Lov om Oplagshuse

Denne konsoliderede version af lov om Oplagshuse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 11035 af 23. februar 1866

§ 1

Justitsministeriet bemyndiges til at meddele Interessentskaber eller Enkeltmand, der agte at oprette Oplagshuse, Berettigelse til at udfærdige Beviser for Varernes Modtagelse (Oplagsbeviis), paa særegne dertil af Ministeriet udfærdigede eller mærkede Blanketter med den Virkning, at de oplagte Varer ikke kunne afhændes eller pantsættes undtagen gjennem en Overdragelse eller Pantsætning af Beviset selv, og ei heller gjøres til Gjenstand for Arrest, Beslag eller Exekution, uden gjennem en Forfølgning mod Beviset.

§ 2

Forsaavidt Begunstigelser attraaes med Hensyn til Kreditoplagsret, bliver det Fornødne herom at fastsætte efter Forhandling med Finantsministeriet. I Bevillingen optages de nærmere Vilkaar, som Ministeriet maatte finde Anledning til at knytte til sammes Meddelelse, og Bevillingen saavelsom Oplagshusets Vedtægter blive derefter at bringe til offentlig Kundskab ved Bekjendtgørelse i den Berlingske politiske- og Avertisements-Tidende og, naar Oplagshuset agtes oprettet udenfor Sjællands Stift, tillige i vedkommende Stifts Avis, og paa Bornholm i den af Øens Aviser, som dertil af Regjeringen bestemmes.

§ 3

Oplagsbeviset skal angive Oplæggerens Navn og Næringsvei, de oplagte Varers Art, Stykketal, Maal, Vægt, Mærker samt opgivne Værdi.

Stk. 2 De af Justitsministeriet udfærdigede eller mærkede Blanketter maa under Bøder indtil 1.000 Rd. ikkun benyttes af de Oplagshuse, hvem Berettigelsen dertil er meddelt.

§ 4

Bestyrelsen af Oplagshusene maa under Ansvar til vedkommende Skadelidende alene udlevere de i samme oplagte Varer imod Tilbagelevering af de for Varerne udfærdigede Oplagsbeviser i behørig kvitteret Stand (jfr. § 9). Den er kun forpligtet til at udlevere Varerne imod Betaling af Pakhuusleie, Udgifter for Losning samt andre paa deres Transport eller Bevaring af Bestyrelsen lovlig anvendte Udgifter. Forøvrigt bestemmes Oplagshusets og Oplæggerens gjensidige Rettigheder og Forpligtelser i Oplagshusets Vedtægter.

§ 5

Oplagsbeviserne kunne overdrages ved Endossement. Endosementet kan enten skee til bestemt navngivne Personer eller in blanco.

Stk. 2 Er Oplagsbeviset endosseret in blanco, ansees den godtroende Erhverver som Eier i Overensstemmelse med de Regler, som gjælde for Gjældsbreve, lydende paa Ihændehaveren.

§ 6

Oplagsbeviset kunne gives saavel til haandfaaet Pant som til Underpant. Dog kunne de deraf flydende Rettigheder ikke gjøres gjældende mod den, som paa lovlig Maade har faaet Beviset overdraget til Eiendom eller Pant, medmindre der er givet Beviset en Paategning, der tydeligt indeholder, at det er Gjenstand for den tidligere Pantsætning. Det Samme gjælder om tinglæste Forfølgninger, som ere overgaaede Ihændehaveren af Oplagsbeviset.

§ 7

Ihændehaveren af Oplagsbeviset har i Ulykkestilfælde samme Ret med Hensyn til Assurancesummen for Varerne, som der ifølge Dokumentet tilkommer ham med Hensyn til Varerne.

§ 8

Oplagsbeviserne ere stempelpligtige i Overeensstemmelse med de i Lov om Brugen af stemplet Papir af 19Febr. 1861 § 54 om Vexler indeholdte Bestemmelser.

§ 9

Oplagsbeviser, saavelsom de Recepisser, der maatte være udstedte ved Pantsættelse af saadanne, kunne, naar de bortkomme, mortificeres ved Dom.

Stk. 2 Den, der attraaer saadan Mortifikation, har at indgive Begjæring derom i Kjøbenhavn til Formanden for Sø- og Handelsretten og udenfor Kjøbenhavn til Dommeren paa det Sted, hvor Oplagshuset er beliggende. Han har i saa Henseende at oplyse sin Adkomst til det bortkomme Dokument og under Edstilbud at erklære, at han ikke selv har afhændet samme. Formanden eller Dommeren afgjør derefter, om Mortifikationsstævning kan udtages, og bestemmer i bekræftende Fald Varslet. Dette kan ikke sættes under 12 Uger og ikke over Aar og Dag.

Stk. 3 Den udtagne Stævning bliver at offentliggjøre 3 Gange efter hverandre i den Berlingske politiske- og Avertissements-Tidende, samt derhos, hvis Sagen anlægges udenfor Sjællands Stift, tillige i Stiftets Avis,- for Bornholms Vedkommende i den af Øens Aviser, som dertil af Regjeringen bestemmes.

Stk. 4 Naar Omstændighederne tale derfor, skal det ligeledes ved Kjendelse kunne bestemmes, at de oplagte Varer imod Sikkerhedsstillelse kunne udleveres eller afhændes, forinden det offentlige Varsel er udløbet.

Stk. 5 For de ovennævnte Kjendelser bliver at erlægge et Gebyr af 2 Rd. Lyder det bortkomme Dokument paa en Værdi under 200 Rd., betales iøvrigt intet Retsgebyr under Mortifikationssagen, ligesom pro mille Gebyr bortfalder, selv om Værdien maatte overstige et saadant Beløb.

§ 10

Naar der er forløbet 5 Aar fra et Vareparties Oplæggelse, uden at Nogen har meldt sig med Oplagsbeviset, for at erholde Varerne udleverede, skal Oplagsbestyrelsen være berettiget til ved Bekjendtgørelse, som 3 Gange efter hverandre indføres i den Berlingske politiske- og Avertisements-Tidende og, hvis Oplagshuset er beliggende udenfor Sjællands Stift, tillige i Stiftets Avis og for Bornholms Vedkommende i den af Øens Aviser, som dertil af Regjeringen bestemmes, med 12 Ugers Varsel at indkalde Ihændehaveren af det udstedte Oplagsbevis og, hvis ingen Berettiget melder sig inden Fristens Udløb, at sælge Varerne til Fordel for Oplagshuset.

Stk. 2 Adgangen til at benytte omstaaende Omgang er dog afhængig af, at der i Oplagsbeviset er indført en dertil sigtende Bestemmelse, hvori henvises til nærværende Lov (jvfr. § 3).

§ 11

Tvistigheder mellem Oplagsbestyrelsen og vedkommende Oplægger eller Ihændehaver af Oplagsbevis, behandles som Handelssager.

Stk. 2 Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.