Investeringsscreeningsloven

Denne konsoliderede version af investeringsscreeningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

Lov nr. 842 af 10. maj 2021,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 27. oktober 2023,
som ændret ved lov nr. 674 af 11. juni 2024

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål, anvendelsesområde og definitioner
Formål
§ 1

Formålet med denne lov er at forhindre, at udenlandske direkte investeringer, særlige økonomiske aftaler og kontrakter vedrørende etablering, medejerskab og drift af energiøen i Nordsøen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark, gennem screening og eventuelle indgreb over for sådanne investeringer og aftaler.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse, hvis der i anden lovgivning er fastsat regler om screening af og eventuelt indgreb over for udenlandske direkte investeringer, særlige økonomiske aftaler og kontrakter vedrørende etablering, medejerskab og drift af energiøen i Nordsøen af hensyn til den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Anvendelsesområdet for udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler
§ 2

Denne lov finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages eller indgås af udenlandske statsborgere. Dog finder §§ 7, 10 og 11 ikke anvendelse på statsborgere fra EU- og EFTA-lande.

Stk. 2 Denne lov finder endvidere anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages eller indgås af følgende, jf. dog stk. 3 og 4:

 • 1) Virksomheder, der ikke er hjemmehørende her i riget. Dette gælder også, selv om virksomheden har et fast driftssted i Danmark.

 • 2) Virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, hvis virksomheden er en dattervirksomhed eller en filial af en virksomhed, der ikke er hjemmehørende her i riget.

 • 3) Virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, hvis en udenlandsk statsborger omfattet af stk. 1 eller en virksomhed, der ikke er hjemmehørende her i riget, har kontrol med eller betydelig indflydelse på den.

Stk. 3 Uanset stk. 2 finder §§ 7, 10 og 11 ikke anvendelse på virksomheder, der er hjemmehørende i et EU- eller EFTA-land, forudsat at virksomheden ikke er under kontrol eller betydelig indflydelse af statsborgere fra et land uden for EU eller EFTA eller af virksomheder, der er hjemmehørende i et land uden for EU eller EFTA.

Stk. 4 Uanset stk. 2 finder loven anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler foretaget eller indgået af en virksomhed hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne, hvis udenlandske statsborgere eller virksomheder hjemmehørende uden for riget har kontrol med eller betydelig indflydelse på virksomheden.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte regler om, at denne lov finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages af andre juridiske personer end nævnt i stk. 2-4, hvis investeringen eller aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

§ 3

Denne lov finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer i og særlige økonomiske aftaler med virksomheder hjemmehørende i Danmark.

Stk. 2 Herudover finder loven anvendelse på stiftelse af nye virksomheder i Danmark inden for særligt følsomme sektorer eller aktiviteter omfattet af § 6.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte regler om, at denne lov finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer i og særlige økonomiske aftaler med andre danske enheder end nævnt i stk. 1, hvis investeringen eller aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

Anvendelsesområdet for kontrakter vedrørende etablering, medejerskab og drift af energiøen i Nordsøen
§ 3a

Loven finder anvendelse på kontrakter vedrørende etablering, medejerskab og drift af en energiø placeret i den eksklusive økonomiske zone i Nordsøen, der indgås i forbindelse med visse udbud efter lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 2 og 3 og kapitel 2 og 3 finder ikke anvendelse for kontrakter omfattet af stk. 1.

Definitioner
§ 4

I denne lov forstås ved:

 • 1) National sikkerhed: Forhold, der vedrører Danmarks territorielle integritet og befolkningens overlevelse. Trusler mod den nationale sikkerhed omhandler bl.a. handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en risiko for forstyrrelse af internationale relationer, nationernes fredelige sameksistens eller danske militære interesser, og handlinger, der har til hensigt at forvolde Danmark skade, herunder forbrydelser mod statens selvstændighed eller forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder.

 • 2) Offentlig orden: Forhold, der vedrører Danmarks evne til at opretholde et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund, uden at forholdene dermed berører den nationale sikkerhed.

 • 3) Udenlandsk investor: En fysisk person eller virksomhed omfattet af § 2, stk. 1-4, eller en enhed omfattet af regler fastsat i medfør af § 2, stk. 5, som har til hensigt at foretage eller har foretaget en udenlandsk direkte investering, eller som har til hensigt at indgå eller har indgået en særlig økonomisk aftale.

 • 4) Udenlandsk direkte investering: Erhvervelse af kontrol med eller betydelig indflydelse på en virksomhed hjemmehørende i Danmark ved direkte eller indirekte besiddelse af eller kontrol over ejerandele eller stemmerettigheder i virksomheden eller tilsvarende kontrol ved andre midler, herunder køb af aktiver og langfristede lån. Endvidere omfattes stiftelse af en ny virksomhed i Danmark i en særligt følsom sektor med tilsvarende kontrol eller betydelig indflydelse.

