14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Investeringsscreeningsloven

Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

Denne konsoliderede version af investeringsscreeningsloven bygger på lov nr. 842 af 10. maj 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Investeringsscreeningsloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. august 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Formål, anvendelsesområde og definitioner

§1 Formålet med denne lov er at forhindre, at udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark, gennem screening og eventuelle indgreb over for sådanne investeringer og aftaler.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse, hvis der i anden lovgivning er fastsat regler om screening af og eventuelt indgreb over for udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler af hensyn til den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

§2 Denne lov finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages eller indgås af udenlandske statsborgere. Dog finder §§ 7, 10 og 11 ikke anvendelse på statsborgere fra EU- og EFTA-lande.

Stk. 2 Denne lov finder endvidere anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages eller indgås af følgende, jf. dog stk. 3 og 4:

 • 1) Virksomheder, der ikke er hjemmehørende her i riget. Dette gælder også, selv om virksomheden har et fast driftssted i Danmark.

 • 2) Virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, hvis virksomheden er en dattervirksomhed eller en filial af en virksomhed, der ikke er hjemmehørende her i riget.

 • 3) Virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, hvis en udenlandsk statsborger omfattet af stk. 1 eller en virksomhed, der ikke er hjemmehørende her i riget, har kontrol med eller betydelig indflydelse på den.

Stk. 3 Uanset stk. 2 finder §§ 7, 10 og 11 ikke anvendelse på virksomheder, der er hjemmehørende i et EU- eller EFTA-land, forudsat at virksomheden ikke er under kontrol eller betydelig indflydelse af statsborgere fra et land uden for EU eller EFTA eller af virksomheder, der er hjemmehørende i et land uden for EU eller EFTA.

Stk. 4 Uanset stk. 2 finder loven anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler foretaget eller indgået af en virksomhed hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne, hvis udenlandske statsborgere eller virksomheder hjemmehørende uden for riget har kontrol med eller betydelig indflydelse på virksomheden.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte regler om, at denne lov finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages af andre juridiske personer end nævnt i stk. 2-4, hvis investeringen eller aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

§3 Denne lov finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer i og særlige økonomiske aftaler med virksomheder hjemmehørende i Danmark.

Stk. 2 Herudover finder loven anvendelse på stiftelse af nye virksomheder i Danmark inden for særligt følsomme sektorer eller aktiviteter omfattet af § 6.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte regler om, at denne lov finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer i og særlige økonomiske aftaler med andre danske enheder end nævnt i stk. 1, hvis investeringen eller aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

§4 I denne lov forstås ved:

 • 1) National sikkerhed: Forhold, der vedrører Danmarks territorielle integritet og befolkningens overlevelse. Trusler mod den nationale sikkerhed omhandler bl.a. handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en risiko for forstyrrelse af internationale relationer, nationernes fredelige sameksistens eller danske militære interesser, og handlinger, der har til hensigt at forvolde Danmark skade, herunder forbrydelser mod statens selvstændighed eller forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder.

 • 2) Offentlig orden: Forhold, der vedrører Danmarks evne til at opretholde et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund, uden at forholdene dermed berører den nationale sikkerhed.

 • 3) Udenlandsk investor: En fysisk person eller virksomhed omfattet af § 2, stk. 1-4, eller en enhed omfattet af regler fastsat i medfør af § 2, stk. 5, som har til hensigt at foretage eller har foretaget en udenlandsk direkte investering, eller som har til hensigt at indgå eller har indgået en særlig økonomisk aftale.

 • 4) Udenlandsk direkte investering: Erhvervelse af kontrol med eller betydelig indflydelse på en virksomhed hjemmehørende i Danmark ved direkte eller indirekte besiddelse af eller kontrol over ejerandele eller stemmerettigheder i virksomheden eller tilsvarende kontrol ved andre midler, herunder køb af aktiver og langfristede lån. Endvidere omfattes stiftelse af en ny virksomhed i Danmark i en særligt følsom sektor med tilsvarende kontrol eller betydelig indflydelse.

 • 5) Særlig økonomisk aftale: Et joint venture eller en drifts-, leverandør- eller serviceaftale, der indgås med en virksomhed hjemmehørende i Danmark omfattet af § 3, stk. 1, eller en anden enhed omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, hvis en udenlandsk investor derved opnår kontrol med eller betydelig indflydelse på virksomheden eller enheden.

 • 6) Kontrol eller betydelig indflydelse: Bestemmende indflydelse på beslutninger om ledelsesmæssige, finansielle, udviklingsmæssige eller driftsmæssige forhold i en virksomhed eller på forretningskritiske områder i en virksomhed.

