Lov om anlæg af ekstra jernbanespor i Ringsted

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 243 af 21. marts 2007

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transport- og energiministeren bemyndiges til at anlægge et ekstra jernbanespor mellem Østre Ringvej og Ringsted Station i Ringsted.

§ 2

Transport- og energiministeren bemyndiges til ved ekspropriation at erhverve de arealer og ejendomme m.v., der er nødvendige for gennemførelsen af det i § 1 omhandlede anlæg.

Stk. 2 Transport- og energiministeren bemyndiges til ved ekspropriation at pålægge ejendomme langs banestrækningen imellem Østre Ringvej og Ringsted Station i Ringsted servitut om eldrift med deraf følgende rådighedsindskrænkninger.

Stk. 3 Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.