Investeringsscreeningsloven § 14c

Denne konsoliderede version af investeringsscreeningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

Lov nr. 842 af 10. maj 2021,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 27. oktober 2023

§ 14c

Erhvervsstyrelsen kan kræve alle oplysninger fra ansøger eller anmelder, som er nødvendige for at vurdere, om det ansøgte eller anmeldte kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Hvis de krævede oplysninger ikke udleveres til Erhvervsstyrelsen eller ikke er bekræftet af en godkendt revisor efter stk. 5, kan styrelsen meddele ansøger eller anmelder, at ansøgningen eller anmeldelsen ikke kan behandles på det foreliggende grundlag.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan endvidere indhente oplysninger hos relevante parter, herunder fra den danske virksomhed eller enhed, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, med henblik på bl.a. at verificere oplysninger fra ansøger eller anmelder eller indhente oplysninger om den danske virksomhed eller enhed, herunder om ledelsesstruktur og forretningsområder.

Stk. 3 Ved ansøgning om tilladelse efter §§ 9 a og 9 b kan Erhvervsstyrelsen for underleverandører, der forventes anvendt til opfyldelse af kontrakten, kræve oplysning om navn, kontaktoplysninger og oplysning om juridisk repræsentant.

Stk. 4 Andre oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har modtaget eller indhentet, kan indgå i undersøgelser efter § 14 b, stk. 2-4, herunder oplysninger modtaget i forbindelse med koordinering af screening af udenlandske investeringer i EU efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen med senere ændringer, jf. § 23, stk. 1.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at afgivne oplysninger efter stk. 1 og 3 eller regler udstedt i medfør af denne lov ledsages af en erklæring fra en revisor, der er godkendt efter revisorloven, om rigtigheden af disse oplysninger. Den, der afgiver en erklæring efter 1. pkt., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af ansøger eller anmelder.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling af gebyr for administrationen af reglerne om ansøgning om tilladelse og anmeldelse om godkendelse efter loven.