 • 7) Virksomhed: Alle erhvervsdrivende virksomheder uanset organisationsform.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Tilladelse til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter

§5 En udenlandsk investor, der har til hensigt at foretage en udenlandsk direkte investering ved at erhverve en kvalificeret andel i en virksomhed hjemmehørende i Danmark inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter, der er omfattet af § 6, skal på forhånd ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til investeringen.

Stk. 2 Som kvalificeret andel betragtes direkte eller indirekte besiddelse af eller kontrol over mindst 10 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne eller tilsvarende kontrol ved andre midler.

Stk. 3 Ved beregning af ejerandele eller stemmerettigheder indgår andele fra koncernforbundne virksomheder eller nærtbeslægtede personer samt tegningsretter og købsoptioner af kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved forøgelse af andelen, der medfører, at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., en tredjedel, 50 pct., to tredjedele eller 100 pct. af ejerandelen eller stemmerettighederne i den danske virksomhed.

Stk. 5 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved stiftelse af nye virksomheder.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af stk. 1-3 ved stiftelse af nye virksomheder efter stk. 5, om tilsvarende kontrol ved andre midler efter stk. 2 og om beregning af ejerandele eller stemmerettigheder efter stk. 3 og 4.

§6 Særligt følsomme sektorer og aktiviteter i forhold til den nationale sikkerhed eller offentlige orden som nævnt i § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1, omfatter følgende:

 • 1) Virksomheder inden for forsvarssektoren.

 • 2) Virksomheder inden for it-sikkerhedsfunktioner eller behandling af klassificerede oplysninger.

 • 3) Virksomheder, der producerer produkter med dobbelt anvendelse som defineret i § 2, nr. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 med senere ændringer.

 • 4) Virksomheder inden for anden kritisk teknologi end nr. 1-3.

 • 5) Virksomheder inden for kritisk infrastruktur.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om de særligt følsomme sektorer og aktiviteter, der er omfattet af stk. 1.

§7 En udenlandsk investor, som ikke er omfattet af undtagelserne i § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, og som har til hensigt at indgå en særlig økonomisk aftale inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet, der er omfattet af § 6, med en virksomhed hjemmehørende i Danmark eller en enhed omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, skal på forhånd ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til aftalen.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke aftaler der er omfattet af stk. 1.

§8 Senest 60 hverdage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse efter §§ 5 eller 7 meddeler Erhvervsstyrelsen, om den udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale kan tillades efter § 9, stk. 1 eller 2, eller skal forelægges for erhvervsministeren efter § 32, stk. 1. Fristen i 1. pkt. kan forlænges til 90 hverdage, hvis ansøgningen kræver nærmere undersøgelse, eller hvis den udenlandske investor afgiver tilsagn om afbødende foranstaltninger, herunder reviderede tilsagn, efter § 16. Fristen kan forlænges yderligere efter anmodning fra den udenlandske investor.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan kræve alle oplysninger af den udenlandske investor, som er nødvendige for at vurdere, om den påtænkte investering eller aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Erhvervsstyrelsen kan endvidere indhente oplysninger fra den danske virksomhed eller enhed, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, med henblik på bl.a. at verificere oplysninger fra den udenlandske investor eller indhente oplysninger om den danske virksomhed eller enhed, herunder om ledelsesstruktur og forretningsområder. Hvis de krævede oplysninger ikke udleveres til Erhvervsstyrelsen eller ikke er bekræftet af en godkendt revisor efter stk. 3, kan styrelsen meddele den udenlandske investor, at ansøgningen ikke kan behandles på det foreliggende grundlag.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at afgivne oplysninger efter stk. 2, 1. pkt., eller regler udstedt i medfør af denne lov ledsages af en erklæring fra en revisor, der er godkendt efter revisorloven, om rigtigheden af disse oplysninger. Den, der afgiver en erklæring efter 1. pkt., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af den udenlandske investor.

Stk. 4 Andre oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har modtaget eller indhentet, herunder i forbindelse med koordination af screening af udenlandske investeringer i EU efter § 23, stk. 1, kan indgå i undersøgelser efter stk. 1.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om procedurer for ansøgning om tilladelse.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling af gebyr for administration af reglerne om ansøgning om tilladelse efter §§ 5 og 7.

§9 Finder Erhvervsstyrelsen, at en ansøgning om at erhverve en kvalificeret andel efter § 5 eller en ansøgning om en særlig økonomisk aftale efter § 7 ikke kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, udsteder Erhvervsstyrelsen tilladelse til investeringen eller aftalen. Tilladelse efter 1. pkt. kan meddeles på nærmere vilkår, hvis den udenlandske investor har afgivet tilsagn om vilkår efter § 16.

