Metroselskabsloven § 26n

Denne konsoliderede version af metroselskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Lov nr. 551 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 291 af 16. marts 2023

§ 26n

Transportministeren har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til en privat ejendom med henblik på at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørsarealer med henblik på at foretage undersøgelser og projektering m.v., jf. § 26 e, stk. 1, af Nordhavnstunnelen.

Stk. 2 Transportministeren skal mindst 14 dage før gennemførelsen af forberedende undersøgelser efter stk. 1 give skriftlig besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de forberedende undersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign.

Stk. 3 Transportministeren kan under samme betingelser, som nævnes i stk. 1, lade foretage arkæologiske forundersøgelser.

Stk. 4 Transportministeren skal mindst 28 dage før gennemførelsen af arkæologiske forundersøgelser efter stk. 3 give skriftlig besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de arkæologiske forundersøgelser offentliggøres i lokale medier el.lign.

Stk. 5 Erstatning for skader og ulempe, som påføres ved undersøgelser efter stk. 1 og 3, fastsættes af transportministeren.

Stk. 6 Kan der ikke opnås enighed mellem skadelidte og transportministeren om erstatning efter stk. 5, indbringes erstatningsspørgsmålet for ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.