Tatoveringsfjernelsesloven

Denne konsoliderede version af tatoveringsfjernelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fjernelse af tatovering med laser

Lov nr. 493 af 01. maj 2019

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens formål og anvendelsesområde
§ 1

Lovens formål er at fastsætte krav til virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, med henblik på at mindske de helbredsmæssige risici for forbrugerne.

§ 2

Denne lov gælder for virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Denne lov gælder ikke for fjernelse af tatovering med laser på medicinsk indikation.

Kapitel 2 1 Pligter
§ 3

Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal anvende laser, der opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning nr. 178/2002/EF og forordning nr. 1223/2009/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.

§ 4

Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal sikre, at der går minimum 6 uger mellem hver laserbehandling.

§ 5

Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal for hver kunde opbevare dokumentation for intervallet mellem hver laserbehandling, jf. § 4.

Stk. 2 Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal opbevare dokumentation for, at virksomhedens lasere er forsynet med CE-mærkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2017/745/EU af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning nr. 178/2002/EF og forordning nr. 1223/2009/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.

Kapitel 3 1 Forbud mod at udføre fjernelse af tatovering med laser
§ 6

Styrelsen for Patientsikkerhed kan til virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser i strid med reglerne i kapitel 2, udstede et forbud i op til 1 år mod at udføre fjernelse af tatovering med laser.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan kræve at få udleveret den dokumentation, der er nævnt i § 5, til brug for vurdering af, om virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, har handlet i strid med reglerne i kapitel 2. Dokumentationen skal udleveres inden for rimelig tid.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på styrelsens hjemmeside navn og adresse på virksomheder, der har fået forbud efter stk. 1 mod at udføre fjernelse af tatovering med laser.

Kapitel 4 1 Straf
§ 7

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-5 eller et forbud udstedt efter § 6, stk. 1.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5 1 Ikrafttræden og territorialbestemmelse
§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 3 og § 5, stk. 2, træder i kraft den 26. maj 2020.

Stk. 3 For virksomheder, der anvender laser, der er anskaffet før den 26. maj 2020, finder § 3 og § 5, stk. 2, først anvendelse fra den 1. juli 2025.

§ 9

Sundhedsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2022-23.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.