Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 2

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 545 af 29. april 2022

§ 2

Berettigede til at modtage afgift, efter at en i § 1 nævnt person er afgået ved døden, er efter biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 1,

  • 1) den efterlevende ægtefælle,

  • 2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år, og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag,

  • 3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og

  • 4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget.

Stk. 2 Efterlader de i § 1 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet ligeligt mellem dem.

Stk. 3 Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til § 1.

Stk. 4 Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i § 1 nævnte person først er blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere.