Forvaltningsloven § 1

Denne konsoliderede version af forvaltningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 571 af 19. december 1985,
jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014,
som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018

§ 1

Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.

Stk. 2 Loven gælder desuden for al virksomhed, der udøves af Bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed

  • 1) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og

  • 2) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol.

Stk. 3 Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven helt eller delvis skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger m.v., som ikke er omfattet af stk. 2. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på det offentliges vegne. Vedkommende minister kan herunder fastsætte nærmere regler om opbevaring af dokumenter m.v. og om tavshedspligt. Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på virksomhed der udøves af Sundhed.dk og MedCom