 • 5) Særlig økonomisk aftale: Et joint venture eller en drifts-, leverandør- eller serviceaftale, der indgås med en virksomhed hjemmehørende i Danmark omfattet af § 3, stk. 1, eller en anden enhed omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, hvis en udenlandsk investor derved opnår kontrol med eller betydelig indflydelse på virksomheden eller enheden.

 • 6) Kontrol eller betydelig indflydelse: Bestemmende indflydelse på beslutninger om ledelsesmæssige, finansielle, udviklingsmæssige eller driftsmæssige forhold i en virksomhed eller på forretningskritiske områder i en virksomhed.

 • 7) Virksomhed: Alle erhvervsdrivende virksomheder uanset organisationsform.

Kapitel 2 1 Tilladelse til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter
§ 5

En udenlandsk investor, der har til hensigt at foretage en udenlandsk direkte investering ved at erhverve en kvalificeret andel i en virksomhed hjemmehørende i Danmark inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter, der er omfattet af § 6, skal på forhånd ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til investeringen.

Stk. 2 Som kvalificeret andel betragtes direkte eller indirekte besiddelse af eller kontrol over mindst 10 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne eller tilsvarende kontrol ved andre midler.

Stk. 3 Ved beregning af ejerandele eller stemmerettigheder indgår andele fra koncernforbundne virksomheder eller nærtbeslægtede personer samt tegningsretter og købsoptioner af kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved forøgelse af andelen, der medfører, at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., en tredjedel, 50 pct., to tredjedele eller 100 pct. af ejerandelen eller stemmerettighederne i den danske virksomhed.

Stk. 5 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved stiftelse af nye virksomheder.

§ 6

Særligt følsomme sektorer og aktiviteter i forhold til den nationale sikkerhed eller offentlige orden som nævnt i § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1, omfatter følgende:

 • 1) Virksomheder inden for forsvarssektoren.

 • 2) Virksomheder inden for it-sikkerhedsfunktioner eller behandling af klassificerede oplysninger.

 • 3) Virksomheder, der producerer produkter med dobbelt anvendelse som defineret i artikel 2, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2021/821.

 • 4) Virksomheder inden for anden kritisk teknologi end nr. 1-3.

 • 5) Virksomheder inden for kritisk infrastruktur.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om de særligt følsomme sektorer og aktiviteter, der er omfattet af stk. 1. Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

§ 7

En udenlandsk investor, som ikke er omfattet af undtagelserne i § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, og som har til hensigt at indgå en særlig økonomisk aftale inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet, der er omfattet af § 6, med en virksomhed hjemmehørende i Danmark eller en enhed omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, skal på forhånd ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til aftalen.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke aftaler der er omfattet af stk. 1. Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

§ 8

(Ophævet)

§ 9

(Ophævet)

Kapitel 2 a Ansøgning om tilladelse til kontrakter vedrørende etablering, medejerskab og drift af energiøen i Nordsøen
§ 9a

En kontraktpart skal forud for indgåelse af en kontrakt med en ordregiver ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå kontrakten, hvis kontrakten vedrører etablering, medejerskab og drift af en energiø placeret i den eksklusive økonomiske zone i Nordsøen og indgås i henhold til lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen.

§ 9b

Erhvervsministeren kan efter anmodning fra klima-, energi- og forsyningsministeren beslutte, at alle deltagere ved et udbud af en kontrakt efter § 9 a skal ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå kontrakten.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for indgivelse af ansøgninger efter stk. 1.

Kapitel 3 1 Anmeldelse af andre udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler af betydning for den nationale sikkerhed eller offentlige orden
§ 10

En udenlandsk investor, som ikke er omfattet af undtagelserne i § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, kan indgive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en påtænkt eller gennemført udenlandsk direkte investering, hvis investeringen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden og den udenlandske investor direkte eller indirekte opnår besiddelse af eller kontrol over mindst 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed hjemmehørende i Danmark eller tilsvarende kontrol ved andre midler.

Stk. 2 Ved beregning af ejerandele eller stemmerettigheder indgår andele fra koncernforbundne virksomheder eller nærtbeslægtede personer samt tegningsretter og købsoptioner af kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om tilsvarende kontrol ved andre midler efter stk. 1 og om beregning af ejerandele eller stemmerettigheder efter stk. 2. Bekendtgørelse om procedurer for ansøgning om tilladelse til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler samt anmeldelse af udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler m.v.

