14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel

Lov nr. 573 af 04. maj 2015,
som ændret ved lov nr. 670 af 08. juni 2017

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1KONVENTION OM INTERNATIONALE SIKKERHEDSRETTIGHEDER I MOBILT UDSTYR
  • Bilag 2PROTOKOL TIL KONVENTIONEN OM INTERNATIONALE SIKKERHEDSRETTIGHEDER I MOBILT UDSTYR OM SPECIFIKKE FORHOLD FOR FLYUDSTYR

Kapitel 1
1
Forarbejder

Anvendelsesområde

§1 Bestemmelserne i Cape Town-konventionen, jf. bilag 1 til denne lov, og den til konventionen knyttede flymaterielprotokol, jf. bilag 2 til denne lov, gælder her i landet, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Protokollens artikel VIII og XXI finder ikke anvendelse.

Stk. 3 Konventionens artikel 13 og 43 finder anvendelse inden for rammerne af Bruxelles I-forordningen, jf. lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område

Stk. 4 Protokollens artikel XI finder anvendelse med den ordlyd, der fremgår af bestemmelsens alternativ A. Karenstiden i henhold til bestemmelsen fastsættes til 60 dage.

§2 Sikkerhedsrettigheder i flygenstande, jf. protokollens artikel I, stk. 2, litra c, der er stiftet ved retsforfølgning, skal registreres i medfør af konventionen og protokollen for at opnå beskyttelse over for aftaler om flygenstanden og mod retsforfølgning.

§3 Fortrinsret for krav på offentlige afgifter i her i landet registrerede luftfartøjer er gyldig i forhold til tredjemand uden registrering i registeret over internationale sikkerhedsrettigheder, såfremt fortrinsretten følger af dansk ret.

§4 De i luftfartsloven omhandlede krav på bjærgeløn og på godtgørelse for udgifter til luftfartøjets bevaring er sikret ved pant i luftfartøjet.

Stk. 2 Panteret efter stk. 1 har fortrin frem for alle andre rettigheder i luftfartøjet. Panteretten bortfalder, såfremt den ikke er registreret i registeret over internationale sikkerhedsrettigheder inden 3 måneder efter kravets opståen.

Stk. 3 Findes der flere rettigheder af den i stk. 1 nævnte art, bliver de at fyldestgøre i omvendt rækkefølge af de begivenheder, der har affødt dem.

§5 Sikkerhedsrettigheder omfattet af denne lov omfatter tillige det i flygenstanden anbragte tilbehør.

Stk. 2 Særskilte rettigheder kan ikke stiftes eller forbeholdes med hensyn til tilbehør som nævnt i stk. 1.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Anerkendelse og fuldbyrdelse

§6 Internationale sikkerhedsrettigheder omfattet af konventionen og protokollen nyder beskyttelse her i landet i overensstemmelse med reglerne i konventionen og protokollen.

§7 Anmodning i medfør af konventionens artikel 8, stk. 2, skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes over for fogedretten på det sted, der følger af reglerne i retsplejelovens § 487 med de undtagelser, som følger af retsplejelovens § 247.

Stk. 2 Retsplejelovens § 598, stk. 2, og § 599 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger i medfør af konventionens artikel 8, stk. 2, jf. stk. 1, litra a.

Stk. 3 Reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger om udlejning og oppebæring af indtægt eller fortjeneste efter konventionens artikel 8, stk. 2, jf. stk. 1, litra b og c. Retsplejelovens §§ 590 og 591 finder dog ikke anvendelse.

Stk. 4 Retsplejelovens regler om tvangsauktion over løsøre finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger om salg efter konventionens artikel 8, stk. 2, jf. stk. 1, litra b.

§8 Anmodninger i medfør af konventionens artikel 9, stk. 2, og artikel 10, litra b, skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes over for fogedretten på det sted, der følger af reglerne i retsplejelovens § 487 med de undtagelser, som følger af retsplejelovens § 247.

Stk. 2 Kreditaftalelovens §§ 49-51 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger i medfør af stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Retsplejelovens § 598, stk. 2, og § 599 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger i medfør af stk. 1 indgivet på grundlag af lejeaftaler.

§9 Anmodning om iværksættelse af foreløbige retsmidler omfattet af konventionens artikel 13, stk. 1, litra a-c, skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes over for fogedretten på det sted, der følger af retsplejelovens § 487.

Stk. 2 Anmodning om iværksættelse af foreløbige retsmidler omfattet af konventionens artikel 13, stk. 1, litra d, og protokollens artikel X, stk. 3, skal fremsættes over for fogedretten på det sted, hvor genstanden, som anmodningen vedrører, befinder sig.

Stk. 3 Reglerne i retsplejelovens kapitel 56 om arrest finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger efter stk. 1.

Stk. 4 Reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger om udlejning eller forvaltning og oppebæring af indtægt efter konventionens artikel 13, stk. 1, litra d. Det er en betingelse for retsmidlets gennemførelse, at fordringshaveren stiller sikkerhed.

Stk. 5 Retsplejelovens regler om tvangsauktion over løsøre finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger om salg og fordeling af salgsprovenuet efter protokollens artikel X, stk. 3. Det er en betingelse for tvangsauktionens afholdelse, at fordringshaveren stiller sikkerhed.

§10 Anmodning om afregistrering af et luftfartøj i det danske register over luftfartøjer (nationalitetsregister) i medfør af protokollens artikel IX, stk. 5, fremsættes over for Trafikstyrelsen.

§11 I tilfælde af konkurs eller anden offentlig skiftebehandling skal skifteretten foranledige meddelelse herom registreret i det internationale rettighedsregister, når kurator eller bobestyrer meddeler skifteretten, at boet omfatter flygenstande, jf. protokollens artikel I, stk. 2, litra c.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Ikrafttræden og ændringer i anden lovgivning m.v.

§12 Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse på rettigheder, der er opstået eller stiftet inden lovens ikrafttræden. For sådanne rettigheder finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§13 (Udeladt af Redaktionen)

§14 (Udeladt af Redaktionen)

§15 (Udeladt af Redaktionen)

§16 (Udeladt af Redaktionen)

§17 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2 Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside