteksafgift, skal bidragets art og omfang dokumenteres.

Stk. 2 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-6, skal indsendes på et skema, der er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, og skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde inden for den frist, der fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen i medfør af stk. 3.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den frist for tilvejebringelse af dokumentation, der er gældende for beregningen for det kommende år. Denne frist kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

Stk. 4 Fristen efter stk. 3 offentliggøres den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

Opdeling af den almindelige biblioteksafgift
§ 5

Finanslovens bevilling opdeles for den almindelige biblioteksafgift i to puljer til beregning af afgift for henholdsvis fysiske og digitale udlånsenheder.

Stk. 2 Biblioteksafgift for trykte bøger og fysiske lydbøger beregnes efter §§ 6-15.

Stk. 3 Biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger beregnes efter §§ 7-10, § 13 og §§ 16-20.

§ 5a

I 2022 udgør andelen af finanslovens bevilling, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger, 10,5 % svarende til forholdet mellem antallet af udlån af trykte bøger og fysiske lydbøger og antallet af udlån af e-bøger og netlydbøger i 2019.

Stk. 2 I 2023 udgør andelen af finanslovens bevilling, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger, 13,8 % svarende til gennemsnittet af forholdet mellem antallet af udlån af trykte bøger og fysiske lydbøger og antallet af udlån af e-bøger og netlydbøger i henholdsvis 2019 og 2020.

Stk. 3 Fra 2024 opgøres størrelsen af den andel af finanslovens bevilling, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger, på baggrund af det nyeste tilgængelige data om forholdet mellem antallet af udlån af trykte bøger og fysiske lydbøger og antallet af udlån af e-bøger og netlydbøger.

Stk. 4 Opgørelsen i henhold til stk. 3 udarbejdes på baggrund af det nyeste tilgængelige data fra Det Fælles Bibliotekssystem, folkebibliotekernes digitale udlånstjenester eller Danmarks Statistik. Data om Notas udlån indgår ikke i opgørelsen.

Stk. 5 Hvis der et givent år ikke findes tilstrækkelig data i henhold til stk. 4, kan forholdet mellem antal udlån af trykte bøger og fysiske lydbøger og antal udlån af e-bøger og netlydbøger fastlægges på baggrund af opgørelsen fra det forudgående år.

Grundlag for afgiftsberegning for trykte bøger og fysiske lydbøger
§ 6

Afgiften til de afgiftsberettigede efter §§ 1 og 2 fordeles for de trykte bøger og fysiske lydbøger efter et pointsystem på grundlag af

 • 1) litteraturtype,

 • 2) sidetal pr. titel,

 • 3) antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de afgiftsberettigede er repræsenteret i bibliotekernes bestandsindberetninger, og

 • 4) den afgiftsberettigedes andel i værket.

Stk. 2 For fysiske lydbøger erstattes sidetal af antal indlæste minutter.

Pointtildeling for litteraturtyper
§ 7

Trykte bøger og e-bøger tildeles 1 point pr. side, dog således at

 • 1) billedbøger og tegneserier tildeles 3 point pr. side,

 • 2) noder (musikalier) tildeles 6 point pr. side,

 • 3) lyrik (digte) tildeles 6 point pr. side, og

 • 4) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/3 point pr. side.

Stk. 2 Fysiske lydbøger og netlydbøger mv. tildeles 1/2 point pr. minut, dog således at

 • 1) billedbøger og tegneserier tildeles 1 1/2 point pr. minut,

 • 2) lyrik (digte) tildeles 3 point pr. minut, og

 • 3) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/6 point pr. minut.

Stk. 3 Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles skønlitteratur for voksne, bortset fra lyrik (digte), 1,7 point pr. side, henholdsvis 0,85 point pr. minut, til de primære bidragydere.

Stk. 4 Den i § 1, stk. 3, nævnte begrænsning af biblioteksafgift for personer, som er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, sker ved, at disse personer kun tildeles en tredjedel af de point, som gives efter stk. 1 og 2.

Stk. 5 Den i § 1, stk. 3, nævnte begrænsning af biblioteksafgift for personer som er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, sker ved, at disse personer kun tildeles to tredjedele af de point, som gives efter stk. 1 og 2.

Definitioner af litteraturtyper
§ 8

Ved billedbøger og tegneserier, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, forstås trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, som i Nationalbibliografien er registreret som henholdsvis billedbøger for børn og tegneserier. Såfremt en billedbog eller en tegneserie ikke er registreret som billedbog for børn eller tegneserie i Nationalbibliografien, gælder registreringen i folkebibliotekerne og folkeskolens pædagogiskes læringscentres fælles bibliografiske database og i bibliotekernes kataloger med opstillingssignaturen henholdsvis »bi« og »te«.

Stk. 2 Ved noder (musikalier), jf. § 7, stk. 1, nr. 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som noder.

Stk. 3 Ved lyrik (digte), jf. § 7, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, nr. 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som lyrik (digte).

Stk. 4 Ved ordbøger mellem dansk og fremmede sprog, jf. § 7, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, nr. 3, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som ordbøger med fremmedsprog.

Stk. 5 Ved skønlitteratur, jf. § 7, stk. 3, forstås litteratur, som i Nationalbibliografien er registreret som skønlitteratur. Ved litteratur for voksne, jf. § 7, stk. 3, forstås titler, der af DBC (Dansk BiblioteksCenter) siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med registreringen i Nationalbibliografien. Ved litteratur for voksne udgivet før 1976 forstås titler, der af Slots- og Kulturstyrelsen i 2006 er angivet som sådan.

Stk. 6 Ved oversættelser af lyrik (digte) forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som oversat lyrik (digte).

Særligt antologier mv.
§ 9

Bestemmelserne i § 7 om vægtning for særlige typer af litteratur finder ikke anvendelse ved fordeling af point til antologier eller andre samlingsværker. Fordelingen sker i stedet efter § 13, stk. 4.

Stk. 2 Ved antologier og andre samlingsværker, forstås bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, der i Nationalbibliografien er registreret som samlingsværker.

Særligt leksika, sangbøger mv.
§ 10

Bidrag til leksika, sangbøger og andre bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger med et meget stort antal enkeltbidrag udløser kun biblioteksafgift til bidragydere, der er registreret i Nationalbibliografien.

Stk. 2 Ved leksika, jf. stk. 1, forstås bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, der i Nationalbibliografien er registreret som leksika.

Stk. 3 Ved sangbøger, jf. stk. 1, forstås bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, der i Nationalbibliografien er registreret som sangbøger.

Sidetal pr. titel for fysiske bøger og trykte lydbøger
§ 11

Ved fastlæggelse af sidetal/minuttal anvendes de i Nationalbibliografien indeholdte oplysninger.

Antallet af udlånsenheder pr. titel og indberetning for trykte bøger og fysiske lydbøger
§ 12

Ved en udlånsenhed forstås trykte bøger og fysiske lydbøger, der af et bibliotek registreres og indberettes særskilt. Udlånsenheden for trykte bøger er et bind, for litteratur indlæst på CD mv. en mappe med et eller flere CD´er mv. Sammensatte materialer, f.eks. en bog og et bånd, udgør tilsammen en udlånsenhed.

Stk. 2 Antallet af udlånsenheder for trykte bøger og fysiske lydbøger fastlægges på grundlag af bestandsindberetninger fra folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften.

Stk. 3 Indberetningerne skal for at kunne indgå i beregningsgrundlaget foreligge i en sådan elektronisk form, at de teknisk lader sig videreforarbejde af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for folkebibliotekernes og folkeskolens pædagogiske læringscentres indberetninger.

Stk. 5 For udlånsenheder af en given titel på folkeskolens pædagogiske læringscentre afskæres efter biblioteksafgiftslovens § 4, stk. 2, to tredjedele af de indberettede eksemplarer ud over 15 afrundet til hele bind.