§ 11

En udenlandsk investor, som ikke er omfattet af undtagelserne i § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, kan indgive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en påtænkt eller gennemført særlig økonomisk aftale med en virksomhed hjemmehørende i Danmark eller en enhed, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, hvis aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

§ 12

(Ophævet)

§ 13

(Ophævet)

§ 14

Får Erhvervsstyrelsen formodning om, at en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, der er omfattet af §§ 10 eller 11, men som ikke er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, kan styrelsen beslutte at indlede en undersøgelse i op til 5 år fra investeringens eller aftalens gennemførelse. § 14 c, stk. 1, 2, 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3 a Procedurer for ansøgning om tilladelse til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler samt anmeldelse af udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler
§ 14a

Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse i sager indgivet efter §§ 5, 7, 9 a eller 9 b og godkendelse af anmeldelser i sager indgivet efter §§ 10 eller 11, hvis det ansøgte eller anmeldte forhold ikke kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Tilladelse eller godkendelse efter 1. pkt. kan gives på nærmere vilkår, jf. § 16, stk. 1.

Stk. 2 Er en ansøgning efter §§ 5, 7, 9 a eller 9 b eller en anmeldelse efter §§ 10 eller 11 forelagt for erhvervsministeren efter § 32, stk. 1, kan ministeren give tilladelse eller godkendelse efter stk. 1.

Stk. 3 Tilladelse til ansøgninger efter §§ 9 a eller 9 b kan betinges af, at udvalgte underleverandører, der anvendes til opfyldelse af kontrakten, efter at tilladelsen er udstedt, skal godkendes, når disse ikke kendes på tidspunktet for en fuldstændigt oplyst ansøgning, jf. § 14 b, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 3. pkt. Den faseopdelte sagsbehandling og fristerne herfor i § 14 b, stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår godkendelse af underleverandører efter 1. pkt.

Stk. 4 Forpligtelsen til at ansøge om godkendelse efter stk. 3 påhviler den kontraktpart eller deltager, der har opnået en betinget tilladelse efter § 14 a, stk. 1 eller 2.

§ 14b

Erhvervsstyrelsen undersøger ud fra en faseopdelt sagsbehandling, om det ansøgte eller anmeldte i henhold til denne lov kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Stk. 2 Fase 1 indledes på baggrund af ansøgning om tilladelse efter §§ 5, 7, 9 a eller 9 b eller anmeldelse om godkendelse efter §§ 10 eller 11. Erhvervsstyrelsen meddeler ansøger eller anmelder, når ansøgningen er fuldstændigt oplyst med henblik på fase 1-screening. Fase 1-screeningen kan afsluttes med en afgørelse om tilladelse eller godkendelse efter § 14 a, stk. 1, eller ved at sagen overgår til fase 2-screening efter stk. 3 og 4.

Stk. 3 Kan det ansøgte eller anmeldte ikke tillades eller godkendes efter stk. 2, indledes en fase 2-screening. Erhvervsstyrelsen kan anmode ansøger eller anmelder om supplerende oplysninger til brug for fase 2-screeningen. Erhvervsstyrelsen meddeler ansøger eller anmelder, når ansøgningen eller anmeldelsen er fuldstændigt oplyst med henblik på fase 2-screening.

Stk. 4 Fase 2-screeningen efter stk. 3 kan afsluttes med en afgørelse efter § 14 a, stk. 1, 1. pkt., med en meddelelse fra Erhvervsstyrelsen om at indlede forhandlinger med ansøger eller anmelder om vilkår efter § 16, stk. 1, eller med, at ansøgningen eller anmeldelsen skal forelægges for erhvervsministeren efter § 32, stk. 1.

Stk. 5 Fase 1 skal være afsluttet senest 45 kalenderdage efter Erhvervsstyrelsens meddelelse til ansøger eller anmelder om, at ansøgningen eller anmeldelsen er fuldstændigt oplyst, jf. stk. 2, 2. pkt.

Stk. 6 Fase 2 skal være afsluttet senest 125 kalenderdage efter Erhvervsstyrelsens meddelelse til ansøger eller anmelder om, at fase 2-screening indledes, jf. stk. 3, 3. pkt. I de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen anmoder ansøger eller anmelder om supplerende oplysninger efter stk. 3, 2. pkt., regnes de 125 kalenderdage fra Erhvervsstyrelsens meddelelse til ansøger eller anmelder om, at de supplerende oplysninger er fuldstændige.

§ 14c

Erhvervsstyrelsen kan kræve alle oplysninger fra ansøger eller anmelder, som er nødvendige for at vurdere, om det ansøgte eller anmeldte kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Hvis de krævede oplysninger ikke udleveres til Erhvervsstyrelsen eller ikke er bekræftet af en godkendt revisor efter stk. 5, kan styrelsen meddele ansøger eller anmelder, at ansøgningen eller anmeldelsen ikke kan behandles på det foreliggende grundlag.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan endvidere indhente oplysninger hos relevante parter, herunder fra den danske virksomhed eller enhed, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, med henblik på bl.a. at verificere oplysninger fra ansøger eller anmelder eller indhente oplysninger om den danske virksomhed eller enhed, herunder om ledelsesstruktur og forretningsområder.

Stk. 3 Ved ansøgning om tilladelse efter §§ 9 a og 9 b kan Erhvervsstyrelsen for underleverandører, der forventes anvendt til opfyldelse af kontrakten, kræve oplysning om navn, kontaktoplysninger og oplysning om juridisk repræsentant.

