Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 692 af 08. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 429 af 16. marts 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Anvendelsesområde
§ 1

Loven finder anvendelse på offentlige organers websteder og mobilapplikationer, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på skoler og uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område, der ikke henregnes til den offentlige forvaltning, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 1 og 2. Skoler og uddannelsesinstitutioner, der ikke henregnes til den offentlige forvaltning, skal dog gøre indhold, der er forbundet med væsentlige administrative onlinefunktioner, tilgængeligt på websteder og i mobilapplikationer.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, skal dog gøre indhold, der er forbundet med væsentlige administrative onlinefunktioner, tilgængeligt på websteder og i mobilapplikationer.

Stk. 4 Loven finder ikke anvendelse på websteder og mobilapplikationer, der tilhører

 • 1) tv- og radioorganer, som er pålagt en public service-forpligtelse, og

 • 2) ngo’er, der ikke leverer tjenesteydelser, som er væsentlige for offentligheden, eller som specifikt vedrører behovene hos eller er beregnet til personer med handicap.

Stk. 5 Loven finder ikke anvendelse på følgende indhold på websteder og i mobilapplikationer:

 • 1) Dokumentformater, der er offentliggjort inden den 23. september 2018, medmindre indholdet er nødvendigt for aktive administrative processer i forbindelse med de opgaver, som det offentlige organ varetager.

 • 2) Forudindspillede tidsafhængige medier, der er offentliggjort inden den 23. september 2020.

 • 3) Tidsafhængige livemedier.

 • 4) Onlinekort og kortlægningstjenester, når væsentlige oplysninger gives på en tilgængelig digital måde omkring kort, der er bestemt til navigationsbrug.

 • 5) Tredjepartsindhold, der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af det pågældende offentlige organ. Dette gælder dog ikke indhold på et offentligt organs websted eller mobilapplikation, som er leveret af et andet offentligt organ, og som udvikles, finansieres eller er under kontrol af dette offentlige organ.

 • 6) Reproduktioner af genstande fra kulturhistoriske samlinger, der ikke kan gøres fuldt tilgængelige på grund af

  • a) uforenelighed af tilgængelighedskravene med enten konservering af den pågældende genstand eller reproduktionens autenticitet eller

  • b) manglende automatiserede og omkostningseffektive løsninger, der ukompliceret kan udtage teksten fra manuskripter eller andre genstande fra kulturhistoriske samlinger og omforme den til indhold, der er foreneligt med tilgængelighedskravene.

 • 7) Indhold på ekstranet og intranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, indtil sådanne websteder undergår en væsentlig revision.

 • 8) Indhold, der kvalificeres som arkiver, som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019.

Definitioner
§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Offentligt organ: Statslige, regionale og kommunale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af sådanne myndigheder eller en eller flere af sådanne offentligretlige organer, hvis disse sammenslutninger er oprettet specifikt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter.

 • 2) Offentligretlige organer: Organer, der

  • a) er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter,

  • b) er juridiske personer og

  • c) for mere end halvdelens vedkommende finansieres af staten eller regionale eller kommunale myndigheder eller af andre offentligretlige organer, er underlagt ledelsesmæssig kontrol af disse myndigheder eller organer eller har en bestyrelse eller direktion eller et tilsynsråd, hvor mere end halvdelen af medlemmerne udpeges af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer.

 • 3) Mobilapplikationer: Applikationssoftware, der er udformet og udviklet af eller på vegne af offentlige organer til brug for den brede offentlighed på mobile enheder.

 • 4) Tidsafhængige medier: Medier af følgende typer: Kun audio, kun video, audio og video, audio eller video kombineret med interaktion og audio og video kombineret med interaktion.

 • 5) Genstande fra kulturhistoriske samlinger: Privat eller offentligt ejede goder, der har historisk, kunstnerisk, arkæologisk, æstetisk, videnskabelig eller teknisk interesse, og som indgår i samlinger, der konserveres af kulturelle institutioner, herunder biblioteker, arkiver og museer.

Krav til websteders og mobilapplikationers tilgængelighed
§ 3

Offentlige organer skal sikre, at deres websteder og mobilapplikationer er mere tilgængelige, ved at gøre dem opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste ved at opfylde de standarder eller tekniske specifikationer, som fastsættes i medfør af stk. 4.

Stk. 2 Vurderer det offentlige organ, at overholdelse af krav om tilgængelighed i stk. 1 vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde, kan det offentlige organ vælge at undlade at overholde kravene. Det offentlige organ skal ved vurderingen tage hensyn til

 • 1) det offentlige organs størrelse, ressourcer og art og

 • 2) de anslåede omkostninger og fordele for det offentlige organ i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted eller den specifikke mobilapplikation.

Stk. 3 Undlader det offentlige organ at overholde krav om tilgængelighed i stk. 1, skal organet i tilgængelighedserklæringen, jf. § 4, redegøre for de dele af kravene, som ikke kunne overholdes, og om muligt anvise et tilgængeligt alternativ.

Stk. 4 Ministeren for offentlig innovation fastsætter, hvilke standarder eller tekniske specifikationer der skal være opfyldt, for at et websted eller en mobilapplikation formodes at være i overensstemmelse med krav om tilgængelighed i stk. 1.

Tilgængelighedserklæring
§ 4

Offentlige organer skal offentliggøre og ajourføre en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring i et tilgængeligt format om deres websteders og mobilapplikationers overholdelse af denne lov.

Stk. 2 Tilgængelighedserklæringen skal offentliggøres på det offentlige organs websted. For så vidt angår mobilapplikationer, kan tilgængelighedserklæringen i stedet offentliggøres sammen med andre oplysninger, der fremgår der, hvor applikationen downloades.

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte nærmere regler for tilgængelighedserklæringen, herunder regler om udformning, standarder, indhold, opdateringsfrekvens m.v.

Monitorering og rapportering
§ 5

Digitaliseringsstyrelsen monitorerer periodisk offentlige organers overholdelse af § 3, stk. 1.

Stk. 2 Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte nærmere regler for monitoreringen, herunder krav om indrapportering, proces, frekvens m.v.

Tilsyn og håndhævelse
§ 6

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med offentlige organers overholdelse af § 3, stk. 1, om offentlige organer har været berettiget til at undtage indhold efter § 3, stk. 2, og med offentlige organers overholdelse af § 4, stk. 1 og 2, og regler fastsat i medfør af § 4, stk. 3.

Stk. 2 Digitaliseringsstyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

Stk. 3 Offentlige organer skal på anmodning give Digitaliseringsstyrelsen adgang til at tilgå alle løsninger, som er beskyttet af login.

Stk. 4 Digitaliseringsstyrelsen kan ved overtrædelse af § 3, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1 og 2, og regler fastsat i medfør af § 4, stk. 3, meddele påbud om, at det offentlige organ skal

 • 1) gøre konkret indhold tilgængeligt,

 • 2) sikre en fyldestgørende og opdateret tilgængelighedserklæring eller

 • 3) anvise et konkret tilgængeligt alternativ.

Stk. 5 Digitaliseringsstyrelsen udøver sin tilsynsvirksomhed i henhold til denne lov i fuld uafhængighed.

Stk. 6 Digitaliseringsstyrelsens afgørelser i forbindelse med tilsynsvirksomhed efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7 Ministeren for offentlig innovation fører tilsyn med Digitaliseringsstyrelsen efter denne bestemmelse.

Ikrafttræden
§ 7

Loven træder i kraft den 23. september 2018.

Stk. 2 Loven finder anvendelse fra den 23. september 2019 på offentlige organers websteder, der offentliggøres efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3 Loven finder anvendelse fra den 23. september 2020 på offentlige organers websteder, der er offentliggjort før lovens ikrafttræden.

Stk. 4 Loven finder anvendelse fra den 23. juni 2021 på offentlige organers mobilapplikationer.

Færøerne og Grønland
§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for rigsmyndighederne på Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 3 Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.