Lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2379 af 14. december 2021

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 Oversigtkort over energiøens forventede placering i Nordsøen
Anvendelsesområde
§ 1

Loven finder anvendelse på projektering og anlæg af en inddæmmet ø, der placeres i den eksklusive økonomiske zone i Nordsøen (energiøen).

Stk. 2 Energiøens forventede placering i Nordsøen fremgår af lovens bilag 1. Den nærmere placering fastlægges ved meddelelse af tilladelse til anlæg af energiøen, jf. § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på elproduktionsanlæg, eltransmissionsnettet, herunder kabler, og udlandsforbindelser, der skal kobles til energiøen.

Projektering og meddelelse af tilladelser
§ 2

Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at foretage forberedelse og projektering, herunder afholdelse af udbud, og de øvrige dispositioner, som er nødvendige for anlæg af energiøen.

§ 3

Efter ansøgning fra udbudsvinderen meddeler klima-, energi- og forsyningsministeren tilladelse til gennemførelse af forundersøgelser til energiøen.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår for tilladelsen til forundersøgelser, herunder om de forhold, som skal undersøges, om forundersøgelsernes forløb og tidsrum og om overholdelsen af miljø- og sikkerhedskrav.

§ 4

Klima-, energi- og forsyningsministeren meddeler tilladelse til anlæg af energiøen.

Stk. 2 Tilladelsen, der fastsætter den konkrete placering, konstruktion og størrelse og det konkrete design af energiøen, meddeles på baggrund af udbudsvinderens projektbeskrivelse og ansøgning om tilladelse til anlæg af energiøen.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren meddeler supplerende tilladelser til dispositioner, som er nødvendige for gennemførelsen af projektering og anlæg af energiøen.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i tilladelserne efter stk. 1 og 3 fastsætte vilkår, herunder frister knyttet til arbejdets udførelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i tilladelserne endvidere fastsætte vilkår for den efterfølgende vedligeholdelse og drift af energiøen.

§ 5

Tilladelse efter § 4, stk. 1, kan først meddeles efter høring af offentligheden og berørte myndigheder.

Stk. 2 Offentliggørelsen af høringen foretages på Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter en passende frist for høringen efter stk. 1.

§ 6

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til ansøgninger og tilladelser efter §§ 3 og 4.

§ 7

Tilladelser og andre afgørelser efter §§ 3 og 4 offentliggøres, samtidig med at de meddeles modtageren.

Forholdet til anden lovgivning
§ 8

Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse.

§ 9

Klima-, energi- og forsyningsministeren er myndighed for sagsbehandlingen af energiøen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Meddelelse af tilladelser og andre afgørelser efter denne lov sker efter sagsbehandlingsreglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Delegation
§ 10

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bemyndige en myndighed eller institution, der er oprettet under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, eller en anden statslig myndighed til efter forhandling med vedkommende minister at udøve beføjelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en myndighed eller institution bemyndiges til at udøve efter stk. 1.

Klageadgang
§ 11

Klima-, energi- og forsyningsministerens tilladelser og andre afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør heraf kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Tilladelser og andre afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, som er truffet af en myndighed, til hvilken klima-, energi- og forsyningsministeren har delegeret en beføjelse, jf. § 10, stk. 1, kan ikke påklages til ministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 12

Miljøministerens tilladelser efter § 20 i lov om råstoffer i sager vedrørende projektering og anlæg af energiøen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 13

Kulturministerens tilladelser efter museumslovens § 28 a, stk. 4, i sager vedrørende projektering og anlæg af energiøen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Domstolsprøvelse
§ 14

Søgsmål til prøvelse af tilladelser og andre afgørelser efter denne lov og efter regler fastsat i medfør heraf samt tilladelser nævnt i lovens §§ 12 og 13 skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelsen til modtageren. Er tilladelsen eller afgørelsen offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Stk. 2 Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

Tilsyn og påbud
§ 15

Klima-, energi- og forsyningsministeren fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og regler fastsat i medfør heraf. Klima-, energi- og forsyningsministeren fører ligeledes tilsyn med tilladelser og andre afgørelser truffet efter loven og regler fastsat i medfør heraf, herunder med, at vilkår i disse tilladelser og afgørelser overholdes.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsyn efter stk. 1.

§ 16

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler fastsat i medfør heraf eller mod tilladelser eller andre afgørelser truffet i henhold til de nævnte regler, bringes i orden straks eller inden for en nærmere angivet frist.

Gebyrer
§ 17

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer til dækning af omkostningerne ved

  • 1) behandling af ansøgninger om tilladelser efter §§ 3 og 4 og

  • 2) tilsyn efter § 15.

Strafbestemmelser
§ 18

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) påbegynder forundersøgelser, anlæg af energiøen eller andre dispositioner uden tilladelse efter §§ 3 og 4,

  • 2) tilsidesætter vilkår i en tilladelse eller anden afgørelse i medfør af loven eller

  • 3) undlader at efterkomme påbud efter § 16.

Stk. 2 I regler, som udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af reglerne eller af vilkår og påbud fastsat i medfør af reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 19

Loven træder i kraft den 1. januar 2022.