Metroselskabsloven

Denne konsoliderede version af metroselskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Lov nr. 551 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 291 af 16. marts 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
 • Bilag

 • Bilag 1 Naturområder i Ørestad, jf. § 16, stk. 2
 • Bilag 2 Kort over anvendelse af opfyldt areal i Københavns Ydre Nordhavn
 • Bilag 3 Kort over arealernes afgrænsning, jf. § 15 a
Kapitel 1 1 Oprettelse af Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
§ 1

Transportministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kan oprette et interessentskab ved navn Metroselskabet I/S med følgende ejerfordeling:

 • 1) Københavns Kommune ejer 50 pct.,

 • 2) transportministeren ejer 41,7 pct., og

 • 3) Frederiksberg Kommune ejer 8,3 pct.

Stk. 2 Transportministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune kan efter enstemmig beslutning ændre selskabets navn.

Stk. 3 Stiftelsen af Metroselskabet I/S kan i regnskabsmæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret.

§ 2

Transportministeren og Københavns Kommune kan oprette et interessentskab ved navn Udviklingsselskabet By & Havn I/S med følgende ejerfordeling:

 • 1) Københavns Kommune ejer 95 pct., og

 • 2) transportministeren ejer 5 pct.

Stk. 2 Transportministeren og Københavns Kommune kan efter enstemmig beslutning ændre selskabets navn.

Stk. 3 Stiftelsen af Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan i regnskabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret.

§ 3

Udviklingsselskabet By & Havn I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver i Københavns Havn A/S og indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Københavns Havn A/S. Samtidig opløses Københavns Havn A/S uden likvidation.

Stk. 2 Der udløses ikke beskatning af fortjeneste og tab på Københavns Havn A/S' aktiver og passiver ved opløsning af Københavns Havn A/S i henhold til stk. 1.

Stk. 3 Opløsningen af Københavns Havn A/S kan i regnskabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret for Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

§ 4

Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overtager ved stiftelsen alle aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S som nærmere anført i stk. 2-5. Samtidig opløses Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S.

Stk. 2 Metroselskabet I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter, der hører til Ørestadsselskabet I/S' metroaktiviteter.

Stk. 3 Metroselskabet I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver i Frederiksbergbaneselskabet I/S og indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Frederiksbergbaneselskabet I/S.

Stk. 4 Udviklingsselskabet By & Havn I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter, der hører til Ørestadsselskabet I/S' arealudviklingsaktiviteter.

Stk. 5 Den endelige fordeling mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Metroselskabet I/S af de overtagne aktiver og passiver, rettigheder og pligter fra Ørestadsselskabet I/S, jf. stk. 2 og 4, vil blive fastlagt ved aftaler mellem transportministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af stiftelsesdokumenter for Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Metroselskabet I/S.

§ 5

Metroselskabet I/S stiftes ud over overtagelsen af Ørestadsselskabet I/S' metroaktiviteter og Frederiksbergbaneselskabet I/S, jf. § 4, stk. 2 og 3, med indskud af følgende nettoaktiver:

 • 1) Københavns Kommune indskyder 4.000 mio. kr.,

 • 2) Frederiksberg Kommune indskyder 800 mio. kr.,

 • 3) Metroselskabet I/S får en fordring på ejerne vedrørende reinvesteringer i tekniske installationer vedrørende metroens etape 1-3 på 100 mio. kr. Fordringen fordeles på de tre ejere i forhold til ejerandelene, jf. § 1, stk. 1, og

 • 4) Metroselskabet I/S får en fordring på Frederiksberg Kommune på 843 mio. kr. svarende til nutidsværdien af Frederiksberg Kommunes nuværende årlige finansieringsbidrag til Frederiksbergbaneselskabet I/S.

§ 6

Udviklingsselskabet By & Havn I/S stiftes, ud over overtagelsen af Ørestadsselskabet I/S' arealudviklingsaktiviteter, jf. § 4, stk. 4, og Københavns Havn A/S, jf. § 3, stk. 1, med indskud af følgende nettoaktiver:

 • 1) Staten indskyder den tidligere Rigsarkivgrund, beliggende i Ørestad Nord (en del af ejendommen matr. nr. 1 bh og 1 aa Eksercerpladsen, København).

 • 2) Udviklingsselskabet By & Havn I/S får en fordring på staten på 100 mio. kr.

 • 3) Udviklingsselskabet By & Havn I/S får en fordring på Københavns Kommune på 2.400 mio. kr., svarende til nutidsværdien af Københavns Kommunes fremtidige grundskyldtilbageføring vedrørende arealerne i Ørestad.

 • 4) Udviklingsselskabet By & Havn I/S får endvidere en fordring på Københavns Kommune på 800 mio. kr., svarende til Københavns Kommunes fremtidige grundskyldtilbageføring vedrørende arealerne i Nordhavnen.

§ 7

Tinglysning og registrering af Metroselskabet I/S' og Udviklingsselskabet By & Havn I/S' rettigheder og pligter kan ske på grundlag af denne lov.

Kapitel 2 1 Metroselskabet I/S
§ 8

Metroselskabet I/S' formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring som en metro, færdiggørelse af anlæg af Østamagerbanen (metroens 3. etape) samt stå for drift og vedligehold af den samlede metro.

Stk. 2 Selskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en naturlig forretningsmæssig sammenhæng med metroaktiviteterne, jf. stk. 1.

Stk. 3 Direktionen i Metroselskabet I/S skal tillige være direktion i Hovedstadens Letbane I/S, og Metroselskabet I/S skal stille de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letbane I/S’ virksomhed, jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3, indtil letbanen på Ring 3 tages i brug til passagerdrift.

Stk. 4 Selskabet kan udnytte byggeretten over banearealet inden for udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station og udvikle området og foretage fornødne ejendomsretlige dispositioner, jf. kapitel 3 c i lov om en Cityring.

Stk. 5 Selskabet kan efter de tre ejeres godkendelse oprette datterselskaber eller erhverve andele i andre selskaber med begrænset ansvar i forbindelse med udviklingen af området ved Ny Ellebjerg Station.

Stk. 6 Selskabet kan indgå samarbejdsaftaler m.v. i forbindelse med udviklingen af området ved Ny Ellebjerg Station eller virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng hermed.

Stk. 7 Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Stk. 8 Selskabet foretager offentligt udbud af drift og vedligehold af metroen.

§ 9

Metroselskabet I/S ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Stk. 2 Københavns Kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Frederiksberg Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant til bestyrelsen. Transportministeren udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne i Metroselskabet I/S vælger 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Udpegningen af formand og to næstformænd sker efter enig beslutning mellem de tre ejere blandt de af ejerne udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4 Formanden og næstformændene for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen.

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den ejer, som har udpeget den pågældende.

§ 10

Den daglige ledelse varetages af en direktion, der ansættes af bestyrelsen efter forudgående orientering af selskabets ejere.

§ 11

Transportministeren fastsætter sammen med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune en vedtægt for Metroselskabet I/S.

Stk. 2 Metroselskabet I/S skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune samt transportministeren.

Stk. 3 Henvisningen til Aktieselskabsloven er forkert da den lov ikke længere findes.
Se eventuelt kapitel 20 i Selskabsloven om Statslige Aktieselskaber.
Metroselskabet I/S skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne i kapitel 19 i lov om aktieselskaber, herunder bestemmelserne, der gælder for statslige aktieselskaber. Regler om anmeldelse, registrering og gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gælder for Metroselskabet I/S.

Stk. 4 Aktieselskabslovens regler om indsendelse af meddelelser m.v. fra statslige aktieselskaber finder tilsvarende anvendelse på Metroselskabet I/S.

§ 12

Årsregnskabslovens regler, herunder bestemmelserne, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Metroselskabet I/S med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2 Metroselskabet I/S udarbejder adskilte regnskaber for anlægs- og driftsopgaverne.

Stk. 3 Metroselskabet I/S' årsrapport revideres af rigsrevisor og en af Københavns Kommune udpeget revisor samt en revisor udpeget af Frederiksberg Kommune.

§ 13

Metroselskabet I/S kan optage lån til finansiering af selskabets aktiviteter.

Stk. 2 Finansministeren bemyndiges til at dække virksomhedens finansieringsbehov efter stk. 1 gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

§ 14

Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Metroselskabet I/S.

Kapitel 3 1 Udviklingsselskabet By & Havn I/S
§ 15

Udviklingsselskabet By & Havn I/S' formål er at forestå udvikling af selskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

Stk. 2 Selskabet skal forestå drift og vedligehold af Ørestad Station på Kastrupbanen samt motorvejsramperne ved Center Boulevard. Transportministeren kan bestemme, at såvel ejerskabet som drifts- og vedligeholdelsesopgaven overdrages til en statslig myndighed, en statsvirksomhed eller et statsligt aktieselskab under Transportministeriet.

Stk. 3 Selskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med arealudvikling og havnedrift.

Stk. 4 Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Stk. 5 Selskabet kan helt eller delvis uden vederlag stille arealer til rådighed for kulturelle formål og for fritids- og rekreative formål.

Stk. 6 Selskabet kan efter de to ejeres godkendelse oprette datterselskaber eller erhverve andele i andre selskaber med begrænset ansvar i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, herunder med andre havne, også i udlandet.

Stk. 7 Selskabet kan indgå samarbejdsaftaler m.v. i forbindelse med udøvelsen af selskabets virksomhed eller virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng hermed.

Stk. 8 Selskabet og dets datterselskaber kan i særlige tilfælde erhverve ejendomme med tilknytning til selskabets egne ejendomme, såfremt det vurderes at have en samlet værdiforøgende effekt.

Stk. 9 Selskabet skal bidrage med 700 mio. kr. til en vejforbindelse mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavnen, som anlægges af Københavns Kommune.

Stk. 10 Selskabet skal bidrage med 900 mio. kr. til udvidelse af Cityringen med en afgrening til Nordhavnen, som anlægges af Metroselskabet I/S, og vederlagsfrit stille arealer til rådighed herfor.

Stk. 11 Selskabet skal bidrage til finansiering af følgende:

 • 1) En udvidelse af Cityringen med en afgrening til Sydhavnen. Udvidelsen anlægges af Metroselskabet I/S.

 • 2) En udvidelse af Cityringen med anlæg af yderligere metrostationer på afgreningen til Nordhavnen. Udvidelsen anlægges af Metroselskabet I/S.

 • 3) Etablering af tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej. Tilkoblingsanlægget anlægges af Københavns Kommune.

 • 4) Etablering af en Nordhavnstunnel. Tunnelen anlægges af Vejdirektoratet efter beslutning fra Københavns Kommune.

Stk. 12 Der henvises til projekter nævnt i § 11, stk. 1, nr. 1-4, men det fremgår tydeligt af forarbejderne at henvisningen burde være til stk. 11, nr. 1-4, og derfor har vi lavet vores krydshenvisning til §15, stk. 11, nr. 1-4. Selskabet stiller vederlagsfrit de af selskabet ejede arealer til rådighed for de under § 11, stk. 1, nr. 1-4, nævnte projekter.

§ 15a

Københavns Kommune indskyder et areal beliggende nord for Vejlands Allé (campingarealet) i Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som forestår udvikling af arealet. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 3. Arealet får status af byzone. Eksisterende afgørelser om naturfredning efter naturbeskyttelsesloven gælder ikke for dette areal. Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder ikke for dette areal. Arealet udgår af den grønne kile udlagt i landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Stk. 2 Københavns Kommune indskyder et areal beliggende på Selinevej Nord i Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som forestår byudvikling af arealet. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 3. Arealet får status af byzone. Eksisterende afgørelser om naturfredning efter naturbeskyttelsesloven gælder ikke for dette areal. Arealet udgår af den grønne kile udlagt i landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelse af arealer syd for Selinevej Nord og eksisterende afgørelser om naturfredning efter naturbeskyttelsesloven for arealer, der omgrænser Selinevej Nord, er ikke til hinder for, at der ved udvidelse, forlængelse og lign. af eksisterende veje og stier i det strandbeskyttede henholdsvis fredede område etableres den fornødne vejadgang til betjening af området.