Den afgiftsberettiges andel i værket
§ 13

For trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, bortset fra antologier mv., jf. § 9, med flere afgiftsberettigede, fordeles det pointtallet, som opnås for en trykt bog, e-bog, fysisk lydbog eller netlydbog, på grundlag af Nationalbibliografiens oplysninger om primære og sekundære bidragydere. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, og stk. 2.

Stk. 2 Er der én primær og én sekundær bidragyder, deles pointtallet med tre fjerdedele til den primære og en fjerdedel til den sekundære bidragyder. Er der flere primære bidragydere, deles tre fjerdedele ligeligt mellem dem. Er der flere sekundære bidragydere, deles én fjerdedel ligeligt mellem dem. Er der udelukkende primære bidragydere, deles hele pointtallet ligeligt mellem dem.

Stk. 3 Såfremt flere personer har oversat en trykt bog, en e-bog, en fysisk lydbog eller en netlydbog, deles pointtallet til oversætterne ligeligt mellem dem. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne fordeling, jf. § 4, stk. 1, nr. 5.

Stk. 4 Pointtallet for en antologi eller et andet samlingsværk deles ligeligt mellem de afgiftsberettigede bidragydere.

Beregning af afgift for trykte bøger og fysiske lydbøger
§ 14

Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i §§ 6-13, sættes i forhold til den andel af bevillingen på finansloven, som er reserveret til de trykte bøger og fysiske lydbøger. Slots- og Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point for fysiske udlånsenheder.

§ 15

Såfremt dele af pointtallet for en trykt bog eller en fysisk lydbog med flere bidragydere ikke udløser afgift, indgår disse dele ikke i den samlede pointsum.

Grundlag for afgiftsberegning for e-bøger og netlydbøger
§ 16

Afgiften til de afgiftsberettigede efter §§ 1 og 2 fordeles for e-bøger og netlydbøger efter et pointsystem på grundlag af

 • 1) litteraturtype,

 • 2) sidetal pr. titel,

 • 3) e-bogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse, og

 • 4) den afgiftsberettigedes andel i værket.

Stk. 2 For netlydbøger erstattes sidetal af antal indlæste minutter.

Stk. 3 Andet medieindhold, der måtte være tilført e-bogen, såsom musik eller film, berettiger ikke til biblioteksafgift.

Stk. 4 Digitale læremidler, såsom fagportaler og portaler med samlinger af litteratur, berettiger ikke til biblioteksafgift.

Sidetal pr. titel for e-bøger og netlydbøger
§ 17

E-bogens sidetal udregnes ud fra antallet af anslag – inklusive mellemrum – i e-bøgerne, således at 1.800 anslag omregnes til 1 side. I tillæg til omregningen af e-bogens antal tegn til sidetal tillægges der for alle e-bøger 30 sider.  1. og 2. pkt. gælder ikke for tegneserier, billedbøger og illustrerede bøger.  2. pkt. gælder ikke for lyrik (digte), som i tillæg til omregningen af e-bogens antal tegn til sidetal tillægges 57 sider.

Stk. 2 For tegneserier, billedbøger og illustrerede bøger, som produceres digitalt i faste formater, såkaldte ”fixed formats”, anvendes disses sidetal. Hvis ikke det er muligt at anvende et ”fixed format-sidetal” omregnes anslagene i tegneserien, billedbogen eller den illustrerede e-bog til sidetal som anført i stk. 1, 1. og 2. pkt., dog således at der tillægges yderligere 30 % til det omregnede sidetal.

Stk. 3 Ved en illustreret e-bog forstås en e-bog, hvor en illustrator fremgår af Nationalbibliografiens registrering.

Stk. 4 For netlydbøger erstattes antal sider med antal indlæste minutter, som angivet i Nationalbibliografien.

Tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse og indberetning af e-bøger og netlydbøger
§ 18

Faktorerne vedrørende e-bogen og netlydbogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse fastlægges på grundlag af indberetninger fra folkebibliotekernes digitale udlånstjenester og Nota, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften.

Stk. 2 E-bogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse beregnes således:

 • 1) Der tildeles et halvt point for hver kommune, hvor e-bogen og netlydbogen findes til udlån (tilrådighedsstillelsesfaktor). Nota behandles som én kommune.

