Lov om Odense Letbane Kapitel 1

Denne konsoliderede version af lov om Odense Letbane er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 151 af 18. februar 2015,
som ændret ved lov nr. 686 af 27. maj 2015

Kapitel 1 1 Oprettelse af Odense Letbane P/S m.v.
§ 1

Odense Kommune skal oprette et partnerselskab ved navn Odense Letbane P/S. Selskabet kan oprette datterselskaber.

Stk. 2 Odense Kommune skal oprette et komplementarselskab ved navn Odense Letbane Komplementar ApS.

Stk. 3 Odense Kommune hæfter for gæld og alle øvrige forpligtelser i Odense Letbane P/S.

§ 2

Odense Letbane P/S skal stå for projektering, anlæg og drift af Odense Letbane.

Stk. 2 Linjeføringen for Odense Letbane med stationer samt kontrol- og vedligeholdelsescenter og parkeringsanlæg fremgår af bilag 1 til loven.

Stk. 3 Såfremt anlægget fordyres ud over de afsatte korrektionsreserver, kan linjeføringen for Odense Letbane forkortes og antallet af stationer justeres efter aftale mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren.

§ 3

Odense Kommune indskyder 1.118 mio. kr. inkl. 30 pct. korrektionsreserve i Odense Letbane P/S til anlæg af letbanen. Derudover indskyder Odense Kommune 656 mio. kr. inkl. 10 pct. korrektionsreserve i Odense Letbane P/S til driftsrelaterede anlægsudgifter. Beløbene er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 2 Odense Kommune afholder desuden Odense Letbane P/S’ udgifter til drift af letbanen.

§ 4

Region Syddanmark yder et engangstilskud til anlæg af Odense Letbane på 100 mio. kr. til Odense Letbane P/S. Beløbet er i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven. Beløbet er uden korrektionsreserve.

Stk. 2 Transportministeren yder et tilskud på 1.108 mio. kr. inkl. 30 pct. korrektionsreserve til anlæg af Odense Letbane til Odense Letbane P/S. Beløbet er i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Stk. 3 Tilskuddene efter stk. 1 og 2 gives, under forudsætning af at letbanen anlægges, og at der ikke sker væsentlige ændringer i projektet.