Fehmern Bæltloven

Denne konsoliderede version af fehmern Bæltloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Lov nr. 285 af 15. april 2009,
som ændret ved lov nr. 581 af 04. maj 2015

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 5 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 1 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Anlæg
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Ratifikation
§ 1

Traktat af 3. september 2008 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt kan ratificeres på Danmarks vegne.

Projektering
§ 2

Transportministeren bemyndiges til at foretage den forberedelse, undersøgelse og projektering og de andre dispositioner, som er nødvendige med henblik på etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt samt tilhørende land­anlæg i Danmark.

§ 3

Den faste forbindelse over Femern Bælt projekteres som en kombineret jernbane- og vejforbindelse bestående af en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane og en firesporet motorvej. Projekteringen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de øvrige forudsætninger, som fremgår af den traktat, der er nævnt i § 1. Den faste forbindelse over Femern Bælt etableres mellem Puttgarden i Tyskland og Rødbyhavn med tilhørende betalingsanlæg, der placeres i Danmark, og diverse driftsfaciliteter.

Stk. 2 I tilslutning til den faste forbindelse, der er nævnt i stk. 1, foretages en projektering af en udbygning af de eksisterende jernbanelandanlæg i Danmark bestående af

  • 1) en udbygning af jernbanen til dobbeltspor på strækningen fra Vordingborg til Storstrømsbroen og fra Orehoved til Rødbyhavn og

  • 2) elektrificering af jernbanen på strækningen mellem Ringsted og Rødbyhavn.

Stk. 3 Transportministeren kan endvidere i tilslutning til den faste forbindelse, der er nævnt i stk. 1, foretage projektering af de nødvendige opgraderinger og miljømæssige forbedringer af den eksisterende motorvej på strækningen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn.

§ 4

Transportministeren skal efter forhandling med miljøministeren udarbejde VVM-redegørelser for såvel den faste forbindelse som de tilhørende landanlæg i Danmark, herunder foretage høring, og andre nødvendige miljøvurderinger af projektet.

Organisation
§ 5

Transportministeren bemyndiges til at organisere forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og til at træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende de anlæg, der er nævnt i § 3, og de miljøvurderinger, der er nævnt i § 4, herunder ved at etablere selskaber, der direkte eller indirekte er fuldt ejet af staten, og til at henlægge opgaver til disse eller til eksisterende selskaber, der direkte eller indirekte er fuldt ejet af staten.

§ 6

For selskaberne, jf. § 5, gælder lovgivningen om aktieselskaber med de undtagelser, der følger af stk. 2-4.

Stk. 2 Vedtægter for selskaberne, jf. § 5, og ændringer i disse vedtægter skal godkendes af transportministeren.

Stk. 3 Transportministeren kan om spørgsmål af væsentlig betydning give selskaberne, jf. § 5, generelle eller specielle instrukser for udøvelsen af deres virksomhed.

Stk. 4 Aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved medarbejdernes valg af medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse.

§ 7

Selskaberne, jf. § 5, kan optage lån og benytte andre finansielle instrumenter til finansiering af forberedelse, undersøgelse, projektering og andre nødvendige dispositioner vedrørende den faste forbindelse over Femern Bælt og land­an­læg­ge­ne i Danmark. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2 Transportministeren kan indskyde en aktiekapital på op til 500 mio. kr. i det eller de fuldt statsejede selskaber, hvortil der i henhold til § 5 henlægges opgaver. Såfremt det eller de selskaber, hvortil der i henhold til § 5 henlægges opgaver, er datterselskaber af et allerede eksisterende fuldt statsejet selskab, kan dette allerede eksisterende selskab selv foretage indskud på op til 500 mio. kr. i disse datterselskaber.

Stk. 3 Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag.

Stk. 4 Finansministeren bemyndiges til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne, jf. § 5. Genudlånet må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 5 Den danske stat garanterer for de økonomiske forpligtelser, der følger af aktiviteterne nævnt i stk. 1, som udøves af selskaberne, jf. § 5.

§§ 8-9

(Ophævet)

Byggelinjer, forbud og overtagelse af arealer m.v.
§ 10

Transportministeren kan pålægge byggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre gennemførelse af de anlæg, der er nævnt i § 3. Byggelinjer kan pålægges for en periode af højst 15 år. Byggelinjepålægget kan ved et nyt pålæg forlænges med op til yderligere 10 år.

Stk. 2 På arealer, der ligger inden for byggelinjen, må der ikke uden tilladelse fra transportministeren opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedreven bebyggelse, ligesom der ikke uden tilladelse fra transportministeren må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. På sådanne arealer må der heller ikke indrettes andre anlæg af blivende art.

§ 11

Transportministeren kan som en midlertidig foranstaltning forud for et eventuelt pålæg af byggelinjer nedlægge forbud mod, at der på en ejendom, der berøres af de anlæg, som er nævnt i § 3, foretages de foranstaltninger, der er nævnt i § 10, stk. 2. Et sådant forbud kan kun nedlægges for et tidsrum af 1 år og kan ikke nedlægges mere end én gang.

Stk. 2 Vedkommende kommune skal indberette til transportministeren, inden der meddeles tilladelser til byggeri på ejendomme, der ikke er pålagt byggelinjer, men berøres af projekteringen. Hvis transportministeren ikke inden for 2 måneder efter at have modtaget en sådan indberetning nedlægger forbud i henhold til stk. 1, kan byggetilladelse meddeles.