Stk. 2 Er ansøgningen forelagt for erhvervsministeren efter § 32, stk. 1, kan ministeren tillade investeringen eller aftalen efter stk. 1.

Stk. 3 Har en virksomhed omfattet af § 2, stk. 2-4, eller en enhed omfattet af regler fastsat i medfør af § 2, stk. 5, fået tilladelse til en udenlandsk direkte investering eller en særlig økonomisk aftale efter stk. 1, og sker der efterfølgende ændringer af, hvem der har kontrol med eller betydelig indflydelse på virksomheden eller enheden, skal virksomheden eller enheden ansøge om ny tilladelse efter §§ 5 eller 7.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan ændre eller tilbagekalde en afgørelse om tilladelse efter stk. 1 i følgende tilfælde:

 • 1) Afgørelsen er truffet på grundlag af urigtige eller vildledende oplysninger fra parterne i sagen.

 • 2) Parterne i afgørelsen overholder ikke aftalte vilkår.

 • 3) Parterne i afgørelsen overholder ikke pligten til at søge om tilladelse ved forøgelse af andelen i virksomheden efter § 5, stk. 4.

 • 4) Parterne i afgørelsen overholder ikke pligten til at indsende en årlig redegørelse, jf. § 16, stk. 2, eller § 17, stk. 2.

Stk. 5 Har erhvervsministeren truffet afgørelse om tilladelse efter stk. 2, kan Erhvervsstyrelsen tilsvarende ændre eller tilbagekalde afgørelsen efter stk. 4.

Stk. 6 I tilfælde af at ændrede forhold medfører alvorlige trusler mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, kan erhvervsministeren tilbagekalde en tilladelse efter stk. 1.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Anmeldelse af andre udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler af betydning for den nationale sikkerhed eller offentlige orden

§10 En udenlandsk investor, som ikke er omfattet af undtagelserne i § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, kan indgive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en påtænkt eller gennemført udenlandsk direkte investering, hvis investeringen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden og den udenlandske investor direkte eller indirekte opnår besiddelse af eller kontrol over mindst 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed hjemmehørende i Danmark eller tilsvarende kontrol ved andre midler.

Stk. 2 Ved beregning af ejerandele eller stemmerettigheder indgår andele fra koncernforbundne virksomheder eller nærtbeslægtede personer samt tegningsretter og købsoptioner af kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om tilsvarende kontrol ved andre midler efter stk. 1 og om beregning af ejerandele eller stemmerettigheder efter stk. 2.

§11 En udenlandsk investor, som ikke er omfattet af undtagelserne i § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, kan indgive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en påtænkt eller gennemført særlig økonomisk aftale med en virksomhed hjemmehørende i Danmark eller en enhed, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, hvis aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§12 Erhvervsstyrelsen undersøger, om en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, der er anmeldt efter §§ 10 eller 11, kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Stk. 2 Senest 60 hverdage efter at Erhvervsstyrelsen har modtaget en fuldstændig anmeldelse efter §§ 10 eller 11, meddeler Erhvervsstyrelsen, om den udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale kan godkendes efter § 13, stk. 1 eller 2, eller skal forelægges erhvervsministeren efter § 32, stk. 1. Fristen kan forlænges yderligere efter anmodning fra den udenlandske investor.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan afkræve den udenlandske investor alle oplysninger, som er nødvendige for at vurdere, om den påtænkte udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark. Erhvervsstyrelsen kan endvidere indhente oplysninger hos den danske virksomhed med henblik på at verificere oplysninger fra den udenlandske investor eller indhente oplysninger om den danske virksomhed eller enhed, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, herunder om ledelsesstruktur og forretningsområder. Hvis de krævede oplysninger ikke udleveres til Erhvervsstyrelsen eller ikke er bekræftet af en godkendt revisor efter stk. 5, kan styrelsen meddele den udenlandske investor, at anmeldelsen ikke kan behandles på det foreliggende grundlag.

Stk. 4 Andre oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har modtaget eller indhentet, herunder i forbindelse med koordinering af screening af udenlandske investeringer i EU efter § 23, stk. 1, kan indgå i undersøgelser efter stk. 1.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at afgivne oplysninger efter stk. 3, 1. pkt., eller regler udstedt i medfør af denne lov ledsages af en erklæring fra en revisor, der er godkendt efter revisorloven, om rigtigheden af disse oplysninger. Den, der afgiver en erklæring efter 1. pkt., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af den udenlandske investor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om procedurer for anmeldelse af udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling af gebyr for administration af reglerne om anmeldelse efter §§ 10 eller 11.