Stk. 4 Andre oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har modtaget eller indhentet, kan indgå i undersøgelser efter § 14 b, stk. 2-4, herunder oplysninger modtaget i forbindelse med koordinering af screening af udenlandske investeringer i EU efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen med senere ændringer, jf. § 23, stk. 1.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at afgivne oplysninger efter stk. 1 og 3 eller regler udstedt i medfør af denne lov ledsages af en erklæring fra en revisor, der er godkendt efter revisorloven, om rigtigheden af disse oplysninger. Den, der afgiver en erklæring efter 1. pkt., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af ansøger eller anmelder.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling af gebyr for administrationen af reglerne om ansøgning om tilladelse og anmeldelse om godkendelse efter loven.

§ 14d

Har en virksomhed omfattet af § 2, stk. 2-4, eller en enhed omfattet af regler fastsat i medfør af § 2, stk. 5, fået tilladelse til en udenlandsk direkte investering eller en særlig økonomisk aftale efter § 14 a, stk. 1 og 2, og sker der efterfølgende ændringer af, hvem der har kontrol med eller betydelig indflydelse på virksomheden eller enheden, skal virksomheden eller enheden have en ny tilladelse.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan ændre eller tilbagekalde en afgørelse efter § 14 a, stk. 1 eller 2, i følgende tilfælde:

 • 1) Afgørelsen er truffet på grundlag af urigtige eller vildledende oplysninger fra parterne i sagen.

 • 2) Parterne i afgørelsen overholder ikke aftalte eller fastsatte vilkår.

 • 3) Parterne i afgørelsen overholder ikke pligten til at ansøge om tilladelse ved forøgelse af andelen i virksomheden efter § 5, stk. 4.

 • 4) Parterne i afgørelsen overholder ikke pligten til at indsende en årlig redegørelse, jf. § 16, stk. 2, eller § 17, stk. 2.

 • 5) Parterne i afgørelsen overholder ikke pligten til at ansøge om godkendelse af underleverandører, der tilføjes, efter at tilladelsen er udstedt, jf. § 14 a, stk. 4.

Stk. 3 I tilfælde af at ændrede forhold medfører alvorlige trusler mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, kan erhvervsministeren tilbagekalde en tilladelse eller en godkendelse efter § 14 a, stk. 1 eller 2.

Særskilte tidspunkter for ansøgning om tilladelse til visse særlige økonomiske aftaler i forbindelse med havvindudbud og andre større offentlige energiprojekter m.v.
§ 14e

Ansøgning om tilladelse til at indgå en særlig økonomisk aftale efter § 7, stk. 1, kan indgives, efter at den udenlandske investor har modtaget eventuel underretning om at være blevet prækvalificeret, eller efter udløbet af tilbudsfristen for den offentlige udbudsprocedure for aftalen, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Den særlige økonomiske aftale indgås med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, underliggende myndigheder eller selvstændige offentlige virksomheder ejet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

 • 2) Deltagelsen i den offentlige udbudsprocedure for den særlige økonomiske aftale er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked.

Kapitel 4 1 Afgørelseskriterier
§ 15

Ved vurderingen af, om en udenlandsk direkte investering eller en særlig økonomisk aftale efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, skal der i forhold til den danske virksomhed, som investeringen eller aftalen vedrører, tages hensyn til alle relevante omstændigheder og foreliggende oplysninger, herunder følgende kriterier:

 • 1) Om den danske virksomhed opererer inden for eller påvirker kritisk infrastruktur.

 • 2) Om den danske virksomhed behandler eller har adgang til klassificerede oplysninger eller følsomme personoplysninger.

 • 3) Den danske virksomheds position på det danske marked, herunder muligheder for substitution.

 • 4) Om den danske virksomhed hører til forsvarsindustrien eller producerer produkter med dobbelt anvendelse eller anden kritisk teknologi af betydning for den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

 • 5) Om den danske virksomhed beskæftiger sig med forsyning af kritiske råvarer, herunder energi, og fødevaresikkerhed.

Stk. 2 Ved vurderingen af, om en udenlandsk direkte investering eller en særlig økonomisk aftale efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, skal der i forhold til den udenlandske investor tages hensyn til alle relevante omstændigheder og foreliggende oplysninger, herunder følgende kriterier:

 • 1) Om den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres af en udenlandsk regering, udenlandske statslige organer eller udenlandske væbnede styrker, herunder gennem ejerforhold eller betydelig finansiering.

 • 2) Om den udenlandske investor er eller har været involveret i aktiviteter, der påvirker sikkerheden eller den offentlige orden i en EU-medlemsstat eller i andre venligtsindede og allierede lande.