§ 12

Transportministeren skal i stedlige nyhedsmedier offentliggøre byggelinjepålæg efter § 10. Transportministeren skal endvidere sende meddelelse til de ejere og brugere, hvis ejendomme direkte berøres af pålægget, og hvis adkomst fremgår af tingbogen.

Stk. 2 Klage over pålæg af byggelinjer skal ske, senest 4 uger efter at meddelelsen er kommet frem til den pågældende.

Stk. 3 Når fristen for klage er udløbet og der er truffet afgørelse i eventuelle klagesager, skal byggelinjepålægget tinglyses med angivelse af hjemmel.

Stk. 4 Klage over en afgørelse om byggelinjepålæg fritager ikke klageren for at efterkomme pålægget. Transportministeren kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 5 Byggelinjepålægget skal fra offentliggørelsen respekteres af ejendommenes ejere og brugere og af panthavere og andre indehavere af rettigheder over ejendommene, uanset hvornår rettighederne er erhvervet.

Stk. 6 Forinden byggearbejder iværksættes på en ejendom, hvorpå der er pålagt byggelinjer efter § 10, skal bygherren indhente oplysning hos transportministeren om, hvorvidt arbejdets udførelse vil komme i strid med byggelinjepålægget.

§ 13

Hvis ejeren af et areal, der er pålagt byggelinjer efter § 10, afskæres fra en udnyttelse af arealet, og hvis denne er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed og svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende arealer, kan ejeren på ethvert tidspunkt kræve, at transportministeren overtager arealet mod erstatning.

Stk. 2 Ejeren af et areal, der i væsentligt omfang er pålagt byggelinjer efter § 10, kan på ethvert tidspunkt desuden kræve, at transportministeren overtager arealet mod erstatning, når byggelinjerne hindrer afhændelse af arealet på normale vilkår og ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå arealet før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Stk. 3 Udgør det areal, der er pålagt byggelinjer efter § 10, kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget, hvis den tilbageværende del af ejendommen bliver så lille eller af en sådan beskaffenhed, at ejendommen ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevares som selvstændig ejendom eller udnyttes på rimelig måde. Tilsvarende gælder, hvis byggelinjepålægget hindrer afhændelse af hele ejendommen på normale vilkår i de situationer, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4 Afslår transportministeren ejerens anmodning om overtagelse efter stk. 1-3, eller opnås der ikke enighed om erstatningens størrelse, kan ejeren påklage transportministerens afgørelse til de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Taksationsmyndighederne afgør, om ejernes krav efter stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter i så fald erstatning for arealets overtagelse efter reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. Ved taksationsmyndighedernes behandling finder bestemmelserne i §§ 58 a-62 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Afgørelser, der kan påklages efter stk. 4, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, inden for 6 måneder efter at afgørelsen er kommet frem til klageren.

§ 14

Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren forlods overtage en ejendom, der berøres særlig indgribende af projekteringen, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation, og ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

Stk. 2 Overtagelsessummen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Adgang til undersøgelser
§ 15

Transportministeren har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørs arealer med henblik på at foretage undersøgelse og projektering af de anlæg, der er nævnt i § 3.

Stk. 2 Ejeren af arealet skal underrettes skriftligt senest 8 dage inden gennemførelsen af undersøgelsen m.v. efter stk. 1.

Stk. 3 Erstatning for skade, som måtte blive påført ejeren ved de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Øvrige bestemmelser
§ 16

Staten stiller vederlagsfrit de vandområder og den havbund, hvorover staten udøver højhedsret, og som er nødvendige for forberedelse, undersøgelse og projekteringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, til rådighed for selskaberne, jf. § 5.

§ 17

Selskaberne afholder efter aftale med transportministeren alle udgifter til det arbejde, der i henhold til § 5 henlægges til disse selskaber, herunder omkostninger i forbindelse med pålæg og offentliggørelse af byggelinjer og overtagelse af arealer i medfør af denne lov.

§ 18

Transportministeren kan bemyndige selskaberne, jf. § 5, til at udøve ministerens beføjelser i denne lov.

Stk. 2 Selskaberne, jf. § 5, vil kunne overlade opgaver vedrørende undersøgelses- og projekteringsarbejdet vedrørende tilhørende jernbanelandanlæg i Danmark, jf. § 3, stk. 2, herunder VVM-undersøgelser og andre relevante opgaver, til Trafikstyrelsen og Banedanmark.

Stk. 3 Selskaberne, jf. § 5, vil kunne overlade opgaver vedrørende undersøgelses- og projekteringsarbejdet vedrørende tilhørende vejlandanlæg i Danmark, jf. § 3, stk. 3, herunder VVM-undersøgelser og andre relevante opgaver, til Vejdirektoratet.

Stk. 4 Selskaberne, jf. § 5, vil kunne overlade opgaver vedrørende undersøgelses- og projekteringsarbejdet vedrørende den faste forbindelse med tilhørende landanlæg i Danmark, herunder VVM-undersøgelser og andre relevante opgaver, til institutioner under Miljøministeriet.

Stk. 5 Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der træffes efter denne lov, for så vidt bestemmelser herom ikke er fastsat i loven, herunder om klagefrister og om, at afgørelserne ikke kan påklages til transportministeren.

§ 19

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.