 • 2) Der tildeles 5 point for hver kommune, hvor e-bogen og netlydbogen har været udlånt. Alle kommuner udløser samme antal point, uanset kommunens størrelse (udbredelsesfaktor). Nota behandles som én kommune.

 • 3) Der tildeles point for graden af anvendelse. Ved anvendelse forstås både streaming og download (anvendelsesfaktor).

Stk. 3 Pointene for anvendelse tildeles efter følgende trinmodel:

Antal anvendelser
Point
0-25
0
26-75
50
76-150
100
151-400
150
401-1.000
200
1.001-2.000
250
2.001-5.000
500
5.001-10.000
750
Over 10.000
1000

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for indberetninger fra folkebibliotekernes digitale udlånstjenester og Nota.

Beregning af afgift for e-bøger og netlydbøger
§ 19

Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i §§ 7-10, § 13 og §§ 16-20, sættes i forhold til den andel af bevillingen på finansloven, som er reserveret til e-bøger og netlydbøger. Slots- og Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point for e-bøger og netlydbøger.

§ 20

Såfremt dele af pointtallet for en e-bog og en netlydbog med flere bidragydere ikke udløser afgift, indgår disse dele ikke i den samlede pointsum.

Udbetaling og beløbsgrænser
§ 21

Udbetaling af biblioteksafgift fra henholdsvis puljerne for fysiske samt for digitale udlånsenheder sammenlægges, og det samlede beløb udgør grundlaget for den udbetalte afgift i henhold til de udbetalingsgrænser, der er beskrevet i § 4 b i lov om biblioteksafgift.

Stk. 2 Beløb under 1.250 kr. udbetales ikke.

Stk. 3 Beløb, der overstiger 464.975 kr. reduceres på følgende måde:

 • 1) Af beløb over 464.975 kr. indtil 619.968 kr. udbetales halvdelen.

 • 2) Af beløb over 619.968 kr. udbetales en tredjedel.F

Stk. 4 Beløbsgrænserne i stk. 2 og 3 reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 5 De i medfør af beløbsgrænserne i stk. 2 og 3 frigjorte beløb fordeles til andre berettigede, der inden genberegning højst er berettiget til 5.000 kr. Den samlede udbetaling efter genberegningen til disse berettigede må dog ikke overstige 5.000 kr.

Tidspunkt for udbetaling
§ 22

Biblioteksafgiften udbetales for hvert finansår til den afgiftsberettigede person eller dennes bo, hvis betingelserne for udbetaling var opfyldt den 1. januar det pågældende år.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den dato for udbetaling, der er gældende for det indeværende år. Udbetalingsdatoen kan senest fastsættes til den 30. juni året efter, at der er sket indberetning i medfør af §§ 12 og 18. Udbetaling kan ske senere end denne frist, når dette beror på den berettigedes forhold.

Stk. 3 Udbetalingsdatoen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4 Den i medfør af stk. 2 og 3 fastsatte og offentliggjorte dato for udbetaling i året 2020 kan i året 2020 fremrykkes af Slots- og Kulturstyrelsen i lyset af økonomiske konsekvenser for beløbsmodtagerne som følge af covid-19.

Klageadgang mv.
§ 23

Det påhviler de afgiftsberettigede at kontrollere oplysningerne på de titellister, som ved udbetalingen gøres tilgængelige på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår, jf. § 6, stk. 2, i biblioteksafgiftsloven, og meddelelse om eventuelle fejl eller mangler skal indgives til Slots- og Kulturstyrelsen senest 8 uger efter meddelelse om afgiftens fordeling det pågældende år.

Stk. 2 Klagefristen efter stk. 1 offentliggøres hvert år den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

§ 24

Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen efter § 23 kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der har den endelige administrative afgørelse, jf. § 7, stk. 1, i biblioteksafgiftsloven. Klage skal være Biblioteksafgiftsnævnet i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt endelig afgørelse.

