Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15)

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 344 af 06. maj 2009

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transportministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej som motorvej mellem Funder og Låsby med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

  • 2) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 403, Århus-Silkeborg, til kommunevej mellem Låsby og Silkeborg,

  • 3) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 404, Ringkøbing-Silkeborg, til kommunevej mellem Funder og Silkeborg og

  • 4) at nedklassificere de to forbindelsesveje ved Pårup mellem hovedlandevej 348, Vejle-Viborg, og hovedlandevej 404 til kommuneveje.

§ 2

Efter anmodning fra Silkeborg Kommune kan transportministeren efter den 1. januar 2021 yde Silkeborg Kommune et tilskud på 130 mio. kr. (2007-priser) til opførelse af en ny bro over Gudenåen for lokal trafik på Østre Ringvej som erstatning for den nuværende ringvejsbro.

Stk. 2 Tilskuddet efter stk. 1 prisreguleres i givet fald, så det svarer til det vejindeks, som vil være gældende på udbetalingstidspunktet.

§ 3

Transportministeren kan i særlige tilfælde ekspropriere en ejendom, der berøres særlig indgribende af motorvejsprojektet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

Stk. 2 Erstatningen fastsættes af eks­pro­pria­tions- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.