Stk. 3 Ørestad Fælled Kvarter, jf. bilag 1, må ikke bebygges, jf. i øvrigt § 16, stk. 2.

Stk. 4 Den eksisterende begrænsning på anvendelsen af Bellahøjmark til camping i højst 4 måneder om året i medfør af fredningen ophæves. Det tillades grundejeren at etablere pladser til telte, campingvogne og autocampere og at opføre hytter og nødvendige servicefaciliteter på op til samlet 4.000 etagemeter.

Stk. 5 Eksisterende afgørelser om fredning gælder ikke for arealet beliggende øst for Bådehavnsgade. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 3. På dette areal ophæves den fastlagte strandbeskyttelseslinje, jf. § 15 i naturbeskyttelsesloven.

§ 16

De naturfredningsmæssige hensyn vedrørende arealanvendelsen inden for Ørestadsområdet varetages ved denne lov og gennem den fysiske planlægning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 gælder for de på bilag 1 viste naturområder. Områderne må ikke bebygges, benyttes til anlæg eller gøres til genstand for andre indgreb bortset fra naturpleje og anlæg af stier, medmindre der er truffet afgørelse herom efter naturbeskyttelsesloven.

§ 17

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer.

Stk. 2 Transportministeren udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Københavns Kommune udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne i Udviklingsselskabet By & Havn I/S vælger 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Udpegning af formand og næstformand sker efter enig beslutning mellem de to ejere blandt de af ejerne udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4 Formanden og næstformanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen.

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har udpeget den pågældende.

§ 18

Den daglige ledelse varetages af en direktion, der ansættes af bestyrelsen efter forudgående orientering af selskabets ejere.

§ 19

Transportministeren fastsætter sammen med Københavns Kommune en vedtægt for Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Stk. 2 Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for Københavns Kommune samt transportministeren.

Stk. 3 Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne i kapitel 19 i lov om aktieselskaber, herunder bestemmelserne, der gælder for statslige aktieselskaber. Regler om anmeldelse, registrering og gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gælder for Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Stk. 4 Aktieselskabslovens regler om indsendelse af meddelelser m.v. fra statslige aktieselskaber finder tilsvarende anvendelse på Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

§ 20

Årsregnskabslovens regler, herunder bestemmelserne, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Udviklingsselskabet By & Havn I/S med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2 Udviklingsselskabet By & Havn I/S' årsrapport revideres af rigsrevisor og en revisor udpeget af Københavns Kommune.

Stk. 3 Transportministeren og Københavns Kommune udarbejder et regnskabsreglement for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som skal sikre, at selskabet udarbejder adskilte regnskaber for konkurrenceudsatte aktiviteter, ikke-konkurrenceudsatte aktiviteter og finansielle aktiviteter.

§ 21

Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan optage lån til finansiering af selskabets aktiviteter.

Stk. 2 Finansministeren bemyndiges til at dække virksomhedens finansieringsbehov efter stk. 1 gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

§ 22

Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

§ 23

Udviklingsselskabet By & Havn I/S overtager de medarbejdere ved Københavns Havn A/S, der ved selskabets overtagelse af driften er ansat som tjenestemænd i henhold til vedtægt. Disse medarbejdere er samtidig forpligtet til at gøre tjeneste ved Udviklingsselskabet By & Havn I/S med bevarelse af hidtidige rettigheder og pligter.

Kapitel 4 1 Københavns Havn
§ 24

Lov om havne finder ikke anvendelse på Københavns Havn, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 1 a i lov om havne finder anvendelse for Københavns Havn. Endvidere finder kapitel 3 og 5 a-7 i lov om havne anvendelse på driften af Københavns Havn med de afvigelser, der følger af bestemmelserne i denne lov.

Stk. 3 Udvidelser af havnen kræver tilladelse af transportministeren.

Stk. 4 Uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg m.v. inden for havnens søområde kræver tilladelse af transportministeren.

Stk. 5 Der kan fastsættes vilkår i forbindelse med tilladelser efter stk. 3 og 4, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af de nævnte anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v.

§ 25

Københavns Havns søområde fastsættes af transportministeren ved bekendtgørelse.

Stk. 2 Udviklingsselskabet By & Havn I/S har ret til inden for Københavns Havns søområde at opkræve vandarealleje.

Stk. 3 I det omfang, der ved udgravning, fraskylning el.lign. fra landområder grænsende op til Københavns Havn opstår nye vandområder inden for havnens ydre grænser med sejlbar forbindelse til Københavns Havns søområde, omfattes sådanne vandområder af Københavns Havns søområde og reguleringskompetence, herunder retten til at opkræve vandarealleje.

§ 26

Klage over forvaltningen af Københavns Havn indgives til transportministeren.

Stk. 2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Transportministeren kan dog se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor.

Kapitel 4 a Erhvervshavn i Københavns Havn
§ 26a

Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan i overensstemmelse med lovens bilag 2 opfylde et areal i Københavns Havn ved Ydre Nordhavn samt anlægge en erhvervshavn med tilhørende bygninger og anlæg samt de fornødne adgangsveje på det opfyldte areal. Det opfyldte areal ejes af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og er byzone.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte opfyldning kan gennemføres uden tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Stk. 3 Erhvervshavnen anlægges i kote ca. 3 m.

§ 26b

Det areal, som i lovens bilag 2 er angivet med »I«, anvendes til erhvervshavn med krydstogtterminal, containerterminal og anden havnevirksomhed og havnerelateret virksomhed med tilhørende bygninger og anlæg, fornødne adgangsveje og opmarcharealer samt service- og vedligeholdelsesfaciliteter m.v. Området kan ikke anvendes til andre formål. De tilhørende bygninger må maksimalt være 25 m høje.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter regler, som sikrer, at krydstogtterminalen forberedes til at kunne levere landstrøm til skibe ved kaj.

Stk. 3 Det areal, som i lovens bilag 2 er angivet med »II«, anvendes til maritime og rekreative formål.

Stk. 4 Det areal, som i lovens bilag 2 er angivet med »III«, bibeholdes som søterritorium. Der må ikke foretages inddæmning eller opfyldning på dette areal.

§ 26c

Samtidig med iværksættelsen af den opfyldning, som er nævnt i § 26 a, skal Udviklingsselskabet By & Havn I/S efter Kystdirektoratets anvisninger anlægge en høfde umiddelbart nord for indsejlingen til Hellerup Havn. Høfden kan anlægges uden bestemmelse og tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Høfden placeres inden for det angivne areal i lovens bilag 2. Når høfden er anlagt, overdrages høfden vederlagsfrit til Gentofte Kommune. Gentofte Kommune forestår herefter vedligeholdelsen af høfden og afholder alle udgifter.

§ 26d

Transportministeren bemyndiges til for Udviklingsselskabet By & Havn I/S ved ekspropriation at erhverve fast ejendom, herunder rettigheder og servitutter over fast ejendom, samt andre rettigheder, som er nødvendige for at gennemføre de tiltag, som er nævnt i §§ 26 a-26 c. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Ved erstatningsfastsættelsen gælder reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. Udviklingsselskabet By & Havn I/S afholder alle omkostninger til ekspropriationer.

Kapitel 4 b Projektering af en Nordhavnstunnel
§ 26e

Transportministeren bemyndiges til at foretage den forberedelse, undersøgelse og projektering og andre dispositioner, som er nødvendige for at forberede og sikre anlæg af en Nordhavnstunnel med tilslutning til vejnettet i Nordhavnen.

Stk. 2 Projektering m.v. af en Nordhavnstunnel, jf. stk. 1, sker på opdrag fra Københavns Kommune og i samarbejde med Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Stk. 3 Transportministeren bemyndiger Vejdirektoratet til at udøve de beføjelser, der i dette kapitel er tillagt transportministeren, jf. dog § 26 p.