 • 3) Om der er en alvorlig risiko for, at den udenlandske investor deltager i eller har relationer til ulovlige eller kriminelle aktiviteter af betydning for den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

 • 4) Om der er indikationer på, at den udenlandske investor bevidst forsøger at omgå screeningsreglerne, f.eks. gennem anvendelse af stråmandslignende selskabskonstruktioner.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om kriterierne efter stk. 1 og 2 og andre kriterier til bedømmelse af, om en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Kapitel 5 1 Tilsagn om vilkår (aftalte vilkår)
§ 16

Efter forhandling med Erhvervsstyrelsen kan en udenlandsk investor afgive tilsagn om at overholde nærmere aftalte vilkår for gennemførelse af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 5 eller 7 eller §§ 10 eller 11 med henblik på at forhindre, at investeringen eller aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Stk. 2 Er en ansøgning om eller en anmeldelse af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale forelagt for erhvervsministeren efter § 32, stk. 1, kan en udenlandsk investor efter forhandling med ministeren afgive tilsagn om at overholde nærmere aftalte vilkår for investeringen eller aftalen efter stk. 1.

Stk. 3 Tilsagn om vilkår efter stk. 1 eller 2 skal overholdes, så længe den pågældende udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale opretholdes. Den udenlandske investor skal årligt indsende en redegørelse for, hvorledes det er sikret, at de aftalte vilkår er overholdt i årets løb. Redegørelsen skal være ledsaget af en erklæring om rigtigheden af oplysningerne fra en revisor, der er godkendt efter revisorloven.

Kapitel 6 1 Påbud, forbud og afslag
§ 17

Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere vilkår som betingelse for tilladelse til eller godkendelse af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 5 eller 7 eller §§ 10 eller 11.

Stk. 2 Vilkår fastsat efter stk. 1 skal overholdes, så længe den pågældende udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale opretholdes. § 16, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 18

Erhvervsministeren kan give afslag på eller nedlægge forbud mod gennemførelse af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 5 eller 7 eller §§ 10 eller 11, hvis investeringen eller aftalen udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden og det ikke har været muligt at afbøde denne ved nærmere vilkår for investeringens eller aftalens gennemførelse efter §§ 16 eller 17.

§ 19

Erhvervsministeren kan give påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 10 eller 11, hvis ministeren træffer afgørelse om, at investeringen eller aftalen udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

§ 20

Erhvervsstyrelsen kan nedlægge et midlertidigt forbud mod gennemførelsen af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, der er anmeldt efter §§ 10 eller 11, men ikke endeligt gennemført, indtil Erhvervsstyrelsen har truffet en afgørelse efter § 14 a, stk. 1.

Stk. 2 Har Erhvervsstyrelsen nedlagt et midlertidigt forbud efter stk. 1, og er sagen forelagt for erhvervsministeren efter § 32, stk. 1, gælder det midlertidige forbud, indtil ministeren har truffet afgørelse efter § 32, stk. 2.

Kapitel 7 1 Ekspropriation
§ 21

Erhvervsministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov, iværksætte ekspropriation af privat ejendom.

Stk. 2 Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved ekspropriation efter stk. 1.

Kapitel 8 1 Kontrol med udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler
Generel bestemmelse om Erhvervsstyrelsens kontrol
§ 22

Erhvervsstyrelsen fører kontrol med udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler i Danmark, der er omfattet af denne lov.

Stk. 2 Kontrollen omfatter følgende forhold:

 • 1) Rigtigheden af oplysninger ved ansøgning om tilladelse.

 • 2) Overholdelse af vilkår aftalt eller fastsat i tilladelser eller godkendelser efter denne lov.

 • 3) Udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der er anmeldt efter denne lov.

 • 4) Udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler omfattet af denne lov, der ikke er anmeldt.

 • 5) Udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, hvor der i strid med denne lov ikke er ansøgt om tilladelse.

Stk. 3 Kontrollen kan i særlige tilfælde udføres som en tilfældig stikprøvevis kontrol.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsens kontrol efter denne lov kan gennemføres i forbindelse med kontrol eller undersøgelse i medfør af anden lovgivning på styrelsens område. Erhvervsstyrelsens kontrol kan tilrettelægges i samarbejde med andre myndigheder, som udfører kontrol i henhold til lovgivning på deres område.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler til brug for styrelsens tilsyns- og kontrolopgaver i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov. Det samme gælder andre myndigheder, som deltager i kontrollen sammen med Erhvervsstyrelsen efter stk. 4 og efter regler, der er fastsat i medfør af stk. 7. Kontrolbesøg efter 1. pkt. skal ske som på forhånd varslede besøg.

Stk. 6 Virksomheder, der er omfattet af denne lov, skal yde Erhvervsstyrelsen den nødvendige bistand til tilsyns- og kontrolopgavernes effektive gennemførelse efter stk. 5, herunder udlevere relevante oplysninger, give adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler og bistå ved kontrolbesøget.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om samarbejdet med andre myndigheder efter stk. 4 og 5 efter forhandling med disse myndigheder.

