Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sønder Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers)

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 526 af 26. maj 2010

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transportministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej som motortrafikvej mellem hovedlandevej 70, Nordjyske Motorvej (E45), ved Sønder Borup syd for Randers og omfartsvejen syd om Assentoft og

  • 2) at nedklassificere de nuværende hovedlandeveje 459 og 415 mellem E45 og krydset Storegade/Gunnerupmosevej til kommunevej.

Stk. 2 Strækninger, der skal anlægges henholdsvis nedklassificeres, fremgår af bilag 1.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.