§13 Finder Erhvervsstyrelsen, at en udenlandsk direkte investering eller en særlig økonomisk aftale, der er anmeldt efter §§ 10 eller 11, ikke udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, godkender Erhvervsstyrelsen investeringen eller aftalen.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan godkende den udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale på nærmere vilkår, hvis den udenlandske investor har afgivet tilsagn om vilkår, jf. § 16.

Stk. 3 Er anmeldelsen forelagt for erhvervsministeren efter § 32, stk. 1, kan ministeren godkende investeringen eller aftalen efter stk. 1 eller 2.

Stk. 4 Har Erhvervsstyrelsen ikke inden for 60 hverdage efter tidspunktet for anmeldelsen givet den udenlandske investor underretning efter § 12, stk. 1, betragtes dette som en afgørelse om godkendelse af investeringen, medmindre Erhvervsstyrelsen har afgivet meddelelse om, at anmeldelsen ikke kan behandles på det foreliggende grundlag efter § 12, stk. 3, eller den udenlandske investor har anmodet om en længere frist efter § 12, stk. 2.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan ændre eller tilbagekalde en godkendelse efter stk. 1 eller 2 i følgende tilfælde:

 • 1) Afgørelsen er truffet på grundlag af urigtige eller vildledende oplysninger fra parterne i sagen.

 • 2) Parterne i afgørelsen overholder ikke aftalte vilkår.

 • 3) Parterne i afgørelsen overholder ikke pligten til at indsende en årlig redegørelse efter § 16, stk. 2, eller § 17, stk. 2.

Stk. 6 Har erhvervsministeren truffet afgørelse om godkendelse efter stk. 3, kan Erhvervsstyrelsen tilsvarende ændre eller tilbagekalde afgørelsen efter stk. 5.

Stk. 7 I tilfælde af at ændrede forhold medfører alvorlige trusler mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, kan erhvervsministeren tilbagekalde en godkendelse efter stk. 1.

§14 Får Erhvervsstyrelsen formodning om, at en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, der er omfattet af §§ 10 eller 11, men som ikke er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, kan styrelsen beslutte at indlede en undersøgelse i op til 5 år fra investeringens eller aftalens gennemførelse. § 12, stk. 3-5, og § 13, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Afgørelseskriterier

§15 Ved vurderingen af, om en udenlandsk direkte investering eller en særlig økonomisk aftale efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, skal der i forhold til den danske virksomhed, som investeringen eller aftalen vedrører, tages hensyn til alle relevante omstændigheder og foreliggende oplysninger, herunder følgende kriterier:

 • 1) Om den danske virksomhed opererer inden for eller påvirker kritisk infrastruktur.

 • 2) Om den danske virksomhed behandler eller har adgang til klassificerede oplysninger eller følsomme personoplysninger.

 • 3) Den danske virksomheds position på det danske marked, herunder muligheder for substitution.

 • 4) Om den danske virksomhed hører til forsvarsindustrien eller producerer produkter med dobbelt anvendelse eller anden kritisk teknologi af betydning for den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

 • 5) Om den danske virksomhed beskæftiger sig med forsyning af kritiske råvarer, herunder energi, og fødevaresikkerhed.

Stk. 2 Ved vurderingen af, om en udenlandsk direkte investering eller en særlig økonomisk aftale efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, skal der i forhold til den udenlandske investor tages hensyn til alle relevante omstændigheder og foreliggende oplysninger, herunder følgende kriterier:

 • 1) Om den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres af en udenlandsk regering, udenlandske statslige organer eller udenlandske væbnede styrker, herunder gennem ejerforhold eller betydelig finansiering.

 • 2) Om den udenlandske investor er eller har været involveret i aktiviteter, der påvirker sikkerheden eller den offentlige orden i en EU-medlemsstat eller i andre venligtsindede og allierede lande.

 • 3) Om der er en alvorlig risiko for, at den udenlandske investor deltager i eller har relationer til ulovlige eller kriminelle aktiviteter af betydning for den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

 • 4) Om der er indikationer på, at den udenlandske investor bevidst forsøger at omgå screeningsreglerne, f.eks. gennem anvendelse af stråmandslignende selskabskonstruktioner.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om kriterierne efter stk. 1 og 2 og andre kriterier til bedømmelse af, om en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Tilsagn om vilkår for gennemførelse af investeringer (aftalte vilkår)

§16 Efter forhandling med Erhvervsstyrelsen kan en udenlandsk investor afgive tilsagn om at overholde nærmere aftalte vilkår for gennemførelse af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 5 eller 7 eller §§ 10 eller 11 med henblik på at forhindre, at investeringen eller aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Stk. 2 Er en ansøgning om eller en anmeldelse af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale forelagt for erhvervsministeren efter § 32, stk. 1, kan en udenlandsk investor efter forhandling med ministeren afgive tilsagn om at overholde nærmere aftalte vilkår for investeringen eller aftalen efter stk. 1.

