Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Lov nr. 521 af 07. juni 2006

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transport- og energiministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en hovedlandevej mellem Motorring 3 i Rødovre og Ring 3 i Glostrup (Ejby) som motorvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

  • 2) at udbygge Frederikssundmotorvejen mellem Ring 3 og Motorring 4 fra de nuværende fire til seks spor,

  • 3) at udbygge rundkørslen i krydset Frederikssundsvej og J.F. Willumsens Vej i Frederikssund og

  • 4) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej Jyllingevej til kommunevej mellem Motorring 3 og Ring 3.

§ 2

Transport- og energiministeren kan på begæring af ejeren forlods erhverve en ejendom, der berøres særligt indgribende af planerne om en motorvej på strækningen mellem Motorring 3 og Motorring 4 samt på strækningen fra Motorring 4 til Frederikssund, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Stk. 2 Overtagelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 3

På strækningen af Motorring 3 mellem Roskildevej og Slotsherrensvej kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Ved pålæg af byggelinjer finder bestemmelserne i lov om offentlige veje om sikring af vejanlæg i øvrigt anvendelse.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 5

§ 1, nr. 4, i lov nr. 238 af 7. juni 1968 om visse hovedlandevejsstrækninger ophæves.