Lov om ekspropriationer under Trafikministeriet

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 96 af 31. marts 1965,
som ændret ved lov nr. 393 af 10. juni 1997, lov nr. 155 af 12. marts 2003 og lov nr. 686 af 27. maj 2015

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Når almenvellet kræver det, kan trafikministeren iværksætte eller, for så vidt angår ikke-statslige anlæg, tillade, at der iværksættes ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom til:

 • a. (ophævet)

 • b. dige- og kystsikringsanlæg for statens regning,

 • c. offentlige havneanlæg,

 • d. (ophævet)

 • e. lageranlæg, pumpestationer og rørledninger for flydende brændsel og drivmidler, når produkterne skal tilføres lageret gennem en fast forbindelse med dansk havneområde og anlægget udføres af staten eller en offentlig havn,

 • f. anlæg for rutebildrift,

 • g. (ophævet).

Stk. 2 Ekspropriation i henhold til bestemmelsen i stk. 1 kan ske til nyanlæg, til udvidelse og ændring af bestående anlæg, til sikring af sådanne anlægs fortsatte beståen, til nødvendige supplerende foranstaltninger, til fyldtagning samt af hensyn til udnyttelse, betjening, sikring, synlighed og drift på hensigtsmæssig måde af nævnte anlæg, herunder f.eks. til etablering af fornødne adgangsveje, fyrlinjer, oplagspladser, garager, værksteder, tjenesteboliger, administrationsbygninger, signaler og sikringsanlæg.

§ 2

(Ophævet)

§ 3

(Ophævet)

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 1965.

§ 5

Følgende bestemmelser ophæves:

 • a) lov af 15. maj 1868 om afgivelse af grus m.m. til jernbaners vedligeholdelse, lov nr. 57 af 12. april 1889 om grundafståelse ved udvidelser af statsbanerne samt om erstatning af tab i anledning af sneskærme, lov nr. 166 af 18. december 1897 om grundafståelser ved udvidelser af private jernbaner, lov nr. 165 af 1. maj 1923 om bemyndigelse for ministeren for offentlig arbejder til foretagelse af visse ekspropriationer, § 1, lov nr. 125 af 7. maj 1937 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 2, lov nr. 223 af 1. maj 1941 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 2, lov nr. 156 af 26. marts 1943 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 3, lovanordning nr. 192 af 31. maj 1944 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 2, jfr. lov nr. 319 af 5. juli 1945, og lov nr. 345 af 14. juni 1946 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 2,

 • b) lov nr. 223 af 1. maj 1941 om bemyndigelse til foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 6,

 • c) lov nr. 46 af 13. april 1894 om grundafståelse ved udvidelser af statens havneanlæg, lov nr. 111 af 11 april 1916 om grundafståelse ved udvidelser af havneanlæg, og lov nr. 131 af 28. april 1934 om grundafståelse ved udvidelse af Københavns havn,

 • d) lov nr. 84 af 11. maj 1897 om telegrafer og telefoner, § 10,

 • e) lov nr. 91 af 30. marts 1961 om foretagelse af visse ekspropriationer m.v., § 4.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.