Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 458 af 18. maj 2011

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 Linjeføring for Nykøbing Falster Omfartsvej
§ 1

Transportministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej fra Skovalléen til Gedser Landevej som en omfartsvej øst om Nykøbing Falster,

  • 2) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 501 (rute E55), Nykøbing Falster-Sydmotorvejen, mellem Banegårdskrydset og tilslutningen af omfartsvejen ved Skovalléen til kommunevej og

  • 3) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej 506 (rute E55), Nykøbing Falster-Gedser, mellem Banegårdskrydset og tilslutningen af omfartsvejen ved Gedser Landevej til kommunevej.

Stk. 2 Strækninger, der henholdsvis skal anlægges og nedklassificeres, fremgår af lovens bilag 1.

§ 2

Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særlig indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

Stk. 2 Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.