Stk. 3 Tilsagn om vilkår efter stk. 1 eller 2 skal overholdes, så længe den pågældende udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale opretholdes. Den udenlandske investor skal årligt indsende en redegørelse for, hvorledes det er sikret, at de aftalte vilkår er overholdt i årets løb. Redegørelsen skal være ledsaget af en erklæring om rigtigheden af oplysningerne fra en revisor, der er godkendt efter revisorloven.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Påbud, forbud og afslag

§17 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere vilkår som betingelse for tilladelse til eller godkendelse af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 5 eller 7 eller §§ 10 eller 11.

Stk. 2 Vilkår fastsat efter stk. 1 skal overholdes, så længe den pågældende udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale opretholdes. § 16, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§18 Erhvervsministeren kan give afslag på eller nedlægge forbud mod gennemførelse af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 5 eller 7 eller §§ 10 eller 11, hvis investeringen eller aftalen udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden og det ikke har været muligt at afbøde denne ved nærmere vilkår for investeringens eller aftalens gennemførelse efter §§ 16 eller 17.

§19 Erhvervsministeren kan give påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 10 eller 11, hvis ministeren træffer afgørelse om, at investeringen eller aftalen udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

§20 Erhvervsstyrelsen kan nedlægge et midlertidigt forbud mod gennemførelsen af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, der er anmeldt efter §§ 10 eller 11, men ikke endeligt gennemført, indtil Erhvervsstyrelsen har truffet en afgørelse efter § 13, stk. 1 eller 2. Dette gælder dog ikke, hvis fristen i § 13, stk. 4, er overskredet.

Stk. 2 Har Erhvervsstyrelsen nedlagt et midlertidigt forbud efter stk. 1, og er sagen forelagt for erhvervsministeren efter § 32, stk. 1, gælder det midlertidige forbud, indtil ministeren har truffet afgørelse efter § 32, stk. 2.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Ekspropriation

§21 Erhvervsministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov, iværksætte ekspropriation af privat ejendom.

Stk. 2 Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved ekspropriation efter stk. 1.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Kontrol med udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler

§22 Generel bestemmelse om Erhvervsstyrelsens kontrol
Erhvervsstyrelsen fører kontrol med udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler i Danmark, der er omfattet af denne lov.

Stk. 2 Kontrollen omfatter følgende forhold:

 • 1) Rigtigheden af oplysninger ved ansøgning om tilladelse.

 • 2) Overholdelse af vilkår aftalt eller fastsat i tilladelser eller godkendelser efter denne lov.

 • 3) Udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der er anmeldt efter denne lov.

 • 4) Udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler omfattet af denne lov, der ikke er anmeldt.

 • 5) Udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, hvor der i strid med denne lov ikke er ansøgt om tilladelse.

Stk. 3 Kontrollen kan i særlige tilfælde udføres som en tilfældig stikprøvevis kontrol.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsens kontrol efter denne lov kan gennemføres i forbindelse med kontrol eller undersøgelse i medfør af anden lovgivning på styrelsens område. Erhvervsstyrelsens kontrol kan tilrettelægges i samarbejde med andre myndigheder, som udfører kontrol i henhold til lovgivning på deres område.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler til brug for styrelsens tilsyns- og kontrolopgaver i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov. Det samme gælder andre myndigheder, som deltager i kontrollen sammen med Erhvervsstyrelsen efter stk. 4 og efter regler, der er fastsat i medfør af stk. 7. Kontrolbesøg efter 1. pkt. skal ske som på forhånd varslede besøg.

Stk. 6 Virksomheder, der er omfattet af denne lov, skal yde Erhvervsstyrelsen den nødvendige bistand til tilsyns- og kontrolopgavernes effektive gennemførelse efter stk. 5, herunder udlevere relevante oplysninger, give adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler og bistå ved kontrolbesøget.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om samarbejdet med andre myndigheder efter stk. 4 og 5 efter forhandling med disse myndigheder.

§23 Koordination af kontrol af udenlandske direkte investeringer i EU
Erhvervsstyrelsen er nationalt kontaktpunkt i forhold, der vedrører gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen. Erhvervsstyrelsen varetager som nationalt kontaktpunkt de forpligtelser, der følger af forordningens samarbejdsmekanisme i forbindelse med screening af udenlandske direkte investeringer.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om samarbejdet med andre myndigheder om varetagelsen af opgaverne som nationalt kontaktpunkt efter stk. 1 efter forhandling med disse myndigheder.