§ 26f

Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S afholder efter aftale med transportministeren alle udgifter til de opgaver, der er nævnt i § 26 e, stk. 1, herunder omkostninger i forbindelse med pålæg og offentliggørelse af vejbyggelinjer, overtagelse af arealer eller andre erstatninger i medfør af dette kapitel.

§ 26g

Nordhavnstunnelen projekteres som en kommunevej med Københavns Kommune som vejmyndighed. Transportministeren indtræder under projekteringen m.v., jf. § 26 e, stk. 1, i de rettigheder og forpligtelser, der ellers ville være tillagt vejmyndigheden for Nordhavnstunnelen efter anden lovgivning. Den forberedelse, undersøgelse og projektering og andre dispositioner, som er nødvendige for at anlægge en Nordhavnstunnel, vil blive foretaget efter de gældende regler, som om det var et statsligt anlæg.

§ 26h

Transportministeren bemyndiges til at udarbejde VVM-redegørelser, herunder foretage høring, og andre nødvendige miljøvurderinger af projektet.

Stk. 2 Udarbejdelse af VVM-redegørelse m.v., jf. stk. 1, sker på opdrag fra Københavns Kommune og i samarbejde med Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

§ 26i

Transportministeren kan pålægge vejbyggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre gennemførelse af Nordhavnstunnelen.

Stk. 2 På de arealer, der ligger foran en vejbyggelinje, må der ikke uden transportministerens tilladelse opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art.

Stk. 3 Vejbyggelinjer efter stk. 1 kan pålægges for en periode på højst 10 år. Vejbyggelinjepålægget kan forlænges med indtil 10 år ad gangen.

§ 26j

Transportministeren kan nedlægge forbud mod, at der på en ejendom, der berøres af projektering m.v., jf. § 26 e, stk. 1, foretages de foranstaltninger, som er nævnt i § 26 i, stk. 2.

Stk. 2 Et forbud efter stk. 1 kan kun nedlægges for en periode på 1 år og kan ikke nedlægges mere end én gang.

Stk. 3 Inden Borgerrepræsentationen giver tilladelse til byggeri eller andre retlige eller fysiske foranstaltninger på ejendomme, der ikke er pålagt vejbyggelinjer, jf. § 26 i, men som berøres af projekteringen, skal Borgerrepræsentationen give transportministeren oplysning om den påtænkte tilladelse. Hvis transportministeren ikke inden 2 måneder efter at have modtaget en sådan oplysning nedlægger forbud efter stk. 1, kan tilladelsen gives.

Stk. 4 Et forbud efter stk. 1 skal respekteres af enhver fra datoen for forbuddets meddelelse, uanset hvornår deres rettigheder er erhvervet.

§ 26k

Beslutninger om pålæg af vejbyggelinjer efter § 26 i, stk. 1, forlængelse af vejbyggelinjer efter § 26 i, stk. 3, og forbud efter § 26 j, stk. 1, skal offentliggøres. Transportministeren skal endvidere give meddelelse til de ejere og brugere af ejendomme, der bliver direkte berørt af pålægget, og hvis rettigheder fremgår af tingbogen.

Stk. 2 Pålagte vejbyggelinjer skal respekteres af enhver fra datoen for pålæggets offentliggørelse, uanset hvornår deres rettigheder er erhvervet.

Stk. 3 Transportministeren skal på ejerens anmodning oplyse denne om vejbyggelinjernes beliggenhed på ejerens ejendom.

Stk. 4 Inden byggearbejde iværksættes på et areal, der er omfattet af vejbyggelinjer efter § 26 i, skal bygherren søge oplyst hos transportministeren, om arbejdets udførelse vil komme i strid med vejbyggelinjebestemmelserne.

§ 26l

En ejer af et areal kan til enhver tid begære arealet overtaget af transportministeren mod erstatning, hvis arealet er pålagt vejbyggelinjer efter § 26 i og afskæres fra en udnyttelse, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den benyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende og omliggende arealer.

