Jernbaneelektrificeringsloven

Denne konsoliderede version af jernbaneelektrificeringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om elektrificering af jernbanen

Lov nr. 609 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 658 af 08. juni 2016, lov nr. 1730 af 27. december 2016 og lov nr. 2397 af 14. december 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Projektering og anlæg
§ 1

Transportministeren bemyndiges til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på hel eller delvis elektrificering af statslige jernbanestrækninger.

§ 2

Transportministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om de for elektrificeringen nødvendige installationer.

Stk. 2 De regler, der udstedes af transportministeren efter stk. 1, skal lægges til grund i kommuneplanlægningen.

§ 3

Banedanmark forestår udarbejdelse af eventuel VVM-redegørelse, herunder høring, for de nødvendige anlæg med henblik på elektrificering af de konkrete jernbanestrækninger og forelægger en detaljeret indstilling om godkendelse af anlægget vedrørende den eller de enkelte jernbanestrækninger for transportministeren og Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2 Offentliggørelse af VVM-redegørelse kan ske udelukkende digitalt.

§ 4

Godkendelse af den endelige udformning af elektrificeringen for den pågældende strækning, herunder nye broer, arealerhvervelser, erstatningsnatur, servitutter m.m., træffes af Trafik- og Byggestyrelsen efter høring af et af Folketinget nedsat udvalg.

Stk. 2 Trafik- og Byggestyrelsens godkendelse efter stk. 1 træder i stedet for en VVM-tilladelse efter § 38 j, stk. 1, i jernbaneloven.

Stk. 3 Involverede kommuner vedtager herefter kommuneplantillæg i overensstemmelse med Trafik- og Byggestyrelsens godkendelse.

§ 5

Banedanmark bemyndiges til efter Trafik- og Byggestyrelsens godkendelse, jf. § 4, at forestå anlæg af elektrificeringen af konkrete jernbanestrækninger som omfattet af § 1.

Stk. 2 Eventuelle mindre ændringer af et godkendt projekt, der kan gennemføres uden ny VVM-procedure, kan efter indstilling fra Banedanmark godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen og i relevant omfang efter høring af et af Folketinget nedsat udvalg.

Stk. 3 Større ændringer af et godkendt projekt, der efter en gennemført VVM-screening kræver en fornyet VVM-procedure, kan først godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen, efter at Banedanmark har udført en fornyet VVM-procedure efter reglerne i §§ 3 og 4.

§ 6

Jernbanelovens regler om udarbejdelse af redegørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet (VVM) finder, for så vidt angår anlæg efter denne lov, anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov.

Forlods overtagelse
§ 7

Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren forlods overtage en ejendom, der berøres særlig indgribende af en igangsat projektering, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation, og ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

Stk. 2 Overtagelsessummen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Byggelinjer, forbud og ekspropriation m.v.
§ 8

Transportministeren kan pålægge byggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre anlæg som nævnt i § 1. Byggelinjer kan pålægges for en periode af højst 10 år. Byggelinjepålægget kan ved et nyt pålæg forlænges med yderligere op til 10 år.

Stk. 2 På ejendomme, der ligger inden for byggelinjen, må der ikke uden tilladelse fra transportministeren opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedrevet bebyggelse, ligesom der ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. På sådanne ejendomme må der heller ikke indrettes andre anlæg af blivende art.

§ 9

Transportministeren kan som en midlertidig foranstaltning forud for et eventuelt pålæg af byggelinjer nedlægge forbud mod, at der på en ejendom, der berøres af de i § 1 nævnte anlæg, foretages de foranstaltninger, der er nævnt i § 8, stk. 2. Et sådant forbud kan nedlægges for et tidsrum af 1 år og kan ikke nedlægges mere end én gang.

Stk. 2 Kommunen skal indberette til transportministeren, inden der meddeles tilladelse til byggeri på ejendomme, der ikke er pålagt byggelinjer, og som berøres af det i § 1 nævnte anlæg. Hvis transportministeren ikke inden for 2 måneder efter at have modtaget sådan indberetning nedlægger forbud i henhold til stk. 1, kan byggetilladelse meddeles.

Stk. 3 Klage over nedlæggelse af forbud skal ske, senest 4 uger efter at meddelelsen er kommet frem til den pågældende.

Stk. 4 Klage over en afgørelse om forbud fritager ikke klageren for at efterkomme forbuddet. Transportministeren kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

§ 10

Transportministeren skal i stedlige nyhedsmedier offentliggøre byggelinjepålæg efter § 8. Transportministeren skal endvidere sende meddelelse til de ejere og brugere, hvis ejendomme direkte berøres af pålægget, og hvis adkomst fremgår af tingbogen.

Stk. 2 Klage over pålæg af byggelinjer skal ske, senest 4 uger efter at meddelelsen er kommet frem til den pågældende.

Stk. 3 Når fristen for klage er udløbet og der er truffet afgørelse i klagesagen, skal byggelinjepålægget tinglyses med angivelse af hjemmel.