§24 Kontrol ved modtagelse af ansøgninger om tilladelser til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler
Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af rigtigheden af oplysninger i forbindelse med ansøgninger om tilladelser til udenlandske direkte investeringer eller særlige økonomiske aftaler efter §§ 5 eller 7.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan afvise ansøgninger om tilladelser, som indeholder væsentlige fejl og mangler.

§25 Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol af udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler
Erhvervsstyrelsen gennemfører en risikobaseret kontrol af overholdelse af vilkår for tilladelser til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der er aftalt eller fastsat efter §§ 16 eller 17.

§26 Erhvervsstyrelsen gennemfører en risikobaseret kontrol af udenlandske direkte investeringer eller særlige økonomiske aftaler, der er anmeldt efter §§ 10 eller 11, for at forhindre, at de kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

§27 Får Erhvervsstyrelsen formodning om, at en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, der er omfattet af denne lov, og som ikke er anmeldt efter §§ 10 eller 11, kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, kan styrelsen gennemføre en nærmere undersøgelse af investeringen eller aftalen. Tilsvarende gælder, hvis Erhvervsstyrelsen bliver bekendt med, at der i strid med §§ 5 eller 7 er gennemført en investering eller indgået en aftale uden tilladelse.

§28 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, der er omfattet af denne lov.

§29 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrol efter §§ 25-27 forlange de oplysninger af den udenlandske investor, som er nødvendige for at kunne tage stilling til, om loven og regler fastsat i medfør af loven er overholdt, eller om den udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Erhvervsstyrelsen kan endvidere indhente oplysninger hos den danske virksomhed eller enhed med henblik på bl.a. at verificere oplysninger fra den udenlandske investor eller indhente oplysninger om den danske virksomhed eller enhed, herunder om ledelsesstruktur og forretningsområder.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan, i forbindelse med at styrelsen stiller krav om oplysninger efter stk. 1, 1. pkt., kræve, at den udenlandske investor indhenter en erklæring fra en revisor om rigtigheden af bestemte oplysninger. Den, der afgiver en erklæring efter 1. pkt., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af den udenlandske investor. Kun revisorer, som er godkendte i henhold til revisorloven, kan afgive erklæring efter 1. pkt.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om erklæringer fra godkendte revisorer efter stk. 2, § 8, stk. 3, § 12, stk. 5, og § 16, stk. 3.

§30 Erhvervsstyrelsen kan, når det findes hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter §§ 25-27 iværksættes eller er blevet iværksat. Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrollen.

Stk. 2 Efterlever en udenlandsk investor ikke et påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter § 19 eller § 31, stk. 2, inden for den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen offentliggøre dette og informere herom gennem samarbejdsmekanismen efter § 23.

Stk. 3 Offentliggørelsen efter stk. 1 og 2 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Erhvervsstyrelsen bestemmer, hvordan offentliggørelsen sker.

Stk. 4 Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan ikke ske, hvis offentliggørelsen vurderes at ville være en trussel mod en igangværende efterforskning eller undersøgelse, eller hvis offentliggørelsen vil forvolde uforholdsmæssig stor skade for den udenlandske investor.

§31 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med en kontrol efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov påtale en overtrædelse eller påbyde, at en overtrædelse skal bringes til ophør.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan endvidere give påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 5 eller 7 eller §§ 10 eller 11 i følgende tilfælde:

 • 1) Vilkår for en investering eller aftale fastsat efter § 17, stk. 1, bliver ikke overholdt, mens den pågældende investering eller aftale opretholdes.

 • 2) En investering eller aftale bliver i strid med en tilbagekaldelse efter § 9, stk. 4-6, eller § 13, stk. 5-7, ikke afviklet.

 • 3) Der er i strid med §§ 5 eller 7 ikke ansøgt om tilladelse til investeringen eller aftalen.

 • 4) Den udenlandske investor udleverer ikke de oplysninger, som styrelsen har forlangt efter § 29, til styrelsen.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for efterlevelsen af et påbud efter stk. 1 om at bringe en overtrædelse til ophør og et påbud efter stk. 2 om at afvikle en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale.

Kapitel 9
1
Forarbejder

Kompetent myndighed og afgørelseskompetence

§32 Erhvervsstyrelsen er kompetent myndighed og træffer afgørelser efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2. Vurderer Erhvervsstyrelsen, at en ansøgt udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 5 eller 7 eller en anmeldt udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 10 eller 11 kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, og at truslen ikke kan afbødes ved aftalte vilkår for investeringens eller aftalens gennemførelse efter § 16, forelægger styrelsen ansøgningen eller anmeldelsen for erhvervsministeren efter stk. 2 og 3.

Stk. 2 I sager, der forelægges erhvervsministeren efter stk. 1, indleder erhvervsministeren forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, forsvarsministeren og andre relevante ressortministre. På baggrund af forhandlingerne træffer erhvervsministeren afgørelse om følgende:

 • 1) Tilladelse efter § 9, stk. 2, til en ansøgning om en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 5 eller 7 eller godkendelse efter § 13, stk. 3, af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale anmeldt efter §§ 10 eller 11.

 • 2) Tilladelse efter § 17, stk. 1, til en ansøgt udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 5 eller 7 eller godkendelse efter § 17, stk. 1, af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale anmeldt efter §§ 10 eller 11 på nærmere fastsatte vilkår.

 • 3) Afslag efter § 18 på tilladelse til en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 5 eller 7 eller forbud efter § 18 mod en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale anmeldt efter §§ 10 eller 11.

 • 4) Påbud efter § 19 om afvikling af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 10 eller 11, der udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, uanset om investeringen eller aftalen er anmeldt eller ikke er anmeldt.

Stk. 3 Afgørelser efter stk. 2, nr. 1, meddeles af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan bemyndige Erhvervsstyrelsen til at udøve nærmere angivne beføjelser, der i stk. 2 er tillagt erhvervsministeren.

Kapitel 10
1
Forarbejder

Kommunikation m.v.

§33 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og elektronisk signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§34 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at Erhvervsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

§35 Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer en entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 11
1
Forarbejder

Sprogkrav

§36 Erhvervsstyrelsen kan sagsbehandle og træffe afgørelse på engelsk, hvis den udenlandske investor ønsker det. Har Erhvervsstyrelsen truffet afgørelse på engelsk, skal der foreligge et dansk resumé af afgørelsen.

§37 Ansøgninger om tilladelse, anmeldelser, tilsagn om vilkår m.v., som indsendes til Erhvervsstyrelsen, skal være affattet på dansk eller engelsk. Erhvervsstyrelsen kan forlange, at dokumenter indsendes i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk.

Kapitel 12
1
Forarbejder

Tavshedspligt og offentlighed

§38 Reglerne om aktindsigt og egenacces i lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse for sager, som behandles efter denne lov.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen og erhvervsministeren kan uanset reglerne om partens aktindsigt i forvaltningsloven efter høring af relevante myndigheder bestemme, at oplysninger, der er indgået i en afgørelse efter § 9, stk. 1, 2 eller 4-6, § 13, § 17, stk. 1, §§ 18 eller 19, § 20, stk. 1, og § 31, ikke kan videregives til de parter, som afgørelsen angår, når dette er nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

§39 Erhvervsstyrelsens og Erhvervsministeriets ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem varetagelse af myndighedsopgaver efter denne lov, jf. dog § 30. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Erhvervsstyrelsens og Erhvervsministeriets drift, og eksperter, der handler på styrelsens eller ministeriets vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2 Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke personer som nævnt i stk. 1 til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fortrolige oplysninger uanset stk. 1 kan videregives til nærmere angivne myndigheder.

Stk. 4 Alle, der efter regler fastsat i medfør af stk. 3 modtager fortrolige oplysninger fra Erhvervsstyrelsen eller Erhvervsministeriet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet tavshedspligten som nævnt i stk. 1.

Kapitel 13
1
Forarbejder

Domstolsprøvelse

§40 Erhvervsministerens og Erhvervsstyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§41 Søgsmål til prøvelse af påbud, forbud eller vilkår efter §§ 17-20 og § 31, stk. 2, kan indbringes for domstolene ved at anlægge sag mod erhvervsministeren, dog for afgørelser truffet efter § 20 eller § 31, stk. 2, mod Erhvervsstyrelsen, ved Københavns Byret. I afgørelsen af sagen ved byretten deltager tre dommere.

Stk. 2 Søgsmål til prøvelse af påbud, forbud eller vilkår efter §§ 17-20 og § 31, stk. 2, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende part.

Stk. 3 Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan i særlige tilfælde lade personer, der er ansat i Politiets Efterretningstjeneste, møde for erhvervsministeren eller Erhvervsstyrelsen i retten som rettergangsfuldmægtig.

§42 Som part i sagen for det offentlige anses erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, dog for afgørelser truffet efter § 20 og § 31, stk. 2, Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Retten beskikker en særlig advokat til at varetage interesser for den, der har indbragt sagen for retten, eller som er indtrådt som part i sagen, og på vegne af denne udøve partsbeføjelser med hensyn til oplysninger omfattet af en bestemmelse efter § 38, stk. 2. Om salær og godtgørelse for udlæg til den særlige advokat gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

Stk. 3 Den særlige advokat efter stk. 2 skal underrettes om alle retsmøder i sagen og er berettiget til at deltage i disse. Den særlige advokat skal gøres bekendt med og have udleveret kopi af det materiale, som indgår i sagen for retten, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan dog beslutte, at der af hensyn til den nationale sikkerhed eller offentlige orden ikke kan udleveres kopi til den særlige advokat. Det samme gælder for Erhvervsstyrelsen i forhold til afgørelser truffet efter § 20 og § 31, stk. 2. Beslutningen kan af den særlige advokat indbringes for retten.

§43 Oplysninger omfattet af en bestemmelse efter § 38, stk. 2, videregives ikke til parten, men alene til den særlige advokat beskikket efter § 42, stk. 2. Når sådanne oplysninger er videregivet til den særlige advokat, må vedkommende ikke drøfte sagen med parten eller dennes advokat og må ikke udtale sig i retsmøder, hvor parten eller dennes advokat er til stede. Parten og dennes advokat kan til enhver tid give skriftlige meddelelser til den særlige advokat om sagen.

Stk. 2 Retten kan af egen drift eller efter begæring fra den særlige advokat beskikket efter § 42, stk. 2, beslutte, at oplysninger, der er indgået i erhvervsministerens afgørelse efter § 17, stk. 1, eller §§ 18 eller 19 eller Erhvervsstyrelsens afgørelse efter § 20, stk. 1, eller § 31, stk. 2, videregives til parten og dennes advokat, hvis sikkerhedsmæssige forhold ikke kan begrunde erhvervsministerens eller Erhvervsstyrelsens bestemmelse efter § 38, stk. 2. Afgørelsen træffes ved kendelse, og efter at den særlige advokat og erhvervsministeren eller dennes bemyndigede, dog for afgørelser truffet efter § 20 eller § 31, stk. 2, Erhvervsstyrelsen, har haft lejlighed til at udtale sig. Kendelsen kan kæres af de i 2. pkt. nævnte personer eller myndigheder. Kære af en afgørelse om, at oplysninger videregives, har opsættende virkning.

Stk. 3 Har retten truffet afgørelse efter stk. 2, 1. pkt., kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, bestemme, at de pågældende oplysninger ikke indgår i sagen for retten.

Stk. 4 Ingen må deltage som dommer i sagen, hvis den pågældende har truffet afgørelse efter stk. 2, 1. pkt., eller i øvrigt har haft adgang til oplysninger omfattet af en sådan afgørelse og justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har truffet beslutning efter stk. 3 om, at de pågældende oplysninger ikke indgår i sagen for retten.

§44 Den del af et retsmøde, der angår eller hvori der fremlægges eller behandles oplysninger omfattet af en beslutning efter § 38, stk. 2, og som ikke er omfattet af en afgørelse efter § 43, stk. 2, holdes for lukkede døre. I denne del af et retsmøde deltager den særlige advokat beskikket efter § 42, stk. 2, men ikke parten og dennes advokat.

Stk. 2 Retten bestemmer, hvordan retsmøder, der efter stk. 1 helt eller delvis holdes for lukkede døre, gennemføres.

§45 Retten træffer afgørelse, efter at parterne og den særlige advokat beskikket efter § 42, stk. 2, har haft lejlighed til at udtale sig.

§46 Justitsministeren antager et antal advokater, der kan beskikkes efter § 42, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om de pågældende advokater, herunder om vagtordninger, om vederlag for at stå til rådighed og om sikkerhedsmæssige spørgsmål.

§47 Reglerne i dette kapitel om sagens behandling i byretten gælder tilsvarende for sagens behandling i landsretten og Højesteret.

Kapitel 14
1
Forarbejder

Bestemmelser om afvikling af udenlandske direkte investeringer og ugyldighed af særlige økonomiske aftaler

§48 Efterleves et påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering efter § 19 eller § 31, stk. 2, ikke inden for den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen ophæve den stemmeret, der er knyttet til ejerandele i den danske virksomhed, der tilhører den pågældende udenlandske investor. Har Erhvervsstyrelsen ophævet stemmeretten, kan ejerandelene ikke indgå ved opgørelse af de stemmeberettigede ejerandele.

Stk. 2 Særlige økonomiske aftaler, der er i strid med et afslag eller forbud efter § 18 eller et påbud om afvikling af en særlig økonomisk aftale efter § 19 eller § 31, stk. 2, er uden gyldighed mellem parterne.

Kapitel 15
1
Forarbejder

Ikrafttræden

§49 Loven træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der er gennemført inden den 1. september 2021.

Kapitel 16
1
Forarbejder

Territorialbestemmelser

§50 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside