14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Naturbeskyttelsesloven § 15

Lov om naturbeskyttelse paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04. oktober 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der ved en fejl skrevet "...andre arealer,..." i stedet for "...de arealer,..." i 1. sætning i denne bestemmelse, og der er også en stavefejl i ordet "beplantning" i 2. sætning, jf. § 1, nr. 4, i lov nr 681 af 8/6 2017.

§15 Beskyttelseslinjer
Beskyttelse af kystområderne

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af de arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, jf. stk. 2. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

•••

Stk. 2 Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt ved miljøministerens bestemmelse efter de hidtil gældende regler. Strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og noteret i tingbogen.

•••

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg, der tillige vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder for diger, høfder, bølgebrydere, øvrige kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre anlæg, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse m.v.

•••
profile photo
Profilside