Lov om udvikling af statsvejnettet

Denne konsoliderede version af lov om udvikling af statsvejnettet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 802 af 07. juni 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Anlægsprojekterne
§ 1

Transportministeren bemyndiges til at

  • 1) udbygge E45, Østjyske Motorvej, og E45, Nordjyske Motorvej, på strækningen mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord og udbygge Djurslandsmotorvejen mellem Aarhus Nord og tilslutningsanlæg nr. 20, Skejby, fra fire til seks spor, jf. bilag 1,

  • 2) udbygge E45, Østjyske Motorvej, på strækningen mellem Vejle og Skanderborg fra fire til seks spor, jf. bilag 2, og

  • 3) udbygge Hillerødsmotorvejens forlængelse fra motortrafikvej til motorvej, jf. bilag 3.

§ 2

Transportministeren bemyndiges til at udbygge vejen mellem Ålbæk og Skagen (rute 40) til en 2 plus 1-vej, jf. bilag 4.

§ 3

Transportministeren bemyndiges til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af projekterne i §§ 1 og 2.

§ 4

På strækningerne nævnt i § 1, nr. 1 og 2, kan der pålægges vejbyggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m.

Kapitel 2 1 Rammerne for projektets miljømæssige påvirkninger
§ 5

Anlægsprojekterne nævnt i §§ 1 og 2 skal gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets påvirkninger på miljøet, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje m.v.

§ 6

Ved gennemførelsen af anlægsprojekterne nævnt i §§ 1 og 2 udfører anlægsmyndigheden afværgeforanstaltninger i henhold til de gennemførte miljøkonsekvensvurderinger, jf. kapitel 2 a i lov om offentlige veje m.v.

Kapitel 3 1 Ledningsarbejder
§ 7

Arbejder på ledninger i eller over arealer i området, hvor et anlægsprojekt nævnt i §§ 1 og 2 skal gennemføres, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af anlægsmyndigheden under gennemførelsen af anlægsprojektet, betales af ledningsejeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis andet er særligt bestemt ved aftale, ved kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller ved afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter §§ 37 og 38, jf. § 40 i lov om vandforsyning m.v.

Stk. 3 Arbejder på ledninger, jf. stk. 1, udføres af vedkommende ledningsejer, medmindre andet er særligt aftalt eller fremgår af § 7, stk. 2.

§ 8

I forbindelse med gennemførelsen af et anlægsprojekt nævnt i §§ 1 og 2 skal anlægsmyndigheden tage hensyn til ledninger omfattet af § 7 og drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på at undersøge, hvordan anlægsarbejdet kan tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter.

Stk. 2 Kan der ikke opnås enighed mellem anlægsmyndigheden og ejere af ledninger omfattet af § 7 om, hvordan planlagte anlægsarbejder på de arealer, hvori eller hvorover ledningerne er anbragt, skal tilrettelægges, kan transportministeren efter at have meddelt ledningsejeren, at det planlagte anlægsarbejde påbegyndes, gennemføre anlægsarbejdet og kræve bestemte ledningsarbejder udført af ledningsejeren.

Stk. 3 Transportministeren kan i særlige tilfælde lade de ledningsarbejder, der er nævnt i stk. 2, udføre for ledningsejerens regning.

§ 9

Tvister om erstatning for ledningsarbejder omfattet af § 7 og tvister om erstatning som følge af en afgørelse truffet i medfør af § 8 afgøres af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2 Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 103 i lov om offentlige veje m.v. anvendelse.

Kapitel 4 1 Støjisoleringsordning
§ 10

Vejdirektoratet etablerer en ordning, hvorefter der kan ydes tilskud til facadeisolering af helårsboliger, der er særlig støjramte efter udbygning af vejanlæggene omtalt i §§ 1 og 2.

Stk. 2 Ansøgning om tilskud til facadeisolering efter stk. 1 skal været modtaget, senest 36 måneder efter at det udbyggede vejanlæg, jf. §§ 1 og 2, er taget i brug.

Stk. 3 Vejdirektoratets afgørelse om tilskud til facadeisolering efter stk. 1 kan påklages til Transportministeriet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 4 Ordningen om tilskud til facadeisolering ophører, 60 måneder efter at det pågældende vejanlæg, jf. §§ 1 og 2, er taget i brug.

Kapitel 5 1 Domstolsprøvelse
§ 11

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten eller offentliggjort.

Stk. 2 Ved søgsmål om miljøforhold, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommelig høje for de berørte parter.

Kapitel 6 1 Ophævelse af lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund
§ 12

Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014, ophæves.

Kapitel 7 1 Ikrafttræden
§ 14

Loven træder i kraft den 1. juli 2022, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2 og § 12.

Kapitel 8 1 Ændring af anden lovgivning
§ 15

(Udeladt)