Koordination af kontrol af udenlandske direkte investeringer i EU
§ 23

Erhvervsstyrelsen er nationalt kontaktpunkt i forhold, der vedrører gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen. Erhvervsstyrelsen varetager som nationalt kontaktpunkt de forpligtelser, der følger af forordningens samarbejdsmekanisme i forbindelse med screening af udenlandske direkte investeringer.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om samarbejdet med andre myndigheder om varetagelsen af opgaverne som nationalt kontaktpunkt efter stk. 1 efter forhandling med disse myndigheder.

Kontrol ved modtagelse af ansøgninger om tilladelser til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler
§ 24

Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af rigtigheden af oplysninger i forbindelse med ansøgninger om tilladelser til udenlandske direkte investeringer eller særlige økonomiske aftaler efter §§ 5 eller 7.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan afvise ansøgninger om tilladelser, som indeholder væsentlige fejl og mangler.

Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol af udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler
§ 25

Erhvervsstyrelsen gennemfører en risikobaseret kontrol af overholdelse af vilkår for tilladelser til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der er aftalt eller fastsat efter §§ 16 eller 17.

§ 26

Erhvervsstyrelsen gennemfører en risikobaseret kontrol af udenlandske direkte investeringer eller særlige økonomiske aftaler, der er anmeldt efter §§ 10 eller 11, for at forhindre, at de kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

§ 27

Får Erhvervsstyrelsen formodning om, at en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, der er omfattet af denne lov, og som ikke er anmeldt efter §§ 10 eller 11, kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, kan styrelsen gennemføre en nærmere undersøgelse af investeringen eller aftalen. Tilsvarende gælder, hvis Erhvervsstyrelsen bliver bekendt med, at der i strid med §§ 5 eller 7 er gennemført en investering eller indgået en aftale uden tilladelse.

§ 28

Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, der er omfattet af denne lov.

§ 29

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrol efter §§ 25-27 forlange de oplysninger af den udenlandske investor, som er nødvendige for at kunne tage stilling til, om loven og regler fastsat i medfør af loven er overholdt, eller om den udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Erhvervsstyrelsen kan endvidere indhente oplysninger hos den danske virksomhed eller enhed med henblik på bl.a. at verificere oplysninger fra den udenlandske investor eller indhente oplysninger om den danske virksomhed eller enhed, herunder om ledelsesstruktur og forretningsområder.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan, i forbindelse med at styrelsen stiller krav om oplysninger efter stk. 1, 1. pkt., kræve, at den udenlandske investor indhenter en erklæring fra en revisor om rigtigheden af bestemte oplysninger. Den, der afgiver en erklæring efter 1. pkt., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af den udenlandske investor. Kun revisorer, som er godkendte i henhold til revisorloven, kan afgive erklæring efter 1. pkt.

§ 30

Erhvervsstyrelsen kan, når det findes hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter §§ 25-27 iværksættes eller er blevet iværksat. Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrollen.

Stk. 2 Efterlever en udenlandsk investor ikke et påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter § 19 eller § 31, stk. 2, inden for den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen offentliggøre dette og informere herom gennem samarbejdsmekanismen efter § 23.

Stk. 3 Offentliggørelsen efter stk. 1 og 2 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Erhvervsstyrelsen bestemmer, hvordan offentliggørelsen sker.

Stk. 4 Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan ikke ske, hvis offentliggørelsen vurderes at ville være en trussel mod en igangværende efterforskning eller undersøgelse, eller hvis offentliggørelsen vil forvolde uforholdsmæssig stor skade for den udenlandske investor.

§ 31

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med en kontrol efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov påtale en overtrædelse eller påbyde, at en overtrædelse skal bringes til ophør.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan endvidere give påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 5 eller 7 eller §§ 10 eller 11 i følgende tilfælde:

 • 1) Vilkår for en investering eller aftale fastsat efter § 17, stk. 1, bliver ikke overholdt, mens den pågældende investering eller aftale opretholdes.

 • 2) En investering eller aftale bliver i strid med en tilbagekaldelse efter § 14 d, stk. 2 eller 3, ikke afviklet.

 • 3) Der er i strid med §§ 5 eller 7 ikke ansøgt om tilladelse til investeringen eller aftalen.

 • 4) Den udenlandske investor udleverer ikke de oplysninger, som styrelsen har forlangt efter § 29, til styrelsen.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for efterlevelsen af et påbud efter stk. 1 om at bringe en overtrædelse til ophør og et påbud efter stk. 2 om at afvikle en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale.

Kapitel 9 1 Kompetent myndighed og afgørelseskompetence
§ 32

Erhvervsstyrelsen er kompetent myndighed og træffer afgørelser efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2. Vurderer Erhvervsstyrelsen, at en ansøgt udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 5 eller 7 eller en anmeldt udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 10 eller 11 kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, og at truslen ikke kan afbødes ved aftalte vilkår for investeringens eller aftalens gennemførelse efter § 16, forelægger styrelsen ansøgningen eller anmeldelsen for erhvervsministeren efter stk. 2 og 3.

Stk. 2 I sager, der forelægges erhvervsministeren efter stk. 1, indleder erhvervsministeren forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, forsvarsministeren og andre relevante ressortministre. På baggrund af forhandlingerne træffer erhvervsministeren afgørelse om følgende:

 • 1) Tilladelse efter § 14 a, stk. 2, til en ansøgning om en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 5 eller 7 eller godkendelse efter § 14 a, stk. 2, af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale anmeldt efter §§ 10 eller 11.

 • 2) Tilladelse efter § 17, stk. 1, til en ansøgt udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 5 eller 7 eller godkendelse efter § 17, stk. 1, af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale anmeldt efter §§ 10 eller 11 på nærmere fastsatte vilkår.

 • 3) Afslag efter § 18 på tilladelse til en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter §§ 5 eller 7 eller forbud efter § 18 mod en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale anmeldt efter §§ 10 eller 11.

 • 4) Påbud efter § 19 om afvikling af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 10 eller 11, der udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, uanset om investeringen eller aftalen er anmeldt eller ikke er anmeldt.

Stk. 3 Afgørelser efter stk. 2, nr. 1, meddeles af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan bemyndige Erhvervsstyrelsen til at udøve nærmere angivne beføjelser, der i stk. 2 er tillagt erhvervsministeren.

Kapitel 10 1 Kommunikation m.v.
§ 33

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og elektronisk signatur el.lign. Bekendtgørelse om procedurer for ansøgning om tilladelse til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler samt anmeldelse af udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler m.v.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 34

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at Erhvervsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 35

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer en entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter. Bekendtgørelse om procedurer for ansøgning om tilladelse til udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler samt anmeldelse af udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler m.v.

Kapitel 11 1 Sprogkrav
§ 36

Erhvervsstyrelsen kan sagsbehandle og træffe afgørelse på engelsk, hvis den udenlandske investor ønsker det. Har Erhvervsstyrelsen truffet afgørelse på engelsk, skal der foreligge et dansk resumé af afgørelsen.

§ 37

Ansøgninger om tilladelse, anmeldelser, tilsagn om vilkår m.v., som indsendes til Erhvervsstyrelsen, skal være affattet på dansk eller engelsk. Erhvervsstyrelsen kan forlange, at dokumenter indsendes i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk.

Kapitel 12 1 Tavshedspligt og offentlighed
§ 38

Reglerne om aktindsigt og egenacces i lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse for sager, som behandles efter denne lov.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen og erhvervsministeren kan uanset reglerne om partens aktindsigt i forvaltningsloven efter høring af relevante myndigheder bestemme, at oplysninger, der indgår i en afgørelsessag efter § 14 a, stk. 1 eller 2, § 14 d, stk. 2 eller 3§ 17, stk. 1, §§ 18 eller 19, § 20, stk. 1, og § 31, ikke kan videregives til de parter, som afgørelsen angår, når dette er nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

§ 39

Erhvervsstyrelsens og Erhvervsministeriets ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem varetagelse af myndighedsopgaver efter denne lov, jf. dog § 30. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Erhvervsstyrelsens og Erhvervsministeriets drift, og eksperter, der handler på styrelsens eller ministeriets vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2 Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke personer som nævnt i stk. 1 til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fortrolige oplysninger uanset stk. 1 kan videregives til nærmere angivne myndigheder. Bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder

Stk. 4 Alle, der efter regler fastsat i medfør af stk. 3 modtager fortrolige oplysninger fra Erhvervsstyrelsen eller Erhvervsministeriet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet tavshedspligten som nævnt i stk. 1.

Kapitel 13 1 Domstolsprøvelse
§ 40

Erhvervsministerens og Erhvervsstyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 41

Søgsmål til prøvelse af afslag, påbud, forbud eller vilkår efter §§ 17-20 og § 31, stk. 2, kan indbringes for domstolene ved at anlægge sag mod erhvervsministeren, dog for afgørelser truffet efter § 20 eller § 31, stk. 2, mod Erhvervsstyrelsen, ved Københavns Byret. I afgørelsen af sagen ved byretten deltager tre dommere.

Stk. 2 Søgsmål til prøvelse af afslag, påbud, forbud eller vilkår efter §§ 17-20 og § 31, stk. 2, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende part.

Stk. 3 Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan i særlige tilfælde lade personer, der er ansat i Politiets Efterretningstjeneste, møde for erhvervsministeren eller Erhvervsstyrelsen i retten som rettergangsfuldmægtig.

§ 42

Som part i sagen for det offentlige anses erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, dog for afgørelser truffet efter § 20 og § 31, stk. 2, Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Retten beskikker en særlig advokat til at varetage interesser for den, der har indbragt sagen for retten, eller som er indtrådt som part i sagen, og på vegne af denne udøve partsbeføjelser med hensyn til oplysninger omfattet af en bestemmelse efter § 38, stk. 2. Om salær og godtgørelse for udlæg til den særlige advokat gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

Stk. 3 Den særlige advokat efter stk. 2 skal underrettes om alle retsmøder i sagen og er berettiget til at deltage i disse. Den særlige advokat skal gøres bekendt med og have udleveret kopi af det materiale, som indgår i sagen for retten, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan dog beslutte, at der af hensyn til den nationale sikkerhed eller offentlige orden ikke kan udleveres kopi til den særlige advokat. Det samme gælder for Erhvervsstyrelsen i forhold til afgørelser truffet efter § 20 og § 31, stk. 2. Beslutningen kan af den særlige advokat indbringes for retten.

§ 43

Oplysninger omfattet af en bestemmelse efter § 38, stk. 2, videregives ikke til parten, men alene til den særlige advokat beskikket efter § 42, stk. 2. Når sådanne oplysninger er videregivet til den særlige advokat, må vedkommende ikke drøfte sagen med parten eller dennes advokat og må ikke udtale sig i retsmøder, hvor parten eller dennes advokat er til stede. Parten og dennes advokat kan til enhver tid give skriftlige meddelelser til den særlige advokat om sagen.

Stk. 2 Retten kan af egen drift eller efter begæring fra den særlige advokat beskikket efter § 42, stk. 2, beslutte, at oplysninger, der er indgået i erhvervsministerens afgørelse efter § 17, stk. 1, eller §§ 18 eller 19 eller Erhvervsstyrelsens afgørelse efter § 20, stk. 1, eller § 31, stk. 2, videregives til parten og dennes advokat, hvis sikkerhedsmæssige forhold ikke kan begrunde erhvervsministerens eller Erhvervsstyrelsens bestemmelse efter § 38, stk. 2. Afgørelsen træffes ved kendelse, og efter at den særlige advokat og erhvervsministeren eller dennes bemyndigede, dog for afgørelser truffet efter § 20 eller § 31, stk. 2, Erhvervsstyrelsen, har haft lejlighed til at udtale sig. Kendelsen kan kæres af de i 2. pkt. nævnte personer eller myndigheder. Kære af en afgørelse om, at oplysninger videregives, har opsættende virkning.

Stk. 3 Har retten truffet afgørelse efter stk. 2, 1. pkt., kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, bestemme, at de pågældende oplysninger ikke indgår i sagen for retten.

Stk. 4 Ingen må deltage som dommer i sagen, hvis den pågældende har truffet afgørelse efter stk. 2, 1. pkt., eller i øvrigt har haft adgang til oplysninger omfattet af en sådan afgørelse og justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har truffet beslutning efter stk. 3 om, at de pågældende oplysninger ikke indgår i sagen for retten.

§ 44

Den del af et retsmøde, der angår eller hvori der fremlægges eller behandles oplysninger omfattet af en beslutning efter § 38, stk. 2, og som ikke er omfattet af en afgørelse efter § 43, stk. 2, holdes for lukkede døre. I denne del af et retsmøde deltager den særlige advokat beskikket efter § 42, stk. 2, men ikke parten og dennes advokat.

Stk. 2 Retten bestemmer, hvordan retsmøder, der efter stk. 1 helt eller delvis holdes for lukkede døre, gennemføres.

§ 45

Retten træffer afgørelse, efter at parterne og den særlige advokat beskikket efter § 42, stk. 2, har haft lejlighed til at udtale sig.

§ 46

Justitsministeren antager et antal advokater, der kan beskikkes efter § 42, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om de pågældende advokater, herunder om vagtordninger, om vederlag for at stå til rådighed og om sikkerhedsmæssige spørgsmål.

§ 47

Reglerne i dette kapitel om sagens behandling i byretten gælder tilsvarende for sagens behandling i landsretten og Højesteret.

Kapitel 14 1 Bestemmelser om afvikling af udenlandske direkte investeringer og ugyldighed af særlige økonomiske aftaler
§ 48

Efterleves et påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering efter § 19 eller § 31, stk. 2, ikke inden for den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen ophæve den stemmeret, der er knyttet til ejerandele i den danske virksomhed, der tilhører den pågældende udenlandske investor. Har Erhvervsstyrelsen ophævet stemmeretten, kan ejerandelene ikke indgå ved opgørelse af de stemmeberettigede ejerandele.

Stk. 2 Særlige økonomiske aftaler, der er i strid med et afslag eller forbud efter § 18 eller et påbud om afvikling af en særlig økonomisk aftale efter § 19 eller § 31, stk. 2, er uden gyldighed mellem parterne.

Kapitel 15 1 Ikrafttræden
§ 49

Loven træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der er gennemført inden den 1. september 2021.

Kapitel 16 1 Territorialbestemmelser
§ 50

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.