Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1533 af 21. december 2010

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 10, Køge Bugt Motorvejen (E20, E47), mellem afslutningen af den eksisterende ottesporede strækning ved tilslutningsanlæg 29, Greve Syd, og sammenfletningen mellem Sydmotorvejen og Vestmotorvejen ved Køge, fra seks til otte spor.

Stk. 2 Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af lovens bilag 1.

§ 2

På den i § 1 nævnte strækning kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne om byggelinjer i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov.

§ 3

Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særlig indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

Stk. 2 Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.