14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Odense Letbane

Denne konsoliderede version af lov om Odense Letbane bygger på lov nr. 151 af 18. februar 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Odense Letbane

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. maj 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1Kort over Odense Letbane

Kapitel 1
1
Forarbejder

Oprettelse af Odense Letbane P/S m.v.

§1 Odense Kommune skal oprette et partnerselskab ved navn Odense Letbane P/S. Selskabet kan oprette datterselskaber.

Stk. 2 Odense Kommune skal oprette et komplementarselskab ved navn Odense Letbane Komplementar ApS.

Stk. 3 Odense Kommune hæfter for gæld og alle øvrige forpligtelser i Odense Letbane P/S.

§2 Odense Letbane P/S skal stå for projektering, anlæg og drift af Odense Letbane.

Stk. 2 Linjeføringen for Odense Letbane med stationer samt kontrol- og vedligeholdelsescenter og parkeringsanlæg fremgår af bilag 1 til loven.

Stk. 3 Såfremt anlægget fordyres ud over de afsatte korrektionsreserver, kan linjeføringen for Odense Letbane forkortes og antallet af stationer justeres efter aftale mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren.

§3 Odense Kommune indskyder 1.118 mio. kr. inkl. 30 pct. korrektionsreserve i Odense Letbane P/S til anlæg af letbanen. Derudover indskyder Odense Kommune 656 mio. kr. inkl. 10 pct. korrektionsreserve i Odense Letbane P/S til driftsrelaterede anlægsudgifter. Beløbene er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 2 Odense Kommune afholder desuden Odense Letbane P/S’ udgifter til drift af letbanen.

§4 Region Syddanmark yder et engangstilskud til anlæg af Odense Letbane på 100 mio. kr. til Odense Letbane P/S. Beløbet er i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven. Beløbet er uden korrektionsreserve.

Stk. 2 Transportministeren yder et tilskud på 1.108 mio. kr. inkl. 30 pct. korrektionsreserve til anlæg af Odense Letbane til Odense Letbane P/S. Beløbet er i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 3 Tilskuddene efter stk. 1 og 2 gives, under forudsætning af at letbanen anlægges, og at der ikke sker væsentlige ændringer i projektet.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Regulering i projekterings- og anlægsfasen

§5 § 38 i jernbaneloven finder anvendelse i forbindelse med projektering af Odense Letbane, jf. § 2, således at transportministeren delegerer sin beføjelse efter § 38 i jernbaneloven til Odense Letbane P/S.

§6 Transportministeren bemyndiges til på vegne af Odense Letbane P/S ved ekspropriation at erhverve de arealer og ejendomme m.v., der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget nævnt i § 2.

Stk. 2 Transportministeren bemyndiges til på vegne af Odense Letbane P/S ved ekspropriation at pålægge ejendomme langs letbaneanlægget, jf. § 2, en servitut om eldrift eller andre servitutter med deraf følgende rådighedsindskrænkninger, der er nødvendige for gennemførelse af anlægget nævnt i § 2.

Stk. 3 Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 4 Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje anvendelse.

Stk. 5 Odense Letbane P/S afholder alle omkostninger til ekspropriationer.

§7 § 106, stk. 1, i lov om offentlige veje og § 70, stk. 1, i lov om private fællesveje om gæsteprincippet finder anvendelse på ledningsarbejder i forbindelse af anlæg af Odense Letbane, jf. § 2.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Regulering af Odense Letbane P/S m.v.

§8 Odense Letbane P/S ledes af en bestyrelse og en direktion.

§9 Forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Odense Letbane P/S og for Odense Letbane Komplementar ApS.

§10 Årsregnskabslovens regler, herunder bestemmelserne for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Odense Letbane P/S.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Tilkøb, ændringer m.v. i forbindelse med anlæg af Odense Letbane

§11 Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren har mulighed for at foretage tilkøb. Ved tilkøb forstås udgifter til anlægget, som ikke er nødvendige for anlæg af Odense Letbane, jf. § 2, og som parterne har mulighed for at vælge senest i forbindelse med fastlæggelse af udbudsbetingelserne for anlægget af letbanen, uden at dette i øvrigt medfører væsentlige tidsmæssige eller økonomiske konsekvenser for anlægget.

Stk. 2 Tilkøb betales af den eller dem, der ønsker at foretage tilkøb, og skal godkendes af de øvrige parter.

§12 Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren skal godkende udbudsmaterialet, tildeling af hovedkontrakt og større ændringer i projektet.

Stk. 2 Opgives anlægget af Odense Letbane, vil Odense Letbane P/S skulle opløses, og eventuel overskudslikviditet i selskabet vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren. Parternes henholdsvis indskud og tilskud til Odense Letbane P/S, jf. § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1 og 2, lægges til grund for den forholdsmæssige fordeling efter 1. pkt.

§13 Uforudsete udgifter som følge af krav om supplerende VVM-redegørelse og miljørapport samt afledte udgifter heraf, som ikke skyldes tilkøb, betales af Odense Kommune.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Delegation og ikrafttræden m.v.

§14 Transportministeren kan bemyndige Odense Letbane P/S til at udøve ministerens beføjelser efter denne lov.

Stk. 2 Transportministeren kan bemyndige Odense Letbane P/S til som anlægsmyndighed at udøve ministerens beføjelser efter §§ 33-37 i jernbaneloven.

Stk. 3 Transportministeren kan, i det omfang Odense Letbane P/S i medfør af stk. 1 og 2 tildeles beføjelser til at træffe afgørelser, fastsætte regler om adgangen til at klage, herunder klagefrister.

§15 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§16 Udeladt af Redaktionen.

profile photo
Profilside