Metroselskabsloven § 15a

Denne konsoliderede version af metroselskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Lov nr. 551 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 291 af 16. marts 2023

§ 15a

Københavns Kommune indskyder et areal beliggende nord for Vejlands Allé (campingarealet) i Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som forestår udvikling af arealet. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 3. Arealet får status af byzone. Eksisterende afgørelser om naturfredning efter naturbeskyttelsesloven gælder ikke for dette areal. Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder ikke for dette areal. Arealet udgår af den grønne kile udlagt i landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Stk. 2 Københavns Kommune indskyder et areal beliggende på Selinevej Nord i Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som forestår byudvikling af arealet. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 3. Arealet får status af byzone. Eksisterende afgørelser om naturfredning efter naturbeskyttelsesloven gælder ikke for dette areal. Arealet udgår af den grønne kile udlagt i landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelse af arealer syd for Selinevej Nord og eksisterende afgørelser om naturfredning efter naturbeskyttelsesloven for arealer, der omgrænser Selinevej Nord, er ikke til hinder for, at der ved udvidelse, forlængelse og lign. af eksisterende veje og stier i det strandbeskyttede henholdsvis fredede område etableres den fornødne vejadgang til betjening af området.

Stk. 3 Ørestad Fælled Kvarter, jf. bilag 1, må ikke bebygges, jf. i øvrigt § 16, stk. 2.

Stk. 4 Den eksisterende begrænsning på anvendelsen af Bellahøjmark til camping i højst 4 måneder om året i medfør af fredningen ophæves. Det tillades grundejeren at etablere pladser til telte, campingvogne og autocampere og at opføre hytter og nødvendige servicefaciliteter på op til samlet 4.000 etagemeter.

Stk. 5 Eksisterende afgørelser om fredning gælder ikke for arealet beliggende øst for Bådehavnsgade. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 3. På dette areal ophæves den fastlagte strandbeskyttelseslinje, jf. § 15 i naturbeskyttelsesloven.