Stk. 4 Klage over en afgørelse om byggelinjepålæg fritager ikke klageren for at efterkomme pålægget. Transportministeren kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 5 Byggelinjepålæg skal fra offentliggørelsen respekteres af ejendommenes ejere, brugere, panthavere og andre indehavere af rettigheder over ejendommene, uanset hvornår rettighederne er erhvervet.

Stk. 6 Forinden byggearbejder iværksættes på en ejendom, hvor der er pålagt byggelinjer i henhold til § 8, skal bygherren indhente oplysning hos transportministeren om, hvorvidt arbejdets udførelse vil komme i strid med byggelinjepålægget.

§ 11

Hvis ejeren af et areal, der er pålagt byggelinjer efter § 8, afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende arealer, kan ejeren på ethvert tidspunkt kræve, at transportministeren overtager arealet mod erstatning.

Stk. 2 Ejeren af et areal, der i væsentligt omfang er pålagt byggelinjer efter § 8, kan på ethvert tidspunkt desuden kræve, at transportministeren overtager arealet mod erstatning, når byggelinjerne hindrer afhændelse af arealet på normale vilkår og ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå arealet før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Stk. 3 Udgør det areal, der er pålagt byggelinjer efter § 8, kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget, hvis den tilbageværende del af ejendommen bliver så lille eller af en sådan beskaffenhed, at ejendommen ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevares som selvstændig ejendom eller udnyttes på rimelig måde. Tilsvarende gælder, hvis byggelinjepålægget hindrer afhændelse af hele ejendommen på normale vilkår i de situationer, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4 Afslår transportministeren ejerens anmodning om overtagelse efter stk. 1-3, eller opnås der ikke enighed om erstatningens størrelse, kan ejeren påklage transportministerens afgørelse til de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav efter stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter i så fald erstatning for arealets overtagelse efter reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. Ved taksationsmyndighedernes behandling finder bestemmelserne i §§ 58 a-62 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Afgørelser, der kan påklages efter stk. 4, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, inden for 6 måneder efter at klagemyndighedens afgørelse er kommet frem til klageren.

§ 12

Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde ekspropriere en ejendom, der berøres særlig indgribende af anlæg nævnt i § 1, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

Stk. 2 Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 3 Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

§ 13

Transportministeren bemyndiges til ved ekspropriation at erhverve de arealer og ejendomme m.v., der er nødvendige for gennemførelsen af elektrificeringen af jernbanestrækninger nævnt i § 1.

Stk. 2 Transportministeren bemyndiges til ved ekspropriation at pålægge ejendomme langs jernbanestrækninger, jf. § 1, servitut om eldrift eller andre servitutter med deraf følgende rådighedsindskrænkninger, der er nødvendige for elektrificeringen af anlæg nævnt i § 1.

Stk. 3 Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 4 Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

§ 14

§ 106, stk. 1, i lov om offentlige veje om gæsteprincippet finder anvendelse på ledningsarbejder i forbindelse med anlæg vedrørende elektrificeringen af jernbanestrækninger, jf. § 1.

Fravigelse af støjkrav
§ 14a

Transportministeren kan efter forhandling med miljøministeren bestemme, at krav, påbud eller forbud efter lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør heraf om støj ikke finder anvendelse, i det omfang det er nødvendigt for at undgå væsentlig forsinkelse eller fordyrelse af et jernbaneprojekt.

§ 14b

Transportministeren kan i forbindelse med afgørelse truffet i henhold til § 14 a efter anmodning give tilbud om midlertidigt ophold uden for eget hjem eller kontant kompensation til beboere, som er naboer til jernbaneprojekter omfattet af § 14 a, der udføres i nattetimerne og skønnes at støje over, hvad der må anses som tåleligt.

Stk. 2 Beløb ydet efter reglerne i stk. 1 indgår ikke ved vurderingen af, om en person har ret til ydelser fra det offentlige, og medfører ikke reduktion af sådanne ydelser.

Stk. 3 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om rammerne for den kompensation, der tilbydes, jf. stk. 1.

Delegation, klage og ikrafttræden m.v.
§ 15

Transportministeren kan bemyndige Banedanmark eller andre myndigheder under Transportministeriet til at udøve ministerens beføjelser i denne lov. Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser

Stk. 2 Banedanmarks afgørelser efter denne lov, herunder eventuelle afgørelser som følge af delegation af transportministerens beføjelser, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end transportministeren. Afgørelser truffet af andre myndigheder under Transportministeriet efter delegation efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end transportministeren.

Stk. 3 Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der træffes efter denne lov, herunder om klagefrister, eller om, at afgørelserne ikke kan påklages til transportministeren. Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser

Stk. 4 Transportministerens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 16

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lov nr. 206 af 23. maj 1979 om indførelse af elektrisk drift på fjerntrafikstrækningerne ved Banestyrelsen ophæves.