14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Tatoveringsfjernelsesloven

Lov om fjernelse af tatovering med laser

Lov nr. 493 af 01. maj 2019

Denne konsoliderede version af tatoveringsfjernelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Tatoveringsfjernelsesloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens formål og anvendelsesområde

§1 Lovens formål er at fastsætte krav til virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, med henblik på at mindske de helbredsmæssige risici for forbrugerne.

§2 Denne lov gælder for virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Denne lov gælder ikke for fjernelse af tatovering med laser på medicinsk indikation.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Pligter

§3 Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal anvende laser, der opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning nr. 178/2002/EF og forordning nr. 1223/2009/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.

§4 Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal sikre, at der går minimum 6 uger mellem hver laserbehandling.

§5 Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal for hver kunde opbevare dokumentation for intervallet mellem hver laserbehandling, jf. § 4.

Stk. 2 Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal opbevare dokumentation for, at virksomhedens lasere er forsynet med CE-mærkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2017/745/EU af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning nr. 178/2002/EF og forordning nr. 1223/2009/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Forbud mod at udføre fjernelse af tatovering med laser

§6 Styrelsen for Patientsikkerhed kan til virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser i strid med reglerne i kapitel 2, udstede et forbud i op til 1 år mod at udføre fjernelse af tatovering med laser.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan kræve at få udleveret den dokumentation, der er nævnt i § 5, til brug for vurdering af, om virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, har handlet i strid med reglerne i kapitel 2. Dokumentationen skal udleveres inden for rimelig tid.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på styrelsens hjemmeside navn og adresse på virksomheder, der har fået forbud efter stk. 1 mod at udføre fjernelse af tatovering med laser.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Straf

§7 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-5 eller et forbud udstedt efter § 6, stk. 1.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ikrafttræden og territorialbestemmelse

§8 Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 3 og § 5, stk. 2, træder i kraft den 26. maj 2020.

Stk. 3 For virksomheder, der anvender laser, der er anskaffet før den 26. maj 2020, finder § 3 og § 5, stk. 2, først anvendelse fra den 1. juli 2025.

§9 Sundhedsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2022-23.

§10 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside