Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1542 af 13. december 2016

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transport- og bygningsministeren bemyndiges til at anlægge en ny enkeltsporet jernbane fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg og at fastsætte et ibrugtagningstidspunkt herfor.

Stk. 2 Kort over jernbanens linjeføring, placering af stationen og det nye klargøringsanlæg, jf. stk. 1, fremgår af lovens bilag 1.

§ 2

Beskyttelsesmæssige hensyn efter lov om naturbeskyttelse og bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, jf. § 1, varetages alene af transport- og bygningsministeren efter denne lov.

Stk. 2 Kort over naturlokaliteter og kort over kulturhistoriske forhold, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, jf. § 1, fremgår af lovens bilag 2 og 3.

§ 3

Reglerne om landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning finder ikke anvendelse ved udførelsen af arbejder efter § 1. Det samme gælder reglerne i lov om planlægning om kommune- og lokalplaner.

§ 4

Transport- og bygningsministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at undgå væsentlig forsinkelse eller fordyrelse af anlægget, jf. § 1, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter lov om miljøbeskyttelse vedrørende støj ikke finder anvendelse.

Stk. 2 Transport- og bygningsministerens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5

Loven træder i kraft den 15. december 2016.