Stk. 2 Nævnet består af 4 medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. Et medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Forfatterforening, og et medlem udpeges efter indstilling fra Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de berettigede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ministeren beskikker nævnets medlemmer for 4 år ad gangen. Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til nævnet.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser om aktindsigt i sager om biblioteksafgift kan indbringes for Kulturministeriet.

Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.
§ 25

Efter lov om biblioteksafgift § 8 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og indlæsere, hvis grammofonplader, cd’er, lydbånd, fysiske lydbøger, netlydbøger og andre lydbærende materialer benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte grammofonplader mv. er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark.

Stk. 2 5 procent af det samlede rådighedsbeløb for grammofonplader mv. øremærkes til indlæsere af netlydbøger. Fordelingen af dette beløb sker på baggrund af principperne i § 26.

Stk. 3 Det resterende rådighedsbeløb opdeles for fysiske materialer i to lige store dele for henholdsvis de skabende og de udøvende kunstnere., der jf. stk. 1, er berettiget.

Beregning for indlæsere af netlydbøger
§ 26

Rådighedsbeløbet til indlæsere af netlydbøger, jf. § 25, stk. 2, udregnes ved at gange lydbogens minuttal med faktorerne om tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse jf. § 18, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i 26, stk. 1, sættes i forhold til den samlede pulje for indlæsere, jf. 25, stk. 2. Slots- og Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point for indlæserne af netlydbøger.

Beregning af det resterende rådighedsbeløb for grammofonplader mv.
§ 27

Beløbet efter § 25, stk. 3, fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation på bibliotekerne med grammofonplader, cd’er mv. samt kunstnerkategorier og kunstnerens forholdsmæssige medvirken på værket.

Stk. 2 Beløbet fordeles af et udvalg bestående af 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år.

Stk. 3 1 medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Dansk Komponist Forening, Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske Populær Autorer, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og Dansk Skuespillerforbund. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn til grammofonplader mv., beskikkes efter indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted. Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget.

Stk. 4 Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet.

Ansøgning til rådighedsbeløb for grammofonplader mv.
§ 28

Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet for grammofonplader, herunder puljen til indlæsere af netlydbøger, skal med de nødvendige oplysninger indsendes på et skema, som er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den frist for ansøgning, der er gældende for det kommende år. Fristen kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

Stk. 3 Fristen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4 Musikgrupper, orkestre eller kor med 18 medlemmer og derover skal indsende en kollektiv ansøgning. En berettiget person kan ikke søge individuelt for et bidrag til en titel, hvis der også søges kollektivt for samme bidrag.

Rådighedsbeløb for billedkunst
§ 29

Efter biblioteksafgiftslovens § 9 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til nulevende billedkunstnere, hvis billedværker i form af originalkunst, grafik og fotografier benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte billedværker er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark.

§ 30

Rådighedsbeløbet for billedkunst fordeles af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af bibliotekernes indberetning af antal eksemplarer af billedværker i bibliotekernes samling, jf. § 32.

Stk. 2 Fristen for ansøgning til rådighedsbeløb for billedkunst er den 31. december for udbetaling af afgiften året efter.

§ 31

Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet skal med de nødvendige oplysninger indsendes på et skema, som er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

§ 32

Rådighedsbeløbet fordeles til de efter § 29 berettigede personer i forhold til antallet af billedværker, der indberettes det pågældende år. Alle billedværker vægtes lige.

§ 33

Rådighedsbeløb for billedkunst udbetales for hvert finansår til den berettigede, hvis betingelserne for udbetaling er opfyldt.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den dato for udbetaling, der er gældende for det indeværende år. Udbetalingsdatoen kan senest fastsættes til den 30. juni året efter, at der er sket indberetning i medfør af § 30, stk. 1. Udbetaling kan ske senere end denne frist, når dette beror på den afgiftsberettigedes forhold.

§ 34

Klager over fordelingen i et givet finansår skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter udbetalingen.

Stk. 2 Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af rådighedsbeløbet for billedkunst kan påklages til Kulturministeriet.

Ikrafttræden mv.
§ 35

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 288 af 14. marts 2015 om biblioteksafgift ophæves.