Lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1506 af 27. december 2009

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transportministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej som motorvej mellem Motorring 4 syd for Ballerup i forlængelse af den eksiste­rende Frederikssundmotorvej til J. F. Willumsensvej (rute 53) øst for Frederikssund med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

  • 2) at anlægge en hovedlandevej, Tværvej, som motortrafikvej mellem Kildedalsvej ved Kildedal Station og den i nr. 1 nævnte motorvej ved Ledøje,

  • 3) at opklassificere kommunevejen Kildedalsvej til hovedlandevej mellem den nuværende hovedlandevej 522, Frederikssundsvej, og Tværvej og

  • 4) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 522, Frederikssundsvej, til kommunevej mellem Ring 4 i Ballerup og Udlejrevej i Ølstykke.

§ 2

Transportministeren kan i særlige tilfælde ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i § 1 nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

Stk. 2 Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.