Stk. 2 Ejeren af et areal, der i ikke uvæsentligt omfang er pålagt vejbyggelinjer efter § 26 i, som hindrer afhændelse af arealet på normale vilkår, kan til enhver tid, når der foreligger særlige personlige grunde hos ejeren, begære arealet overtaget af transportministeren mod erstatning.

Stk. 3 Udgør det vejbyggelinjepålagte areal kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget af transportministeren mod erstatning, hvis den tilbageblivende del af ejendommen bliver så lille eller er af en sådan beskaffenhed, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt, at den bevares som en selvstændig ejendom, eller hvis det skønnes, at ejendommen ikke kan udnyttes på en rimelig måde.

Stk. 4 Afslår transportministeren ejerens begæring efter stk. 1-3, eller kan der ikke opnås enighed om erstatningens størrelse, henvises sagen til ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 5 Ekspropriations- og taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav efter stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter erstatning for arealets overtagelse efter reglerne i § 26 o.

§ 26m

Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde overtage en ejendom, der berøres særligt indgribende af de projekteringsaktiviteter, der er nævnt i § 26 e, stk. 1, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

Stk. 2 Afslår transportministeren ejerens anmodning efter stk. 1, eller kan der ikke opnås enighed om prisen for ejendommens overtagelse, henvises sagen til ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 3 Ekspropriations- og taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav efter stk. 1 skal imødekommes, og fastsætter erstatning for arealets overtagelse efter reglerne i § 26 o.

§ 26n

Transportministeren har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til en privat ejendom med henblik på at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørsarealer med henblik på at foretage undersøgelser og projektering m.v., jf. § 26 e, stk. 1, af Nordhavnstunnelen.

Stk. 2 Transportministeren skal mindst 14 dage før gennemførelsen af forberedende undersøgelser efter stk. 1 give skriftlig besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de forberedende undersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign.

Stk. 3 Transportministeren kan under samme betingelser, som nævnes i stk. 1, lade foretage arkæologiske forundersøgelser.

Stk. 4 Transportministeren skal mindst 28 dage før gennemførelsen af arkæologiske forundersøgelser efter stk. 3 give skriftlig besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de arkæologiske forundersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign.

Stk. 5 Erstatning for skader og ulempe, som påføres ved undersøgelser efter stk. 1 og 3, fastsættes af transportministeren.

Stk. 6 Kan der ikke opnås enighed mellem skadelidte og transportministeren om erstatning efter stk. 5, indbringes erstatningsspørgsmålet for ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 26o

Erstatning efter §§ 26 l-26 n fastsættes efter de almindelige erstatningsregler.

Stk. 2 En eventuel værdiforøgelse, som den tilbageblivende ejendom skønnes at opnå på grund af ekspropriationen, skal fradrages erstatningen. Erstatningen kan helt bortfalde, hvis ejendommen skønnes at opnå en fordel, der er større end det tab, der påføres ejendommen på grund af ekspropriationen.

§ 26p

Vejdirektoratets afgørelser efter § 26 i, jf. § 26 e, stk. 3, kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3 Klage har ikke opsættende virkning, medmindre transportministeren bestemmer andet.

Stk. 4 Når fristen for at klage er udløbet og afgørelse af eventuelle klager er truffet, skal afgørelsen om vejbyggelinjen tinglyses med angivelse af dens hjemmel.

Stk. 5 Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, inden 6 måneder efter at transportministerens afgørelse er meddelt.

Kapitel 5 1 Bemyndigelser, ikrafttræden og konsekvensændringer i anden lovgivning m.v.
§ 27

Transportministeren kan bemyndige Kystdirektoratet eller andre statslige myndigheder under Transportministeriet til at udøve ministerens beføjelser i denne lov. Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

§ 28

Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 474 af 31. maj 2000 om Københavns Havn A/S og lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v. eller dele af lovene.

§§ 29-33

(Udeladt af redaktionen)

§ 34

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.